Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.31.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 11 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 21.02.br
3. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany § 21 ust. 6 statutu miasta Szczecina przyjętego uchwałą nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. polegającej na usunięciu niezgodnego z prawem przepisu w zakresie kompetencji Przewodniczącego Rady do przekazania skargi do organu właściwego i uprawnień Rady
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany uchwały nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.) poprzez wyeliminowanie obecnego stanu niezgodności z prawem w zakresie czynnego oraz biernego prawa wyborczego do Młodzieżowej Rady Miasta
5. Rozpatrzenie wniosku o zmianę treści Uchwały Nr XVII/553/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 21.02.br


Protokół z posiedzenia 21.02.br został przyjęty w wyniku głosowania /5-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany § 21 ust. 6 statutu miasta Szczecina przyjętego uchwałą nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. polegającej na usunięciu niezgodnego z prawem przepisu w zakresie kompetencji Przewodniczącego Rady do przekazania skargi do organu właściwego i uprawnień Rady


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - poprosił o przedstawienie opinii prawnej do złożonej petycji.

P. J. Martyniuk-Placha (Radca Prawny) - rola Przewodniczącej w Radzie Miasta ma charakter organizacyjny, jednakże kwestia skarg jest kwestią szczególną. Stosowana jest różna praktyka w tym zakresie w różnych miastach. Część miast postępuje jak my tj. kiedy dana skarga wpływa do rady Miasta to w pierwszej kolejności bada się, czy ten dokument/skarga/wniosek może zostać rozpatrzony przez radę miasta określonej gminy zgodnie z jej kompetencjami wynikającymi z Kpa. W przypadku jeśli to to część gmin postępuje jak nasza gmina czyli od razu kieruje wniosek/skargę do organu właściwego i przekazuje to poprzez czynność techniczną Pani Przewodnicząca. Pozwala to na szybsze rozpatrzenie sprawy wnioskodawców i dotrzymanie ustawowego 7-dniowego terminu na przekazanie skargi do organu właściwego, zgodnie z Kpa. Część z miast natomiast postępuje w ten sposób, że przekazuje taki wniosek/skargę radzie miasta i dopiero ta głosuje aby dany wniosek/skargę przekazać do organu właściwego. W tym zakresie nie ma możliwości dotrzymania ustawowego terminu na przekazanie skargi i wydłuża to znacznie okres rozpatrywania samej skargi/wniosku co jest na nie korzyść samych skarżących. Przepis na podstawie którego skarga zostaje przekazana przez Przewodniczącą RM do organu właściwego jest przepisem znajdującym się w akcie prawa miejscowego w naszym statucie, był weryfikowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, był także weryfikowany przez Prezesa Rady Ministrów w czasie weryfikacji projektu statutu i nie został uznany za niezgodny z ustawą. Dlatego pod rozwagę Państwa poddaję rozpatrzenie tej petycji.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - przychyla się do stanowiska przedstawionego przez Panią mecenas. W praktyce nie jest możliwe przekazanie w terminie określonym w Kpa tj. 7 dni takiej skargi/ wniosku do właściwego organu, jeśli mielibyśmy za każdym razem robić to za pośrednictwem Rady Miasta. Przykładowo ostatnia sesja przez przerwą wakacyjną jest w czerwcu, a kolejna dopiero we wrześniu, wtedy taka skarga musiałaby czekać ponad miesiące tylko po to, aby rada swoim stanowiskiem przekazała ją do rozpatrzenia do organu właściwego. Statut był badany przez odpowiednie służby które nie podważyły tego zapisu. Wnosi o uznanie tej petycji za bezzasadną.

Komisja w wyniku głosowania /4-za, 1wstrz./ przyjęła ww. wniosek, a tym samym uznała przedmiotową petycję za bezzasadna.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany uchwały nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.) poprzez wyeliminowanie obecnego stanu niezgodności z prawem w zakresie czynnego oraz biernego prawa wyborczego do Młodzieżowej Rady Miasta


 Przewodniczący Komisji  Ł. Kadłubowski - wyjaśnił, że wnioskodawca petycji wnosi o zmianę uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu(ze zm.) poprzez wyeliminowanie obecnego stanu niezgodności z prawem w zakresie czynnego oraz biernego prawa wyborczego do Młodzieżowej Rady Miasta. Poprosił o głos Dyrektora BRM o ustosunkowanie się do tej petycji, która budzi wątpliwości natury bardziej technicznej niż prawnej w zakresie wdrożenia tych zapisów.

