Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.4.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 18.02 i 11.03.2019 roku
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji
4. Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku o nabycie części działki położonej przy ulicy Wadowickiej w Szczecinie
5. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakresie niewłaściwego rozliczania zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnej przy ulicy Nad Odrą
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 18.02 i 11.03.2019 roku


Protokoły z ww. posiedzeń Komisji zostały przyjęte w wyniku głosowania /3-za,2-wstrz./


Ad. pkt. 3.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – zgłosił kandydaturę radnego Patryka Jaskulskiego na objęcie funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny P. Jaskulski – wyraził zgodę.

Komisja w wyniku glosowania / 3-za,2-wstrz. / przyjęła kandydaturę radnego Patryka Jaskulskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku o nabycie części działki położonej przy ulicy Wadowickiej w Szczecinie


Postępowanie wyjaśniające w sprawie (ochrona danych osobowych) stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - poddał pod głosowanie przedmiotową skargę.

Komisja w wyniku głosowania /0-za,5-przeciw,0-wstrz./ jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w zakresie niewłaściwego rozliczania zimnej wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnej przy ulicy Nad Odrą


Skarga + wyjaśnienia stanowią załącznik nr 5 do protokołu (ochrona danych osobowych).

Przedstawiciele ZBiLK-u – wyjaśnili, że Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie dokonuje rozliczeń zużycia wody w oparciu o przepisy zarządzenia ZBiLK-u nr 19/2012. Zapis § 7 ust. 8 mówi jednoznacznie, że jeśli w danym budynku wszystkie lokale są opomiarowane, to różnica zostaje rozliczona proporcjonalnie na wszystkich lokatorów. Skarżąca nie przyjmuje tego do wiadomości i pisze różne skargi w tej sprawie do ZBiLK-u, począwszy od 2014 roku. Na wszystkie skargi wnioskodawczyni zawsze otrzymuje odpowiedzi w ustawowym terminie. W II półroczu 2018 roku różnica została do dopłaty w kwocie 26zł. Zwróciła uwagę, że w czynszu wnoszone są jedynie zaliczki, a w oparciu o faktyczne zużycie dopiero jest naliczana nadpłata lub niedopłata.

Skarżąca –wyjaśniła, że nie zgadza się z polityką ZBiLK-u, że niedomiar wykazany na całym budynku jest doliczany do jej rachunku, skoro jej mieszkanie jest opomiarowane wodomierzem i oprócz swojego zużycia musi płacić za innych. Wniosek z tego taki, że nie warto być oszczędnym skoro ZBiLK dolicza jej dodatkowe zużycie wody, którego nie jest w stanie zweryfikować. Wg. jej wyliczeń wynika, że w swoim lokalu zużyła rocznie 74 m3 wody, a za niedomiar na budynek doliczono jej 100m3 wody. Jej zdaniem należy sprawdzić wszystkich lokatorów w budynku pod kątem zużycia wody i sprawności indywidualnych wodomierzy.

Przedstawicielka ZBiLK – wyjaśniła, że niedoszacowanie może także wynikać z przesunięcia czasowego odczytu wodomierzy przez ZBiLK, który rozlicza lokatorów na podstawie faktur otrzymamy przez ZWiK.

Radny M. Chabior – zapytał, jakie było zużycie poza licznikowe na całym budynku ?

Przedstawicielka ZBILK – wyjaśniła, że w II półroczu 2017 roku było to  41,36m3 i skarżącej doliczono 2,3 m3 na kwotę 26 zł  i w I półroczu 2018 roku wykazano niedomiar 78,27m3 i doliczono jej 3,5m3 co dało 39,33zł. Wszystkie lokale w tym budynku są opomiarowane i wszyscy dostali doliczenia za wykazane niedoszacowanie wody.

Radna R. Łażewska- jest to znacząca różnica. Odczyty z wodomierzy powinny być spójne.   

Radny D. Matecki – z doświadczenia wie, że odczyty radiowe liczników potrafią być mylne.

Przedstawiciela ZBILK – podjęliśmy interwencję i sprawa jest badana. Na pewno zostanie to sprawdzone i zweryfikowane.

Skarżąca – wspomniała o niekontrolowanym zużyciu wody z kranu zamontowanego w piwnicy budynku.

Radny P. Jaskulski – stwierdził, że interesem samych lokatorów powinna być likwidacja tego kranika w piwnicy, tak żeby nikt nie używał wody do polewania ogrodów przydomowych i mycia samochodów. Efekt jest taki, że płacą za to lokatorzy, którzy nie używają tej wody.

Radny R. Łażewska – należy to zgłosić do ZBiLK-u i zawnioskować o demontaż kranu w piwnicy.

Radny P. Jaskulki – wytłumaczył, że to właśnie ta zużyta woda, zgodnie z regulaminem jest doliczana wszystkim lokatorom. Problemy nielegalnego zużycia należy zgłaszać do służb miejskich.

Skarżąca - Zarządca budynku powinien sprawdzić, co się dzieje i co jest przyczyną takiego zużycia wody poza opomiarowaniem.

Radna R. Łażewska – skoro strona skarżąca posiadała wiedzę ma wiedzę, skąd umyka woda w sposób nieprawny to należało to zgłosić. 

Skarżąca – wyjaśniła, że wielokrotnie zgłaszała ten problem bez żadnego skutku ze strony ZBiLK-u. Zwróciła uwagę, że za większym zużyciem wody idą większe opłaty za śmieci.

Przedstawicielka ZBiLK – sprostowała, że nigdy nie otrzymali oficjalnego zgłoszenia w tej sprawie.

P. M. Chabior – skoro tak duża różnica niedoszacowania w zużyciu wody została wykazana w I półroczu 2018 roku, to odpowiedzialność musi też ponieść ZBILK w zakresie braku kontroli w kwestii nielegalnego poboru wody. Mieszkańcy poprzez dopłaty do swojego indywidualnego zużycia w lokalach są karani za opieszałość ZBiLK-u. Jego zdaniem skarga w tym zakresie jest zasadna.

Radna R. Łażewska – stwierdziła, że ta kwestia jest do zbadania przez Komisję Gospodarki Komunalnej.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – przypomniał, że Komisja bada przedmiotową skargę pod kątem nie zachowania procedur. Przepisy prawa stanowi regulamin, który jasno precyzuje takie sytuacje. Na dzień dzisiejszy nie ma innego rozwiązania, niż regulują to przepisy zawarte w regulaminie ZBiLK-u. Zgodnie z przepisami ten podział jest właściwy. Zwrócił się do przedstawicieli ZBiLK-u o natychmiastowe usunięcie nielegalnego ujścia wody. Procedury w tym zakresie zostały zachowane i na  dzień dzisiejszy wszystko jest w świetle prawa. Stwierdził, że nie ZBiLK nie ma możliwości, aby w całym zarządzanym zasobie na bieżąco kontrolować nielegalne pobory wody. Takie sygnały powinny być zgłaszane przez lokatorów.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - poddał pod głosowanie przedmiotową skargę.

Komisja w wyniku głosowania / 1-za, 4-przeciw/ uznała skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/05/13 11:40:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/05/13 11:40:22 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/04 13:07:49 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/04/04 13:04:08 nowa pozycja