Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.21.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 8 MARCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 18.01.br
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin – Uchwała nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 roku.
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie przygotowania projektu uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Wszystkich Świętych 70 w Szczecinie
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 18.01.br


Protokół z ww. posiedzenia Komisji został przyjęty w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin – Uchwała nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 roku.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – zapoznał radnych ze złożonym wnioskiem o zmianę przepisów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

P. A. Szotkowska (Z-ca Prezydenta Miasta)  – z uwagi na względy formalne i przepisy wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie. Chodzi tutaj o zwolnienie z części opłat w przypadku kompostowania bioodpadów przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. W naszym obowiązującym regulaminie dotyczy to wyłącznie zabudowy jednorodzinnej, co jasno zostało sprecyzowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku. Stąd też jest powielenie i powołanie się na ten przepis w Regulaminie.

Skarżąca – z tego względu, że Gmina Miasto Szczecin może dowolnie modelować to jak wygląda regulamin, może też zawrzeć zapis, aby nie zbierać bioodpadów od osób, które samodzielnie je kompostują. Przepis ustawowy wcale nie zabrania, aby dać ulgę wszystkim tym, którzy mają swoje przydomowe ogródki i w tych ogródkach kompostują śmieci. Być może potrzebna jest tu regulacja odnośnie wielkości ogródków dopuszczalnych do kompostowania. Sama posiada ogródek o pow. 66m2 i posiada kompostownik, w którym zbiera bioodpady. Tym samym robi to, do czego zobowiązana jest gmina, aby zmniejszyć ilość odbieranych bioodpadów tak, aby nie było ich więcej niż  35%. Tylko dobrą wolą gminy jest to, aby w regulaminie zawrzeć takie regulacje, które pozwolą na korzystanie z ulg wszystkim mieszkańcom.

P. J. Martyniuk-Placha (Radca Prawny)  – problem z aktami prawa miejscowego jest taki, że rada nie może stanowić tego, czego prawo nie zabrania, a może stanowić to, co prawo jej pozwala. Niestety ustawa nie pozwala radzie gminy podjąć rozstrzygnięcia, o które Pani wnioskuje, ponieważ w przepisie ustawowym jest wyraźnie wskazane, że to zwolnienie może być udzielone tylko dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dlatego jakiekolwiek uchwalenie regulaminu w zakresie przekraczającym to upoważnienie ustawowe będzie rażącym naruszeniem prawa. Taka uchwała z pewnością zostałaby uchylona w ramach kontroli nadzorczej. Na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej, aby proponowane przez wnioskodawcę rozstrzygnięcie podjąć.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – kontaktował się w tej sprawie z przedstawicielami innych gmin, z którymi współpracuje na terenie całej Polski i nigdzie nikt takich rozwiązań nie podjął i nigdzie indziej w kraju takowe nie obowiązują. Czy wobec braku podstaw prawnych, aby uznać Pani wniosek za zasadny, podtrzymuje Pani swój wniosek, czy też wycofuje?      

Skarżąca -  podtrzymuje wniosek, ponieważ jej zdaniem przepisy ustawy pozawalają, aby gmina   wprowadziła obowiąezk selektywnego zbierania śmieci, ale też może nie wprowadzać takiego obowiązku. Tym samym Gmina może nie wprowadzić selektenrgo zbierania bioodpadów od tych ludzi, którzy samodzielnie je kompostują na swoich ogródkach  i przyznać z tego tytułu im ulgę.

Przewodniczący Komisji – weryfikacja tego typu praktyk była wtedy niemożliwa.  

P. A. Szotkowska (Z-ca Prezydenta Miasta)  – w ustawie mamy zakreślone, to, w jakich granicach możemy się poruszać w tym temacie. Nie możemy zapominać o wszystkich wytycznych, które nas obowiązują do spełnienia w związku z segregacją. Jest to zbyt daleko idący wniosek do wprowadzenia wobec obecnych przepisów prawa w tym zakresie.

