Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.8.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 18 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Straż Miejska (posiedzenie wyjazdowe):
- zapoznanie się ze strukturą organizacyjną,
- współpraca z innymi służbami.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 5 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 4 marca br. bez uwag.  


Ad. pkt. 3.
Straż Miejska (posiedzenie wyjazdowe):
- zapoznanie się ze strukturą organizacyjną,
- współpraca z innymi służbami.


Komisja zapoznała się z prezentacją L. Gajewskiego Komendanta Miasta, który wraz ze swoimi pracownikami przedstawił strukturę organizacją Straży Miejskiej, podstawy jej funkcjonowania, zadania oraz omówił współpracę z innymi jednostkami – materiał w formie pisemnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Podstawy prawne funkcjonowania Straży Miejskiej Szczecin to głównie Zarządzenie nr 15/91 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 21 października 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Szczecinie. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Szczecin w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej. Zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw przez dzieci, młodzież i dorosłych, m.in. na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu, w miejscach przebywania i gromadzenia się dzieci i młodzieży, a także eliminacja występujących zagrożeń oraz zjawisk patologicznych - załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- podziękował za tak profesjonalne przygotowanie prezentacji, zwrócił uwagę na różnorodność pracy strażników miejskich, zapytał czy referat wodny nie potrzebuje wsparcia kadrowego, a także podzielenie obszaru całego miasta  tylko na cztery różne oddziały czy to nie za mało? Zadeklarował wsparcie komisji w potrzebach SM. 

Radna S. Biernat- celem strażników szkolnychjest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Szczecina oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, uważa , iż jest  zbyt małe zatrudnienie,  docelowo w strategii miało być 12 osób obecnie 4 (referat profilaktyki).

Radny W. Dzikowski- ocenia pozytywnie działania SM, współpracę ze  wszystkimi służbami, jego zdaniem straż winna otrzymać więcej etatów.

Radny J. Posłuszny –  jakie działania komisja winna podjąć w rozwój SM? W czym jako radni możemy ją wesprzeć?

L. Gajewski- niewątpliwe jednym z elementów wymagający wsparcia jest stan osobowy. Wyjaśnił, iż referat profilaktyki jest w okrojonym składzie bo strażniczki przebywają na urlopach wychowawczych macierzyńskich.     

Przewodniczący Komisji – wnosi o przyjęcie dezyderatu do Prezydenta m. Szczecina   o umieszczenie  w tegorocznym budżecie m. Szczecina pozycji "zakup dwóch  samochodów hybrydowych dla Straży Miejskiej", uzasadniając wniosek,  iż  miał  być już zrealizowany w  roku bieżącym. 

głosowanie: za – 5 ( jednogłośnie ) dezyderat przeszedł


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/04/01 12:20:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/04/01 12:20:03 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/21 15:01:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/11 13:33:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/11 13:05:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/11 12:57:00 nowa pozycja