Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.20.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 27 LUTEGO 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Podsumowanie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
4. Stan przygotowań Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.8.19.2020 z dnia 23.01.2020: za - 6 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 3.
Podsumowanie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.


Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – przedstawiła raport z ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu, dostępny jest także na stronie internetowej SBO Szczecin. Zaznaczyła, że Miasto nie pierwszy raz współpracuje tym konkretnym podmiotem prowadzącym ewaluację, co pozytywnie wpływa na jej ciągłość.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy Szczecin ma najniższy procentowo budżet obywatelski spośród przedstawionych w porównaniu miast?

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że nie najniższy, jednak są miasta, które przeznaczają na ten cel więcej pieniędzy. Wracając do omawiania raportu zaznaczyła, że podział na obszary lokalne spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. Poinformowała, że nastąpiło także wydłużenie okresu składania wniosków o 3 tygodnie, ze względu na to, że wiele wniosków było jeszcze w fazie przygotowań. Opowiedziała także o „Akademii SBO”, która jest jednym elementów akcji promocyjnej. Jest pozytywnie odbierana przez uczestniczących, jednak nadal nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zauważył, że 63% mieszkańców dowiedziało się o SBO ze źródeł innych niż te pochodzące z organów miasta.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – powiedziała, że świadczy to o dobrej współpracy z innymi mediami i jest to pozytywne zjawisko. Zaznaczyła, że dużą rolę odegrali sami projektodawcy i mieszkańcy, którzy informowali swoich znajomych.

Radny Przemysław Słowik – zauważył, że jeśli przeliczy się procenty w niektórych statystykach, to ich suma przekracza 100%. Zapytał skąd takie wartości? Jaka była grupa badawcza?

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że być może osoba mogła zaznaczyć kilka odpowiedzi. Ankietę ewaluacyjną wypełniło 474 respondentów. Poinformowała, że powstał także Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy. Zaznaczyła, ze pomimo wypadku z błędem na kartach oddano mniej głosów nieważnych niż w 2019 r.

Radny Przemysław Słowik – zauważył, że w 2019 r. nieważne głosy były spowodowane tym, ze głos oddawały osoby niezameldowane. W 2020 r. nie było już natomiast takiego ograniczenia.

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę na dysproporcje między obszarami (podał przykład osiedli na Prawobrzeżu). Powiedział, że warto byłoby pochylić się nad tą kwestią. Zapytał, czy Miasto dysponuje danymi o liczbie utraconego „trzeciego głosu”? Wyraził podejrzenie, że wielu mieszkańców nie wykorzystało go, bo nie wiedzieli, że nim dysponują. Zapytał także o harmonogram przyszłej edycji.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że modyfikacje obszarów lokalnych są możliwe. Są one uregulowane Zarządzeniem Prezydenta, jednak jeśli będzie taka wola mieszkańców, zostaną one zmienione. Trzeba jednak to dobrze przeanalizować, ponieważ jeśli jest duży budżet to są też duże projekty. Jeśli rozdzielimy obszary, to fundusze także ulegną rozproszeniu.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, dlaczego dopuszczono zmianę kwot w ramach projektu? Podał przykład projektu „Szczecin bez plastiku”. Zauważył, że projektu są łączone bez informowania o tym wnioskodawców. Powiedział, że jego zdaniem Urząd zbyt mocno ingeruje w projekty mieszkańców. Zapytał także o rezerwę środków. Jaka jest gwarancja, że zostanie ona przeznaczona na projekty SBO? Zwrócił także uwagę na to, jak traktowani są autorzy projektów. Pojawiają się głosy, że traktuje się ich nierówno, oraz że ustala się różne standardy oceny projektów. To powoduje zniechęcenie autorów do współpracy z Miastem.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego -  poinformowała, że po weryfikacji formalnej wniosku trafia on do jednostki merytorycznej.

Osoba zajmująca się projektem „Szczecin bez plastiku” – powiedziała, że połączenie projektów byłoby skuteczniejsze. Ale to mieszkańcy decydują o połączeniu projektów.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, czy w tym przypadku autorce „butelkomatów” zaproponowano połączenie?

Osoba zajmująca się projektem „Szczecin bez plastiku” – odpowiedziała, że nie, ponieważ te projekty nie dotyczyły tej samej kwestii.

Przewodniczący Patryk Jaskulski–  zapytał, co z rezerwą finansową? Co dzieje się z pieniędzmi w sytuacji, kiedy rezerwy nie trzeba uruchamiać?

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – powiedziała, że ta rezerwa jest konieczna, aby zabezpieczyć realizację projektów. Z analiz wiadomo, że od początku SBO Miasto dopłaca do projektów dziesiątki mln zł.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, co jednak z pieniędzmi, jeśli mimo to rezerwa ta pozostanie niewykorzystana? Przypomniał, zż jest obowiązek wydania tej kwoty.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyjaśnił, że wątpliwości Radnych budzi wysokość rezerwy i to, że przez jej skalę zostały ograniczone pieniądze na projekty miejskie.  3 mln z 13 mln są w rezerwie  - proporcje powinny być inne.

Radny Przemysław Słowik – zwrócił uwagę na ocenianie finansowanie projektów. Niektóre projekty są przeszacowane przez Urząd. Czasami wobec projektodawców zostają zastosowane odmienne standardy. Jak możemy zapobiec takim sytuacjom?

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że pojawiają się takie głosy, dlatego tak ważny jest Zespół Opiniujący i Odwoławczy.