P. Urszula Morus (Radca Prawny w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Miasto Szczecin) - wniosek jest niemożliwy do zaakceptowania z uwagi na to, że od 19 września 2019 roku ustawodawca wyraźnie wskazał, że jest obligatoryjna selektywna zbiórka odpadów. W związku z tym nie możliwości wyłączenia części mieszkańców od obowiązku selektywnego zbierania odpadów i pozostawienia ich w nieselektywnej zbiórce i pozostawienia bioodpadów w swoim ogródku . W chwili obecnej każdy mieszkaniec gminy miasto szczecin jest zobowiązany do zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów na frakcję odpadów, które zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach, a jedynie i wyłącznie mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy mają przydomowe ogródki mogą dokonywać kompostowania bioodpadów w zakresie własnym i w tym przypadku nie są oni zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami w tej części, jaka dotyczy zmniejszenia kosztu, jaki wytwarzają w związku z wytwarzaniem tych odpadów. Wniosek w zakresie podzielenia mieszkańców na tych co chcą i nie chcą selektywnie zbierać odpady w świetle obowiązujących na dzisiaj przepisów prawa jest niemożliwy do zrealizowania i stanowiłby niezgodny zapis z przepisami prawa ustawą  o utrzymaniu czystości gminy.

Przewodniczący Komisji - poddał pod glosowanie wniosek jako niezasadny

Komisja w wyniku glosowania /4-za/ jednogłośnie przyjęła ww. wniosk i tym samym uznała wniosek Pani Nikończuk za niezasadny.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie petycji w sprawie przygotowania projektu uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Wszystkich Świętych 70 w Szczecinie


Z-ca Prezydenta Miasta P. Daniel Wacinkiewicz -  jeśli oczekiwany kierunek wyrażony w petycji dot. podjęcia prac nad planem miejscowym w obszarze, który przez składającego petycję dot. części osiedla, która planistycznie dotychczas uregulowana nie była, to jesteśmy za tą inicjatywą, aby podjąć prace planistyczne . Analizując treść petycji, uwagi autora petycji skupiły się na nieruchomości, która wzbudziła kontrowersje wśród samych mieszkańców. Jeśli planowana inwestycja była punktem wyjścia do złożenia petycji to rozumiemy, że jest potrzeba jak najszybszego podjęcia planu dla tego terenu. Jeśli intencja wnioskodawcy i radnych jest taka, aby podjąć ten plan niezwłocznie, to taką gotowość deklarujemy. W naszej ocenie, aby plan był uchwalony szybko, należy zastanowić się nad podzieleniem terenu na mniejsze obszary obejmujące sporną lokalizację. BPPM jest do tego przygotowane.

P. A. Radziwinowicz (Wnioskodawca petycji i radny osiedla Arkońskie-Niemierzyn)  - petycja została złożona w imieniu 400 mieszkańców. Wśród mieszkańców zapanowało zaniepokojenie i wzburzenie odnośnie budowy 18 piętrowego molocha. Otrzymał liczne wiadomości od mieszkańców okolicznych bloków. Mieszkańcy są załamani, że tuż przed ich oknami powstanie wielki wieżowiec, który przesłoni im światło dzienne. Mieszkańcy sprzeciwiają się intensywności i wysokości zabudowy. Nie chcą mieć zakrytego nieba i wszechogarniającego betonu i szkła. To jest osiedle Arkońskie-Niemierzyn, gdzie najwyższe kondygnacje to 10 piętrowe budynki, jest to zielone osiedle z miejscami do rekreacji. Ponadto pozostaje sprawa miejsc parkingowych, gdzie inwestor zapewnił tylko 40 miejsc parkingowych na 90 mieszkań i 19 miejsc parkingowych na 1850m2 pow. komercyjnej. Już teraz jest deficyt miejsc parkingowych i nie potrzebne nam dodatkowe samochody. Nawet pobliski parking miejski wieczorem jest w 100% zapełniony.  Inna kwestia to wjazd od ulicy Wszystkich Świętych, gdzie wzmożony ruchu spowoduje poważne niebezpieczeństwo. Czy wobec planowanej inwestycji miasto planuje nowy wjazd? Mieszkańcy chcą miejsca do rekreacji i terenów zielonych, a nie blokowiska. Nasze osiedle słynie z zieleni, którą chce nam się odebrać. Podsumowując, apelujemy, aby na podst. art 62 ustawy o ustawy planowaniu przestrzennym zawiesić procedurę  wydania warunków zabudowy nawet na 9 m-cy. Tylko miejscowy plan może określić intensywność zabudowy i to rada Miasta powinna uchwalić taki plan z określeniem ilości kondygnacji budynku. Dlatego należy wstrzymać warunki zabudowy i podjąć uchwałę intencyjną.  Zwrócił uwagę, że studium mówi o poprawie warunków mieszkaniowych dla osiedla Arkońskie-Niemierzyn, gdzie planowana inwestycja tylko pogorszy, a nie poprawy te warunki. Poprosił o wsparcie dla mieszkańców. Odniósł się do wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta D. Wacinkiewicza. Jak najbardziej zasadne jest podzielenie tego terenu i stworzenie odrębnego miejscowego planu np. Arkońskie- Niemierzyn - Wiosny Ludów dla terenów Wszystkich Świętych 70 i działki obok.    

