Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Szczecin:
- 21/19 - ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku,
- 22/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
- 23/19 - zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie,
- 24/19 - zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie,
- 25/19 - zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie,
- 26/19 - zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby,
- 27/19 - zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie,
- 28/19 - zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie,
- 29/19 - zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie,
- 30/19 - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie,
- 31/19 - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcani i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie,
- 32/19 - zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
- 33/19 - zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie,
- 34/19 - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,
- 35/19 - zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6,
- 36/19 - zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
- 37/19 - zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie,
- 38/19 - zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy ul. Przylesie 17, w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego skład oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58,
- 43/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Szczecin:
- 21/19 - ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku,
- 22/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
- 23/19 - zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie,
- 24/19 - zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie,
- 25/19 - zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie,
- 26/19 - zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby,
- 27/19 - zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie,
- 28/19 - zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie,
- 29/19 - zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie,
- 30/19 - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie,
- 31/19 - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcani i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie,
- 32/19 - zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
- 33/19 - zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie,
- 34/19 - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,
- 35/19 - zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6,
- 36/19 - zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
- 37/19 - zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie,
- 38/19 - zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy ul. Przylesie 17, w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego skład oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58,
- 43/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


Projekt uchwały Nr 21/19 (z autopoprawką) w spr. ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Poinformowała, że Wydział uzyskał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w sprawie sieci.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr 22/19 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr  23/19 w spr. zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

U. Pańka – zapytała, czy w procedurze likwidacji potrzebna jest zgoda Kuratorium Oświaty?

L. Rogaś – potwierdziła, że zgoda jest konieczna. Miasto zwróci się o nią po podjęciu uchwały zamiarowej.

Głosowanie:

Za - jednogłośnie

Projekt uchwały Nr 24/19 w spr. zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za - jednogłośnie

Projekt uchwały Nr 25/19 w spr. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr  26/19 w spr. zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie poprzez zmianę siedziby,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

B. Baran – zapytał, czy będzie możliwość lokalizacji tam kuchni?

L. Rogaś – „W tej chwili to sprawdzamy. W tej chwili placówce jest tzw. wydawalnia, która pozwala na serwowanie ciepłych posiłków, ugotowanych w sąsiedniej szkole. Na talerzach. Nie ma cateringu. Jeśli tylko możliwości techniczne na to pozwolą, będziemy się starali wykonać tam kuchnię jak najszybciej.”

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr 27/19 w spr. zamiaru przekształcenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr 28/19 w spr. zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

J. Balicka – zapytała, czy internat będzie dedykowany tylko uczniom tej szkoły?

L. Rogaś – wyjaśniła, że będzie mógł, jak każdy internat w Szczecinie, przyjąć uczniów innych szkół, jeśli tylko będą tam wolne miejsca. Przypomniała, że internat musi być przypisany do konkretnej szkoły.

M. Żylik – zapytał, czy ten internat będzie działał w systemie naborowym?

L. Rogaś- tak.

B. Baran – zapytał, od kiedy ten obiekt będzie uruchomiony?

L. Rogaś- poinformowała, że internat już działa i jest czynny w większość weekendów.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr  29/19 w spr. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr  30/19 w spr. zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr  31/19 w spr. zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr 32/19 w spr. zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

T. Mądry – Związek Nauczycielstwa Polskiego - zapytała, jaka jest różnica między ogniskiem baletowym a Zespołem „Krąg”?

L. Rogaś – wyjaśniła, że ognisko jest placówką samodzielną i może działać niezależnie. Zespół „Krąg” jest zbyt mały, by wypełnić budynek. Wydział jest po rozmowach z Pałacem Młodzieży i ZS Nr 8. Obie dyrektorki pracują nad najkorzystniejszą formułą dla Zespołu Pieśni i Tańca „Krąg”.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr  33/19 w spr.  zamiaru likwidacji X Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr  34/19 w spr. zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr 35/19 w spr. zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Chistiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: 6-za, 1- wstrzym. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr  38/19 w spr. zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy ul. Przylesie 17, w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego skład oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58,

A. Kurzawa – złożyła wniosek formalny w sprawie odstąpienia od opiniowania projektu uchwały Nr 38/19, jako ściśle powiązanego z projektem uchwały Nr  36/19.

