Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.2.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 12 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Ustalenie harmonogramu i planu pracy komisji.
4. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 1/2018; 2/2018; 3/2018 - WMiRSPN
5. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 28/2018; 29/2018; 30/2018; 31/2018; 32/2018; 33/2018 - WZiON
6. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 287/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
- 288/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069
- 289/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezbudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030
- 290/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a
- 291/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie
- 292/18 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie
- 293/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie
7. Zapoznanie się z korespondencją.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Komisja w wyniku glosowania: za-10; przeciw-0; wstrzym.-0 poszerzyła porządek obrad w punkcie 6 o opiniowanie projektów uchwał o numerach: 278/18; 279/18 oraz 280/18.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 28 listopada 2018 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-10; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Ustalenie harmonogramu i planu pracy komisji.


 

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski przedstawił zakres działania komisji, który w szczególności obejmuje zadania dotyczące:

 1. gospodarowania gruntami,
 2. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta,
 3. nadzoru budowlanego,
 4. nadzoru nad lokalizacjami inwestycji strategicznych dla Miasta,
 5. nadzoru nad komunalnymi lokalami mieszkalnymi,
 6. nadzoru nad polityką mieszkaniową Miasta,
 7. nadzoru nad realizacją komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto zaproponował, aby posiedzenia Komisji odbywały się dwa razy w miesiącu. Na pierwszej rozpatrywane będą sprawy bieżące, np. wykazy oraz pozostałe sprawy, które zostaną skierowane pod obrady Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa RM. Na drugim posiedzeniu w miesiącu omawiane będą projekty uchwał, skierowane na sesję w danym miesiącu.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 1/2018; 2/2018; 3/2018 - WMiRSPN


Wykaz lokali użytkowych: 1/2018 (zał.3).Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem 1/2018  (znak:WMiRSPN-IV.7125.242.2018.MOI).

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych 1/2018.

Wykaz lokali użytkowych: 2/2018 (zał.4).Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem 2/2018  (znak:WMiRSPN-IV.7125.248.2018.MOI).

Radny Witold Dąbrowski zapytał dlaczego czynsz najmu jest ustalony na tak niskim poziomie.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że czynsz najmu został ustalony w wyniku przetargu.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych 2/2018.

Wykaz lokali użytkowych: 3/2018 (zał.5).Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem 3/2018  (znak:WMiRSPN-IV.7125.264.2018.MOI).

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali użytkowych 3/2018.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 28/2018; 29/2018; 30/2018; 31/2018; 32/2018; 33/2018 - WZiON


Wykaz nieruchomości: 28/2018 (WZiON-I.6840.3.2018.IŁ, UNP: 2457/WZiON/-XIV/18) - zał. 6. Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zapytał czy idąca łukiem nieprzekraczalna linia zabudowy to rów melioracyjny.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest to nierówność terenu.

Radny Jan Posłuszny zapytał czy wszyscy zainteresowani są wykupem.

Maria Latkowska odpowiedziała, że tak.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 29/2018 (WZiON-I.6840.135.2018.PJ/IŁ, UNP: 34289/WZiON/-XIV/18) - zał. 7. Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 30/2018  (WZiON-I.6840.10.2018.RS, UNP: 24377/WZiON/-XIV/18) - zał. 8. Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 31/2018  (WZiON-I.6840.302.2016.DA, UNP: 76574/WZiON/-XIII/16) - zał. 9. Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem. W szczególności powiedziała, że zasady parcelacji są takie, że nie można podzielić działek, której powierzchnia jednej wynosi 324 m2 a drugiej 2243 m2.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 32/2018  (WZiON-I.6840.50.2018.DA, UNP: 22222/WZiON/-XIII/18) - zał. 10. Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 33/2018  (WZiON-I.6840.102.2017.AB, UNP: 26119/WZiON/-XIV/17) - zał. 11. Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radna Grażyna Zielińska czy działka 40/57 należy do Miasta, jeśli tak czy można sprzedać ją na zasadach zgodnych z wykazem 33/2018.

Maria Latkowska odpowiedziała, że działka należy do Miasta. Dodała, że Wydział nie przygotowuje działek na sprzedaż z urzędu a na wniosek, wobec czego nie można wystawić na sprzedaż działki 40/57, gdyż nie było do niej wniosku o wykup.

Wobec powyższego Grażyna Zielińska złożyła wniosek o odstąpienie od opiniowania i przeprowadzenia procedury sprzedaży działek kompleksowo.

Komisja w wyniku głosowania: za-5, przeciw-4, wstrzym.-0; przyjęła ww. wniosek.

Jan Posłuszny zaproponował, aby w przypadku pojawiających się podobnych sytuacji, kompleksową przygotowywać działki pod sprzedaż, np. na poprawienie warunków zagospodarowania.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta uzupełniła i powiedziała, że to są kwestie formalne. Zaproponowała, aby przy kolejnych wykazach nieruchomości uzupełniać dla Państwa Radnych informację nt. sąsiadujących działek i jakie jest ich przeznaczenie.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski złożył wniosek przeciwstawny, aby zaopiniować wykaz nieruchomości nr 33/2018 na trwającym posiedzeniu Komisji.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-2, wstrzym.-0; przyjęła ww. wniosek.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-3, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:


- 287/18 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 287/18.