P. R. Miszczuk (Dyrektor BRM)  - wnioskodawca twierdzi, że ograniczamy prawa wyborcze uczniom z terenu Szczecina, którzy chcieliby kandydować do MRM. Podnosi, że osoby które uczą poza Szczecinem nie mają możliwości wejścia do MRM oraz to że osoby, które są spoza Szczecina ale uczące się w szczecińskich szkołach, mieszkające w internatach mogą być wybierane pomimo, że formalnie nie są mieszkańcami wspólnoty ponieważ  nie są zameldowane. Argument ten jest czysto teoretyczny. Zapis o tym kto może być członkiem MRM funkcjonuje w Szczecinie od 1995 roku i nigdy ten przepis nie był podważony przez żadnego z panujących wojewodów, gdzie uchwała o statucie była przez ten czas wielokrotnie zmieniana (ostatnio w czerwcu ubiegłego roku, aby dopasować do nowych zmian w ustawie o samorządzie gminnym). Ten zapis został ustalony przez radnych Rady Miasta. Tak ustalono i tak przegłosowano zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym. Tak też to wygląda w większości miast i nie uważamy za stosowne, abyśmy szukali osób, które uczą się poza Szczecinem i pytali, czy chcą kandydować do MRM. Zasięgnął w tej sprawie informacji w Wydziale Oświaty, który stwierdził, że takich osób jest sporadycznie niewiele. Jest to często związane z tym, że rodzice pracują poza Szczecinem i wożą ze sobą dzieci do szkół ponadpodstawowych. Ciężko by było dla takich osób wymyślić i zorganizować formułę wyborów. Zarówno w czerwcu ubiegłego roku, jak i w latach poprzednich funkcjonuje takie rozwiązanie, że reprezentantami MRM są osoby, które uczą się w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych, wcześniej ponadgimnazjalnych. Co do osób spoza Szczecina, to naprawdę nie uznajemy za stosowne, aby osoby, które uczą się w Szczecinie i tu mieszkają w internacie na meldunku czasowym, aby uznawać, że tak definitywnie nie są one członkami wspólnoty szczecińskiej. Młodzieżowa Rada Miasta nie ma rangi Rady Miasta czy Sejmu, gdzie musimy się sztywno procedur i przepisów prawnych, które autor petycji podnosi. Prosimy o utrzymanie tego zapisu, który funkcjonuje od ponad 20 lat, a wiele miast bierze z nas przykład.

P. J. Martyniuk-Placha (Radca Prawny)  – osoby mieszkają w Szczecinie, ale uczą się poza jego granicami nadal pozostają członkami wspólnoty samorządowej i nadal są mieszkańcami Szczecina. Dlatego też poddaje pod rozwagę zmianę uchwały w zakresie rozszerzenia udziału MRM także na osoby, które zamieszkują w Szczecinie, a uczą się poza jego granicami. Oczywiście decyzja należy do radnych RM, ale jest tu pewna nieścisłość naszej uchwały w tym zakresie.

P. R. Miszczuk (Dyrektor BRM) - to nie jest nieścisłość. Jak się takie osoby zgłoszą, to będziemy nad tym myśleć, jak to zorganizować. Przez ponad 20 lat nie było takiego przypadku.   

P. J. Martyniuk-Placha (Radca Prawny-  do tej pory nie praktykowaliśmy tego i nie zastanawialiśmy się nad tym. Dlatego zawraca uwagę na fakt, że faktycznie w tej części autor petycji wskazuje na właściwą definicję wspólnoty samorządowej. Oczywiście możemy tutaj ze zmianą przepisów poczekać do momentu w którym faktycznie osoby, które mieszkają w Szczecinie, ale uczą się poza jego granicami zgłoszą zainteresowanie takim udziałem, bądź też na dzień dzisiejszy uznać, że petycja jest zasadna i należałoby ją w tym kierunku rozpatrzyć i rozpocząć chociażby badania tego, czy takie osoby byłyby zainteresowane udziałem w pracach MRM, bądź też weryfikację kosztów, na ile organizacyjnie dałoby się stworzyć takie wybory także dla nich.

