Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Podsumowanie wizji lokalnej terenu pod budowę toru motocrossowego.
4. Małe dotacje - opiniowanie wniosków RO.
5. Propozycja utworzenia Szczecińskiego Banku Nasadzeń Drzew.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Protokół nr 0012.8.11.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. Głosowanie: za – 7 (jednogłośnie).

Protokół nr 0012.8.12.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. Głosowanie: za – 7 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 3.
Podsumowanie wizji lokalnej terenu pod budowę toru motocrossowego.


M. Szyszko – zauważył, że problem budowy toru motocrossowego polega na konflikcie dwóch wartości (z jednej strony propozycja klubu, z drugiej strony protest mieszkańców). Powiedział, że na początku jego stanowisko nie było jasno sprecyzowane i opierało się na założeniu, że środowisko motocrossowe przekona do siebie mieszkańców. Tak się jednak nie stało, a to społeczność lokalna ponosić będzie konsekwencje podjętej decyzji. Zasygnalizował, że byłby w stanie poprzeć kontrowersyjną decyzję, jeśli miałaby ona strategiczne znaczenie dla Miasta, np. dla jego bezpieczeństwa. Taka sytuacja w tym przypadku nie występuje. Zadeklarował, że będzie popierał stanowisko Rady Osiedla.

S. Janik – Klub Motorowy „Szczecin” – przypomniał, że dużym problemem jest rozjeżdżanie lasu przez grupy motocyklowe, które nie mają miejsca, gdzie mogłyby uprawić sport. Przypomniał, że w 2007 r. rozpatrywana była już sprawa budowy toru motocrossowego, chodziło jednak o inne miejsce. Wówczas Komisja Sportu Rady Miasta poprała działania Klubu Motorowego „Szczecin” w jak najszybszym utworzeniu takiego obiektu w mieście.

Przedstawicielka Rady Osiedla Żydowce-Klucz – przypomniała, że w 2007 r. zebrano kilkadziesiąt głosów „przeciw”. Obecnie lista głosów zawiera kilkaset podpisów.

E. Łongiewska-Wijas – odniosła się do przeprowadzonej przez Radnych wizji lokalnej. Przypomniała, że Radni nie stwierdzili hałasu, który miałby być powodowany przez motocykle. Powiedziała, że w rozmowach z mieszkańcami wybrzmiewał jednak inny problem, mianowicie bezpieczeństwo. Droga dojazdowa do toru nie jest przystosowana dla motocykli (nie posiada chodnika) i na razie nie wiadomo, czy to się zmieni. Zadeklarowała, że ze względu na kwestie bezpieczeństwa będzie głosować przeciw powstaniu toru. Zaznaczyła, że gdyby była pewność o powstaniu bezpiecznej drogi dojazdowej, zagłosowałaby „za”. Zapytała o to, czy istnieje potwierdzona informacja dotycząca tego, czy tor miałby powstać w obszarze Natura 2000.

L. Kmiecińska – Nadleśnictwo Gryfino – powiedziała, że rozstrzyganie o przynależności terenu do obszaru chronionego nie leży w kompetencjach Nadleśnictwa, ale według jej wiedzy teren ten nie leży w zasięgu Szczecińskiego Parku Krajobrazowego (oraz otuliny) i obszaru Natura 2000. Zaznaczyła, że nie jest to grunt należący do Lasów Państwowych. Wskazała jednak na problem dotyczący Puszczy Bukowej, która jest rozjeżdżana przez motocykle i quady. Generuje to ponadto zagrożenie dla bezpieczeństwa. Powiedziała, że Nadleśnictwu zależy na bezpieczeństwie ludzi i przyrody, zatem popiera inicjatywy przenoszenia takich miejsc na tereny, które będą spełniały warunki bezpieczeństwa.

P. Słowik – Przewodniczący Obradom Komisji – zaznaczył, że wyrażenie swojego zdania przez Komisję nie przesądza jeszcze o powstaniu toru. Jest to proces i na jego późniejszym etapie będą jeszcze przeprowadzone szczegółowe badania środowiska.

B. Baran – powiedział, że prawie każda nowa inwestycja rodzi protesty ludzi, którzy obawiają się, że ich spokój będzie zakłócony. Przypomniał, że w okolicy planowanego toru motocrossowego przebiega ciąg komunikacyjny, który generuje hałas. Dźwięków powstających w wyniku funkcjonowania toru natomiast nie słychać. Powiedział, że szczecińskie środowisko motocyklowe jest liczne i należy stworzyć miejsce, w którym jego członkowie mogliby oddawać się swojej pasji. Zaznaczył jednak, że trzeba pamiętać o bezpieczeństwie mieszkańców i zadbać o zbudowanie właściwej drogi dojazdowej.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – omówiła procedurę budowy drogi.

