Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.80.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 16 LISTOPADA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 22 listopada br.
259/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
260/22 - ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
261/22 - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023,
262/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
263/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
264/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Komisja podjęła stanowisko w sprawie organizacji trybu pracy komisji  - do końca 2022 roku odbęda się w formie zdalnej głosowanie: 9- za jednogłośnie

Komisja w wyniku głosowania; za- 9 jednogłośnie przyjęła  protokół z dnia 12.10.2022  bez uwag.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania; za- 9 jednogłośnie przyjęła  protokół z dnia 12.10.2022  bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 22 listopada br.
259/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
260/22 - ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
261/22 - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023,
262/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
263/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi,
264/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.


Projekt uchwały  259/22  zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

D. Brzozowska Dyrektor WPiOL–  omówiła projekt uchwały, w swej wypowiedzi   podkreśliła,  iż obserwują  w roku 2022 zmniejszenie  zużycia wody o 0,5  miliona metrów sześciennych, w związku z tym zanotowano mniejszy wpływ do budżetu miasta  ok. 2 mln. zł.

Skarbnik Miasta  D. Pudło – Żylińska- dodała, iż opłata za wodę ma stanowić wg. założenia systemu całość kosztów gospodarowania odpadami na terenie m. Szczecina, niestety nie bilansują się te kwoty, aby zabezpieczyć pakiet usług na tym samym poziomie to należy zabezpieczyć  budżet wydatków przyszłorocznych  w wysokości 153 mln. zł. ( w roku bieżącym to kwota 142 mln. zł.); stąd ta podwyżka.

Radny L. Duklanowski- nawiązał do selektywnej zbiórki odpadów, czy miasto przestrzega segregacji?,  jako przykład niewłaściwej polityki podał Cmentarz Komunalny ( są pojemniki tylko z napisem biodegradowalne nie ma pojemników na zmieszane), poprzez wprowadzenie tam segregacji można zmniejszyć koszty.

A. Szotkowska Zastępca Prezydenta- system podziału się nie sprawdzał; na cmentarzu mieliśmy dwie frakcje odpadów zmieszane oraz odpady tzw. zielone;  rozdział kosztów był droższym rozwiązaniem, segregacja  jest podążanym kierunkiem, obecnie czystą frakcję bio oddajemy.

Radny L. Duklanowski- prosi o przejrzystość napisów na cmentarzu.

Radny M. Ussarz- wg. posiadanych informacji wydatki na gospodarkę odpadami w roku 2022 szacowane są na poziomie  143 mln. zł. szacunek na rok 2023 – 153 mln. zł  a jaka była kwota na 2021 rok, ile ton odpadów było w okresie 3 lat z podziałem na frakcje. Czy odbył się  już przetarg? jakie oferty są przedłożone, ile firm i jakie ceny.  Jakie czynniki wpłynęły na podwyżkę? Jakie podwyżki pracownicze były w firmach, które wygrały przetarg na przestrzeni lat?  Jak wygląda sprawa  recyklingu, ile to procent i do jakiej wysokości zmierzamy, i z jakimi gminami i na ile ton  mamy podpisane porozumienia. Jeżeli strumień się zmniejszy to jakie spalarnia przewiduje rozwiązania?   Mamy 5 sektorów czy rozważali aby to zmienić? Może takie zmniejszenie  sektorów uniknie monopolu i wystartuje więcej chętnych, zmienią się również  ceny  w mieście , czy rozważali zmianę częstotliwości odbioru odpadów. Zapytał o budżet spalarni z podziałem na lata 2021-2022-2023 (wpływy i wydatki).  Jakie koszty składowe 1 tony odpadów –procentowo  ile za przetwarzanie? ile za  paliwo? ile koszty pracownice? z podziałem na każdą frakcję.

J. Balicka- prosi o przygotowanie pytań  na piśmie ( załacznik nr 3 do protokołu wraz z odpowiedzią UM).

Radny M. Ussarz – zobowiązał się do przesyłania pytań.

A. Szotkowska- sektory mamy 4, są po otwarciu ofert,  stąd szacunek kosztów oraz spodziewanej masy. Firmy złożyły oferty;  sektor I Remondis (w pięciu pozycjach w każdym sektorze), (zaprezentowała stawki),  sektor II  Pre Zero , sektor III Remondis, IV sektor MPO.

