Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.36.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 21 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 14:30
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 61/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego).
4. Opiniowanie projektów uchwał i wniosków w spr. nazw ulic.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Żadnych wniosków nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Komisja jednogłośnie (11-za) przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się w dn. 21 lutego 2022 r.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 61/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego).


Małgorzata Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – wyjaśniła, że w dyspozycji Wydziału są środki na konserwację i renowację obiektów zabytkowych, gdzie zwiększono kwotę o 25.687 zł. Dotyczy to nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 6. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych pierwsze prace remontowe, modernizacyjne zaczął w latach wcześniejszych. Wykonana na tej nieruchomości została elewacja, remont balkonu i tarasu. Ten budynek był wielokrotnie zalewany stad te prace są niezbędne. Według zaleceń konserwatorski należy wykonać kolejne prace tak by nie zagrażały funkcjonowania tego budynku i by zachowały jego walory, ponieważ znajduje się on w rejestrze zabytków. W budżecie 2022 r. znalazła się już kwota zabezpieczona na te dodatkowe prace – 320.000 zł, na remont klatki schodowej – wymiana instalacji elektrycznej i renowację zabytkowych elementów oraz zagospodarowanie tereny działki polegające na wymianie nawierzchni wjazdu i parkingu, ułożenie ciągów pieszych, remont ogrodzenia rekultywacja zieleni wraz z nowymi nasadzeniami. Dodatkowa kwota 25.687 zł miała by objąć dokumentację związaną z przeprowadzeniem tych prac i elementów koniecznych do wykonania, ponieważ po pierwszym rozpoznaniu ta kwota wydaje się być niewystarczająca. Ta kwota 25 tys. została zaoszczędzona w ubiegłym roku na innych pracach stąd prośba by ją przenieść właśnie na prace przy budynku przy ul. Krasickiego 6.

Michał Dębowski - Miejski Konserwator Zabytków – poinformował, że w budżecie bieżącym przeniesienia są także z zadań nie wykonanych w ubiegłym roku ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy, chodzi o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. kopi fontanny na placu Orła Białego w Szczecinie. Jest to też powiązane z planowaną inwestycją remontu i rewitalizacji całego placu. W tej chwili zadanie dot. wykonania kopii fontanny zostało wyłączone, jednak aby zapewnić równoległość i logikę działań inwestycyjnych trzeba mieć rozpoznanie jakimi metodami można taką kopię wykonać, ponieważ w takiej skali takie zadanie nie było realizowane w Polsce oraz żeby mieć pojęcie o ewentualnych kosztach, stąd konieczność wykonania takiego programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejne zadanie to ekspertyza dotycząca badań zawilgoceń w kościele Jan Ewangelisty w Szczecinie oraz wykonanie katalogu kolorystyki kamienic szczecina. W zmianach łączna kwota to 43.000 zł. Katalog kolorystyki jest to kontynuacja zadania trwającego kilka lat, kolejny etap. Jeżeli chodzi o budżet majątkowy to nie jest do końca czytelne, bo obejmuje jeden paragraf. Jeden dotyczy stricte zadnia z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostało pozyskane przez Gminę Miasto Szczecin. W Dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” znajduje się zadanie inwestycyjne realizowane przez Uniwersytet Szczeciński „Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach Covid 19”. W zeszłym roku Uniwersytet Szczeciński nie wykorzystał pełnej kwoty zgodnie z harmonogramem stąd kwota ponad 1.376.000 zł do przeniesienia z 2021 r. W autopoprawce miała się znaleźć kwota 380.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne dot. zagospodarowania dawnego cmentarza na terenie BETHANIEN, gdzie pochowana jest rodzina Quistorp, i wykonania lapidarium. Konserwator poinformował, że wnioskował również o przeniesienie 432.000 na przeprowadzenie badań archeologiczno-architektonicznych na terenie Rynku Nowego. Zadanie było zaplanowane na zeszły rok ale przeciągnęło się postępowanie przetargowe. W tej chwili wyłoniony został już wykonawca.