- 288/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,0212 ha, obr. 2069

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Dodała, iż nieruchomość została przez Miasto nabyta w drodze spadku. Wydział przeprowadził całą procedurę spadkową, nie znaleziono spadkobierców, więc zgodnie z prawem Miasto nabyło nieruchomość.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 288/18.

- 289/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezbudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Ostrowskiej, stanowiącej działki nr: 12/16, 12/17, 12/18, obręb 3030

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 289/18.

- 290/18 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/4 z obrębu ewidencyjnego 3074, położonej w Szczecinie przy ul. Poznańskiej 3a

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Grażyna Zielińska zapytała co można zrobić z budynkiem na tej nieruchomości.

Maria Latkowska odpowiedziała, że nie można stodoły rozebrać, gdyż jest pod ochroną konserwatorską. Można jedynie ją wkomponować w nowe zabudowania lub odtworzyć.

Jan Posłuszny powiedział, że Rada Osiedla Warszewo chciała, aby tam powstało Centrum Aktywności Mieszkańców. Zaproponował, aby przeprowadzić wizję lokalną. Złożył wniosek o odstąpienie od opiniowania i przeprowadzenie wizji lokalnej.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-2 przyjęła ww. wniosek.

- 291/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Karola Miarki” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Krzysztof Michalski Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Witold Dąbrowski stwierdziła, że 16 lat od przystąpienia do mpzp nic się nie działo.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski zapytała jak szybko można uchwalić ten plan, aby uchronić budynki znajdujące się na tym terenie.

Krzysztof Michalski odpowiedział, że najkrótszy termin to ok 12 miesięcy na przeprowadzenie całej procedury.

Anna Szotkowska dodała, że wspólnoty mieszkaniowe są współwłaścicielami budynków. Ponadto nic na tym terenie nie zadzieje się bez zgody konserwatora zabytków.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-1, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 291/18.

- 292/18 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - Santocka" w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Krzysztof Michalski. Omówił projekt uchwały z autopoprawką zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 292/18.

- 293/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Krzysztof Michalski. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Dominika Jackowski dlaczego zmieniono granice i czy granice uchylanego planu są zgodne z granicami o przystąpienie. Zapytała również dlaczego nie ujęto kilku wniosków, m.in. o wybudowanie sklepów wielkopowierzchniowych np. Biedronka lub Lidl.

Krzysztof Michalski odpowiedział, że w miejsce uchylanego plany pojawiają się dwa inne, o innych granicach. Dodał, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta określa co i gdzie na terenie Miasta może zostać wybudowane. I dla wspomnianego terenu nie przewiduje się powstania obiektów usługowo – handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2.

Anna Sokołowska Kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta dodała, że wyjęto spod planowania obszar na którym znajdują się ogródki działkowe. Powiedziała również, że Wydział Nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim zwraca uwagę na umieszczanie zapisów dotyczących kwestii reklam w uchwałach. Dodała, że jest to wymóg ustawowy.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-1, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 293/18.

- 278/18 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Wprowadzenia dokonał Krzysztof Michalski. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zapytał czy skarżąca złożyła uwagi w trakcie procedury uchwalania planu.

Krzysztof Michalskiodpowiedział, że skarżąca nie wnosiła uwag do planu, dopiero 5 lat po jego uchwaleniu składała uwagi, łącznie z zaskarżeniem uchwały.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 278/18.

- 279/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Krzysztof Michalski. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 279/18.

- 280/18 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Królewskiego” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonał Krzysztof Michalski. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Grażyna Zielińska zapytała jakie są przesłanki uzasadniające do zmian.

Krzysztof Michalski odpowiedział, że przystąpienie do sporządzenia planu obejmuje większy obszar planu niż pierwotny. Będzie dokonana aktualizacja granicy.

Dominika Jackowski złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad i odstąpienie od opiniowania ww. projektu uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-1 przyjęła ww. wniosek.


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

 • Zał. 12 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 z dnia 13.11.2018 r.
 • Zał. 13 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 z dnia 19.11.2018 r.
 • Zał.14 informacja WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 13.11.2018 r.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Dominika Jackowski złożyła wniosek o każdorazową informację z właściwego pionu Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej na temat wszystkich wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym dla budynków wielorodzinnych, jakie wpływają do Wydziału odnośnie potencjalnych inwestycji na terenie miasta. Informacja powinna zawierać dokładne wskazanie terenu z warunkami zawartymi we wniosku.

Komisja przyjęła ww. przez aklamację.

Ponadto zaproponowała, aby na wniosek mieszkańców osiedla Dąbie, zająć się sprawą sposobu uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego dla Dąbia w rejonie ulicy Szybowcowej oraz wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego terenu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/01/09 11:50:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/01/09 11:50:50 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/12 14:50:41 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2018/12/05 12:39:10 nowa pozycja