P. R. Miszczuk (Dyrektor BRM) - na 33 szkoły ponadpodstawowe nie ze wszystkich szkół mieliśmy zgłoszenia kandydatów do MRM, bo nie wszystkie szkoły są tym tematem zainteresowane. Nie wie, jak w praktyce miałoby wyglądać szukanie takich osób  przy obowiązywaniu dość rygorystycznego RODO.  Ciężko jest zorganizować to technicznie. Ponadto obrady MRM są otwarte dla wszystkich i każdy może przyjść i w nich uczestniczyć. Osoby nie będącej członkiem MRM nie wyklucza z jej działania i aktywności w jej obradach.

Radny M. Żylik - z racji wykonywanego zawodu od lat przygląda się działalności MRM i miał przedstawicieli swojej szkoły w MRM. Przez te wszystkie lata nie było z tym żadnego problemu, dlatego nie ma sensu wprowadzanie tej zmiany. Wszystko odbywa się zgodnie z regulaminem tj. statutem MRM.

P. R. Miszczuk (Dyrektor BRM) - tu nie tyle chodzi o kwestie pracy, ale o organizację techniczną tego zagadnienia. Jest to dla nas czysto teoretyczne zagadnienie przysłane w formie petycji przez wnioskodawcę z innego miasta. Rozumiemy, że ktoś się doczytał i pewnie w takich zawiłościach przepisów prawnych może to mieć swoje uzasadnione swoje argumenty. Podsumowując, przez 20 lat nikt się z takim problemem nie zgłaszał, byłoby to trudne do zorganizowania. Nie działamy na zasadzie teoretycznej, że zorganizujemy wybory na zasadzie ogólno miejskie do których się nikt nie zgłosi, bo już to raz przerabialiśmy. Idąc tym tropem musielibyśmy uznać, że osoby które cały rok uczą się w szczecińskich szkołach, ale mieszkają a internatach i bursach, ale bez stałego meldunku nie są od nas tylko są spoza wspólnoty i nie możemy ich sztucznie dopuszczać do działania w MRM. Może są tu jakieś prawne racje, ale będzie to sztuczne wykluczenie tych osób, które tu mieszkają i chcą zostać w Szczecinie, a tylko definicyjnie musimy im odmówić.

Przewodniczący Komisji  Ł. Kadłubowski- jest to przykład jak najbardziej praktyczny. Obył  kilka rozmów z przedstawicielami MRM, którzy nie są zgodnie z definicją członkami naszej wspólnoty i wykluczanie takich osób, tylko dlatego że mieszkają w bursach, a na stałe uczą się w szczecińskich szkołach byłoby bardzo krzywdzące. Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty wnosi o pozostawienie uchwały w obecnym kształcie i uznanie petycji za bezzasadną.  

Komisja w wyniku głosowania /5-za/ jednogłośnie przyjęła ww. wniosek, tym samym uznają przedmiotową petycję bezzasadną.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wniosku o zmianę treści Uchwały Nr XVII/553/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin


Wnioskodawca 1-  zeszłoroczna zmiana dot. maksymalnych stawek była wprowadzona po 14 latach i przy obecnych cenach paliwa i usługach serwisowych stawki za usługi przewozowe zaraz będą poniżej opłacalności. Zwrócił uwagę na stawkę godzinową, gdzie taksówkarz ma też nabijany czas pracy podczas postoju i w tym momencie jesteśmy pokrzywdzeni, ponieważ stawka jest taka sama jak za dzień powszedni, w powinna być wyższa. Aby utrzymać branżę taxi przy życiu, która jest potrzebna w Szczecinie, dlatego należy umożliwić firmom podniesienie stawek maksymalnych powyżej tych, które aktualnie funkcjonują. Nie należy się obawiać, że firmy drastycznie podniosą ceny za swoje usługi, ponieważ jest duża konkurencja, ale taka możliwość powinna być w dobie rosnącej inflacji.    

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - zgadza się z przedstawionymi argumentami, ale ma pewne wątpliwości co do rozpatrywania tego wniosku przez naszą Komisję wobec przedstawionej opinii prawnej w tym zakresie.   

