Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.64.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (dochody i wydatki bieżące),
- w spr. podatku od nieruchomości,
- w spr. podatku od środków transportowych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30.08.22 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (dochody i wydatki bieżące),
- w spr. podatku od nieruchomości,
- w spr. podatku od środków transportowych.


Projekt uchwały Nr 225/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, w części obejmującej dochody i wydatki bieżące.

J. Balicka – zauważyła, że podatek od czynności cywilno-prawnych uległ zwiększeniu. Uznała, że to bardzo dobry prognostyk dla budżetu. Zapytała, czy te zwyżki nastąpiły na początku roku, czy w terminie późniejszym.

M. M. Herczyńska – zapytała, czy mamy informację, jak wzrośnie cena prądu, gazu, paliwa do końca roku?

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że podatek nie uległ podwyżkom. Jest on związany z obrotem gospodarczym na rynku wtórnym. Zawsze świadczy o sile nabywczej społeczeństwa. Po 7 miesiącach realizacja tego źródła pokazała 30 mln zł. To jest poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Ad. ceny energii elektrycznej – jesteśmy po dwóch przetargach. Dla Tramwajów Szczecińskich cena położona w przetargu wynosi ponad 1350 zł/ MWh. Mamy też rozstrzygnięty (do powtórki) przetarg na oświetlenie ulic: 1992 zł/MWh. Pierwsze oferty dla jednostek i instytucji wynoszą ponad 2000 zł/MWh. Jeśli tak zostaną rozstrzygnięte przetargi na energię elektryczną na pozostałe obiekty i jednostki, powinniśmy zabezpieczyć na ten cel 107 mln zł dodatkowo. Licząc na pomoc ze strony państwa, szacujemy konieczność zabezpieczenia 17 mln zł więcej w budżecie przyszłego roku.

A. Szotkowska – przypomniała, że prezentowana zmiana w budżecie jest już trzecią od momentu, kiedy koszty paliwa urosły z 4 zł do 8 zł/litr. Weszliśmy w cykl kwartalnego rozliczania spółek komunikacyjnych i ta zmiana domyka nam rok 2022.

R. Lewandowski – zapytał o powód rezygnacji z projektu „Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy”.

E. Rogowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty – wyjaśniła, że projekt miał być realizowany w SP74. Jednak zmieniły się zasady, kwota oferowana przez NBP została zmniejszona. W związku z tym szkoła zrezygnowała z realizacji projektu.

P. Bartnik – zapytał o kwotę 70 tys. zł (zmniejszenie) za pobyt dzieci spoza Gminy Szczecin w naszych przedszkolach.

E. Rogowska – wyjaśniła, że tych dzieci faktycznie jest mniej i tak kwota jest aktualizacją budżetu.

P. Bartnik – zapytał, czy dane w budżecie są połączone z aktualnymi informacjami nt. planowanych ograniczeń w kursowaniu autobusów i tramwajów.

A. Szotkowska – przypomniała, że to już 3 zmiana w budżecie 2022r. Kwoty w niej zapisane wynikają z bieżących kosztów. Zapewniła, że celem miasta jest utrzymanie siatki połączeń, po zmianach. I będzie to cel b. trudny do realizacji.

Projekt uchwały Nr 243/22 w spr. stawek podatku od nieruchomości

D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy musimy podnieść stawki podatku?

D. Brzozowska – wyjaśniła, że  zgodnie z zapisami ustawy Rada Miasta „może” , nie „musi” podnieść stawki.

P. Bartnik – przypomniał, że stawki są od lat podnoszone, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

Projekt uchwały Nr 242/22 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

D. Brzozowska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 243/22 w spr. stawek podatku od nieruchomości Komisja zaopiniowała pozytywnie (głosem Przewodniczącego Komisji) w głosowaniu: 4 – za, 4 – przeciw, 1 – wstrzym.

Projekt uchwały Nr 242/22 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Komisja zaopiniowała negatywnie w głosowaniu: 3 – za, 6 – przeciw, 0 – wstrzym.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/10/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2023/02/03 12:11:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2023/02/03 12:11:14 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2023/02/03 12:10:39 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/04 12:19:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/04 11:26:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/10/03 12:21:44 nowa pozycja