R. Łażewska – przyjęła ww. wniosek i zaproponowała omówienie projektu uchwały Nr 38/19, po podjęciu decyzji w sprawie przyszłości Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Projekt uchwały Nr 43/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Żylik – zapytał, czy będzie wyrównanie?

L. Rogaś – poinformowała, że będzie, od września.

M. Żylik – zaproponował, by Komisja Edukacji zajęła się w najbliższym czasie dodatkami dla wychowawców i dla dyrektorów.

U. Pańka – podziękowała za omawiany projekt uchwały. Radna cieszy się, że nauczyciele będą wynagradzani i że otrzymają wyrównanie. Powiedziała też, że trudno nam będzie zatrzymać nauczycieli w zawodzie, bądź pozyskać nowych. Musimy mieć świadomość wymiany pokoleniowej. „Nie mediujmy ze Związkami Zawodowymi tylko podejmijmy uchwałę o konkretnych kwotach dla tych ludzi”.

J. Balicka – zgodziła się z uwagami jw. Jako członek Komisji Budżetu musi jednak przypomnieć, że na temat trzeba spojrzeć szerzej. Tak, by wiedzieć, ile te zmiany będą nas kosztowały w kolejnych latach.

Głosowanie:

Za – jednogłośnie

Projekt uchwały Nr 36/19 w spr. zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: 6 – za, 1 wstrzym. Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 37/19 w spr. zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie,

L. Rogaś – przekazała projekt stanowiska dot. przejęcia szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , które będzie umieszczone w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta (załącznik nr 3 do protokołu). Poinformowała o wieloetapowej procedurze przekazania placówki przez samorząd ministerstwu. Podkreśliła, że do Miasta nie wpłynęło żadne formalne pismo Ministerstwa w tej sprawie. Wiadomo jednak, że jutro przedstawiciele Ministerstwa odbędą wizję lokalną w Centrum Edukacji Ogrodniczej.

J. Balicka – zapytała, czy zdarzyło się w innych miastach, że szkoła przejęta przez Ministerstwo została zlikwidowana? Jeśli tak, to co stało się wówczas z majątkiem przekazanym Ministerstwu?

L. Rogaś – nie zna takiego przypadku. Jest za krótki okres od przejęcia szkół, by mówić o ruchach likwidacyjnych. Zawsze jednak może się zdarzyć taka sytuacja, że niektóre zawody, z różnych powodów, przestają się cieszyć zainteresowaniem. Teoretycznie jest możliwość, że skutkiem tego szkoła samoczynnie przestanie istnieć. Dyrektor nie potrafi odpowiedzieć jednoznacznie, co się wówczas stanie z majątkiem przekazanym nieodpłatnie i bezterminowo na rzecz Skarbu Państwa. 

Następnie p. Dyrektor omówiła projekt uchwały. Przekazała także autopoprawkę do projektu uchwały (załącznik nr 4 do protokołu) oraz omówiła prezentację stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.

A. Drewnowska – Rada Osiedla Kijewo – zapytała o wynik spotkania w Ministerstwie, jakie odbyło się z udziałem Prezydenta K. Soski.

K. Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że spotkanie zostało odwołane już podczas jego pobytu w Warszawie.

J. Sylwestrzak – nauczyciel CEO – zapytała, czy zostały uwzględnione czynniki rezygnacji uczniów pomimo, że przenoszą się oni w ramach placówki do szkoły branżowej. Zapytała też o jutrzejsze spotkanie z przedstawicielami z Ministerstwa – czy istnieją jakieś przeszkody, by reprezentanci społeczności uczniowskiej brali udział w tym spotkaniu?

L. Rogaś – ad. przenosiny uczniów do szkoły branżowej wyjaśniła, że prezentacja to jedynie symulacja, materiał pomocniczy, by zobrazować pewne rzeczy. Bazuje na SIO i pokazuje stan aktualny. Ad. udział w spotkaniu przypomniała, że inicjatorem spotkania jest Ministerstwo.

M. Adler - Natkaniec – nauczyciel CEO – poprosiła, by informować ich o wszelkich działaniach. Społeczność szkoły chce brać udział w rozmowach prowadzonych z Ministerstwem. Pismo w tej sprawie wręczyła Prezydentowi K. Sosce.

K. Soska – zapewnił, że z jego strony nie ma żadnych przeciwwskazań by zainteresowani nie mogli brać udziału w takich spotkaniach.

