Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.16.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał nr:
- 181/19 - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
- 182/19 - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.,
- 167/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok (sfera oświatowa).
4. Wstępna informacja o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


 R. Łażewska - zaproponowała poszerzenie porządku obrad o punkt „Opiniowanie Wykazu Nieruchomości Nr 6/DDG/ZBiLK/2019” (załącznik nr 3 do protokołu).

Powyższe zostało przyjęte przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie Wykazu Nieruchomości Nr 6/DDG/ZBiLK/2019


M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - omówiła Wykaz jw.

U. Pańka – zapytała, czy to użyczenie skutkuje tym, że po 10 latach ta instytucja ma prawo pierwokupu tej nieruchomości?

M. Waszak – wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość odstąpienia od zbycia w drodze przetargu na rzecz podmiotu, który dzierżawi nieruchomość. Tu podmiot ma ją w użyczeniu, więc nie ma takiej możliwości prawnej.

B. Baran – zapytał, czemu nie było tu przetargu?

M. Waszak – powiedziała że procedura przetargowa jest tak długa i skomplikowana, że nie udałoby się wykonać tego z dniem 1 września.

U. Pańka – zapytała, kiedy można rozwiązać taką umowę?

M. Waszak – poinformowała, że wypowiedzenie umowy jest z terminem 6 miesięcznym.

B. Baran – zapytał, co z nakładami, jakie zostaną poniesione przez podmiot?

M. Waszak – wyjaśniła, że w umowie podmiot jest zobowiązany do zrzeczenia się poniesionych nakładów.

U. Pańka – zapytała, na jakich zasadach będzie finansowana ta szkoła?

I. Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty -  poinformowała, że na takich samych zasadach jak szkoły na ul. Skalistej i na Głębokiem.

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Wykaz Nieruchomości Nr 6/DDG/ZBiLK/2019

W głosowaniu: za - 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała go pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał nr:
- 181/19 - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
- 182/19 - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.,
- 167/19 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok (sfera oświatowa).


Projekt uchwały Nr 181/19 w spr. zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

I.Potrykus – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

J. Balicka – zapytała, czy to są uczniowie w obowiązku szkolnym?

I.Potrykus – poinformował, że to są osoby dorosłe.

W głosowaniu: za – jednogłośnie Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały Nr 182/19 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.

I.Potrykus - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały Nr 167/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

I.Potrykus – omówiła zmiany w budżecie bieżącym Wydziału Oświaty.

B. Baran – zapytał, czy środki na nagrody Prezydenta dla najlepszych uczniów uwzględniają także uczniów spoza Gminy Miasto Szczecin, którzy są uczniami naszych szkół?

I.Potrykus – powiedziała, że tak. Możemy teraz to robić w majestacie prawa – zmieniły się przepisy.

B. Baran – zapytał, czemu rezygnujemy ze wsparcia studentów (stypendia Prezydenta)?

I.Potrykus – poinformowała, że w ubiegłym roku było b. mało zainteresowanych. Dostali nagrody wszyscy ci, którzy się zgłosili (15 osób). Nie zawsze byli to najlepsi studenci.

A.Hofman – Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła zmiany w budżecie majątkowym Biura. Podkreśliła, że proponowane zmiany są zmianami zbilansowanymi.

B. Baran – zapytał, kiedy będzie ukończony basen w SP-10?

J. Stala –  Dyrektor BIiRO – wyjaśnił, że po zmianie lidera konsorcjum Miasto liczy na zmiany w procesie budowy. Nowy lider faktycznie uspokaja podwykonawców, którzy są na budowie. Prace są kontynuowane. Chcemy by basen był uruchomiony do 1 września.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały w sferze „Oświata i wychowanie”.


Ad. pkt. 5.
Wstępna informacja o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.


P. Spunda – Wydział Oświaty - omówił materiał stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.

B. Baran – zapytał, czy „Orliki” będą czynne w wakacje?

P. Spunda – powiedział, że będą czynne. Dla opiekunów jest to czas urlopów, jednak boiska pozostaną otwarte przez większość dnia. Z małymi wyjątkami.

M. Żylik – zapytał, czy wystarcza środków na zrealizowanie tego zadania?

P. Spunda – powiedział, że jest duże zainteresowanie wypoczynkiem wyjazdowym. Większe kwoty na ten cel z pewnością byłyby wydane.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


R. Łażewska – zapoznała radnych z treścią pism: 

1/ wnioskiem Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży w spr. stworzenia programu rywalizacji ekologicznej w szczecińskich szkołach (załącznik nr 5).

Komisja postanowił przekazać ww. propozycję do Wydziału Oświaty z prośbą o zaproponowanie szkołom takiej rywalizacji. 

2/ pismem rodziców dzieci klasy VF w SP-68 w spr. likwidacji oddziału (załącznik nr 6)

Rodzic – powiedział, że o decyzji w spr. likwidacji klasy rodzice dowiedzieli się na zebraniu w dniu 15 maja. Poprosił, by jednak tej klasy nie likwidować. Powiedział, że do klasy uczęszczają dzieci chore, dla których zmiana środowiska wiąże się z ogromnym stresem. W nowym środowisku boja się ostracyzmu. Rodzice wiedzą, że utrzymanie tej klasy to kwota ok. 142 tys. zł. Jest to jednak klasa 6., już zgrana. Proszą, by się nad tym raz jeszcze pochylić. W skali budżetu Miasta nie jest to wielka kwota.

U. Pańka – zapytała, ile w tej szkole jest wszystkich dzieci na poziomie obecnej 5 klasy?

I. Potrykus – poinformowała, że w szkole jest 6 klas 5-tych. W żadnej nie ma 25 dzieci. W miarę czasu w kolejnych latach dzieci w klasach ubywa.  Po podziale 2 klasy będą miały 25 uczniów, pozostałe – 24.  Zapewniła, że Wydział zna tą sprawę i mocno się nad nią pochyla.

U. Pańka – zapytała, czy w nadchodzącym roku szkolnym są w mieście klasy 6-te mniejsze jak 25 osób?

I. Potrykus – poinformowała, że są takie klasy. Ale tam też są połączenia klas. Wszędzie rodzice protestują. Przypomniała, że w ub. roku połączyliśmy 19 klas w różnych szkołach. W tym roku takich klas jest 7.

Komisja postanowiła zwrócić się do Wydziału o szczegółowe wyjaśnienia na piśmie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/07/04 08:54:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/07/04 08:54:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/19 14:47:41 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/07 13:03:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/07 12:36:29 nowa pozycja