Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 5 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wniosku o oddanie w użyczenie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wniosku o oddanie w użyczenie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Przewodniczący Komisji W. Dzikowski przypomniał zebranym, że jakiś czas temu został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pn. "Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego". Ten proces został już rozpoczęty i teraz Rektor PUM-u wystąpił do Gminy Miasto Szczecin z wnioskiem o użyczenie tego terenu na 25 lat. Umowa użyczenia ma pomóc w uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia. Stąd prośba i decyzja o zwołaniu Komisji w trybie nadzwyczajnym ponieważ do piątku są potrzebne dokumenty, które przemawiałyby za tym, że Gmina Miasto Szczecin i Radni Rady Miasta Szczecin nie stoją w sprzeczności z wcześniej zaplanowanymi inwestycjami. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o omówienie tematu Panią Małgorzatę Waszak - Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.

M. Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości podziękowała za tak szybkie spotkanie komisji i umożliwienie przedstawienia sprawy z wniosku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (załącznik nr 3 do protokołu). Poinformowała, że PUM wystąpił do Gminy Miasto Szczecin o nabycie tego terenu w użytkowanie wieczyste dla potrzeb wybudowania budynku dydaktyczno-klinicznego. PUM ubiega się o dofinansowanie dla potrzeb realizacji inwestycji. Wiadomym jest, że aby ubiegać się o dofinansowanie i mieć gwarancję całości projektu zainteresowany musi się legitymować prawem do gruntu. W związku z tym, że teren będący przedmiotem przygotowania do zbycia jest obecnie na etapie podziału geodezyjnego i to zbycie możliwe będzie w trzecim kwartale, konieczne jest, dla potrzeb spoełenienia wszystkich warunków, dysponowanie innym prawem niż prawo użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości. PUM wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia nas teren będący przedmiotem opiniowania. Umowa użyczenia zawarta została w dniu dzisiejszym na okres 3 miesięcy, po to by móc potem tą umowę przedłużyć na okres nie dłuższy niż trzy lata. Nie mniej jednak z uwagi na fakt, że zainteresowany musi się wykazać trwalszym tytułem do tej nieruchomości (te trzy lata Ministerstwo określa jako okres zbyt krótki), PUM wystąpił z prośbą  o zawarcie umowy użyczenia na okres 25 lat. Ta sprawa jest procedowana w trybie pilnym. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta istnieje możliwość oddania w użyczenie terenu na czas oznaczony (w tym przypadku 25 lat) pod warunkiem uzyskania opinii Komisji Rady Miasta. W przypadku negatywnej opinii, Prezydent, gdyby chciał procedować sprawę dalej, to skierowałby ją w formie stosownego projektu uchwały na sesję Rady Miasta. Dyrektor poinformowała, że mowa jest o terenie części działkii nr 123/9 o powierzchni 32620,00 m2 gdzie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenu na "usługi sportu i rekreacji, publiczne szkolnictwo wyższe - uczelnia medyczna".

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek PUM

za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. Stanowisko Nr 13 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Krzysztof Goralski - Kanclerz PUM podziękował radnym za pozytywne stanowisko w sprawie wniosku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Edyta Sowińska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Edyta Sowińska, dnia: 2019/07/02 09:18:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edyta Sowińska 2019/07/02 09:18:30 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 11:37:24 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 08:59:48 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/06/05 11:20:47 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/03 13:27:16 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/03 12:20:36 nowa pozycja