Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.10.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 19 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 60/19 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,
- 61/19 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
- 64/19 w spr. wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”,
- 65/19 w spr. określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019,
- 73/19 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Bartnik – zaproponował poszerzenie porządku obrad o opiniowanie projektu uchwały Nr 85/19 zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 12.02.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 05.03.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 60/19 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,
- 61/19 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
- 64/19 w spr. wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”,
- 65/19 w spr. określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019,
- 73/19 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.


Projekt uchwały Nr 60/19 w spr. udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”

R. Maliszewska – WGKiOŚ – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

R. Stankiewicz – pochwalił projekt. Powiedział, że powstanie ciekawe, atrakcyjne miejsce.

P. Bartnik – zapytał o wkład Szczecina.

R. Maliszewska – poinformowała, że jest to 7,5% całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 61/19 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumień międzygminnych w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

R. Maliszewska - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 64/19 w spr. wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

E. Łongiewska - Wijas – powiedziała, że ten problem w Polsce jest niedostrzegany. Zapytała, jak Szczecin plasuje się na tle całego kraju?

B. Bugajska – powiedziała, że jeśli chodzi o rozwiązania, to Poznań i Warszawa są zainteresowani naszymi rozwiązaniami. Procent osób objętych projektem jest oczywiście szacunkowy. Może się okazać, że u nas zdiagnozowane zostaną osoby, które do tej pory nie były objęte specjalistyczną pomocą. Ich rodziny zaczną ubiegać się o świadczenia i statystycznie okaże się, że w Szczecinie tych zachorowań jest najwięcej. I to, zdaniem p. dyrektor, będzie bardzo dobre.

P. Bartnik – zapytał o skalę beneficjentów ( w uzasadnieniu podano 600 osób).

B. Bugajska – powiedziała, że projekt jest ryzykowany. Nie ma takich danych nt. liczby potencjalnych beneficjentów. Gdybyśmy mocniej to reklamowali, prawdopodobnie wniosków byłoby więcej.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 65/19 w spr. określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019

B. Bugajska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 73/19 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków - omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Zasygnalizował kolejne uchwały dotacyjne. Poinformował o planowanym zakresie prac konserwatorskich zarówno w budynku Akademii Sztuki jak i budynku kościoła. 

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy można się spodziewać kolejnych wniosków ze strony kościoła?

M. Dębowski – poinformował, że w najbliższym czasie będzie się spotykać z proboszczem. Nadal jest aktualna kwestia dokończenia remontu wieży. Parafia przeznacza na te działania także środki własne.

R. Stankiewicz – powiedział, że środki na konserwację zabytków są zatrważająco małe. Tak naprawdę co druga kamienica w Centrum Miasta wymaga pilnego remontu.

M. Dąbrowski – przyznał, że uwaga jest słuszna. Nowa ustawa pozwala na restaurację zabytków znajdujących się także w Gminnej Ewidencji Zabytków, a środki na ten cel pozostały niezmienione. To przeszło 3800 obiektów w Szczecinie. Konserwator chciałby zrobić kampanię reklamową tego projektu. Chciałby, aby tych wniosków wpłynęło więcej, aby większe środki były przeznaczane na ten cel.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 85/19 zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

D. Brzozowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych -  omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

R. Stankiewicz – zapyta o procentową wysokość podwyżki.

D. Brzozowska – powiedziała, że jest to 25% w budynkach wielorodzinnych i 30% w domach jednorodzinnych. W przypadku odpadów niesegregowanych - 100%.

P. Adamczyk –  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – powiedział, że system funkcjonujący od niemal 6 lat, cały czas ewaluuje. Istotnym elementem jest wprowadzenie dodatkowej frakcji odpadów (biodegradowalne). Druga zmiana to uwarunkowania rynkowe: w 2017 r. odczuliśmy decyzję rynku chińskiego, który zamknął rynek na odpady z tworzyw sztucznych. Powoduje to to, że strumień tych odpadów musi znaleźć swoje miejsce. To kształtuje mechanizm cenowej podwyżki kosztów zagospodarowania. Musimy się spodziewać wzrostu kosztów zagospodarowania.  Pewnym bezpiecznikiem dla nas jest uruchomienie spalarni. Paradoksalnie mechanizm zachęty do selekcjonowania odpadów może jednak okazać się obciążony wyższymi opłatami. Wiążą się z tym zmiany zapisów m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

R. Stankiewicz – powiedział, że sytuacja jest jasna. Przyjęta metodologia wydaje się właściwa. Nie pozostaje nic innego, jak zagłosować za tą potężną podwyżką.

P. Bartnik – powiedział, że sytuacja, w jakiej się znajdujemy jest taka, że nie mamy innego wyjścia. Tak czy owak musi to iść jakimś strumieniem finansowym i mieszkańcy muszą w tym partycypować. Najważniejsze jest w tej procedurze wymuszenie selektywności. Bez tego, tego celu nie osiągniemy. Nie ma innej drogi jak to, by każdy z nas robił tak samo. Największym problemem są budynki wielorodzinne, gdzie obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Te mieszkania są b. małe. Trudno tam o miejsce na segregację.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że ¾ mieszkańców Szczecina mieszka w blokach. Tam właśnie duża część odpadów nie jest segregowana. Zapytała, czy Miasto będzie ewoluować efekt kampanii informacyjnej?

P. Adamczyk – powiedział, że chcą wykorzystać dotychczasowe doświadczenia. Przygotowując się do „rewolucji śmieciowej” w Szczecinie spotykali się z właścicielami nieruchomości, prosili o ich sugestie. Drugim partnerem do rozmów były największe firmy odbierające odpady. Wypracowano wtedy mechanizm dialogu. Pozwoliło to dopasować działania do specyfiki nieruchomości. Teraz, podobnie, chcą od kwietnia zacząć rozmowy z dużymi operatorami, by dyskutować o tym, jak podejść do tej frakcji biodegradowalnej. Chcą wypracować metodę, prowadzić wspólną akcję informacyjną.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/04/10 12:12:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/04/10 12:12:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/13 12:44:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/13 12:32:50 nowa pozycja