Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.53.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Organizacja ruchu na przebudowywanej ul. Modrej i Koralowej - wysłuchanie przedstawicieli RO Krzekowo-Bezrzecze.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 7 , wstrzym.- 1 przyjęła protokół z dnia  29 listopada 2021 roku bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący  Komisji  B. Baran - poinformował o wnioskach skierowanych do komisji w sprawie nazewnictwa ulic:

  • nadania nazwy ulicy Kanadyjska   – załącznik nr  4  do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta- poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje pozytywnie wniosek- opinia stanowi załącznik do akt sprawy.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za-6, wstrzym.- 1   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy Kanadyjska ( wraz z wnioskiem Geodety o poszerzenie nazwy na działki  nr 33/3; 30/14; 3/40 stanowią własność gminy m. Szczecin)

Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  • nadania nazwy  „park Jana Kasprowicza” wniosek  Geodety Miasta o uporządkowanie istniejących nazwy  – załącznik nr  5 do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta- Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ujawnił rozbieżności dotyczące zarówno zasięgu obowiązywania jak i zapisu nazwy „Park Kasprowicza”, wobec czego zachodzi konieczność dokonania ustalenia nazwy tego parku. Poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje pozytywnie nadanie nazwy „park Jana Kasprowicza” teren jest własnością miasta. 

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 (jednogłośnie),  podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy  „park Jana Kasprowicza”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.

  •  petycją złożoną przez  Stowarzyszenie Plac Solidarności  w sprawie nadania  nazwy " rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" nowobudowanemu rondu u zbiegu ulic Walecznych - Mączna w Zdrojach – załącznik nr 6 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta- poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje negatywnie  wniosek, wnosząc o nadanie nazwy dla tego ronda „ rondo Rodziny Dowlaszów” (wniosek złożony równiez przez RO Zdroje), teren stanowi własność gminy m. Szczecin, zespół wnosi aby propozycję nadania  nazwy" rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" przekazać do Banku Nazw Ulic.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 7 jednogłośnie  podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „rondo Rodziny Dowlaszów” (negatywnie prozycję nadania  nazwy " rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" postanawiając przekazać ją do Banku Nazw Ulic, zgodnie z sugestią ZNM).

  • wniosek Konserwatora Zabytków o nadanie nazwy „Pasaż Wiliama Turnera” ciągowi pieszemu, stanowiącemu niewielki przesmyk między zabytkowym budynkiem Trafostacji Sztuki a nowoczesnym biurowcem przy ul. Św. Ducha – załącznik nr 7 do protokołu

W. Wnuk Geodeta Miasta- poinformował, iż Zespół Nazewnictwa Miejskiego opiniuje pozytywnie  wniosek,

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 4, przeciw- 3   podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy  „Pasaż Wiliama Turnera” . Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji oraz  Rady Osiedla Stare Miasto celem wydania opinii w sprawie.

Komisja w odpowiedzi na  pismo  w sprawie nadania nazwy urzędowej  rondu/ulicy  „ imienia Romana Kużaka"   poinformowała wnioskodawcę, iż wniosek  nie spełnia wymogów formalnych. Zgodnie z ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r wniosek powinien zawierać szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu ( mapa). Dokumentacja przekazana do  komisji nie zawiera szkicu lokalizacyjnego.   Biuro Geodety Miasta   ustaliło  w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (MODGiK), iż na chwilę obecną inwestycja nie została zakończona i nie została w całości naniesiona na mapę zasadniczą prowadzoną w MODGiK, będąca do dyspozycji Urzędu Miasta.  Zajęcie stanowiska możliwe będzie dopiero po dostarczeniu przez wnioskodawcę szkicu z lokalizacją obiektu. Przedmiotowy wniosek dotyczy nadania nazwy nowopowstającej ulicy lub nowopowstającemu rondu, dlatego po otrzymaniu szkicu z lokalizacją proponowanej nazwy należałoby ustalić, czy zrealizowany obiekt – układ drogowy będzie uznany za ulicę, rondo, skrzyżowanie, plac itp.  – załącznik nr 8 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Organizacja ruchu na przebudowywanej ul. Modrej i Koralowej - wysłuchanie przedstawicieli RO Krzekowo-Bezrzecze.


