Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.36.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 17 CZERWCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Ogólnodostępność obiektów sportowych w okresie wakacyjnym.
4. Mechanizm przyznawania "Małych dotacji" dla Rad Osiedli w roku bieżącym i roku 2022.
5. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.8.35.2021 z dn. 2.06.2021 r.

Za - 9 (jednogłośnie).

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Ogólnodostępność obiektów sportowych w okresie wakacyjnym.


Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że z obiektów zarządzanych przez MOSRiR mogą korzystać wszelkiego rodzaju kluby, stowarzyszenia i grupy zorganizowana po podpisaniu stosownej umowy. Wynika to z togo, że obiekty te są dedykowane do uprawiania sportu zawodowego. Całkowite otwarcie obiektów MOSRiR rodzi problemy związane z bezpieczeństwem zarówno obiektu, jak i osób z niego korzystających. Zaproponował wprowadzenie konkursu dla klubów i stowarzyszeń na prowadzenie wakacyjnych zajęć dla mieszkańców oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży. Poinformował, że na obiektach MOSRiR organizowane są otwarte wydarzenia, w których mogą brać udział mieszkańcy.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, jak wygląda kwestia zatrudniania animatorów na obiektach sportowych?

Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – poinformowała, że w Szczecinie przy szkołach funkcjonuje 30 boisk typu Orlik oraz Osiedlowych Centrów Sportu i Rekreacji. Dążymy do tego, aby te obiekty były do południa wykorzystywane przez uczniów w ramach lekcji wf, a po południu przez mieszkańców. We wrześniu planowane jest wprowadzenie na zasadzie konkursowej projektu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży – środowiskowy animator sportu”. W tej chwili zatrudniany animator pełni bardziej funkcję administratora obiektu, niż animatora sportowego. Właśnie to chcemy zmienić. Szkoła w ramach konkursu będzie mogła przystąpić do konkursu i otrzyma pieniądze na animatora.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy budżet na animatorów pozostanie na tym samym poziomie, co obecnie? Co, jeśli szkoła nie będzie zainteresowana przystąpieniem do konkursu? Czy wówczas taki Orlik będzie wyłączony z użytku?

Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – zapewniła, że z zainteresowaniem ze strony szkół nie będzie problemu, ponieważ szkoły zgłaszają chęć wprowadzenia takiego rozwiązania. Poinformowała, że budżet pozostanie na poziomie ubiegłego roku.

Radny Przemysła Słowik – zapytał, dlaczego grafiki obiektów MOSRiR są udostępniane tylko na tydzień do przodu? Wyraził opinię, że zasady udostępniania obiektów MOSRiR są zbyt zbiurokratyzowane. Orliki przy szkołach są dowodem na to, że obiekty mogą być otwarte i funkcjonować z korzyścią dla mieszkańców. Zapytał, dlaczego z obiektu przy ul. Tenisowej korzystają de facto tylko dwa kluby? Zapytał, czy w tym roku zostało już przeprowadzone czyszczenie basenu SDS i czy konieczne jest zamykanie basenu na cały miesiąc? Zapytał, dlaczego obiekt na ul. Potulickiej może być ogólnodostępny, a inne nie mogą? Zapytał, czy obiekt na ul. Bandurskiego zostanie udostępniony dla dzieci w najbliższe wakacje?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że każdy obiekt ma swoich gospodarzy, jednak nie jest prawdą, że tylko gospodarze korzystają z obiektów. Przypomniał, że część Orlików została wybudowana jako projekty SBO, więc one funkcjonują na innych zasadach niż obiekty MOSRiR.

Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – zauważyła, że w okolicach ul. Bandurskiego znajduje się sporo Orlików, m. in. na ul. Hożej, na ul. Świętoborzyców, na ul. Złotowskiej, na ul. Strzałowskiej.

