Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.11.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektu uchwały Nr 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin za 2019 rok - dochody i wydatki majątkowe.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19.03.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Omówienie projektu uchwały Nr 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin za 2019 rok - dochody i wydatki majątkowe.


Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

S. Horoszko – Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – omówił zadanie „zakupy inwestycyjne instytucji kultury”. Poinformował, że dokonany zostanie zakup muzealiów dla Muzeum Techniki (kolekcja Stoewer Museum za kwotę 1 455 000 zł).

E. Łongiewska – Wijas – podkreśliła, że zakup wpisuje się we współczesne polityki kulturalne rozwoju Miasta. Komisja Kultury jednomyślnie, z entuzjazmem przyjęła przedstawioną propozycję rozwoju Muzeum Techniki.

J. Balicka – zapytała, kiedy fizycznie kolekcja pojawi się w Szczecinie?

S. Horoszko – powiedział, że będzie to w lecie. Od września chcą to zaprezentować w pierwszej, skromnej wystawie.

A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła zadanie „wspieranie produkcji filmowej”, „modernizacja obiektów MBP” oraz „Budowa amfiteatru – sceny letniej” (rezygnacja z zadania: nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert, w negocjacjach z wolnej ręki koszt wykonania wzrósł o ok. 3 mln zł).

J. Balicka – wyraziła nadzieję, że znajdą się środki na realizację zadania przy pl. Teatralnym.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że ta zmiana w budżecie wynika z sytuacji na rynku budowlanym. Inwestycja nie jest dofinansowywana, a Miasto musi myśleć o priorytetach. Poinformował, że dotychczasowe magazyny Pleciugi, pozostają w budynku po obiekcie sakralnym na pl. Teatralnym.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście

W. Daniłkiewicz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – omówił zmiany w budżecie inwestycyjnym Wydziału.

Pytań nie zgłoszono

Edukacja i nauka

A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – omówiła zmiany w budżecie majątkowym Wydziału.

A. Hofman – Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła zmiany w budżecie majątkowym Biura. Poinformowała, że w ramach SBO zrealizowana zostanie budowa boiska przy OSM. Trwają w tej chwili prace przygotowawcze, jest gotowy projekt. Realizacja zostanie wykonana w roku przyszłym.

M. Przepiera – przypomniał, że zadanie wygrało w SBO. Jednak nie jest przygotowane. Musimy mieć czas na przygotowanie projektu i jego realizację.

Pytań nie zgłoszono.

Gospodarka komunalna

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówił zmiany w budżecie inwestycyjnym Wydziału.

M. Przepiera – omówił zadanie „modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – etap II A”.

A. Hofman – omówiła zadanie „termomodernizacja - etap III A”.

M. Waszak – p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zadanie „modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych” (STBS, ZBiLK).

R. Stankiewicz – ad. Park Żeromskiego zapytał, czy jest projekt techniczny? Dlaczego to będzie trwać aż 3 lata?

P. Adamczyk  - wyjaśnił, że prace projektowe wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wydział nie działa „na żywioł”. Zlecanie kolejnych etapów projektu pozwoli zachować pewien rytm.  3 lata pozwoli na pracę bez chaosu.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że otoczenie parku i sam park często są wykorzystywane do usytuowania w nim rzeźb, które uzupełniają charakter parku. Wydaje się, że Szczecin po doświadczeniach projektu Monumentum zamroził działania w tej sferze. Zapytała, czy ten projekt przewiduje też pójście w tym kierunku?

P. Adamczyk – powiedział, że to jest kompetencja Wydziału Kultury. Postara się przekazać to pytanie dyr. Stankiewicz.

J. Balicka – zapytała o małą architekturę w parku tj. o place zabaw (w Miejskim planie zagospodarowania przestrzennego są przewidziane 4 takie miejsca w parku).

P. Adamczyk – wyjaśnił, że aby uniknąć chaosu związanego z mnogością potrzeb, Wydział będzie się starać sukcesywnie odpowiadać na te wnioski. Zapewnił, że będą o tym pamiętać.

P. Bartnik – ad. Syrenie Stawy: zgłosił problem rowerzystów, którzy wprowadzają element niebezpieczeństwa. Przypomniał, że jest ścieżka, przeznaczona specjalnie dla nich, tuż obok Syrenich Stawów. Miejsca spacerowe trzeba pozostawić tylko dla pieszych.

E. Łongiewska – Wijas – ad. „zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach” zauważyła, że ten teren jest już zagospodarowany. W tej chwili następuje demontaż. Zapytała o przyczyny takiego postępowania.

P. Adamczyk – przyznał, że jest to historia, w której zabrakło koordynacji. Na podstawie tego przypadku powstał system uzgodnień pomiędzy Urzędem a jednostkami i sytuacja nie powinna się już powtórzyć.