Głosowanie dotyczące powstania toru motocrossowego na terenie osiedla Żydowce-Klucz, przy ul. Kluczborskiej

za – 6              przeciw – 2 


Ad. pkt. 4.
Małe dotacje - opiniowanie wniosków RO.


Wniosek w sprawie stwierdzenia nieprawidłowości w podejmowaniu Uchwały nr 6/19 Rady Osiedla Pogodno z dnia 3 maja 2019 r. w sprawie rozdysponowania przyznanej przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Szczecin kwoty w wysokości 6750 zł. – przeniesienie dyskusji na następne posiedzenie Komisji.

A. Ciszewska – omówiła wnioski Rad Osiedli. Poinformowała, że Dyrekcja Wydziału Gospodarki Komunalnej zaopiniowała negatywnie wniosek RO Kijewo w sprawie przyznania dodatkowej kwoty na imprezy osiedlowe.

B. Baran – zwrócił uwagę na problem, z którym zmaga się RO Osów. Jako jedyna RO nie ma ona swojej siedziby. Zapytał, czy są jakieś plany znalezienia siedziby dla tej RO.

A. Szotkowska – powiedziała, że zdaje sobie sprawę z problemu i jest świadoma, że inne RO zmagają się z podobnymi problemami z siedzibą. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane, jednak jest problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca.

A. Ciszewska – powiedziała, że zdarza się także, że RO nie przyjmują propozycji zmiany siedziby.

P. Słowik – zaproponował zajęcie się tym tematem na kolejnym posiedzeniu Komisji.

E. Łongiewska-Wijas – zapytała o pieniądze, które zostały po RO Żelechowa i o formalną możliwość ich rozdysponowania.

A. Ciszewska – omówiła kwestie formalne. Zaproponowała doposażenie RO w niszczarki.

 

Głosowanie w sprawie przeznaczenia pieniędzy pozostałych po RO Żelechowa na zakup wyposażenia dla RO (niszczarki).

Za – 6 (jednogłośnie)

 

Głosowanie w sprawie wniosków RO Słoneczne, RO Osów, RO Stołczyn

Za – 7 (jednogłośnie)

 

Głosowanie w sprawie wniosku RO Warszewo w sprawie korekty podziału środków finansowych przyznanych przez KISSiM na rok 2019

Za – 7 (jednogłośnie)

 

Głosowanie w sprawie odrzucenia wniosku RO Kijewo dotyczącego przyznania dodatkowej kwoty na imprezy osiedlowe

Za – 6             Przeciw – 1 (P. E. Łongiewska-Wijas)


Ad. pkt. 5.
Propozycja utworzenia Szczecińskiego Banku Nasadzeń Drzew.


Ł. Listwoń – Przewodniczący RO Drzetowo-Grabowo – omówił swoją propozycję utworzenia Banku Nasadzeń Drzew. Zaproponował wykorzystanie w tym celu Alertu Szczecina.

M. Kolbowicz – zgodził się z tym, że pomysł ten jest możliwy do zrealizowania (także w ilości 400 000 nowych drzew – dla każdego mieszkańca). Powiedział, że pomysły takie są z powodzeniem wprowadzane w innych miastach Polski. Zaznaczył jednak, że inicjatywa wymaga skoordynowania, tak aby nie zapanował chaos w nasadzeniach.

B. Baran – przytoczył przykład ustawy „lex Szyszko”, kiedy ludzie zaczęli masowo wycinać drzewa. Zaznaczył, że pomysł Banku Nasadzeń jest bardzo dobry, zapytał jednak jak miałby zostać sfinansowany.

Z. Fiuk-Dymek – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta – zadeklarowała, że BPPM zajmie się tym tematem. Zaproponowała stworzenie aplikacji, która wykorzystywałaby mapę zieleni, na której można będzie zaznaczać braki w zieleni. Zaapelowała, aby w takich inicjatywach uwzględniać także plany zagospodarowania terenu. Zwróciła także uwagę na wyspy ciepła oraz zaproponowała tworzenie w takich miejscach ogrodów wertykalnych.