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - plan jest wszczęty, jeśli chodzi o lokalizacje tego miejsca. Nie jest to jedyny obszar, który nie jest objęty planem. Jako Miasto staramy się jak najszybciej pokrywać wszystkie obszary bez planu aktualnym miejscowym planem. Jesteśmy na etapie procedowania tego planu, który trwa od 10 lat. Czy Rada Miasta może wszcząć na tym obszarze, na którym plan jest wszczęty nowy plan dla mniejszego terenu? Czy jeżeli jest wola podjęcia takiej inicjatywy, czy zostanie przedstawiona uchwała intencyjna w ramach podzielonego tego planu ?

Pani Fiuk-Dymek (Dyrektor BPPM) -  jak najbardziej możemy podjąć nową uchwałę o przystąpieniu na mniejszym obszarze, pomimo, że mamy podjętą uchwałę na większym obszarze. To przystąpienie do miejscowego planu Arkońskie-Niemierzyn-Wiosny Ludów obejmuje 60 ha i żeby sprawnie sporządzić ten plan musimy się bardzo mocno zaangażować, a zamykamy przecież projekt Studium i mamy 30 innych projektów planów do uchwalenia. Nad omawianym planem zastanawiamy nad granicami. Zasadne jest rozwiązanie problemu tego miejsca pod kątem miejsc postojowych, obsługi komunikacyjnej i określenia zasad zabudowy łącznie z terenem Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - czyli należy rozszerzyć zakres terenu, o który wnioskują mieszkańcy?

Pani Fiuk-Dymek (Dyrektor BPPM)  - trzeba  podjąć nową uchwałę o przystąpieniu do planu. Wiele przystąpień było robionych wiele lat temu, obejmujących duże obszary. Tutaj cały czas działa uchwała obejmująca plan  Arkońskie-Niemierzyn-Wiosny Ludów, natomiast dla tego fragmentu sporządzimy nowy plan. Podejrzewa, że pozostały obszar też zostanie podzielony na mniejsze tereny i będą po kolei uchwalane. Sprawniej przeprowadza się uchwalanie planów dla mniejszych obszarów. 

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - czy wszczęcie tego planu wstrzymuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy ?

P. Daniel Wacinkiewicz (Z-ca Prezydenta Miasta) - są to dwie różne procedury. Procedura planistyczna przebiega w oparciu o jeden zespól przepisów i jeśli zgodna jest intencja podzielenia tego 60 ha obszaru planu na mniejsze jednostki to niewątpliwie pozwoli ten plan uchwalić szybciej. Natomiast inną procedurą, jest w sytuacji braku planu wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i w tym zakresie praktykujemy możliwość zawieszenia takiego postępowania.  W momencie, kiedy ta sprawa zaczęła być mocno dyskutowana na forum publicznym, jako Miasto złożyliśmy wniosek o wyłączenie organu jako miasta  z postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i ta decyzja rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze  na dzień dzisiejszy nie jest znana. Może być tak, że SKO przekaże to do innej jednostki samorządu terytorialnego celem rozpoznania tego postepowania. Może być też tak, że tego nie uczyni i sytuacja będzie wówczas w naszej gestii. Na to rozstrzygnięcie musimy poczekać. Zasadnym jest uporządkowanie wymienionych w petycji kwestii w sposób kompleksowy. W zależności od rozstrzygnięcia przez SKO, jeżeli my, jako miasto będziemy mieli możność podjęcia decyzji o zawieszeniu na okres 9 m-cy, to na pewno w tym kierunku pójdziemy. Przy małym planie jest realna szansa, że uda nam się ten plan uchwalić. Jeśli jednak SKO przekaże sprawę do innej jednostki to nie może złożyć tu żadnej deklaracji. Na dzień dzisiejszy znamy tylko projekt zabudowy i za wcześnie jest, aby składać deklaracje dot. wysokości zabudowy. Patrząc na otoczenie zabudowy, projekt zdecydowanie przewyższa sąsiadującą zabudowę. Trudno jest w tym kontekście przyjąć, że ta proponowana zabudowa będzie możliwa, przy czym na terenie tym jest znajduje się obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków, co do którego opinię musi wydać wojewódzki konserwator zabytków , którego działania zmierzają do ochrony takich budowli.  