Przemysław Słowik – Przewodniczący obrad – przypomniał że Komisja Kultury była najbardziej zaangażowana w prace na terenie cmentarza BETHANIEN aby teren po rodzinie Quistorp został odpowiednio zadbany oraz oznakowany. A te środki są zwieńczeniem tej pracy.

Robert Stankiewicz – poprosił o przedstawienie szczegółów dotyczących badań archeologiczno-architektonicznych na terenie Rynku Nowego

Michał Dębowski - Miejski Konserwator Zabytków – poinformował, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Kompletowane są dokumenty do przystąpienia do umowy z wykonawcą. Szczecińskie Stare Miasto zwłaszcza Podzamcze można jeszcze badać bez końca. Te badania z jednej strony są zobowiązaniem planistycznym Miasta. W planie zagospodarowania Podzamcza jest wręcz mowa o konieczności przeprowadzenia tych badań w celu identyfikacji reliktów dawnego kościoła Św. Mikołaja i przywrócenia mieszkańcom tego pięknego miejsca po to aby stała się to atrakcyjna przestrzeń publiczna. Produktem, które Miasto w ramach tych badań zamawia są pogłębione wytyczne: projekty koncepcyjne i projekt zagospodarowania, czyli te badania mają rozstrzygnąć możliwy, docelowy sposób zagospodarowania tego placu wraz z ekspozycja reliktów. Termin jest określony, to 220 dni od podpisania umowy na wykonanie badań terenowych. Myślę, że do końca roku uda się to zakończyć.

Joanna Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – poinformowała, że w autopoprawce znalazły się środki w wysokości 280.000 zł dla Willi Lentza na zakup fortepianu oraz doposażenie części pomieszczeń w wyposażenie w stylu kultury mieszczańskiej XIX wieku. W wydatkach bieżących pojawiły się nowe zadania jak i przeniesienia. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Muzyczny park Chopina łączy pokolenia”. Środki zostaną przeniesione do Wydziału Kultury w wysokości 54.000 zł. Zadanie to prawdopodobnie będzie realizował Dom Kultury „Słowianin” w okresie letnim. Będzie to dwudniowy koncert dla mieszkańców osiedla Arkońskie –Niemierzyn. W ramach wydatków bieżących są środki przeznaczone na pokrycie dzierżawy łąki KANY – 21.600 zł. oraz dzierżawy Teatru Letniego gdzie zarządcą będzie Szczecińska Agencja Artystyczna. Całoroczna dzierżawa to około 1.200.000 zł. W tym roku SAA rozpocznie płatności od miesiąca sierpnia, dlatego zaplanowano środki w wysokości 52.700 zł. W wydatkach majątkowych też znajduje się zadanie wykonywane prze Wydział Kultury w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Łączna wartość projektu pn. „ Instalacja edukacyjno-artystyczna w przestrzeni miejskiej” to 803.000 zł. Instalacja upamiętniająca ofiary reżimu totalitarnego i uczestników walk o niepodległą Polskę powstanie przy zbiegu ulic: Kaszubskiej i Stoisława. Na pierwszy etap wnioskujemy 100.000 zł a na realizację całości projektu będzie trzeba około dwóch lat. Na kolejną sesję Rady Miasta zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umiejscowienie pomnika w ramach właśnie tego zadania. Został złożony wniosek także o środki na kolejny etap remontu Domu Kultury 13 Muz. W zeszłym roku został wyremontowany dziedziniec i część budynku właśnie od strony dziedzińca. Na kontynuację zadań remontowych od ul. Tkackiej Wydział zawnioskował o kwotę 185.000 zł. Kolejny wniosek dotyczy przeniesienia nie wydanych środków w 2021 r. na modernizację Muzeum Techniki i Komunikacji w kwocie 2.113.000 zł. Ostatni wniosek dotyczy modernizacji Domu Kultury „Słowianin” oraz doposażenie nowej siedziby – 400.000 zł.

Paweł Bartnik – radny zapytał o wniosek Teatru KANA dot. wynagrodzenia dla pracowników. Dyrektor zwracał się o rozważenie zwiększenia budżetu dla Teatru. Czy były próby porozumienia się w tej sprawie między Prezydentem i Marszałkiem?

