Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.2.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 18 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 23 stycznia 2019r.
3. Rozpatrzenie skargi Spółki Alsecco-Nowa Cukrownia na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie naruszenia praworządności dot. ujęcia w gminnej ewidencji zabytków i wykonania karty adresowej zabytku nieruchomego budynku administracyjnego-biura i laboratorium przy ulicy Cukrowej w Szczecinie oraz naruszenia prawa autorskiego właściciela kart zabytków architektury i budownictwa będącego beneficjentem praw autorskich w zakresie wykonanej fotografii budynku pod tym adresem.
4. Rozpatrzenie skargi Spółki Alsecco-Nowa Cukrownia na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie naruszenia praworządności dot. ujęcia w gminnej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku nieruchomego budynku mieszkalnego przy ulicy Cukrowej 69 w Szczecinie oraz naruszenia prawa autorskiego właściciela kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa będącego beneficjentem praw autorskich wykonanej fotografii budynku pod ww. adresem.
5. Skarga mieszkanki na niewłaściwe wykonywanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami ze szkodą dla mieszkańców Miasta.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 23 stycznia 2019r.


Protokół z z posiedzenia 23 stycznia 2019r. został przyjęty jednogłośnie /5-za/


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi Spółki Alsecco-Nowa Cukrownia na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie naruszenia praworządności dot. ujęcia w gminnej ewidencji zabytków i wykonania karty adresowej zabytku nieruchomego budynku administracyjnego-biura i laboratorium przy ulicy Cukrowej w Szczecinie oraz naruszenia prawa autorskiego właściciela kart zabytków architektury i budownictwa będącego beneficjentem praw autorskich w zakresie wykonanej fotografii budynku pod tym adresem.


Dokumentacja w sprawie skargi wraz z wyjaśnieniami - stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

P. M. Szczerbak (przedstawiciel Spółki Alsecco) - na ręce Przewodniczącego Komisji przedłożył swoje pełnomocnictwo (załącznik nr 3) do reprezentowania Spółki Alsecco-Nowa Cukrownia w sprawie rozpatrywanych na posiedzeniu skarg. W imieniu Spółki poprosił o uznanie złożonych skarg za zasadne. Jego zdaniem należy poprawić i uregulować sposób prowadzenia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków kart  adresowych zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Niedopuszczalnym jest, że jedna z nieruchomości znajdujących się na terenie Spółki, zakwalifikowana wcześniej, jako zabytek, 3 lata temu została usunięta, ale nadal funkcjonuje, jako zabytek i widnieje w gminnej ewidencji ewidencji zabytków. Prezydent Miasta do dnia dzisiejszego, pomimo monitów Spółki Alsecco nie zrobił nic, aby wyjaśnić kwestię tych nieruchomości, których fizycznie nie ma już od 3 lat. Ponadto zdjęcia załączone do kart ewidencyjnych zabytków są sprzed 30 lat. Przez ten czas wiele nieruchomości o charakterze zabytkowym zmieniło swój wygląd. Samo prowadzenie kart adresowych w GEZ jest niewłaściwe i dawno powinno ulec zmianie. Zdjęcia zabytków są nieaktualne i karty zabytków nie są weryfikowane ze stanem faktycznym, aktualnym i nie są podpisywane. Nikt nie przeprowadza wizji lokalnych w terenie i nie sprawdza obiektów dawno wpisanych do GEZ. Oświadczył, że od czasu złożenia skargi nastąpiła zmiana na stanowisku MKZ. Zaistniała sytuacja nie dot. obecnego, nowego Miejskiego Konserwatora Zabytków, ale poprzedniego.

P. H. Durka (Radca Prawny BRM) – zwróciła uwagę, że na dzień dzisiejszy większość rejestrów w dużych miasta prowadzona jest w formie elektronicznej. Ponadto zwróciła uwagę, że MKZ zwróciło się z pismem z do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prawidłowości prowadzenia kart gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Miasto Szczecin. Pismem z dnia 17.09.2018 roku Ministerstwo wyjaśniło, że w przypadku prowadzenia kart adresowych w formie elektronicznej gminnej ewidencji zabytków, nie muszą posiadać podpisu autora karty. Wobec tego stanowisko spółki jest odosobnione.

