Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.14.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Rozpoczęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa.
4. Zapoznanie się z korespondencją.
5. Zatwierdzenie kandydatów do RO Pomorzany.
6. Losowanie składu Osiedlowej Komisji Wyborczej.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 maja 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 5 lipca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Rozpoczęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa.


Urszula Pańka Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa (zał. 3 do protokołu).

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.


Ad. pkt. 4.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

 • Zał. 4 pismem Pana Jerzego Długołęckiego – komisja przyjęła do wiadomości.
 • Zał. 5 pismem Pana Andrzeja Grodeckiego w sprawie ustanowienia mężów zaufania/ obserwatorów na czas głosowania. Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta odpowiedział, że Statut Rady Osiedla nie przewiduje ustanowienia mężów zaufania, nie ma takich zapisów. Wobec tego nie można wprowadzić tej instytucji podczas powtórzonych wyborów do RO Pomorzany.
 • Zał. 6 pismem Pana Andrzeja Grodeckiego – komisja przyjęła do wiadomości.
 • Zał. 7 rezygnacją z pracy w RO Żelechowa: Mieczysława Zmitrowicza, Marii Małgorzaty Braun, Aliny Sukiennickiej – komisja przyjęła do wiadomości.
 • Zał. 8 wycofaniem rezygnacji z pracy w RO Żelechowa: Marii Małgorzaty Braun oraz Mieczysława Zmitrowicza – komisja przyjęła do wiadomości. Rafał Miszczuk poinformował, że nie ma trybu wycofania rezygnacji w Statucie. Dodał, że w związku z tym iż RO nie dokonała wyboru zarządu, przestała istnieć. Arkadiusz Lisiński mieszkaniec stwierdził, że procedura powinna być taka, iż powinny zostać ogłoszone wybory. Rafał Miszczuk odpowiedział, że wszczęta została jedynie procedura odwołania rady osiedla, a nie ogłoszenie wyborów. Arkadiusz Lisiński zapytał kiedy będą ponowne wybory do RO Żelechowa. Radny Łukasz Tyszler odpowiedział, że wszystko zależy od tego czy Rada Miasta uchwali przygotowany przez Miejską Komisję Wyborczą projekt uchwały w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Żelechowa. Jeżeli zostanie on uchwalony, wówczas zdecydujemy kiedy będą ponowne wybory do RO Żelechowa. Arkadiusz Lisiński odniósł się do interpelacji Radnego Łukasza Kadłubowskiego, w której mowa jest o przeniesieniu zarezerwowanych na działalność statutową RO środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Urszula Pańka stwierdziła, iż rozdzielanie środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową rad osiedli nie leży w gestii Miejskiej Komisji Wyborczej i komisja nie zamierza w tę materię ingerować.


Ad. pkt. 5.
Zatwierdzenie kandydatów do RO Pomorzany.


Urszula Pańkapowiedziała, że zgłosiło się 36 kandydatów do RO Pomorzany, które zgodnie ze Statutem spełniają wymogi formalne do wzięcia udziału w wyborach. Obwieszczenie stanowi zał. nr 9 do protokołu.


Ad. pkt. 6.
Losowanie składu Osiedlowej Komisji Wyborczej.


Do Osiedlowej Komisji Wyborczej zgłosiło się 7 osób plus osoba wskazana przez Prezydenta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek. Spośród zgłoszonych kandydatów wylosowano następujące osoby:

 1. Beata Presman
 2. Aleksandra Matias
 3. Irena Bąk
 4. Grażyna Czerniak

5 osobą jest Beata Dec – członek Osiedlowej Komisji Wyborczej wskazana przez Prezydenta.

Dodatkowo MKW wylosowała 2 osoby do rezerwy OKW:

 1. Emila Piękniewska
 2. Andrzej Grzegorz Śmieliński.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Urszula Pańka powiedziała, że został przygotowany wzór karty do głosowania zał. 10. Komisja w wyniku głosowania: za-4; przeciw-0; wstrzym.-0 przyjęła wzór karty.

A także wzór protokołu Osiedlowej Komisji Wyborczej – zał. 11. Komisja w wyniku głosowania: za-4; przeciw-0; wstrzym.-0 przyjęła wzór protokołu OKW.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/12/10 11:30:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/12/10 11:30:51 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/11/08 12:35:33 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/08/27 13:53:59 nowa pozycja