Joanna Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – wyjaśniła, że nie tylko Teatr KANA ale większość instytucji wnioskowało o zwiększenie wynagrodzenia. Na dzień dzisiejszy pracownicy instytucji otrzymali regulację w wysokości 200 zł brutto na każdy etat, nie mniej jednak na zwiększenie środków na ten cel nie ma możliwości.

Komisja w wyniku głosowania (za - 9, przeciw - 0, wstrzm. – 2) zaopiniowała projekt uchwały nr 62/22 pozytywnie (w sferze: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego).


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał i wniosków w spr. nazw ulic.


Projekt uchwały Nr 66/22 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Szczecinie (likwidacja nazwy ul. Cysterska).

Bazyli Baran – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W wyniku przeprowadzonego głosowania (za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 1) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr 66/22.

 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w stosunku do pozostałych wniosków nie zostały przygotowane projekty uchwał. Wnioski Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.

Bazyli Baran – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – przedstawił wyjaśnienia dotyczące wniosków o nadanie nazw ul. Sielankowa, Ptasia, Wspinaczkowa. Zwrócił się o pozytywną opinię Komisji ds. Kultury i Promocji. Nie może przedstawić projektu uchwały, ponieważ nie został on jeszcze zaopiniowany przez radcę prawnego.

Komisja przez aklamację postanowiła swoją decyzję wstrzymać do czasu przedstawienia projektów uchwał w sprawie nadania nazw przedmiotowych ulic.

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w przypadku „skweru Rodziny Quistorpów” oraz „placu Dawida Altera Kurzmanna” Komisja otrzymał także jedynie wnioski, bez przygotowanych projektów uchwał.

Bazyli Baran – poinformował, że Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności postanowiła, że nie wystąpi z projektem uchwały w sprawie „skweru Rodziny Quistorpów” dopóki Komisja ds. Kultury i Promocji nie wypowie się, ponieważ jest bardziej kompetentna, mimo pełnego kompletu dokumentów.

Przemysław Słowik – aby Komisja ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności nie miała wątpliwości zaproponował wydanie opinii w sprawie „skweru Rodziny Quistorpów”.

Bazyli Baran - poinformował, że nadanie nazwy skwerowi „Rodziny Quistorpów” jest o tyle istotne, że w budżecie miasta znalazły się środki na zagospodarowanie tego skweru.


W wyniku przeprowadzonej dyskusji Przemysław Słowik zaproponował w celu przyspieszenia prac przyjęcie przez Komisję ds. Kultury i Promocji inicjatywy uchwałodawczej dla projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi Rodziny Quistorpów.

Komisja w wyniku głosowania (10 – za, 0 - przeciw, 1 - wstrz.) postanowiła wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dla projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi Rodziny Quistorpów dla terenu dawnego cmentarza ewangelickiego (w obrębie dawnego zespołu opiekuńczo-szpitalnego „Betania”), zlokalizowanego na działce nr 9/13 z obrębu ewidencyjnego nr 2147, w rejonie ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka i Adama Mickiewicza.


Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – Przedstawił wyjaśnienia dotyczące wniosku o nadanie nazwy placowi „Dawida Altera Kurzmanna”. Poinformował o zaplonowanym spotkaniu z mieszkańcami, aby mogli się w tej sprawie wypowiedzieć i zaproponował aby na dzisiejszym posiedzeniu Komisji tego nie opiniować.

Na wniosek Przewodniczącego Przemysława Słowika, Komisja przez aklamację postanowiła wstrzymać wydanie swojej opinii w sprawie nadania nazwy placowi „Dawida Altera Kurzmanna” do czasu przedstawienia przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności stosownego projektu uchwały.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Żadnych wniosków nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Klimek
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/10/18 11:03:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/10/18 11:03:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/04/13 11:23:06 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2022/03/31 14:10:39 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2022/03/31 14:06:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/03/16 12:03:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/03/16 11:49:46 nowa pozycja