P. J Martyniuk-Placha (Radca Prawny)  - zgodnie z Kpa o tym, czy dane pismo jest skargą, wnioskiem decyduje nie jego tytuł, ale sama treść. Przedmiotowe pismo stanowi prośbę o zmianę obowiązującej uchwały i nie jest wnioskiem w trybie art. 241 Kpa. Nie negując argumentów racjonalnych wnioskodawcy,  sprawa powinna być rozpatrywana nie w formie wniosku, ale jako prośba o zmianę uchwały i powinien być skierowany do merytorycznej komisji w zakresie zmiany wysokości cen za przewozy taksówkami. Postulat o podwyższenie cen maksymalnych za przewozy taksówkami nie sposób zakwalifikować jako wniosku określonego art. 241 kpa tj. dotyczącego ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. I w tym też zakresie pismo potraktowane winno być jako wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez radnych Rady Miasta Szczecin oraz należałoby je przekazać do merytorycznej komisji Rady. W zakresie wprowadzenia przepisów dyscyplinujących to niestety  nie możemy tej sprawy rozpatrywać z uwagi na to, że nie mamy przepisów, które pozwalałyby nam na wprowadzenie takich a nie innych rozstrzygnięć dyscyplinujących do przestrzegania cen maksymalnych. W tym zakresie obowiązują przepisy dot. ochrony konkurencji i tam wypracowane są odpowiednie rozwiązania i kary. W tym zakresie Rada Miasta nie jest władna do rozstrzygnięcia tego pisma i zmiany przepisów w tym zakresie.

Radny D. Matecki - z tego co wie, to rok temu były podnoszone stawki przez Radę Miasta na podstawie inicjatywy uchwałodawczej środowisk związanych z taksówkarzami. Czy wiadomo ile firm zdecydowało się na zwiększenie do maksymalnych stawek opłat za te przewozy ?.

Wnioskodawca 1- nie patrzy na to, jak jeżdżą inne grupy, a stawka w grupie w której jeździ tj. Mix Taxi, stawka km jest podniesiona do stawki maksymalnej, a tylko stawka startowa jest trochę niższa. Zwrócił uwagę, że w Szczecinie jest ponad 2 tys. wydanych licencji na dzień dzisiejszy, a w grupach zorganizowanych jeździ z tego maksymalnie 70%. Pozostali ok. 500-600 nie należą do żadnej z grup i im nikt nie narzuca żadnej ceny tylko chcą stosować  takie, jakie są możliwe w Szczecinie.

Radny D. Matecki -  czy w tej liczbie zaliczają się kierowcy aplikacji Uber czy Bolt ?

Wnioskodawca 1 - oni też muszą mieć licencje, nie brał ich pod uwagę.

Radny D. Matecki -  rozumie, że oczekiwania wnioskodawcy są takie, aby Komisja skierowała taki projekt uchwały pod obrady Rady Miasta.

Wnioskodawca 1 - rozumie, że Komisja sama nic nie może tu zmienić, tylko cała Rada Miasta, ale oczekuje takiej zmiany.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - ostatnia zmiana w tym zakresie została podjęta  uchwałą nr XVII/553/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin. Jeśli chodzi o stawki stosowane przez transport typu Bolt czy Uber to nie są oni zobligowani do stawek zawartych w uchwale.

Wnioskodawca 1- wszystkie podmioty posiadające licencje do przewozu osób pojazdami taxi są zobligowane do przestrzegania cen maksymalnych.

Wnioskodawca 2 - stawki, które zostały ustalone 2 lata temu były stawkami realnymi do zarobków i stanu faktycznego życia na tamte czasy. Od tego czasu  ceny paliw poszły drastycznie w górę i należy wprowadzić zmiany stawek, co może nam umożliwić tylko Miasto. Chcemy mieć furtkę do podniesienia tych cen do pewnego pułapu. Byłoby to racjonalne ze strony Rady Miasta, aby się do nas ustosunkować. Jest cała masa niezrzeszonych taksówek, które utrzymują się tylko z tego i obecne opłaty bieżące wszystko zabierają. Są to przeszkoleni kierowcy z badaniami  technicznymi i ze wszystkimi innymi uprawnieniniami w odróżnieniu od kierowców Uber i Bolt. Dlatego przepisy, które ustala Miasto powinny obowiązywać wszystkich, łącznie z transportem typu  Uber i Bolt.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - zgodnie z przedstawioną opinią prawną wnioseko wprowadzenie uwarunkowań prawnych do dyscyplinowania przedsiębiorców nie przestrzegających naszego lokalnego prawa, nie może być rozpatrzony z uwagi na brak kompetencji ustawowych organu stanowiącego gminy do wydawania takich regulacji.

