Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.2.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:30
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z pracą Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
3. Program Polityki Zdrowotnej Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- 295/18- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019
- 296/18- nadania statutu SP ZOZ Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.
5. Założenia do planu pracy na rok 2019.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Omówienie spraw organizacyjnych związanych z pracą Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej


Przewodniczący Łukasz Tyszler przywitał nowy skład Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował wszystkim gościom za przybycie i przedstawił zadania Komisji na kolejną  kadencję.

Następnie dokonano prezentacji gości, zgodnie z listą osób zaproszonych.

Przewodniczący Komisji podkreślił specyficzny charakter pracy Komisji „ponad podziałami politycznymi”, są to głównie tematy społeczne, ludzkie problemy, problemy związane z funkcjonowaniem placówek, jak również nadzór merytoryczny nad placówkami, dla których Miasto Szczecin jest organem założycielskim takimi jak: OTU, SCPU, SCŚ, SP ZOZ Szkół Wyższych i Żłobki Miejskie.

Przewodniczący dodał,  że chciałby spotykać się z Komisją raz w miesiącu, jak będzie taka potrzeba- częściej. Ustala stały termin spotkań- to wtorek przed sesją  Rady Miasta, godzina- 13.30.


Ad. pkt. 3.
Program Polityki Zdrowotnej Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021


Przewodniczący Komisji przedstawił Program Polityki Zdrowotnej  Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021.Materiał pisemny stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Radni - członkowie komisji otrzymali program drogą mailową.

Przewodniczący Komisji oddał głos pani Dyrektor Beacie Bugajskiej- WSS. Przedstawiła  założenia programowe. Poinformowała, że jest pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych, jednakże projekt zgodnie z sugestiami AOTM wymaga jeszcze dopracowania. Przypomniała również, że projekt jest kontynuacją programu rządowego. Program opracowany na 3 lata, koszt-850 tysięcy złotych, około 100 par weźmie udział w projekcie. Zostanie ogłoszony konkurs na realizatora.

Przewodniczący Tyszler zadał pytanie  odnośnie zagrożeń, czy istnieje niebezpieczeństwo że np. projekt nie wejdzie w życie?

Pełnomocnik Prezydenta ds. zdrowia- P.dr Ilnicka-Mądry- projekt jest dobry, uwagi zawarte w ocenie dotyczą tylko części medycznej, do drobnej korekty.

Dyr. Bugajska WSS - dodała, że jest zabezpieczenie w budżecie miasta na nowy rok  na to zadanie.

Radny Marek Kolbowicz stwierdził, że w projekcie jest zabezpieczenie dla 100 par, radny pyta jakie jest rzeczywiste  zapotrzebowanie?

P. Ilnicka-Mądry- to się określa wg wskaźników  na podstawie i w stosunku do populacji miejskiej. (ok. 230 par, które się kwalifikują do programu, zakłada się że 50% przystąpi do badań tj.około 100 par).

Radny Bazyli Baran  wie, że mieszkańców miasta, którzy czekają na ten program jest dużo, znacznie więcej niż 230 par.

Dr Ilnicka-Mądry przypomniała, że do 2016 roku był program rządowy, zwiększenie ilości par do projektu, gdy nie wiadomo ile osób przystąpi do projektu jest niewłaściwe. Poza tym, każda taka zmiana, musi być skierowana do Agencji AOTM, która będzie to opiniować, trzeba na taką opinię czekać. Procedura się wydłuża.

Przewodniczący Komisji podziękował p. dyrektor, program jest bardzo potrzebny, wcześniej pojawiały się inne projekty, m.n. obywatelskie- ale ten będzie wdrożony w życie. Komisja będzie się przyglądać projektowi i monitorować na bieżąco.

 


Ad. pkt. 4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- 295/18- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019
- 296/18- nadania statutu SP ZOZ Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie.


Komisja zapoznała się z projektem  uchwały nr 295/18 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2019.

Projekt uchwały przedstawiła radnym dyrektor Wydziału Spraw Społecznych p. Beata Bugajska. Omówiła  założenia do projektu, został on zaprezentowany na posiedzeniu Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zyskał pozytywną  opinię Komisji. Program jest syntetyczny, zgodny z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wytyczono w nim 4 kierunki działań: profilaktyka i promocja zdrowia, redukcja szkód i rehabilitacja, działania na rzecz rodzin z problemem uzależnień oraz organizacja Gminnego Programu oraz zapewnienie funkcjonowania GKRPA w Szczecinie. Jest spójny z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi miasta. Dedykowany   głownie do dzieci, młodzieży, dorosłych i  do grup zwiększonego ryzyka.

