Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 97/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny),
- 98/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela),
- 99/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Twardej 2a),
- 100/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej),
- 101/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.),
- 102/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca N.M.P.),
- 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.
4. Opiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom, rondu i parkowi (Narcyzowa, Jałowcowa, M. Rewaj, dr A. Czołowskiego, Juhasa/Gazdy, gen. T. Kutrzeby).
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała poszerzenie porządku obrad o punkt „Opiniowanie wniosku o nadanie nazwy Park Wolności”.

Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 01.04.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 08.04.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 97/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny),
- 98/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela),
- 99/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Twardej 2a),
- 100/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej),
- 101/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.),
- 102/19 w spr. przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca N.M.P.),
- 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok.


M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków - omówił projekty uchwał, zgodnie z uzasadnieniem. Przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

D. Jackowski – zapytała, ile ogółem złożono wniosków? Co zadecydowało o przyznaniu dotacji?

M. Dębowski – poinformował, że złożono 24 wnioski. O przyznaniu dotacji zadecydował stopień przygotowania formalnej dokumentacji, braki formalne.

D. Jackowski – zapytała, ile wniosków było ze wspólnot?

M. Dębowski – powiedział, że nie pamięta. Zobowiązał się przekazać te informacje w terminie późniejszym. Generalnie było to pół na pół: wspólnoty i instytucje.

D. Jackowski – powiedziała, że wspólnoty nie mogą wnioskować do Ministerstwa Kultury o dotacje. Są w dużo trudniejszej sytuacji jak instytucje. Przypomniała też, że Konserwator dysponuje kwotą 1,5 mln zł. To kropla w morzu potrzeb. Środki są zbliżone do tych, jakie Miasto przeznaczyło na przedogródki. Radna uważa, że Komisja powinna się nad tym pochylić.

M. Dębowski – powiedział, że do rozważenia jest dokonanie procentowego podziału środków na wspólnoty i instytucje.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy Miasto stosuje jakieś dodatkowe kryteria, czy np. środki Miasta stanowią wkład własny do projektu tak, by pieniądz generował pieniądz?

M. Dębowski – powiedział, że niestety nie ma tu procedur. Widzi potrzebę wprowadzenia czegoś takiego, jest już po rozmowie z Prezydentem Wacinkiewiczem na ten temat.

E. Łongiewska – Wijas - chciałaby przedyskutować ten temat na posiedzeniu Komisji tak, by cała procedura była w pełni transparentna.

U. Pańka – poparła głos radnej D. Jackowski. Przypomniała wnioski z ostatnich posiedzeń komisji: obowiązkiem gminy jest dbanie przede wszystkim o własność gminy.  Oczywiście obiekty wpisane do rejestru zabytków także powinny być wspierane, ale pod pewnymi warunkami. Konieczne jest opracowanie jasnych kryteriów.

D. Matecki – zapytał, czy dyskusja jest tylko dlatego, że beneficjentami są  kościoły? Czy mamy odstąpić od finansowania ich remontów?

D. Jackowski – powiedziała, że zwykłemu Kowalskiemu trudniej jest uzyskać dofinansowanie. Dla wspólnot jest to jedyna forma wsparcia finansowego.

D. Matecki – zapytał, czy kościoły wnioskowały o większe kwoty ?

M. Dębowski – przypomniał, że kryteria przyznawania dotacji są zapisane w ustawie. Generalnie wnioskowane środki nie przekraczały 50% wartości projektu. Wyraził nadzieję, że do końca roku uda się przyjąć strategiczny dokument, jakim jest Gminna Ewidencja Zabytków. Chciałby ten dokument także poddać pod konsultacje społeczne.  W 2016 było 213 obiektów pod opieką konserwatorską, teraz jest ich 3800. Budżet pozostał na niezmienionym poziomie.

R. Stankiewicz – powiedział, że nie może być tak, że obiekt gminny ma zawsze pierwszeństwo w uzyskiwaniu dotacji. Konieczne jest uwzględnienie jego wartości historycznej i stanu technicznego.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by wrócić do tematu w 3. kwartale br. Po dokonaniu ustaleń z Prezydentem Wacinkiewiczem i opracowaniu wstępnego projektu uchwały i procedury.

J. Balicka – przypomniała projekt uchwały w spr. dofinansowania  remontu budynku Akademii Sztuki. Zapytała, jak będzie traktowana ta instytucja? Czy będzie miała uprzywilejowaną pozycję?

M. Dębowski – uważa, że nie może decydować o tym, że jakieś podmioty będą uprzywilejowane. Może jedynie myśleć o dodatkowych punktach za wyjątkową wartość i w tym przypadku można w ten sposób działać. Wszystko odbywać się musi w otwartej i transparentnej procedurze.

Wobec wyczerpania Gosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omawiane projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 97/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 98/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 99/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Twardej 2a)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 100/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Jasnogórskiej)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 101/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 102/19 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca N.M.P.)

zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Projekt uchwały Nr 103/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

M. Dąbrowski – omówił zmiany w budżecie Miejskiego Konserwatora Zabytków: utrzymanie i wznoszenie pomników i akcentów rzeźbiarskich przeszło do Biura Architekta Miasta. Środki na ten cel zostały zdjęte z budżetu MKZ.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o fontannę prof. Wilka na pl. Zwycięstwa: zredukowano wartość zadania z 400 do 300 tys. zł.

M. Dębowski – powiedział, że to nie jest jego zadanie, nie ma takiej wiedzy.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o zadanie „rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego” : projekt nie zawiera żadnego akcentu rzeźbiarskiego, propozycji wprowadzenia w tą przestrzeń współczesnych akcentów rzeźbiarskich. Zapytała o zdanie p. Dębowskiego nt. obecności takich akcentów w tej konkretnej przestrzeni.