Wnioskodawca 1 - rozumie, że Miasto Szczecin nie ma żadnych możliwości prawnych aby to kontrolować, ale są organy które mogą to uczynić przy współpracy z Miastem szczecin.  Jeśli na taksówce nie ma np. cennika to jest to sprzeczne z ustawą i należy mu się mandat w wysokości 20 tys. zł. Może to nałożyć Inspekcja Handlowa zgodnie z brakiem ceny w miejscu oferowanej usługi lub towaru. W Szczecinie jest cała masa samochodów, które pod względem technicznym nie powinny już świadczyć usług taxi. Jeśli chcemy, aby w Szczecinie jeździły taksówki na przyzwoitym poziomie, w miarę nowe to trzeba zdać sobie sprawę z kosztu ich utrzymania (leasing, ubezpieczenie, koszty paliwa).

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - będzie rekomendował przekazanie tego wniosku do merytorycznej Komisji w tym przypadku jest to Komisja ds. Budżetu i Rozwoju RM. Czy Urząd z własnej inicjatywy planuje w najbliższym czasie zmianę obecnej uchwały w zakresie maksymalnych stawek ?

P. A. Jaśkowiak (Dyrektor BOI)- od początku bierzemy udział we wszystkich spotkaniach środowiska taxi i radnych w sprawie podnoszenia cen. Ostatnie takie spotkanie było faktycznie 2 lata temu, kiedy podnosiliśmy stawki i zmienialiśmy uchwałę. Zmiana ta była poprzedzona szeregiem spotkań i co jest istotne, że w  samym środowisku taxi nie ma jedności co do tego, czy i o ile powinny być podnoszone stawki.  Dlatego po wielu spotkaniach padła taka sugestia ze strony radnych, aby odbyło się to za pośrednictwem inicjatywy uchwałodawczej ze strony samych mieszkańców i tak też to się odbyło. Mieszkańcy przedstawili propozycję zmiany stawek, zebrali wymagane podpisy i przedstawicieli Radzie miasta treść projektu uchwały. Rada Miasta przegłosowała i podjęła uchwałę w takiej treści. W efekcie podniesiono stawki w poszczególnych taryfach i to spowodowało, że uplasowaliśmy się w średniej krajowej, bo wcześniej i przyznaje rację wnioskodawcom,  faktycznie mieliśmy najniższe stawki w całej Polsce w stosunku do podobnych, większych miast wojewódzkich i do nich się porównujemy. Parę miast od tego czasu podniosło swoje stawki tj. Wrocław i Poznań, a od początku wyższe stawki miała Łódź. Zaproponowane stawki przez wnioskodawcę spowodowałby, że Szczecin miałby najdroższe stawki w Polsce.  Przy czym rację ma tu wnioskodawca, że ustalone w uchwale ceny maksymalne nie muszą wcale być zastosowane. Wykonaliśmy analizę wykorzystywania maksymalnych stawek w Szczecinie i większe korporacje w tym Uber i Bolt, których te stawki też obowiązują - nie wykorzystują stawek maksymalnych.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - mimo wszystko rynek zawsze sam zweryfikuje, czy wprowadzone maksymalne stawki będą słusznym rozwiązaniem. To konsument zawsze podejmuje ostateczną decyzję od kogo daną usługę wybrać. Przedstawione argumenty pokazują, że zmiana stawek maksymalnych powinna nastąpić, a to, czy podmioty gospodarcze z nich skorzystają należy wyłącznie do nich. To  wszystko powinno być jednak poprzedzone analizą właściwej merytorycznie komisji.