J. Pieciukiewicz Przewodnicząca RO Krzekowo- Bezrzecze-  remont Modrej i Koralowej był potrzebny, każdy z nas widział jak wyglądają te ulice, jednak utrudnienia wynikające z prac na tym terenie dotknęły nie tylko wielu mieszkańców a także przedsiębiorców. Zgłaszała wszystkie bolączki mieszkańców tego terenu siedem lat temu kiedy był planowany remont, wnosząc o przygotowanie go w taki sposób, aby nie dotknął okolicznych ulic, przedsiębiorców i mieszkańców remontowanych ulic.  Blokady ruchu, błoto, kałuże i brak możliwości dojazdu sprawiają, że przedsiębiorcy zlokalizowani m.in. w pasażu Czerwona Torebka znajdują się w koszmarnej kondycji finansowej, nikt z nimi nie rozmawiał.  

A. Kamińska- prowadzi butik przy ul. Modrej, jest jednym ze  100 przedsiębiorców nie zgadza się z taką organizacją ruchu. Okazuje się, że odkąd zamknięto całkowicie Modrą większość z nich już odczuło brak klientów, co oczywiście odbiło się na ich utargach, które spadły w niektórych lokalach nawet o 80%,  nie ma szans, aby przetrwali ten remont. Są odcięci z każdej strony i spadek zainteresowania jest gigantyczny. Prace rozpoczęto od strony Lidla a na placu budowy nie widać żadnych pracowników.  Potwierdziła, że miasto nie uprzedziło ich o całkowitym pozbawieniu dojazdu do ich punktu,  mowa była o ruchu wahadłowym, więc klient będzie miał możliwość dotarcia do lokalu. Nie mieli najmniejszej możliwości aby przygotować się na taką sytuację. Wnoszą o wprowadzenie prawidłowego oznakowania, a także zamykania tych odcinków, gdzie są prowadzone prace.

Przedstawiciel Stowarzyszenia działającego na tym terenie, wnoszą o wykonanie oświetlenia tego terenu, jest okres zimowy, po drodze poruszają się nie tylko dorośli ale również dzieci, którzy są niewidoczni. Poruszył również problem zagospodarowania ulicy Żyznej, są w posiadaniu dwóch różnych planów zagospodarowania tej ulicy; raz mówimy o drodze dwujezdniowej z ograniczeniami wraz oświetleniem innym razem mamy przedstawione odmienne rozwiązanie. Prosi o zamontowanie spowalniaczy poziomych.

Mieszkanka ul. Wroniej- poruszyła problem uciążliwości jaki spowodował na tej ulicy trwający remont ul. Modrej i przerzucenie ciężaru pojazdów na ta droge lokalną. Ulica ulega degradacji, jest niebezpiecznie, czy nie można skierować ruchu przez Głębokie. Czy można wyznaczyć pasy dla pieszych?

Mieszkanka ul. Szlacheckiej R. Długosz- Łukaszewicz- przejeżdza przez  ulice Żyzną , jest tam strasznie niebezpiecznie, prosi o wykonanie chodnika oświetlenie tej ulicy.