M. Dębowski – powiedział, że w jego opinii nie ma przeciwwskazań. To nawet powinno ubogacić tą przestrzeń. Trzeba tylko wskazać przestrzeń, gdzie takie obiekty mogą się znaleźć.

A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła zmiany w budżecie bieżącym i majątkowym Wydziału.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o filię nr 46 biblioteki przy ul. Nad Odrą: czy są tu szanse na przywrócenie tej filii do działalności?

A.Stankiewicz – przypomniała, że tamte prace będzie wykonywał ZBiLK. Poinformował on, że na dzień dzisiejszy cała kamienica wymaga kompleksowego remontu i w tym roku na pewno tego nie zrobią. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zgodę na uruchomienie działalności w tej  części filii, która nie wymaga remontu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, co z pomysłem na cyfryzację tej filii? Szacuje się, ze 50% społeczeństwa tej dzielnicy nie korzysta z Internetu. W tej dzielnicy trudniej o bardziej chybiony pomysł.

A. Stankiewicz – zgodziła się z tą opinią. Dyrektor MBP nie wyklucza też używania busa i dowożenia książek. Kwestią do dyskusji jest jak je zamawiać.

D. Matecki – zaproponował wykorzystanie „Wartowni”: siedziby stowarzyszenia „Skolwin po sąsiedzku” i stworzenie tam np. 2 stanowisk, które ułatwią mieszkańcom wypożyczanie książek.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by zasięgnąć opinii Stowarzyszenia. Jeśli będzie zainteresowane, wówczas Komisja podejmie odpowiednie stanowisko

M. Ussarz – zapytał o budowę amfiteatru przy pl. Teatralnym: jaka tam była zaplanowana kwota?

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że główne koszty generowało wybudowanie skateparku. I to on generował kwoty wyższe o ponad 3 mln zł. Podjęto w związku z tym decyzję o rezygnacji z zadania. Trzeba przeprojektować ten skatepark.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o wydatki bieżące Muzeum Techniki: dyrektor Horoszko informował, że koncepcję nowej wystawy będą opracowywać pracownicy muzeum.  W projekcie uchwały jest kwota 55 tys. zł na jej przygotowanie. Na co zostaną wydane te środki?

A. Stankiewicz – wyjaśniła, że pieniądze zostaną wydane na organizację zakupu, transport eksponatów i wydawnictwo okolicznościowe ( w 2 lub 3 językach). Szczegółowe informacje na ten temat przekaże w terminie późniejszym

 E. Łongiewska – Wijas - korzystając z obecności Architekta Miasta pytanie o współczesne akcenty rzeźbiarskie w Parku Żeromskiego. Poprosiła o opinię na ten temat i informację o możliwościach formalnych.

J. Bondar – Architekt Miasta  - przypomniał, że cały zespół parku jest objęty wpisem do rejestru zabytków. Decydują tu względny formalne. Nie ma tam wprost zakazu lokalizacji takich obiektów. Każdorazowo trzeba by jednak taką lokalizację uzgadniać. Podstawą byłoby nienaruszanie kompozycji alejek. To jest w każdym momencie do omówienia. Na dziś p. Bondar nie prowadził prac koncepcyjnych ani analiz związanych z rozmieszczeniem takich elementów.

J. Balicka – powiedziała, że pomysły i koncepcje dla parku można omówić w późniejszym terminie. To nie jest przedmiot zmian w budżecie Miasta 2019 roku. Złożyła wniosek formalny o głosowanie uchwały 103/19.

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 103/19 w części dotyczącej „Kultury i dziedzictwa kulturowego”.

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 3 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom, rondu i parkowi (Narcyzowa, Jałowcowa, M. Rewaj, dr A. Czołowskiego, Juhasa/Gazdy, gen. T. Kutrzeby).


E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że komplet materiałów dot. nadania nazw  ulicom, rondu i parkowi (załącznik nr 4 do protokołu) zostały przekazane radnym wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji. Wobec braku uwag do ww. materiału poddała pod głosowanie propozycje przekazane przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności.

1/ nazwa ulicy „Narcyzowa” – została zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

2/ nazwa ulicy „Jałowcowa” – została zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

3/ nazwa ronda „im. dr. Aleksandra Czołowskiego” - została zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie. 

4/ nazwa ulicy „Juhasa” – została zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

5/ nazwa parku „im. gen. Tadeusza Kutrzeby” – została zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

6/ nazwa ulicy „im. Marii Rewaj” – została zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Następnie M. Szyszko – przedstawił wniosek o nadanie imienia „Park Wolności” (załącznik nr 5 do protokołu). Przedstawił uzasadnienie do ww. nazwy i poprosił o pozytywne zaopiniowanie proponowanej nazwy.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. propozycję pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


D. Jackowski. M. Ussarz – nawiązując do odpowiedzi na wnioski Komisji dot. Miejskiej Biblioteki Publicznej zaproponowali spotkanie z Prezydentem i rozmowę nt. filii MBP i wynagrodzeń dla pracowników biblioteki.

M. Ussarz – złożył wniosek formalny o przekazanie koncepcji restrukturyzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej. Radny prosi o przekazanie aktualnego stanu prac nad koncepcją.

Ww. wniosek został przyjęty w głosowaniu: za – jednomyślnie.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/08/27 14:42:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/08/27 14:42:37 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/14 08:31:09 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/04/09 14:33:49 nowa pozycja