L. Rogaś – zwróciła uwagę na 4-etapową procedurę przejęcia szkoły przez Ministerstwo. Pierwszy krok to danie upoważnienia Prezydentowi do podjęcia takich działań. Proces będzie na pewno bardzo długotrwały. Podkreśliła, że w ostatnich rozmowach prowadzonych na ten temat, to Ministerstwo od nich odstąpiło, nie reagując na przesłane przez Miasto dane.

T. Mądry – zapytała, czy wskaźniki pokazane w prezentacji obejmują także dzieci z orzeczeniami? ZSO to jedna z niewielu szkół branżowych, która ma klasy integracyjne. Te dzieci jednak zaniżą wskaźniki. Podziękowała za przedstawioną autopoprawkę. Zauważyła jednak, że w 3 lata włączony jest aktualny rok szkolny. Dla dzieci i nauczycieli on już trwa. Zapytała, czy można przedłużyć to do 2022 roku?

L. Rogaś – wyjaśniła, że w klasie 3. jest jeden niepełnosprawny uczeń. Uczniowie z orzeczeniem mają specjalny arkusz egzaminacyjny dostosowany do ich możliwości, mają też warunki specjalne. Ad. proponowane 3 lata podkreśliła, że data 2012 r. to 3 nabory i 3 sesje egzaminacyjne.

Uczennica CEO- zapytała, czy w tych wynikach są uwzględnione wyniki poprawkowe?

L. Rogaś – powiedziała, że prezentacja uwzględnia tylko pierwsze wyniki. Tak też prezentuje je OKE. Chodzi o uczniów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu.

H. Nawojski – Rada Rodziców CEO– powiedział, że porozumienie jest ukłonem w stronę szkoły. Dostaje ona 3 lata na poprawę osiągnięć. Jednak nie jest ono do zaakceptowania w tej formie. To znowu jest ustalanie jednostronne. „Z naszą stroną nikt się nie konsultował. Jeśli trzymamy się daty 2021 to pierwszy rok nie może mieć 65% wskaźnika. To jest nie do zaakceptowania. Trzeba brać pod uwagę specyfikę naszej szkoły. Trzeba się odnieść do typowych szkól ogrodniczych/ rolniczych a nie – jedynie do techników. Postulujemy, by odstąpić od procedowania projektu uchwały. Jest zapewnienie Ministerstwa, że są zainteresowani przejęciem szkoły. Wyraźnie pisze ono, że szkoła nie może być w stanie likwidacji. Uchwała intencyjna wyraźnie na to wskazuje”. Poprosił o odstąpienie od procedowania projektu do czasu ustosunkowania się Związków Zawodowych i Ministerstwa Rolnictwa.

L. Rogaś – „Nie tylko stopniowanie wskaźników jest spełnieniem Państwa postulatów: także obniżenie progów, dostosowanie do średniej ze szkół ogrodniczych. Te dane nie są dostępne. Jedyne, jakie są publikowane, to średnia krajowa techników. Musimy przyjąć punkt odniesienia możliwy do zweryfikowania. Centralna Komisja Egzaminacyjna to instytucja wiarygodna i miarodajna. Sami, z własnej inicjatywy, też zwiększyliśmy odsetek uczniów, którzy mogą nie uzyskać promocji. To jest szansa dla waszej szkoły. Z naszej strony to kolejny ukłon i wysłuchiwanie Państwa postulatów. Przedstawiony załącznik to nie jest porozumienie. Otrzymaliśmy od Was pismo ze zdaniem „do czasu uzyskania opinii związków zawodowych wszelkie działania zmierzające do wypracowania porozumienia zostają wstrzymane”. Wasza deklaracja jest jasna. Przedstawiamy naszą propozycję pod obrady Rady Miasta”.

Przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych Pomorza zachodniego – poinformował, że przystąpili do współpracy ze społecznością szkolną, odbyli spotkanie panelowe. Zapewnił, że nie ma złej woli ze strony Ministerstwa: faktycznie w piątek nie mogło dojść do spotkania w Warszawie. Przypomniał, że w Sali obrad Rady Miasta rodziła się Akademia Sztuki w Szczecinie. Dzięki jej powołaniu udało się stworzyć b. ważną dla rozwoju Szczecina uczelnię. Do miasta trafiły dodatkowe środki z budżetu państwa. Rozmawiając o Centrum Edukacji Ogrodniczej rozmawiamy też o kształceniu rolniczym i ogrodniczym w Szczecinie i województwie. Widać, że w szkolnictwie zawodowym jest źle. W ostatnich latach w Szczecinie edukacja rolnicza jest tragedią. Zapytał, ile katedr nie funkcjonuje na ZUT. Oznacza to, że tracimy ogromne środki finansowe na to szkolnictwo. Bez wsparcia radnych i kompleksowych rozmów, dodatkowe środki nie trafią do Szczecina. Jest potrzeba „odbicia się” od dnia i wykreowania nowego modelu kształcenia rolniczego i ogrodniczego. Wiemy że jest to możliwe. Akademia Sztuki pokazała, że to można zrobić.