Następnie głos zabrał M. Charęza Kierownik Referatu WGKiOŚ – dokonał prezentacji adiowizulnej wprowadzonych zmian organizacji ruchu na tym terenie, wyjaśnił, iż wiele dróg na tym terenie nie ma parametrów drogi,  są  to często  wąskie prywatne drogi, miasto nie zawsze ma możliwości prawne aby ingerować, np. ul. Szlachecka, powstały po terenach rolniczych, potrzeb jest ogrom, sukcesywnie przejmują drogi i je remontują. Ulica Modra jest drogą powiatową przez którą przejeżdza 1000 samochodów na godzinę, żadne drogi boczne nie są w stanie przejąć takiego nasilenia ruchu. Były spotkania z mieszkańcami w listopadzie, co mogą to robią, jednak wszystko musi być zgodne z prawem. Progi spowalniające na nawierzchniach z kostki muszą być odpowiednie ich koszt to ok. 30 tysięcy złotych. Ulica Żyzna ma różne szerokości od 5 do 3,5 metra w związku z tym wiąże się wykup gruntu i zmiana parametrów, dostawy mogą  odbywać się w godzinach od 18:00 do 6:00, wydano ok. 200 przepustek na wjazd. ul. Modra jest oznakowana prawidłowo. Dodał, iż podpisano porozumienia o Partnerstwie i Współdziałaniu w sprawie realizacji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin. Porozumienie podpisane zostało przez przedstawicieli: Gminy Dobra, Miasta Szczecin, Stronę Wojskową. Umożliwia przystąpienie do projektowania nowej drogi. Gmina Dobra  opracowuje projekt budowlany i rozpoczęła prace przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta nowej drogi.

Prezes  Stowarzyszenia – mają dwie różne koncepcje  zagospodarowania i modernizacji ulicy Żyznej, prosi o wyjaśnienie. Mieszkańcy ul. Żyznej są poinformowani, iż droga ma przebiegać koło ich domów. Remont wprowadził duże niebezpieczeństwo dla poruszających się pieszo.

J. Pieciukiewicz  - prosi o takie rozwiązanie, aby z ulicy Żyznej do placu Misia Wojtka było przejście, a także przedstawienie harmonogramu prac modernizacji ul. Żyznej.

Radny P. Jaskulski- jest to kolejne spotkanie, problem jest złożony, mieszkańcy chcą kompromisu mają dobrą wolę, nie ma odbioru. Przedsiębiorcy nie wiedzieli o takich rozwiązaniach, musimy być bardziej wrażliwi na ich postulaty.

R. Tumielewicz Prezes SIM- wyjaśnił, iż na początku była mowa o wprowadzeniu ruchu wahadłowego, jednak w obecnej sytuacji nie mogą wprowadzić takiego rozwiązania. bowiem dołączył remont przyłączy gazowych i nie ma mowy o wprowadzeniu ruchu pojazdów.

Radny W. Dzikowski- wnosi o zorganizowanie wizji lokalnej oraz przedstawienie na tym spotkaniu  wszystkich wniosków, co ułatwi radnym podjęcie decyzji.

Komisja w wyniku głosowania : za – 8 (jednogłośnie) przyjęła wniosek – ustalono termin na pierwszy poniedziałek lutego br.

D. Radzimska- poinformowała, iż została podjęta decyzja o opracowaniu  dokumentacji o budowie oświetlenia na odcinku 800 metrów, na kolejnym spotkaniu poinformuje dokładnej.  

Radny W. Dzikowski- czy nie zasadne jest zaproszenie na wizję lokalną przedstawicieli WUiAB oraz BPP.

Radny W. Dąbrowski- prosi o wsłuchanie się w głosy mieszkańców, są sytuacje na terenie m. Szczecina, gdzie na początku realizacji inwestycji mieliśmy jej  złe oznakowanie np. remont ronda przy ul. Walecznych, rondo Portowców.  

Radny M. Ussarz- wnosi o przyjęcie wniosku skierowanego do Prezydenta m. Szczecina

„Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w związku z prowadzonym remontem ulicy Modrej, wnosi do Pana Prezydenta o podjęcie pilnych działań uwzględniających wnioski mieszkańców w zakresie zmian  organizacji ruchu  na ul. Modrej i Koralowej  a także ulic przyległych (Żyznej i Wroniej)” – załącznik nr 3 do protokołu.

 

Komisja w wyniku głosowania : za – 6, wstrzym.- 2  przyjęła wniosek.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


               Komisja przyjęła do wiadomości nie zajmując stanowiska wniosek  RO Głębokie-Pilchowo  o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie  zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/1221/18  wraz z odpowiedzią  BIO -  stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/12/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/09/20 09:28:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/09/20 09:28:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 09:27:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/01/24 11:10:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/11 13:33:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/11 12:43:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/03 11:06:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/03 10:12:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/12/22 09:28:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/12/21 11:13:46 nowa pozycja