Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 5 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wniosku o oddanie w użyczenie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wniosku o oddanie w użyczenie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Przewodniczący Komisji W. Dzikowski przypomniał zebranym, że jakiś czas temu został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pn. "Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego". Ten proces został już rozpoczęty i teraz Rektor PUM-u wystąpił do Gminy Miasto Szczecin z wnioskiem o użyczenie tego terenu na 25 lat. Umowa użyczenia ma pomóc w uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia. Stąd prośba i decyzja o zwołaniu Komisji w trybie nadzwyczajnym ponieważ do piątku są potrzebne dokumenty, które przemawiałyby za tym, że Gmina Miasto Szczecin i Radni Rady Miasta Szczecin nie stoją w sprzeczności z wcześniej zaplanowanymi inwestycjami. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o omówienie tematu Panią Małgorzatę Waszak - Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.

M. Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości podziękowała za tak szybkie spotkanie komisji i umożliwienie przedstawienia sprawy z wniosku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (załącznik nr 3 do protokołu). Poinformowała, że PUM wystąpił do Gminy Miasto Szczecin o nabycie tego terenu w użytkowanie wieczyste dla potrzeb wybudowania budynku dydaktyczno-klinicznego. PUM ubiega się o dofinansowanie dla potrzeb realizacji inwestycji. Wiadomym jest, że aby ubiegać się o dofinansowanie i mieć gwarancję całości projektu zainteresowany musi się legitymować prawem do gruntu. W związku z tym, że teren będący przedmiotem przygotowania do zbycia jest obecnie na etapie podziału geodezyjnego i to zbycie możliwe będzie w trzecim kwartale, konieczne jest, dla potrzeb spoełenienia wszystkich warunków, dysponowanie innym prawem niż prawo użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości. PUM wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia nas teren będący przedmiotem opiniowania. Umowa użyczenia zawarta została w dniu dzisiejszym na okres 3 miesięcy, po to by móc potem tą umowę przedłużyć na okres nie dłuższy niż trzy lata. Nie mniej jednak z uwagi na fakt, że zainteresowany musi się wykazać trwalszym tytułem do tej nieruchomości (te trzy lata Ministerstwo określa jako okres zbyt krótki), PUM wystąpił z prośbą  o zawarcie umowy użyczenia na okres 25 lat. Ta sprawa jest procedowana w trybie pilnym. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta istnieje możliwość oddania w użyczenie terenu na czas oznaczony (w tym przypadku 25 lat) pod warunkiem uzyskania opinii Komisji Rady Miasta. W przypadku negatywnej opinii, Prezydent, gdyby chciał procedować sprawę dalej, to skierowałby ją w formie stosownego projektu uchwały na sesję Rady Miasta. Dyrektor poinformowała, że mowa jest o terenie części działkii nr 123/9 o powierzchni 32620,00 m2 gdzie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenu na "usługi sportu i rekreacji, publiczne szkolnictwo wyższe - uczelnia medyczna".

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek PUM

za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. Stanowisko Nr 13 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Krzysztof Goralski - Kanclerz PUM podziękował radnym za pozytywne stanowisko w sprawie wniosku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Edyta Sowińska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Edyta Sowińska, dnia: 2019/07/02 09:18:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edyta Sowińska 2019/07/02 09:18:30 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 11:37:24 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/12 08:59:48 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/06/05 11:20:47 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/03 13:27:16 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/03 12:20:36 nowa pozycja