P. Słowik – zapytał, ile potrzeba czasu na opracowanie takiej mapy?

Z. Fiuk-Dymek – odpowiedziała, że ok. 2 miesięcy.

A. Szotkowska – zaznaczyła, że idea zielonego miasta jest realizowana w polskich miastach na różne sposoby. Powiedziała, że trzeba pochylić się nad finansowaniem takich działań, ponieważ często bywa tak, że początkowo do nasadzeń jest wielu chętnych, a później odpowiedzialność za drzewa spada wyłącznie na Miasto. Odnosząc się do pomysłu wykorzystania Alertu Szczecina powiedziała, że to jest bardzo skomplikowany system i jego przeznaczenie w założeniu było inne. Włączenie takiej funkcji do istniejącego systemu może osłabić jego funkcjonowanie. Zaproponowała zatem wprowadzenie odrębnego narzędzia.

A. Ciszewska – omówiła problemy, jakie pojawiły się podczas akcji „Platan”. Zaznaczyła, że inicjatywa jest słuszna, jednak w mieście obszarów do nasadzeń jest niewiele.

Ł. Listwoń – odpowiadając na pytanie P. B. Barana powiedział, że inicjatywa dotyczy „banku wiedzy, a nie banku pieniędzy”. Odpowiadając na wypowiedź P. A. Szotkowskiej powiedział, że to do Miasta  będzie należała ostateczna decyzja co do tego, czy w danym miejscu można posadzić konkretne drzewo. Wyjaśnił, że zaproponował wykorzystanie Alertu Szczecina, ponieważ są tam zawarte dane dotyczące czystego powietrza oraz parkowania, jednak rozumie problemy z wykorzystaniem tej aplikacji. Zaproponował utworzenie innego narzędzia.

E. Łongiewska-Wijas – zapytała o stronę finansową przedsięwzięcia oraz o to, co dokładnie oznacza to, że każdy mieszkaniec może zostać mecenasem. Czy to znaczy, że za drzewo płci mieszkaniec?

Ł. Listwoń – odpowiedział, że w Gdańsku zorganizowano to tak, że w przypadku wydania przez miasto pozytywnej opinii dotyczącej miejsca oraz gatunku nasadzenia, mieszkaniec może płacić kwotę 2000 zł. Może także być mecenasem wyłącznie symbolicznym, a koszty pokryje Miasto. Zaznaczył, że są to kwestie techniczne, do których można wrócić w dalszym etapie realizacji inicjatywy.

E. Łongiewska-Wijas – zapytała o to, jak wysoki budżet byłby potrzebny?

Ł. Listwoń – odpowiedział, że na tym etapie trudno jest mówić o wysokości budżetu.

B. Baran – dodał, że trzeba dbać także o zieleń, która już istnieje. Wyraził obawę, że ludzie będą chcieli sadzić wyłącznie ulubione drzewa.

Ł. Listwoń – powiedział, że to urząd wskazywałby jakie drzewo należy posadzić.

A. Ciszewska – powiedziała, że trzeba przeznaczyć także pieniądze na ratowanie drzew, które już rosną, a znajdują się w słabej kondycji.

A. Szotkowska – zaznaczyła, że każda nowo posadzona zieleń generuje wyższe koszty. Utrzymanie istniejącej zieleni jest znacznie tańsze.

M. Szyszko – podsumował, że wszyscy biorący udział w dyskusji zgadzają się co do słuszności inicjatywy. Przypomniał, że w akcję „Platan” włączyły się także Rady Osiedli, które pośredniczyły we wskazywaniu przez mieszkańców potencjalnych obszarów nasadzeń. Jest to bardzo słuszne rozwiązanie, ponieważ dodatkowo podnosi poziom partycypacji społecznej. Wyraził jednak obawę co do złożoności przedsięwzięcia oraz możliwości rozczarowania mieszkańców miasta z powodu znacznej liczby odrzuceń wniosków. Powrócił do kwestii nawadniania istniejących terenów zielonych. Zauważył, że zamontowanie automatycznego systemu nawadniania w parkach mogłoby być bardziej opłacalne.

Z. Fiuk-Dymek – powiedziała, że oprócz map powinien być sporządzony bank gatunków, aby klarowna informacja docierała od razu do zainteresowanych stron.

Głosowanie nad wnioskiem o utworzenie mapy nasadzeń z uwzględnieniem preferowanych gatunków

Za – 6 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2019/10/10 13:59:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2019/10/10 13:59:37 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/16 10:50:44 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/16 10:50:23 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/16 10:49:50 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/12 11:01:16 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/28 15:01:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/28 14:05:36 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/28 13:36:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/28 13:10:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/08/28 11:05:10 nowa pozycja