P. M. Dębowski (MKZ) – odniósł się do argumentacji skarżącego. Podkreślił, że Ministerstwo jednoznacznie stwierdziło, że przy prowadzeniu kart gminnej ewidencji zabytków w formie elektronicznej, podpis nie jest wymagany. Przypomniał, że cały obiekt Cukrowni znajdował się wcześniej w wojewódzkiej ewidencji zabytków i organem prowadzącym był tu Wojewódzki Konserwator Zabytków. W 2010 roku na mocy zmiany przepisów ustawy Prezydentowi został przekazany wykaz obiektów zabytkowych, które obligatoryjnie włączono do GEZ i tak też się stało.  Karty adresowe tej nieruchomości zostały włączone do gminnej ewidencji zabytków. MKZ nie miał możliwości weryfikacji stanu przekazanego zasobu po przejęciu kilkudziesięciu tysięcy obiektów zabytkowych w województwie. Wykazy były przekazane na podstawie archiwalnych dokumentacji, gdzie burmistrzowie i prezydenci mieli obowiązek ich przejęcia. Odnosząc się do zarzutu Skarżącego w kwestii naruszenia prawa autorskiego, wyjaśnił, że na mocy art. 4 ust.2 ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym, nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego dokumentacje urzędowe. Przyznał, że przepisy, które przywołał pełnomocnik Spółki Alseco są bardzo nieprecyzyjne i  budzą wiele kontrowersji. Zapewnił, że ze swojej strony zrobi wszystko, aby publikowane na BIP karty ewidencji zabytków były w ramach możliwości na bieżąco monitorowane, aktualizowane i weryfikowane. Przywołał art. 22 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gdzie czynność włączenia karty zabytku ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków do gminnej ewidencji zabytków jest czynności techniczną nakazaną przez przepisy prawa.  Stwierdził, że z całej zasiniałej sytuacji należy wyciągnąć wnioski na przyszłość.

P. M. Szczerbak (pełnomocnik Spółki Alsecco) – poprosił o wskazanie w rozporządzeniu zapisu, że karty powinny być prowadzone tylko w formie elektronicznej. Ustawodawca określił, jak karty w GEZ maja być prowadzone.  Podzielił stanowisko MKZ, że należy wyciągną wnioski na przyszłość. Prowadzenie kart adresowych zabytków w formie wirtualnej prowadzi do nieścisłości. Powinno się dążyć, aby karty zabytków zamieszczone w GEZ były łącznie z aktualnymi fotografiami.

P. H. Durka (radca prawny) – w tym przypadku mamy wykładnię autentyczną w postaci opinii Ministerstwa.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - czy w związku z przedstawionym stanem prawnym strona skarżąca wyraża wolę wycofania swojej skargi

P. M. Szczerbak (pełnomocnik Spółki Alsecco) – oznajmił, że nie może wycofać swoich skarg, skoro budynek na terenie należącym do Spółki nie istnieje od 3 lat, ale wciąż widnieje w GEZ. Pan Prezydent po wielu monitach Spółki w tej sprawie, dalej nie jest zainteresowany weryfikacją i aktualizacją kart zgodnie ze stanem faktycznym. Spółka do dnia dzisiejszego nie dostała w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi od Prezydenta Miasta. Zdjęcia nieruchomości załączone do kart ewidencji zabytków są sprzed 30 lat, karty są niepodpisane. Opłaty za wieczyste użytkowanie podniesiono spółce 6-krotnie, a przez ten czas nie zweryfikowano rzekomych zabytków, nieistniejących na terenie Spółki. Gdyby była prawidłowa weryfikacja tych nieruchomości, byłoby inne spojrzenie, że nie jest to zabytek, ale zdewastowany obiekt, który spółka w takim stanie przejęła.  

Radny Ł. Tyszler – stwierdził, że cały problem polega głównie na tym, że w momencie przejmowania nieruchomości przez Spółkę były one mocno zniszczone i nawet pomimo rozbiórki nadal widniały, jako zabytki w GEZ. Dla inwestora są to poważne problemy. Jednak dublowanie kart prowadzonych w systemie elektronicznym na wersje papierowe było by archaizmem. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotową skargę:

Komisja w wyniku głosowania /0-za,4-przeciw,2-wstrz./ uznała skargę za bezzasadną.

 


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi Spółki Alsecco-Nowa Cukrownia na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie naruszenia praworządności dot. ujęcia w gminnej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku nieruchomego budynku mieszkalnego przy ulicy Cukrowej 69 w Szczecinie oraz naruszenia prawa autorskiego właściciela kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa będącego beneficjentem praw autorskich wykonanej fotografii budynku pod ww. adresem.


Dokumentacja w sprawie skargi wraz z wyjaśnieniami - stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Postępowanie wyjaśniające do skargi odbyło się pkt. 3 porządku obrad Komisji.

Komisja w wyniku głosowania /0-za,4-przeciw,2-wstrz./ uznała skargę za bezzasadną.


Ad. pkt. 5.
Skarga mieszkanki na niewłaściwe wykonywanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami ze szkodą dla mieszkańców Miasta.


Dokumentacja w sprawie skargi wraz z wyjaśnieniami - stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 7 do protokołu (objęte ochroną danych osobowych)

Strona skarżąca po wysłuchaniu wyjaśnień oświadczyła, że wycofuje swoją skargę.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/04/15 11:36:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/04/15 11:36:27 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/03/11 07:53:49 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/02/12 15:05:46 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/02/12 08:53:51 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/02/04 12:22:34 nowa pozycja