M. Przepiera – omówił zadanie „zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia miejskiego: etapy 1-5”.

Gospodarka mieszkaniowa

K. Tutko – Wydział Inwestycji Miejskich – omówiła zadanie „Os. Dąbie” i „Os. Żelechowa”.

M. Waszak – omówiła zadania realizowane przez jej Wydział.

Pytań nie zgłoszono.

Kultura fizyczna

M. Przepiera. P. Adamczyk – omówili zadania realizowane w sferze „Kultura fizyczna”.

Pytań nie zgłoszono.

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.

W. Wnuk – Geodeta Miasta – omówił zadnie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

J. Bondar - Architekt Miasta – omówił zadanie „Łasztownia” oraz „Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Al. Wojska Polskiego w Szczecinie”.

M. Waszak – omówiła zadania realizowane przez jej Wydział.

J. Balicka – zapytała, jaka będzie funkcja docelowa dla miejsca położonego u zbiegu ulic Krasińskiego i Niemierzyńskiej.

M. Waszak – powiedziała, że decyzja jeszcze nie zapadła. Najbardziej uzasadnioną wydaje się funkcja parkingowa w tym miejscu.

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych – omówiła zadania realizowane przez jej wydział.

P. Bartnik – ad. „modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej” zapytał, czego nie wykorzystamy?

B. Bugajska – poinformowała, że zadanie zostało zaplanowane „z górką”.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

P. Adamczyk, M. Przepiera – omówili zadania w sferze jw.

Pytań nie zgłoszono.

Transport i komunikacja

Obecni na Sali dysponenci omówili zadania realizowane przez poszczególne wydziały.

E. Łongiewska – Wijas – ad. „program budowy parkingów” poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają brak oświetlenia przy ul. Niedźwiedziej.

M. Waszak – zadeklarowała, że jeśli będzie taka możliwość (wystarczy środków) to postarają się to zrealizować.

M. Przepiera – powiedział, że zadanie będzie prawdopodobnie etapowane. Kwestia oświetlenia będzie realizowana w późniejszym terminie.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że wielu mieszkańców korzysta z parkingu przy ul. Turkusowej. Zapytała, czy w budżecie jest zabezpieczona pozycja na ten nieformalny park and ride?

M. Przepiera – wyjaśnił, że to zadanie jest związane z koleją metropolitalną. W Zdrojach przystanki się wydłuża i będą one obsługiwane od strony Selgrosa. W tym budżecie jest to zapisane jako „węzeł w Zdrojach”. Parkingu nie ma w planach SKM. Przepisy nie pozwalają na zbudowanie go bliżej nasypu kolejowego. Być może w Zdrojach trzeba będzie dodać tą funkcję. Analizy trwają.

E. Łongiewska – Wijas – poinformowała, że ma też głosy od mieszkańców, że ok. godz. 9.00-10.00 nie ma już miejsc na parkingu przy ul. Jaśminowej. Uznała, że powinno się bardziej nadążać za potrzebami mieszkańców. Nawiązała też do kwestii dużej koncentracji środków finansowych w dzielnicy Podjuchy (na zadania związane ze spędzaniem wolnego czasu). Przypomniała, że dzielnica leży na skraju Prawobrzeża i liczy niecałe 10% tej społeczności. Mieszkańcy innych dzielnic, którzy chcieliby skorzystać z tej oferty, woleliby nie dojeżdżać tam samochodem, ale mieć ścieżkę rowerową na odcinku Podjuchy-Zdroje. Zapytała, czy taka ścieżka jest w tym budżecie?

M. Przepiera – powiedział, że nie ma takiego zadania w budżecie.

E. Łongiewska - Wijas – powiedziała, że być może należy pomyśleć o innej alokacji środków. Nie powinniśmy tworzyć enklaw. Może należy zadania lokować bliżej centrum prawobrzeża? Takie są głosy mieszkańców.

M. Szyszko – powiedział, że koszt 1 km takiej ścieżki to co najmniej 2 mln zł. W grę wchodzi też przebudowa wiaduktu, wycinka drzew, wywłaszczanie mieszkańców. To nieracjonalne z budżetowego punktu widzenia. Centrum Aktywności Lokalnej to także odpowiedź na budżet obywatelski i wnioski rady osiedla. Nie jest winą mieszkańców Podjuch, że tam najmocniej wybiła idea placówki kulturalnej dla dzielnicy. Obiekt nie będzie duży. Sala kameralna jest pomyślana na 200 osób.

P. Bartnik – w imieniu radnego  W. Dzikowskiego zapytał o inwestycję przy ul. Rymarskiej 46.

M. Przepiera – poinformował, że jest takie zadanie w „pozyskiwaniu i modernizacji budynków i wolnych lokali mieszkalnych”. Środki na jego realizację są zapewnione (1 348 000 zł).


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/04/16 12:43:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/04/16 12:43:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/02 13:51:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/02 13:50:19 nowa pozycja