L. Rogaś – przypomniała, że związki zawodowe reprezentują prawa pracownicze a nie: jakość kształcenia. Mowa jest o innym poziomie kształcenia. Uczelnie są inaczej finansowane. Tam jednak także doniosłą rolę odgrywa liczba studentów. Tutaj mamy subwencję, która jest liczona na ucznia.

M. Żylik – powiedział, że za każdym procentem jest człowiek. Te cyfry, to porażki. Każdy uczeń, który nie zdał matury to porażka. Patrząc na propozycję p. dyrektor Rogaś można powiedzieć, że zaproponowała b. dużo takich porażek. Te cyfry to dowód zaufania. Radny przypomniał, że w 2012 roku dyr. B. Stolarczyk dostał szansę i jego szkoła do dziś funkcjonuje. Zaapelował, by pochylić się nad dziećmi.

U. Pańka – przypomniała, że zanim powstała Akademia Sztuki była prywatna Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej, reprezentująca wysoki poziom nauczania. Porównanie nie jest najlepsze. Dyrektor Rogaś ma ogromne doświadczenie, b. różnorodne. Takiej reprezentacji wszyscy mogą nam zazdrościć. „Musi być zaufanie do tego, co jest proponowane. Macie państwo 3 lata”. W imieniu radnego P. Bartnika zapewniła, że Eurocentrum Pomerania będzie wspierał szkołę w programach transgranicznych. Radna zapytała też, co się stanie, jeśli te warunki nie zostaną spełnione?

L. Rogaś – teoretycznie spowoduje to powrót do uchwały zamiarowej. Może się jednak wiele w tym czasie wydarzyć.

E. Łongiewska - Wijas – powiedziała, że z dużym szacunkiem odnosi się do pracy Wydziału Oświaty. Po zasięgnięciu opinii specjalistów kadry managerskiej wie, że warunki postawione przez wydział nie są bardzo wygórowane, ale wymagają pracy nauczycieli i uczniów. Radna zapytała o wskaźnik rezygnacji z nauki: czy nie można wyłączyć z tego wskaźnika tzw. przypadków życiowych, wynikających z przyczyn niezależnych od ucznia (miejsce zamieszkania, choroba itp.)? Czy warunek niezmiennej liczby uczniów jest niezbędny? Co będzie jeśli ta liczba ulegnie zmianie? Zapytała też, czy w projekcie Stanowiska zamiast słów „Rada Miasta wyraża wolę podjęcia rozmów z Ministerstwem Rolnictwa” nie lepiej będzie zapisać: „wyraża aprobatę dla podjęcia rozmów przez Prezydenta z Ministerstwem Rolnictwa”.

L. Rogaś – ad. treść Stanowiska powiedziała, że będzie to jeszcze omawiane z prawnikami. Intencją jest danie upoważnienia Prezydentowi do prowadzenia takich rozmów. Ad. przypadki losowe – zapewniła, że jeśli zdarzy się coś takiego, oczywiście będzie to brane pod uwagę. Ad. matura – przypomniała, że CKE bierze pod uwagę tylko tych uczniów, którzy po raz pierwszy przystępują do egzaminu. My powinniśmy by porównywalni do tych wskaźników. Uwzględnianie tych, którzy przystępują po raz kolejny, nie będzie zasadne z punktu widzenia pomiaru dydaktycznego.

A. Kurzawa – poprosiła o odroczenie sprawy do czasu uzyskania stanowiska Ministerstwa Rolnictwa. Przypomniała, że najbliższa sesja Rady Miasta jest za tydzień. Rozmowy trwają zaledwie od tygodnia. Poprosiła o danie szansy także i Ministerstwu. Poprosiła także o uwzględnienie w autopoprawce zgłaszanych sugestii radnych i Rady Pedagogicznej.