Rozważanie częstotliwości wywozu; zawsze rozważamy zmianę częstotliwości, ma to jednak wpływ na jakość usług , w skali Polski nasz system jest oceniany na poziomie  bardzo dobrym. Koszt robi masa, przy założeniu, że wytworzymy  tyle samo masy a zmniejszymy częstotliwość odbioru to i tak samochód będzie musiał pojechać dwa razy. Jakość usług będzie gorsza. Jest postepowanie na usługę ekoportów. Spalarnia stawka dla m. Szczecin jest taka sama na poziomie trzech lat,  nie ma mniejszej ilości odpadów zmieszanych, pozostałe gminy, które masę dostarczają są wymieniane w formie uchwał RM w zakresie zawarcie porozumienia z dana gminą. Struktura zagospodarowania 1 tony w zależności do frakcji- na koszt tony składa się element zagospodarowania  i druga część usługa świadczona przez firmę ; odbiór i zagospodarowanie to kwota 830 zł.; sama odbiór – 400 zł.

Skarbnik Miasta  D. Pudło – Żylińska – omówiła bilansowanie;  system z założenia ma być samofinansujący się , RIO pilnuje budżetu dochodowego z wydatkami na ten cel. W ramach systemu gospodarki odpadami to nie tylko wynagrodzenie dla firm wywozowych, ale cały system ekoportów, administracja (opłata o charakterze publiczno - prawnym), likwidacja dzikich składowisk. Od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2022 narastający deficyt dochodów i wydatków  wyniesie 64 mln. zł.; w poszczególnych latach kształtowało się to tak:

  • 2020 dochody 116,  wydatki 113
  • 2021 dochody 128, wydatki  140
  • 2022 dochody 139,  wydatki 141
  • 2023 dochody  152, wydatki 152 

A. Szotkowska –  zadanie kiedy zostało wprowadzone do realizacji przez gminy  miało być samofinansujące się, powinniśmy więc co roku ustalać cenę; podała informację o wielkości odbieranych odpadów  zmieszanych rok 2020- 81 tysięcy ton;  2021 –  82 tysiące ton ; 2022 – 83 tysiące ton i taki plan zakładamy  na rok  2023 – 83 tysięcy ton.

Komisja w wyniku głosowania:  za – 6,   p- 3 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Projekt uchwały nr  260/22 w sprawie  ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu   

D. Radzimska Dyrektor WGK- omówiła projekt uchwały

Radny P. Słowik- na przełomie lat  2022- 2021 ile było odholowanych pojazdów;

D. Radzimska - ok 1333  w roku  2020,  w roku 2021- 1403 ; w roku 2022- 1300

Radny P. Słowik- wzrost niewielki jeżeli robimy to całą dobę.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- podkreśliła, że  na wzrost  niektórych czynników nie mamy wpływu, związane jest to ze wzrostem cen paliw - koszt odholowania w roku  2018  wynosił 245 zł, w tym roku 500 zł.

Komisja w wyniku głosowania: za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

 

Projekt uchwały 261/22 - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2023,

Radny P. Jaskulski-  jakie wpływy mamy z tego tytułu?

D. Radzimska – nie ma dochodów, zaczynają się pojawiać pojedyncze przypadki.

Komisja w wyniku głosowania:   za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

 

Projekt uchwały 262/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,

Projekt uchwały omówiłap. D. Radzimska

Radny P. Jaskulskico w przypadku pomyłki w numerze rejestracyjnym

R. Kanarek- jest to zgodne z intencja radnych, zmieniamy zapis będzie to uwzględnione.

Radny M. Ussarz – czy jest stworzony  katalog  tzw. pomyłek?

D. Radzimska- katolog jest ustalony.

P. Słowik- czy może otrzymać informację jaka jest przeznaczona  dla mieszkańców a dot.  sposobu reklamacji i katalogu uznawanych przez NIOL błędówNawiązał do jeżdżących aut na terenie m. Szczecina, które prowadzą kontrolę opłaconych  miejsc parkingowych,  czy możemy jakoś to usprawnić? mamy zaledwie dwa auta.