Karol Rezler - Zastępca dyrektora MOSRiR ds. Eksploatacyjnych – poinformował, że przerwa techniczna związana z czyszczeniem basenu SDS jest wymagana, ponieważ basen był użytkowany przez cały rok na potrzeby sportu zawodowego. Baseny będą wyłączane „na zakładkę”. Są to czynności niezbędne. Odnosząc się do pytania o grafiki obiektów poinformował, że związane jest to z czasem zawieranych umów (do końca roku szkolnego). Od września będą to grafiki długoterminowe.

Radny Przemysła Słowik – poprosił o potwierdzenie, że w marcu bieżącego roku, po zanieczyszczeniu basenu woda nie była spuszczana?

Karol Rezler - Zastępca dyrektora MOSRiR ds. Eksploatacyjnych – odpowiedział, że woda była wówczas przechlorowana, stąd konieczność jej wymiany oraz naprawy kafelków w basenie.

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał, czy obiekt przy ul. Hożej także będzie objęty możliwością animowania? Zapytał także, kiedy zostanie otwarty nowy obiekt przy ul. Bandurskiego oraz czy zapadły decyzje dotyczące starego obiektu na ul. Bandurskiego? Zapytał, czy MOSRiR posiada regulamin przydzielania obiektów?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że nowy obiekt na ul. Bandurskiego jest już otwarty.

Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – odpowiedziała, że na ul. Hożej są dwa boiska (jedno z nich jest Orlikiem, więc ono się kwalifikuje). Jeśli chodzi o drugie boisko, to jest to boisko przy szkole ponadpodstawowej, które nie cieszy się aż takim zainteresowaniem, ponieważ 40% uczniów szkół ponadpodstawowych jest spoza Szczecina. Więc najprawdopodobniej nie będzie takiego zainteresowania. Przypomniała, że kwestia bezpieczeństwa jest niezwykle ważna, bo za bezpieczeństwo na obiekcie (niezależne od pory) odpowiada administrator.

Karol Rezler - Zastępca dyrektora MOSRiR ds. Eksploatacyjnych – poinformował, że stary obiekt na ul. Bandurskiego jest obecnie równolegle wykorzystywany. Odnosząc się do pytania o regulamin odpowiedział, że nie ma określonego regulaminu.

Radny Marek Kolbowicz – przypomniał, że za obiekt odpowiedzialny jest gospodarz obiektu. Jeśli otworzymy obiekty, to przestaniemy mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się na nich dzieje, co może sparaliżować funkcjonowanie sportu zawodowego. Przestrzegł przed doprowadzeniem do sytuacji, kiedy sportowcy na obiektach sportowych będą traktowani jak ktoś, kto uniemożliwia mieszkańcom korzystanie z nich. Ponadto względy bezpieczeństwa są bardzo ważne w sporcie, ponieważ nie każdy obiekt może być użytkowany bez nadzoru.

Radny Krzysztof Romianowski – zapytał o plany MOSRiR-u związane z dostępnością w okresie wakacyjnym boiska przy ul. Orlej? Przekazał apel od mieszkańców, aby boisko było dostępne dla mieszkańców przez cały dzień, chociaż przez dwa dni w tygodniu.

Karol Rezler - Zastępca dyrektora MOSRiR ds. Eksploatacyjnych – poinformował, że na dzień dzisiejszy na okres wakacyjny nie ma złożonych zapotrzebowani na ten obiekt, więc najprawdopodobniej będzie taka możliwość.

Radny Mirosław Żylik – potwierdził, że w jego opinii nie wystąpi problem szkół, które nie byłyby zainteresowane zatrudnieniem animatorów, ponieważ dyrektorzy szkół będą zabiegać o taką możliwość. Zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach. Powiedział, że nie jest zwolennikiem pomysły otwarcia obiektów bez nadzoru. Wyraził opinię, że półkolonie na obiektach sportowych są dobrym pomysłem.

Radna Agata Grenda – odnosząc się do swoich doświadczeń powiedziała, że wymiana wody w basenach oraz ich odnowienie jest koniczne także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nie można takich procesów na siłę przyspieszać. Odnosząc się do pomysłu otwarcia pływalni zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia obsady ratowników.

