Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.32.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 7 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 04 marca br.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta 9 kwietnia br. :
53/20 - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
54/20 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
55/20 - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
56/20 - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
57/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 22 stycznia br i 04 marca br.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za - 7  jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 22 stycznia br.
  • za- 7  jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 4 marca br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta 9 kwietnia br. :
53/20 - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
54/20 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
55/20 - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
56/20 - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
57/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Pakiet uchwał nr 53-54-55 omówił  P. Adamczyk Dyrektor WGKWprowadzenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku jest wynikiem zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie w dniu 6 września 2019 roku. Naczelnym kierunkiem wprowadzonych zmian jest ukierunkowanie wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie selektywne zbieranie i przekazywanie tak  zebranych odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia oraz określenie zasad według jakich zbieranie i przekazywanie odpadów następuje. W tym też zakresie w nowoprojektowanej uchwale dokonano precyzyjnego wyróżnienia odpadów komunalnych, które obowiązkowo podlegają selektywnemu zbieraniu, w szczególności precyzującą odpady w ramach danych frakcji -prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Radni _

 

 

Radny M. Ussarz- zapytał o planowane ulgi za posiadanie kompostownika oraz ich wysokość.

 

Radny P. Słowik- również pyta o ulgi posiadaczy kompostowników.

 

P. Adamczyk- posiadacze kompostowników wskazują na gromadzenie odpadów bio, więc nie muszą na dzień dzisiejszy zakładać pojemników, płacą stawki jak za segregację. Planujemy wprowadzenie ulg ale odrębną uchwałą w miesiącu maju i czerwcu.

 

Radna E. Łongiewska-Wijas- w imieniu mieszkańców domków jednorodzinnych, którzy płacą odbiór odpadów zapytała czy istnieje możliwość ponoszenia mniejszych opłat zgłasza dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa.

 

P. Adamczyk- obowiązuje na terenie gminy miasto Szczecin uchwała, które daje możliwość osobom posiadającym domki jednorodzinne  rozliczenia się wg. zużycia wody (ryczałtowo) jeżeli nie przekracza on 4 metrów kwadratowych poboru wody.

 

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- poruszyła problem zamkniętych eksportów na terenie miasta w dobie pandemii. Czy nie zasadnym jest ich otworzenie na określonych zasadach, chociażby jednego na lewobrzeżu i prawobrzeżu. Istnieje obawa, iż zostaniemy zasypani porzuconymi odpadami. Mieszkańcy w okresie przedświątecznym robią porządki i wyrzucają odpady gdzie popadnie.

 

P. Adamczyk- problem jest im znany, skierowali do SANEPID-u pismo - na jakich zasadach mogą być otwarte.

 

Radny L. Duklanowski- zapytał o kontrolę sklepów w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów.

 

P. Adamczyk- kompetencje do  sprawdzania ma Straż Miejska, ale zapytają prawników kto jeszcze może kontrolować przestrzegania prawa w tym zakresie przez podmioty gospodarcze.

 

Radny J. Posłuszny- przypomniał pomysł zakupu woreczków biodegradowalnych dla gospodarstw domowych, jak się mają koszty ich zakupu do ponoszonych na mycie pojemników na odpady bio.

 

P. Adamczyk- na razie nie ma jeszcze podsumowania wprowadzenia zasad segregacji bio, odbyli spotkania z zarządcami, Prezesami Spółdzielni, którzy zwracają na to uwagę aby koszty pokrywało miasto. W tym roku bez zmian, w przyszłym planują podsumowanie i będą rekomendować rozwiązanie radzie.

 

Radna G. Zielińska- zmieniamy rodzaj segregacji odpadów, kiedy informacja dla mieszkańców. Ponadto poruszyła problem zagrożenia wynikający z porzucanych rękawiczek na terenie miasta.

 

P. Adamczyk- z uwagi na epidemię zmieniliśmy terminy wysłania informacji dla mieszkańców.

 

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał czy już wyjaśniła się sprawa zwiększenia przerobu mocy w szczecińskiej spalarni?

 

P. Adamczyk- wysłaliśmy prośbę do Wojewody o spotkanie w tej sprawie.

 

 

 

 

Głosowanie

 

 

  • 53/20 - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

 

 

za-8, wstrzym.- 1  uchwała została zaopiniowana pozytywnie

 

  • 54/20 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

za-8, wstrzym.- 1 uchwała została zaopiniowana pozytywnie

 

  • 55/20 - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

za-8, wstrzym.- 1 uchwała została zaopiniowana pozytywnie

 

 

projekt uchwały 56/20  wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin - omówił  P. Adamczyk Dyrektor WGK

 

Komisja w wyniku głosowania : za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 

Radny P. Słowik – czy nie możemy zapisać w uchwale, że zostaną otwarte po zakończeniu pandemii?

 

P. Adamczyk Dyrektor WGK – uzgodni z prawnikami i zaproponuje autopoprawkę, w przypadku ich akceptacji.

 

projekt uchwały 57/20 – zmieniająca  uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości-omówił  P. Adamczyk Dyrektor WGK

 

Radny P. Słowik- zapytał czy nie można uprościć wzoru deklaracji, jest bardzo skomplikowana dla mieszkańców.

 

P. Adamczyk Dyrektor WGK – autorem uchwały jest WPiOL, jednakże z informacji jakie posiada jest to taka sama uchwała, uzupełniona o przepisy wynikające z RODO. Ale przekaże uwagę DyrektorD. Brzozowskiej.

 

Komisja w wyniku głosowania : za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości treść pism nie zajmując stanowiska:

  1. mieszkańca miasta skierowane do Prezydenta Miasta w sprawie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych nr w rejestrze  BRM 307 – załącznik nr 3 do protokołu,
  2. Stowarzyszenia Społecznego Grudzień 70/Styczeń 71 skierowane do Prezydenta miasta w sprawie odstąpienia w drodze wyjątku od konieczności dokonania opłaty specjalnej , która nałożono na pana xxxxxxxx – i załącznik nr 4 do protokołu.
  3. mieszkańców miasta (wraz z odpowiedzią Zastępcy Prezydenta na nie)  dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami nr 164 w rejestrze BRM – załącznik nr 5 do protokołu.

Na tym posiedzenie zakończono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/03/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/12/09 11:10:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/12/09 11:10:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/12/09 11:10:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/22 10:38:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/09 10:40:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/07 11:55:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/06 08:02:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/04/06 07:55:35 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/12 14:31:50 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/11 13:01:29 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/10 15:09:33 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/03/10 14:23:34 nowa pozycja