Radny Mirosław Żylik – odnosząc się do Akademii SBO zapytał, kto ją tworzy?

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego powiedziała, że zlecane jest to organizacji pozarządowej – Oswajanie Sztuki.

Radny Mirosław Żylik – powiedział, że przeprowadził w swojej szkole lekcję na temat SBO (godzinę z wychowawcą). Zasugerował, że Akademia SBO mogłaby współpracować z Wydziałem Oświaty.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego–   powiedziała, że działania Akademii SBO są szczególnie ukierunkowane na młodzież w szkołach średnich. W ofercie na następny rok pojawiają się pomysły na większe zaangażowanie młodzieży, jednak nadal jest to obszar do pracy.


Ad. pkt. 4.
Stan przygotowań Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał jakie zmiany są planowane w formule SBO przed kolejną edycją?

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że podjęte zostaną działania związane z promocją SBO oraz ułatwieniem współpracy między wydziałami, zespołami i organizacjami pozarządowymi. Zastaną także przeprowadzone prace nad systemem teleinformatycznym umożliwiającym działanie SBO. Można także zmienić termin naboru wniosków przeprowadzając go wiosną, a nie latem. Latem mogłaby nastąpić weryfikacja wniosków, a wczesną jesienią głosowanie. Priorytetem jest teraz zabezpieczenie technicznej strony SBO. Przeprowadzone zostaną także rozmowy z mieszkańcami, aby położyć nacisk na kwestię obszarów lokalnych, która jest dla wszystkich dużą nowością.

Radny Mirosław Żylik – poprosił  o doprecyzowanie harmonogramu.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że na ten moment może powiedzieć, że wnioski będzie można składać nie później niż w maju.

Radny Marcin Biskupski – poprosił o wnioski od Zespołu Opiniującego.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – powiedziała, że wnioski te zostaną przekazane Radnym.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poinformował obecnych o wniosku na temat Zielonego Budżetu Obywatelskiego, jaki wpłynął do Komisji. Zapytał o stanowisko Biuro Dialogu Obywatelskiego.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – poinformowała, że do BDO nie wpłynął oficjalnie taki wniosek, więc nie może przedstawić oficjalnego stanowisko. Kwestia ta musi być zbadana pod względem zgodności z regulaminem i wymaga głębszej analizy.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – powiedział, że pismo zostanie przekazane do Biura Dialogu Obywatelskiego i wydziałów merytorycznych z prośbą o sprawdzenie go pod względem ram prawnych i zgodności z regulaminem. Wrócił do tematu SBO i zapytał, dlaczego wyniki pojawiły się tak późno? Zauważył, że im dłużej Urząd każe czekać na wyniki, tym bardziej spada jego wiarygodność.

Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – powiedziała, że była to wyjątkowa sytuacja. Dążymy do przekazywania informacji o wynikach w ciągu maksymalnie 2 tygodni. Poinformowała, że procedura liczenia głosów jest skomplikowana, ponieważ trzeba je zebrać z różnych punktów w mieście, przewieźć, przeliczyć, przenieść do systemu. W związku z zaistniałym błędem weryfikacja i analiza prawna dodatkowo się wydłużyła.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Patryk Jaskulski - poinformował Radnych o piśmie Klubu Motorowego Szczecin z dn. 23.01.2020 r. oraz udzielonej odpowiedzi. Następne odniósł się do kwestii "Małych Dotacji" dla Rad Osiedli. Zapytał, co Radni sądzą o tym, aby z kwoty 6,500 zł (wynikającej z równego podziału między wszystkie Rady Osiedla) 4000 zł było dowolnie rozdysponowywane, a 2,500 zł, będzie pozostawało do opinii Komisji? Czy jednak dotychczasowa formuła nie wymaga zmian?

Radny Mirosław Żylik - powiedział, że jego zdaniem powinno zostać tak jak jest, ponieważ jest to i tak mała kwota do rozdysponowania.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - zaproponował stworzenie katalogu, który okresli na co można przeznaczyć pieniądze.

Radny Mirosław Żylik - powiedział, że jest to dobry pomysł.

Radny Bazyli Baran - zaproponował, aby Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zajęła się kwestią Wake Parku Głębokie. Przedstawił charakter tej aktywności sportowej i poinformował, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem. Zaproponował rozbudowę infrastruktury przy wsparciu Miasta. Oszacował koszt na ok. 2,5 mln zł. Zaproponował zwołanie posiedzenia Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - przypomniał, ze jest to prywatna działalność i Miasto nie powinno faworyzować żadnego z podmiotów.

Radny Bazyli Baran - zgodził się z przedmówcą, jednak powiedział, że rozmowa na ten temat i poznanie kwestii nie jest niestosowne.

Radny Mirosław Żylik - powiedział, że rozbudowa takiej infrastruktury na jeziorze może przynieść straty wizerunkowe i krajobrazowe.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - zapytał, czy takie instalacje nie mają negatywnego wpływu na ekosystem?

Radny Bazyli Baran - odpowiedział, że wręcz przeciwnie, ponieważ utleniają one dodatkowo wodę zapobiegając zarastaniu.

Przewodniczący Patryk Jaskulski - powiedział, że poruszy tę kwestię na kwietniowym posiedzeniu Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/04/27 11:32:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/04/27 11:32:09 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/02/27 12:02:53 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/02/20 14:18:44 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/02/20 10:53:32 nowa pozycja