R.Kanarek- samochody jeżdżące po mieście skanują opłatę i wysyłają wezwania  za pomocą Poczty Polskiej,  kolejny tryb zawiadamiania to wsadzenie mandatu za wycieraczkę - chcą przetestować co jest bardziej opłacalne.  Do końca roku podejmiemy decyzję w tym zakresie.

P. Słowik-  czy możemy wysłać np. przez smsa wezwanie do zapłaty , najprostsze i najtańsze.

D. Pudło- Żylińska  Skarbnik Miasta- jest to należność publiczno-prawna  w formie egzekucji, doręczenie  musi być zgodne z prawem.

Komisja w wyniku głosowania:   za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

 

Projekt uchwały 263/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi

 

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska

Komisja w wyniku głosowania:   za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

Projekt  264/22 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze.

Projekt uchwały omówiła p. D. Radzimska

Komisja w wyniku głosowania:   za – 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny P. Słowik- nawiązał do realizacji drogi rowerowej wybudowanej  przez IKEA z kostki brukowej– nie przestrzegamy własnych standardów, zapytał jak to będzie poprawione? Kolejna droga rowerowa z pominięciem standardów,  będzie zgodnie z założeniami,  wykonana przy ul. Milczańskiej, kto  pilnuje tych standardów?

Radny P. Jaskulski– dopytał czy kwestia wyboru technologii budowy drogi rowerowej  przy IKEI nie było zaznaczona  w umowie?

D. Radzimska- zasięgnie opinii w pionie inwestycyjnym i odpowie radnym.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- poruszyła problem przekazany jej przez mieszkańców a dot.  porannej obsługi wywozu odpadów przez firmę  REMONDIS, dot. mieszkańców ul. Jana Zamojskiego  ( wywóz o godzinie 6) , ul. Hrubieszowska (wywóz o  4 rano). Czy jako miasto mamy wpływ na taki sposób realizacji usługi?

A. Szotkowska- mamy wpływ na usługę, niestety jest to usługa która musi być odbierana w godzinach porannych, bowiem potem wiąże się  z korkami na mieście, zastawianiem pojazdów wyjeżdzających z posesji itp. U jednych z mieszkańców będzie to  o 5 tej u niektórych o 7. Wszystkie zgłoszenia wpływają do wydziału, badamy.

D. Radzimska- niektóre instalacje są do godziny 16 tej firma do tej godziny musi zdążyć z wywozem.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- poruszyła kolejną sprawę organizacji ruchu na ul. Batalionów Chłopskich zjazd na ul. Krygiera przekaże ją do M. Charęzy

Radny R. Lewandowski- wniosek aby dokonać przeglądu ścieżek rowerowych pod względem płynności rowerzystów i ich bezpieczeństwa , jako przykład podał brak wydzielonej ścieżki na przejściu dla pieszych skrzyżowanie ul.  Witkiewicza/ Santocka / 26- go Kwietnia. Nie ma wydzielonego pasa na przejściu dla pieszych dla rowerzysty, prosta sprawa wystarczy wymalować znaki.

Radny L. Duklanowski- nawiązał do swojej  odpowiedzi na interpelacje w sprawie uporządkowania terenu Syrenich Stawów wzdłuż Arkonki, połamane gałęzie teren zaniedbany, otrzymał odpowiedź,  iż uporządkowanie jest niemożliwe bo zakłóca ekosystem. Od kilku tygodni zaobserwował zmianę polityki usunięto poprzewracane drzewa, co się stało ze w sposób racjonalny zaczęto porządkować ten teren?

Szotkowska– jest to teren Lasów Miejskich, zasady są jasne, z przyczyn naturalnych powinien taki stan pozostać, jednak jest część drzew ze szkodnikiem musimy je usunąć. Musimy się spotkać  aby to umówić, zaprasza na spotkanie z ZUK-iem
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/11/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/11/30 10:55:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/11/30 10:55:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/21 12:59:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/14 09:00:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/09 11:50:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/09 11:50:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/09 11:39:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/09 11:38:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/09 11:38:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/09 11:37:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/11/09 09:47:34 nowa pozycja