Radny Przemysław Słowik – wyraził zrozumienie dla przerw wynikających z koniecznych prac technicznych. Zaproponował wyłączanie części basenu, aby cały basen nie musiał być zamknięty. Odnosząc się do tematyki otwarcia obiektów sportowych wyraził opinię, że w tej kwestii brakuje dobrej woli, a sprawę niepotrzebnie się utrudnia. Zapytał dlaczego obiekt na ul. Witkiewicza ma tak duże zróżnicowanie pod względem korzystających podmiotów, a grafik dostępny jest dopiero od września? Odnosząc się do możliwości wpuszczania na obiekty osób ponad limit (zaszczepionych) zapytał, jak ta kwestia została rozwiązana na basenie SDS?

Krzysztof Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – poinformował, że basen zamykany jest na zakładkę, aby uniknąć jego całkowitego zamknięcia. Potwierdził, że osoby zaszczepione mogą wchodzić na basen ponad limit. Jeśli chodzi o obiekt na ul. Witkiewicza poinformował, że jest on miejscem, które łączy różne dyscypliny sportu. Poinformował o planach wymiany nawierzchni na tym obiekcie.

 

Wobec wyczerpania dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie inicjatywę utworzenia półkolonii letnich na miejskich obiektach sportowych w czasie wakacji 2022 oraz zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie na 2022 r.

Za – 7 (jednogłośnie)

Komisja zaopiniowała inicjatywę pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Mechanizm przyznawania "Małych dotacji" dla Rad Osiedli w roku bieżącym i roku 2022.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – przypomniał mechanizm przyznawania małych dotacji, który funkcjonował w latach poprzednich. Poinformował, że w tym roku nie ma środków na małe dotacje, jednak jest rezerwa celowa. Zapytał, jak ten mechanizm będzie funkcjonował w przyszłym roku?

Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformowała, że na 36 rad, 8 z nich podjęło inicjatywy. Funkcjonowanie RO wraca powoli do normy. Rady składają wnioski, które są merytorycznie oceniane. Nie ma obawy o środki, ponieważ one są zabezpieczone.

Łukasz Listwoń – Przewodniczący RO Drzetowo-Grabowo – zapytał, jakie są plany budżetowe na 2022 r. oraz o kwotę rezerwy celowej na ten rok. Zapytał, czy jest szansa na odmrożenie budżetów RO w tym roku? Zapytał, czy są plany, aby obecny system grantowy pozostała do końca kadencji?

Paweł Adamczyk -Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformował, że rezerwa celowa wynosi 200 tys. zł. Łączenie na działania RO obecnie pozostała kwota ok. 285 tys. zł. Zaproponowana rok temu formuła przydzielania małych dotacji wynikała z potrzeby wnikliwszej weryfikacji wydatków RO oraz wzbudzenia kreatywności.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – biorąc pod uwagę zróżnicowane zaangażowanie rad osiedli powiedział, że obecnie skłania się ku stanowisku, w którym środki dla RO nie są przydzielane „po równo”. Wyraził opinię, że system grantów jest lepszy, ponieważ bardzie angażuje rady osiedli. Zaproponował powrót do zagadnienia na kolejnym posiedzeniu Komisji.


Ad. pkt. 5.
Przedstawienie projektu zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.


Rafał Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta – omówił projekt uchwały oraz przedstawił prezentację, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyraził uznanie dla propozycji wprowadzenia zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę ws. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu

Za – 6 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował o tym, że do Komisji wpłynęło pismo ws. WakeParku na Jeziorze Głębokim (stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Zapowiedział zorganizowanie w tej sprawie posiedzenia wyjazdowego Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/06/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/09/27 09:16:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/09/27 09:16:47 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/06/17 08:52:31 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/06/15 15:09:54 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/06/10 14:34:10 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/06/10 14:30:12 nowa pozycja