Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.51.2022
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 7 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 15:00
Zakończenie posiedzenia - 18:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku Rad Osiedli ws. funkcjonowania komunikacji miejskiej na Prawobrzeżu:
- godz. 15:00 - przejazd autobusem linii B z przystanku Brama Portowa w kierunku Prawobrzeża,
- godz. 15:45 - spotkanie z mieszkańcami i Radami Osiedli w Centrum Kształcenia Sportowego (ul. Rydla 49).
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Rozpatrzenie wniosku Rad Osiedli ws. funkcjonowania komunikacji miejskiej na Prawobrzeżu:
- godz. 15:00 - przejazd autobusem linii B z przystanku Brama Portowa w kierunku Prawobrzeża,
- godz. 15:45 - spotkanie z mieszkańcami i Radami Osiedli w Centrum Kształcenia Sportowego (ul. Rydla 49).


Przewodniczący Patryk Jaskulski – przywitał zgromadzonych mieszkańców. Poinformował, że Radni Komisji przyjechali na spotkanie autobusem linii B, aby jeszcze lepiej poznać problemy komunikacyjne, z którymi borykają się mieszkańcy Prawobrzeża. Poinformował, że RO Majowe, RO Bukowe-Klęskowo, RO Podjuchy oraz RO Słoneczne wystąpiły do Komisji z wnioskiem (załącznik nr 3 do protokołu) o podjęcie tematu komunikacji miejskiej na posiedzeniu Komisji.

Radny Marcin Biskupski – odnosząc się do swoich doświadczeń w korzystaniu z komunikacji miejskiej na Prawobrzeżu podkreślił, że problemy nasiliły się, kiedy zawieszone zostały linie A, G i H.

Radny Krzysztof Romianowski – poinformował, że jest także jest codziennym użytkownikiem komunikacji miejskiej. Obecnie mieszkańcy mogą korzystać tylko z autobusu linii B, który nie jest wystarczający. Postawił postulat przywrócenia linii A oraz G. Wyraził zrozumienie dla trudnej sytuacji kadrowej, powiedział jednak, że nie można zapominać o mieszkańcach. Zwrócił uwagę na trudności, z którymi muszą się mierzyć mieszkańcy osiedli peryferyjnych. Poinformował, że złożył wniosek, aby także Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zajęła się tym tematem.

Radny Maciej Ussarz – podkreślił wagę tematu, ponieważ dotyczy on wszystkich mieszkańców. Powinien być zatem potraktowany priorytetowo.

Mieszkaniec – wyraził opinię, że warto rozważyć usunięcie autobusów pospiesznych na rzecz zwiększenia ilości tradycyjnych połączeń.

Mieszkanka – zwróciła uwagę na problemy mieszkańców osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce. Zauważyła, że w godzinach szczytu na liniach autobusowych jeżdżą krótsze autobusy.

Radny Mirosław Żylik – wyraził zrozumienie dla mieszkańców, zwrócił uwagę na ilość wyzwań, które stoją przed budżetem Miasta.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zgodził się w głosem przedmówcy, zauważył, że warto zastanowić się zatem nad zmianą priorytetów.

Radny Przemysław Słowik – zauważył, że na komunikację miejską trzeba patrzeć całościowo. Komunikacja miejska powinna być wyborem rozsądnym, ale i komfortowym. Poddał pod rozwagę likwidację autobusów pospiesznych na rzecz sprawniejszego funkcjonowania komunikacji.

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – zwrócił uwagę na trudną sytuację budżetową związaną z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Wpływy ze sprzedaży biletów nie pokrywają kosztów jej funkcjonowania. Miasto musi dokładać do jej działania. Ponadto występują problemy kadrowe: kierowcy odchodzą z pracy, co spowodowane jest wysokością pensji. Dodatkowym wyzwaniem jest wzrost cen paliw. To właśnie on jest odpowiedzialny za brak pieniędzy na nowe linie autobusowe. Przypomniał, że obecnie trwa wiele dużych remontów, które wpływają na sprawność komunikacji miejskiej. Niestety realia siatki połączeń są takie, że w przypadku remontów, korków i wypadków rozkład jazdy przyjmuje charakter wirtualny. Kiedy skończą się największe remonty sytuacja się poprawi. Odnosząc się do kwestii organizacji siatki połączeń przypomniał, że obecnie „kręgosłupem” komunikacji miejskiej jest tramwaj. W przyszłości ma to być SKM.

