Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.49.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 7, wstrzym.- 1  przyjęł  protokół z poprzedniego posiedzenia komisji  w dniu 23 sierpnia br.  bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący  Komisji  B. Baran - poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy rondo Franciszka Knappa  – załącznik nr  3  do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  B. Baran – przypomniał, iż komisja podjęła już pozytywną decyzję w sprawie, czekała tylko na opinię ZNM.

W. Wnuk Geodeta Miasta- poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje pozytywnie wniosek- opinia stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za-6, wstrzym.- 1   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy rondo Franciszka Knappa. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy ulica „Zgodna” (opcjonalnie Szeregowa, Na Rozstaju, Wawrzynowa ”  (zgodnie z wnioskiem właściciela działek drogowych – załącznik nr  4 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek o nadanie nazwy Wawrzynowa ( ulica Zgodna już istnieje na terenie miasta) - opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy. Poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje pozytywnie wniosek o nadanie nazwy rekomendując nazwę Wawrzynowa- opinia stanowi załącznik do akt sprawy.

Radny W. Dąbrowski-  patrząc na położenie drogi wewnętrznej, jest przeciwny takiej nazwie. Strategią komisji była kontynuacja nazw kompatybilnych z otaczającymi  ( w tym przypadku mówimy o postaciach dwudziestolecia międzywojennego). Nazwa „pochodząca od kwiatów”  nie współgra z położeniem drogi, bowiem są one w innej lokalizacji.

Radny W. Dzikowski- rozpoczęliśmy procedurę,  mamy opinię ZNM oraz wniosek właściciela terenu, zaopiniujmy go pozytywnie.  

Radny W. Dąbrowski- wnosi o nie przyjęcie ww. propozycji, wnosi o przedłożenie nowego wniosku stanowiącego propozycję  nazwy ulicy, dla postaci  godnej  docenienia  z tego okresu Polski. 

Komisja w wyniku głosowania: za- 4, wstrzym.- 4  przyjęła wniosek

  • nadania nazwy gen. M. Boruty- Spiechowicza ”  (zgodnie z wnioskiem właściciela działek drogowych – załącznik nr  5 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- opiniuje pozytywnie wniosek o nadanie nazwy - opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy. Poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje pozytywnie wniosek wnosząc o nadanie nazwy w brzmieniu: „gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza”.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza”.

 

  • nadania nazwy ulica „ Sielankowa i Ptasia  (zgodnie z wnioskiem właścicieli działek drogowych – załącznik nr  6 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta-  wniosek nie spełnia wymogów formalnych – zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków  nadal brakuje podpisów  współwłaścicieli działki drogowej (opinia Geodety stanowi załącznik do akt sprawy).

Przewodniczący  Komisji  B. Baran  -  spotkał się z przedstawicielami mieszkańców,  wnioskodawcy wiedzą, iż nie mają wszystkich podpisów, ale nie są ich w stanie zebrać, sytuacja jest patowa, proszą o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej mimo braku wszystkich zgód.

W. Wnuk-  zgodnie z obowiązującymi przepisami do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Jednakże podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana, nadal jest  brak podpisów ośmiu osób w tym dwóch  małżeństw  (art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych). Była już taka sytuacja w poprzedniej kadencji, iż Rada Miasta podjęła uchwałę bez zgody wszystkich właścicieli i Wojewoda ją uchylił. Wnioskodawcy winni  rozważyć  wystąpienie do sądu celem ustanowienia pełnomocników  prawnych w sprawie.

Przewodniczący  Komisji  B. Baran – problemem są zapisy ustawowe, obiecuje, iż zwróci się osobiście do parlamentarzystów o korektę ustawy. Zwrócił się z pytaniem do radnych czy podejmujemy decyzję uchwałodawczą mimo braków formalno-prawnych.

Rady W. Dąbrowski-  podjęcie uchwały daje mieszkańcom nadzieję na pozytywnie załatwienie sprawy, potem zderzą się z uchyleniem uchwały przez Wojewodę.  

Komisja w wyniku głosowania: za (niepodejmowaniem uchwały) - 9 (jednogłośnie)  nie podjęła inicjatywy uchwałodawczej w sprawie.

Komisja  w  odpowiedzi na  złożoną przez Ogólnopolski Strajk Kobiet Szczecin -  petycję w sprawie nadania nowobudowanemu rondu przy ulicy Energetyków w Szczecinie nazwy "Rondo Praw Kobiet"   uznała  ją za bezzasadną,  bowiem Uchwałą  NR XXX/885/21 Rada Miasta Szczecin  nadała  nazwę urzędową  placowi  otoczonemu ulicami: Zygmunta Starego, Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczerbcowa  w Szczecinie  „ plac Praw Kobiet”, takie samo stanowisko przyjął Zespól Nazewnictwa Miejskiego w dniu 28 sierpnia 2021 roku – załącznik nr 7 do protokołu.

Ponadto w sprawie  nadania nazwy dla tego ronda wystąpił również z petycję Prezes Regionu Zachodniopomorskiego KORWiN Konfederacja,  chcąc uhonorować  postać " Cesarzowej Sadako Kujo" (nazwa opcjonalna  Cesarzowej Teimei).

W. Wnuk- poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego zaopiniował  negatywnie ww. petycję,  jednakże stoi na stanowisku, iż należy  rozważyć uhonorowanie postaci Cesarzowej w przestrzeni miejskiej w innym bardziej godnym miejscu miasta Szczecina (wniosek wpisać do Banku Nazw Ulic) – załącznik nr 8.  

Komisja po wysłuchaniu stanowiska Zespołu Nazewnictwa Miejskiego zaopiniowała negatywnie ww. petycję  ( za negatywnym – 9 jednogłośnie).

 

Ponadto w sprawie  nadania nazwy dla tego ronda wystąpiło również  Stowarzyszenie Kibiców Pogoni " Kibice Razem Pogoń Szczecin, wnosząc o nadanie nazwy "rondo Portowców" ( załącznik nr 8 do protokołu)

W. Wnuk Geodeta Miasta- poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje pozytywnie wniosek. Zaprezentował położenie ronda (docelowo  po remoncie ulicy będzie ono większe).

 W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy  rondo Portowców  ( na sesję  listopadową  2021 roku).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/09/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/20 08:52:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/20 08:52:57 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 08:52:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/11/15 11:40:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/19 13:21:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/10/11 14:25:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/09/28 11:39:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/09/28 11:25:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/09/28 11:19:21 nowa pozycja