Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.36.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. sytuacji finansowej Miasta na koniec sierpnia 2020 r.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Bartnik – zaproponował, by podczas posiedzenia zaopiniować projekt uchwały Nr 182/20 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, oraz Nr 183/20 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024.

Powyższa propozycja została przyjęta przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23.06.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14.07.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja nt. sytuacji finansowej Miasta na koniec sierpnia 2020 r.


S. Lipiński – przedstawił i omówił prezentację stanowiącą załącznik do protokołu: „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r.” oraz dane dot. wykonania budżetu za 7 miesięcy 2020 r.

E. Łongiewska – Wijas – poprosiła o wyjaśnienie zapisu z tabeli „Dodatkowe wydatki poniesione w związku z pandemią COVID-19 w I półroczu 2020 roku: „Pakiet pomocowy na działalność kulturalną – 204 656 zł”. Przypomniała, że na ostatniej sesji Rady Miasta ściągnięto z budżetu kultury, z pozycji „Mecenat Miasta nad kulturą” kwotę większą jak 204 tys. zł. Radna uznała, ze fikcją jest stwierdzenie, że Miasto zwiększyło wydatki na kulturę z powodu koronawirusa. Zapis w sprawozdaniu uznała za niejasny i poprosiła o jego wytłumaczenie.

I. Bobrek – powiedziała, że w „specustawie” jest kilka zapisów mających ulżyć sytuacji finansowej samorządów, w tym ten, że w specjalny sposób traktuje się wydatki poniesione w związku z pandemią. Nie ma do tego specjalnej klasyfikacji, Miasto zastosowało tu swój system klasyfikacji zadaniowej. Poszczególne kwoty są odejmowane od wydatków bieżących, są traktowane jako ekstraordynaryjne i maja wpływ na wyliczenie wskaźników indywidualnego poziomu zadłużenia. Lepsze wskaźniki z kolei pozwalają na większe zadłużenie na wydatki majątkowe. Pytanie o zmniejszeniu środków na Mecenat uznała za retoryczne. Przypomniała, że to Rada Miasta podjęła taką decyzję w głosowaniu.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że głosowała przeciwko tej zmianie w budżecie. Podkreśliła, że oszczędności w tej sferze są iluzoryczne: instytucje nie ponosiły wydatków związanych z prowadzeniem działalności w związku z lock downem, ale i nie zarabiały. To sfera najciężej poszkodowana w pandemii. Zdaniem radnej nieuprawnionym jest twierdzenie, że kultura otrzymała dodatkowy zastrzyk finansowy. W ogólnym rozrachunku została poszkodowana.

J. Balicka – zapytała, jaka jest w tej chwili sytuacja finansowa Spółki Tramwaje Szczecińskie? Czy jest tak poważna, jak Pisza o tym media?

S. Lipiński – wyjaśnił, że informacja jest nieprawdziwa. Sytuacja finansowa spółki jest niezagrożona. Miasto ma oczywiście problem wynikający ze zmniejszenia dochodów, również ze sprzedaży biletów, jednak nie ma to wpływu na funkcjonowanie spółek miejskich. Żadna pozycja wydatkowa Tramwajów Szczecińskich nie jest zagrożona.

Ł. Kadłubowski – ponowił swoją propozycję, by rozważyć wprowadzenie loterii dla nowych podatników podatku PIT. Przywołał przykład Łodzi, która zyskała w ten sposób 5 mln zł z tego tytułu, kosztem 300 tys. zł.

S. Lipiński – zapewnił, że pozyskiwanie nowych podatników jest cały czas tematem rozważań. „Pracujemy nad różnymi formami”.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


I.Bobrek – omówiła projekty uchwał: Nr 182/20 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, oraz Nr 183/20 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024, zgodnie z uzasadnieniami. Podkreśliła, ze budżet Miasta na rok 2020 nie ulega zmianie. Proponowane zapisy dotyczą roku 2021 i są związane z budową nowego żłobka (zabezpieczenie środków na zakup nieruchomości oraz wyposażenie i przygotowanie do funkcji). Poinformowała, że są spore szanse na dofinansowanie tego zadania z budżetu centralnego.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący P. Bartnik poddał pod głosowania omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 182/20 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 183/20 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024 został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

 

Następnie E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy Gmina Miasto Szczecin rozważa zakupienie prawa wglądu do uszczegółowionego raportu Spółki Curulis dot. wydatków mieszkańców na usługi komunalne? Radna uważa, że warto wydać na ten cel kwotę 1500 zł, przeanalizować ten ranking i zawiesić na stronach internetowych Miasta.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/11/19 12:06:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/11/19 12:06:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/09/10 11:04:18 nowa pozycja