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę, że niektóre rozwiązania komunikacyjne są nieprzemyślane (np. pętla przy Turkusowej jest za daleko). Poddał propozycję wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta o przywrócenie linii pospiesznych na Prawobrzeżu oraz do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o zajęcie się tematem.

Przedstawiciel RO Słoneczne – zwróciła uwagę na brak życzliwości i uprzejmości ze strony kierowców komunikacji miejskiej.

Mieszkaniec – poddał pomysł prywatyzacji linii pospiesznych. Wyraził opinię, że może wówczas staną się one opłacalne.

Mieszkanka – zwróciła uwagę, na problemy mieszkańców osiedli peryferyjnych, którzy mają trudności z dostaniem się do wspomnianego przez Dyrektora ZDiTM „kręgosłupa”.

Radny Przemysław Słowik – zaproponował wydzielenie buspasów, nawet tymczasowych. Zmniejszyłoby to problemy związane z utrudnieniami wynikającymi z remontów. Zauważył, że Miasto powinno stawiać na komunikację miejską, a nie priorytetyzować samochody.

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – zwrócił uwagę, że wydzielenie tymczasowych buspasów jest trudne, ponieważ musiałoby to się dziać we współpracy z wykonawcą, który nie będzie chętny do tego typu działań. Dopiero po zakończeniu inwestycji można myśleć o ich wprowadzeniu. Powiedział, że jeśli w budżecie Miasta zostaną zabezpieczone środki na nowe linie autobusowe, to ZDiTM z entuzjazmem je uruchomi.

Mieszkaniec – zapytał, w jaki sposób ustalane jest natężenie ruchu?

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – odpowiedział, że zajmuje się tym Wydział Gospodarki Komunalnej. Miasto stara się nie wydawać pieniędzy na firmy zewnętrzne, ze względu na oszczędności.

Radny Krzysztof Romianowski – podkreślił, że nie można dyskryminować mieszkańców dzielnic peryferyjnych. Złożył wniosek o skierowanie do Prezydenta wniosku o zabezpieczenie środków budżetowych w wysokości 6 mln zł na poprawę komunikacji miejskiej.

Przewodniczący Patryk Jaskulski– zapytał, czy wobec zgłoszeń mieszkańców do głosu Radny zgodzi się na przegłosowanie wniosku po zakończeni dyskusji?

Radny Krzysztof Romianowski – wyraził zgodę.

Przedstawiciel RO Kijewo – zapytał, kiedy zostaną przywrócone linie A, G oraz H?

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – wyjaśnił, że miało to nastąpić jesienią, jednak pieniądze zostały przekazane na działanie spółek przewozowych. Poinformował, że wszystkie wnioski RO są analizowane.

Mieszkaniec – zauważył, że komunikacja nocna funkcjonuje bez zarzutów. Zaproponował branie z niej przykładu przy układaniu rozkładu jazdy.

Mieszkaniec – zwrócił uwagę, że do Dąbia i Załomia jest bardzo trudno dostać się w godzinach szczytu. Zaproponował przesunięcie autobusów na godziny szczytu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – podkreślił, że komunikacja miejska jest żywym organizmem, na którym cały czas należy pracować. Rozwiązaniem jest nie tylko zwiększenie liczby autobusów, ale także przeorganizowanie siatki połączeń. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie skierowanie do Prezydenta dezyderatu w celu zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków w wysokości 8 mln zł z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz wniosku do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o wspólną dyskusję nad rozdysponowaniem środków na komunikację miejską.

Głosowanie nad skierowaniem do Prezydenta dezyderatu w celu zabezpieczenie w budżecie dodatkowych środków w wysokości 8 mln zł z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej

Za – 7 (jednogłośnie)

 

Głosowanie nad skierowaniem wniosku do Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o wspólną dyskusję nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej

Za – 7 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/05/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/07/08 09:08:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/07/08 09:08:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/24 15:00:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/01 15:32:42 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/01 14:33:45 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/01 13:18:35 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/31 15:47:25 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/31 15:26:27 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/05/31 15:15:46 nowa pozycja