Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.25.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 17 LUTEGO 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Stan bezpieczeństwa miasta-sprawozdanie roczne policji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  • za- 5 jednogłośnie przyjęła protokół z dnia 21.01. br ,
  • za- 5 jednogłośnie  przyjęła protokół z dnia 27.01. br ,


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy Szkocka  – zgodnie z wnioskiem  mieszkańców, właścicieli  - załącznik nr 3 do protokołu

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski – zwrócił uwagę, iż brak jest opinii Rady Osiedla Osów. Wnioskodawcom, jak wynika z przekazanego pisma, nie udało  spokać się   z przedstawicielami rady od grudnia 2019r. Sytuacja braku kontaktu z tą RO powtarza się, w związku z tym poinformował,   iż wystąpi w tej sprawie do WGKiOŚ.

W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje pozytywnie wniosek (opinia dołączona do akt sprawy).

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski – zapytał o działaki 15/14 i 15/12 czy zdaniem pionu geodety nie powinny być włączone do tego wniosku i objęte tą nazwa ulicy.

 W. Wnuk Geodeta Miasta – ww. działki są własnością miasta , jednak zostały one objęte procedurą ZRiD- owską.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za - 5 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Szkocka” . Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy Łowicka   – zgodnie z wnioskiem  mieszkańców, właścicieli - załącznik nr 4 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje pozytywnie wniosek (opinia dołączona do akt sprawy).

Radny W. Dzikowski- zgadza się z uwaga geodety,  iż są w Szczecinie dwie podobnie brzmiące nazwy Łowicka i Łowiecka, dla służb ratunkowych może to być mylne.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za – 4, wstrzym.- 1  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Łowicka” . Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy prof. W. Grabskiego – zgodnie z wnioskiem  właścicieli działki drogowej- załącznik nr 5 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje pozytywnie wniosek( opinia dołączona do akt sprawy).

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za – 4, wstrzym.- 1  zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „prof. W. Grabskiego” . Komisja wystąpi do Komisji Kultury i MKZ  celem wydania opinii w sprawie.


Ad. pkt. 4.
Stan bezpieczeństwa miasta-sprawozdanie roczne policji.


P. Makuch Komendant Miejski– dokonał prezentacji – załącznik nr 6 do protokołu.

Radna S. Biernat- podziękowała za merytoryczne przygotowanie sprawozdania, podoba jej się pomysł przedstawienia oferty pracy w policji, w szkołach średnich  a także  działania ukierunkowane na bezpieczeństwo osób starszych. Prosi jeszcze o podjęcie akcji rozdawania osobom starszym odblasków.

Radny W. Dzikowski- podziękował za przedstawione sprawozdanie, jednakże zwrócił uwagę na brak działań w zgłaszanych przez niego wnioskach dot. poprawy bezpieczeństwa na ul. Bałtyckiej (wykonywany remont – TIR-y niszczą drogę stwarzają niebezpieczeństwo podczas cofania itd.). Ponadto podał informację, iż dzielnicowi nie są obecni na spotkaniach w RO z jego terenu (sprawozdawcze w RO).

P. Makuch Komendant Miejski- sprawdzi ww. informacje.

Radna E. Wijas- poruszyła w swej wypowiedzi kilka  spraw: skala przestępczości seksualnej wobec kobiet (jaka statystyka, czy pojawienie się uchodźców spowodowało większe niebezpieczeństwo), graffiti (temat poruszany w sprawozdaniu, chętnie  porozmawia szczegółowo z Komendantem w tej sprawie, czy nie zasadnym jest wyznaczenie większej ilości budynków przeznaczonych do rozbiórki dla  potrzeb graficiarzy?).

 

P. Makuch Komendant Miejski -przestępczość seksualna wobec kobiet na tle innych miast nie jest większa, nie dotyczy uchodźców; zjawisko to pojawia się głownie w domach gdzie mamy doczynienia z przemocą domową.

 

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- podziękował za merytoryczne przygotowanie tematu i merytoryczną dyskusję.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/05/11 11:41:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/05/11 11:41:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/18 14:46:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/18 14:44:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/05 08:22:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/04 09:43:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/04 09:36:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/04 09:32:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/02/04 09:29:21 nowa pozycja