Wnioskodawca 2 – ceny paliwa idą drastycznie w górę. Nawet, jak damy możliwość skorzystania z nowych maksymalnych stawek to mamy możliwość i furtkę. Bolt i Uber wcale nie są najtańsze, bo oni regulują swoje stawki niemal codziennie, mają regulowane stawek i nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, niezgodne z naszymi przepisami.  Oni nie mają sztywnych stawek i nie wie dlaczego oni mają taką możliwość, a my takiej nie mamy. Tu chodzi o szybkie działanie w stosunku do rosnących cen paliw.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – rozumie problem, dlatego w trybie pilnym zajęliśmy się państwa wnioskiem. Najszybszą drogą byłoby tu złożenie inicjatywy uchwałodawczej przez same środowisko taksówkarskie, tak jak w 2020 roku. Popieramy Państwa argumenty dlatego proponuje

Radny Ł. Tyszler – jeśli ta sprawa ma być rozstrzygnięta przez Radę Miasta to należy go przekierować do komisji merytorycznej tj. Komisji Budżetu i Rozwoju celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Taksówkarze to przedsiębiorcy i wszyscy odczuwamy wzrost koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Od 2 tygodni mamy wzrost paliw i będą dalej regulowane głównie konfliktem wojennym. Nie można sztucznie utrzymywać stawek, które obecnie są nieadekwatne do kosztów podnoszonych przez taksówkarzy, dlatego trzeba jak najszybciej skierować sprawę do Komisji Budżetu i Rozwoju celem nadania biegu tej sprawie.  Nawet jeśli ustalimy wyższe stawki, to nie znaczy, że będą one funkcjonować. Przedsiębiorcy płacą leasingi, podatki, koszty rosną i nie należy „dusić” ludzi uczciwe pracujących.  

Radny M. Żylik -  zaproponował pomoc osoby w skonstruowaniu projektu uchwały tj. inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany stawek, która opracowywała inicjatywę do ostatniej uchwały.

Wnioskodawca 2  - wcześniej Rada Miasta sama ustalała stawki cen i ona powinna nam pomóc, a nie jakaś osoba, gdzie będziemy długo czekać.

Radny M. Żylik – przedstawiony przez Państwa wniosek nie jest wnioskiem. Obowiązująca uchwała została podjęta właśnie na mocy złożonej inicjatywy uchwałodawczej przez samych przewoźników. Ta osoba tylko formalnie pilotowała ten wniosek i taka jest procedura.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – przyśpieszyłoby to w znaczący sposób procedowanie samego wniosku i szybsze wprowadzenie samych zmian przez nową uchwałę.

Radny P. Jaskulski – chodzi także o rozpoczęcie drugiej ścieżki w tej sprawie poprzez inicjatywę uchwałodawczą, co pomoże w szybszym rozwiązaniu tego problemu. Zapytał o możliwość kontrolowania Miasta stawek za usługi przewozowe oferowane przez Ubera, Bolta itp.

P. J Martyniuk-Placha (Radca Prawny)  – w prawie administracyjnym jest podstawowa zasada, że można tyle na ile pozwala przepis, a więc zupełnie odwrotnie niż w prawie cywilnym. Tutaj nie mamy podstawy prawnej do tego, aby wprowadzać przepisy porządkowe bądź też kontrolne, bo do tego powołane są inne organy. Jest ustawa o ochronie Konkurencji i Konsumentów. Jest też ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Te mechanizmy i regulacje powodują, że można ewentualnie weryfikować prawidłowość stosowanych stawek.  Miasto takich kompetencji nie posiada. W tym zakresie działamy administracyjno-prawnie. Przeprowadzono pewne kontrole, ale tylko w granicach na które pozwalają nam ustawy.  

Radny D. Matecki – zaproponował, aby przewoźnicy, tak jak ostatnim razem zebrali 300 podpisów i złożyli swój projekt uchwały. Sam wniosek jest oczywiście zasadny, ale musi być zgodnie z procedurą skierowany do właściwej merytorycznie komisji.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - na pewno złożenie takiej inicjatywy będzie szybszą ścieżką legislacyjnie. Zgłosił wniosek o podjęcie stanowiska celem przekazania przedmiotowego wniosku/prośby w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/553/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecin do Komisji Budżetu i Rozwoju RM  – z wnioskiem o ich rozpatrzenie i załatwienie sprawy wg. kompetencji.

Komisji w wyniku głosowania  /5-za/ jednogłośnie podjęła ww. stanowisko. 

 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/04/12 12:49:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/04/12 12:49:44 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/04/04 10:22:19 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/03/04 10:21:38 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/03/04 10:07:54 nowa pozycja