Przewodniczący Komisji Łukasz Tyszler zwrócił uwagę  na ogromny  problem, jakim jest picie alkoholu, dotyczy tak naprawdę każdego mieszkańca miasta. Przedstawił statystykę odnośnie spożycia alkoholu przeciętnego mieszkańca miasta.  Zauważył, że  co 3 dziecko w szkole ma kontakt z narkotykiem. Temat jest szalenie ważny, jako  komisja zdrowia będzie chciał się  tym zająć w szczególny sposób. Problemu nie można zbagatelizować.

Przewodniczący komisji dowiedział się  również, że na bulwarach piastowskich ma powstać  sklep z alkoholem, jest tą  informacją  bardzo zaniepokojony.

Radny Marek Kolbowicz poruszył problem dopalaczy.  Temat  jest szalenie ważny, śmiertelne skutki zażywania tego rodzaju preparatów są coraz częstsze. Radny zaproponował, aby zrobić film propagandowy kierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Film ku przestrodze ma dotyczyć  zarówno picia alkoholu jak i dopalaczy.  Ma być na tyle drastyczny, aby skutecznie zniechęcać młodzież do wszelkiego typu używek. Dobra kampania społeczna-  trzeba nagrać film i ruszyć do szkół. Można zaangażować znanych aktorów np. Agatę Kuleszę, i trafiać z filmem do dużej grupy osób(emisja w porze oglądalności) w TVP lub filmy edukacyjne puszczane  w szkołach.

Dyr. A. Brzeźniak-Misiuro  dodała, że ważne jest aby edukować rodziców dzieci, aby symptomy zażycia preparatu  były dobrze rozpoznawalne.

Radna R. Łażewska zwróciła się do dyr. WSS z prośbą, aby oszacować, ile środków w budżecie przeznaczone jest na redukcję  szkód a ile na profilaktykę. I jakie środki przeznaczono na walkę  z dopalaczami.

Dyr. Bugajska obiecała przygotować takie zestawienie,  ale dziś już może powiedzieć , że na walkę  z alkoholem jest w budżecie zabezpieczone 11 mln złotych, na narkotyki 550 tysięcy złotych.

Głos zabrała dr Ilnicka-Mądry, poinformowała o wynikach badań otyłości u dzieci w szkołach podstawowych, u 40% przebadanej populacji dzieci 8-letnich stwierdzono brak tolerancji na test wysiłkowy. Na 5 tysięcy przebadanych dzieci- tylko 106 posiadało taka tolerancję, u reszty stwierdzono permanentny brak ruchu. Sprawa jest bardzo poważna i bardzo pilna.

Przewodniczący Komisji dodał, że komisja Zdrowia zajmie się tym problemem w najbliższym czasie. Poddał  pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały nr 295/18

Za; 8- jednogłośnie.

 

Następnie komisja zapoznała się z projektem uchwały nr 296/18 w sprawie nadania statutu OTU. Projekt  przedstawił i omówił dyr. Ośrodka Terapii Uzależnień- Jerzy Moroz.

Jest to zmiana  dotycząca doprecyzowania zapisów struktury organizacyjnej, przepisów dot. gospodarki finansowej OTU, kwestie porządkujące oraz nowelizacja przepisów ustawy.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu nr 296/18

Za- 8- jednogłośnie.

 


 


Ad. pkt. 5.
Założenia do planu pracy na rok 2019.


Przewodniczący Tyszler chciałby poruszyć na komisji wiele bardzo ciekawych i trudnych tematów, ma pewne pomysły, czeka również na propozycje radnych z Komisji.

Radna Renata Łażewska przypomniała, że na ostatnim szkoleniu Rad Osiedlowych była ciekawa prelekcja przedstawiona przez Dyr. WSS, bardzo by chciala, aby taka prelekcja odbyla się  również na komisji zdrowia. Szkolenie dotyczyło polityki prorodzinnej.

Radny Marek Chabior chciałby poruszyć  temat p. Bogusi, niepełnosprawnej  poruszajacej się na wózku. Jest rozstrzygnięcie Wojewody odnośnie uchwały Rady Miasta w tej sprawie.Uchwała ma charakter dyskryminujący. Poza tym chciałby  poruszyć temat osób niepełnosprawnych w miescie.

Radna Stefania Biernat zgłosiła temat przychodni przy ul. Staromłyńskiej, chciałaby na ten temat porozmawiać.

Przewodnicząy zwrócił się do radnych, aby ewentualne uwagi i propozycje do planu pracy zgłaszać sekretarzowi komisji .

 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji zapoznał  zebranych z pismem, które wpłynęło do komisji od mieszkanki miasta i dotyczy bezpłatnych przejazdów komunikacją  miejską osób po 60 roku zycia.

Komisja postanowiła przekierować  pismo do rozpatrzenia do komisji właściwej tj. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Innych spraw nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/11/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/01/29 09:40:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/01/29 09:40:00 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/20 13:37:45 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/19 12:03:54 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/03 11:49:54 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/11/30 11:20:53 nowa pozycja