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - na dzień dzisiejszy jest na razie złożony wniosek dewelopera o warunki zabudowy, który może zostać odrzucony. Nie ma żadnej wydanej decyzji miasta w tej sprawie. Inicjatywa mieszkańców jest w tym temacie jak najbardziej zasadna. Zapewnienia ze strony Z-cy Prezydenta i BPPM są bardzo optymistyczne.

Radny Ł. Tyszler - zapewnił wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym tematem, że rada miasta  jest czujna w tym temacie. Ważne jest zapewnienie Prezydenta, że te sprawy są obiektem dokładnej analizy i szczegółowego badania tego wniosku. Najważniejsze, że jest kilka możliwych rozwiązań tej sprawy. Na razie jest tylko wniosek spółki i nie wydaje mu się, że będzie zrealizowany w tej formie, jak chciałby inwestor. Na pewno w tej sprawie radni będą bardzo wyczuleni i wszystkie decyzje będą podejmowane zgodnie z prawem. Przedmiotowe tereny są bardzo atrakcyjne, ale nie wyobraża sobie w tym miejscu drugiej Hanzy Tower.  

Radny M. Żylik - wszystkim nam zależy, aby jak najszybciej wszcząć nowy plan na wydzielony mniejszy obszar uwzględniający ten teren. Podziękował za uspokajający głos Pana D. Wacinkiewicza w tej sprawie.

Pan A. Radziwnowicz - czy to wykrojenie obszaru Wszystkich Świętych obejmie wszystkie 4 działki obszary ? tj. garażowisko, działkę nr 70 przy ul. Wszystkich Świętych, teren przy przejściu podziemnym dla pieszych i teren centrum opieki nad dziecka ? Co do decyzji SKO to ma obawy i wolałby, aby rozpatrywało to w swojej gestii Miasto. Ważne jest tu podjęcie uchwały intencyjnej. Czy jest tu możliwość wstrzymania warunków zabudowy, jeśli Rada Miasta podejmie uchwałę intencyjną ? Jakie są ramy czasowe nad tym planem?

Pani Fiuk-Dymek (Dyrektor BPPM) - plan obejmowałby właśnie te tereny.  Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że mamy podjętą uchwałę o przystąpieniu do planu i ona już pozwala na zawieszenie postepowania, a nowy mniejszy plan zostanie podjęty po to, aby go szybciej sporządzić. Dzisiaj formalnie jesteśmy w stanie zawiesić to postępowanie i w ciągu nie całego roku to przygotować. Przed nami zawieszenie planu i dyskusja z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który ma tu kluczowe znaczenie. Nowa inwestycja powinna powstać w oparciu o plan, a nie w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy.

P. Daniel Wacinkiewicz (Z-ca Prezydenta Miasta)  - złożony przez nas wniosek do SKO był motywowany chęcią przeprowadzenia tego postepowania w sposób całkowicie bezstronny i obiektywny, tak aby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie. Czekamy na to rozstrzygnięcie SKO.  Zawieszenie planu na 9 m-cy jest dość krótkim terminem, ale dołożymy wszelkich starań, aby przebiegał sprawnie.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poddał pod głosowanie wniosek za uznaniem petycji za zasadną.

Komisja w wyniku głosowania / 4-za/ jednogłośnie przyjęła ww. petycję w sprawie przygotowania projektu uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Wszystkich Świętych 70 w Szczecinie.

 

 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/03/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/05/04 11:29:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/05/04 11:29:27 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/03/01 13:10:50 nowa pozycja