K. Soska – powiedział, że w żaden sposób nasze procedowanie uchwały nie wstrzymuje działań Ministerstwa. Prezydent przypuszcza, że nawet jeśli Ministerstwo przejmie tę szkołę, ono także podejmie program naprawczy, podobny do zaproponowanego przez nas.

D. Matecki – zapytał, czy są jakieś dalsze plany na wyjazd Prezydenta do Warszawy i dalsze procedowanie sprawy?

K. Soska – zapewnił, że z jego strony jest pełna gotowość do rozmów.

J. Obszańska – nauczyciel CEO - w imieniu Komitetu Obrony Szkoły złożyła wniosek o odstąpienie od opiniowania projektu uchwały nr 37/19 i ustalenie innego terminu opiniowania projektu uchwały, po uzyskaniu opinii związków zawodowych i po konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (załącznik nr 6).

L. Rogaś – stwierdziła, że ten wniosek uniemożliwia procedowanie czegokolwiek w terminach wynikających z prawa oświatowego.

Rodzic – zapytał, czy jest możliwość naboru do klasy integracyjnej i powstania nowych kierunków?

K. Soska – przypomniał, że uchwała przeszła długą drogę. Dziś wygląda inaczej, jak kilka tygodni temu i jest to wynik naszej dyskusji. Wszystkie postulaty sformułowane przez stronę społeczną zostały uwzględnione. Szkołą dostaje podwójna szansę: przejęcia przez ministerstwo, co Prezydent uważa za lepsze rozwiązanie i z czystym sumieniem podejmie rozmowy, oraz nakreśloną wyraźnie ścieżkę planu naprawy. 3-letnia szansa i jasne, obiektywne kryteria. Podjęcie ostatecznej decyzji nastąpi za 3 lata. Co do klas integracyjnych to odpowiedź jest negatywna. Nowe kierunki będą analizowane wspólnie z dyrekcją szkoły i temat jest otwarty.

L. Rogaś – nawiązując do tematu klas integracyjnych przypomniała, że zmieniło się prawo dotyczące tych dzieci. Mają one te same prawa w obu rodzajach klas. Różnice pomiędzy klasami praktycznie nie istnieją. Jest teraz taka tendencja, że ci uczniowie pojawiają się także w szkołach zawodowych. Z kolei nowe zawody i ich wprowadzenie to również nowa procedura. Łącznie z opinią Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 37/19.

W głosowaniu: 6 – za, 1 - przeciw., 0 – wstrzym. Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

E. Łongiewska – Wijas – poprosiła o coroczną ewaluację realizacji postawionych warunków.

Projekt uchwały Nr 38/19 w spr. zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie przy ul. Przylesie 17, w tym szkoły podstawowej wchodzącej w jego skład oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 58,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

U. Pańka – zapytała, czy jest szansa, że  ośrodek przy ul. Przylesie będzie rozbudowany i pozostanie samodzielną placówką? I czy można poszerzyć MOS Nr 2?

L. Rogaś – powiedziała, że remont ośrodka na Przylesiu jest niezbędny. Jednak i tak potrzebujemy tam 60 miejsc. Założenie jest takie, że młodsze dzieci tam zostają a starsze będą miały możliwość kontynuowania nauki w wybranym zawodzie. Te uchwały są ze sobą powiązane. Zmiana budynku MOS Nr 2 i poszerzenie o budynek SP-52 wymaga skomplikowanego procedowania. „Musimy poważnie porozmawiać z dyrektorem, co chciałby tam mieć. Jest nadzieja na takie rozwiązanie. Wymaga to jednak procedur, których w tej chwili nie zdążymy przeprowadzić”.

W głosowaniu: 6 – za, 1 - przeciw., 0 – wstrzym. Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 10.
Sprawy różne i wolne wnioski.


R. Łażewska – przedstawiła projekt stanowiska w sprawie Centrum Usług Różnych (załącznik nr 7 do protokołu). Poprosiła o jego przyjęcie.

Ww. stanowisko zostało przyjęte w głosowaniu: za – 6 (jednomyślnie).
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/03/07 08:58:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/03/07 08:58:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/06 11:47:31 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/02/21 10:12:21 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/13 14:19:08 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/13 13:49:29 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/13 13:43:50 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/13 13:34:58 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/13 13:28:46 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/13 11:00:13 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/13 10:54:20 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/13 10:42:55 nowa pozycja