Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.62.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Bulwary szczecińskie- stan bezpieczeństwa po wprowadzeniu uchwały dotyczącej odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (XXXIX/1080/22).
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


nie zgłoszono


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


 

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22.08..22 przyjęto w głosowaniu: za –8  jednogłośnie.


 


Ad. pkt. 3.
Bulwary szczecińskie- stan bezpieczeństwa po wprowadzeniu uchwały dotyczącej odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (XXXIX/1080/22).


B. Baran Przewodniczący Komisji-  temat dzisiejszego posiedzenia został wywołany na sesji przez radnego R. Stankiewicza, który zgłosił  problem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i samorządności na terenie bulwarów.  Przypomniał, iż  uchwałą z 26 kwietnia  br. RM   przywróciła  możliwość spożywania alkoholu niskoprocentowego na szczecińskich bulwarach. A dokładnie na Bulwarze Gdyńskim od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej (włącznie z terenem pod Trasą).  Poprosił służby miejskie o informację nt. ilości zgłoszeń, interwencji przeciwko użyciu zdrowiu oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego.

Przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego- przedstawiła informację przekazaną na piśmie- stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

A. BiernatKMP Szczecin-przedstawił informację przekazaną na piśmie- stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

K. Mechliński- przedstawił informację przekazaną na piśmie- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

J. Kleczaj Prezes WOPR- na Bulwarze Gdyńskim w omawianym okresie podjęli 9 interwencji, 6 związanych z wodą,  pozostałe 3 dot. dostrzeżenia zachowania niewłaściwego (osoby nieprzytomne). Po drugiej stronie jest Bulwar Piastowski -  interwencji 17; związanych z wodą 7, ponadto 5 interwencji z terenu Mostu Długiego. 

M. Wilkocki Doradca Prezydenta Miasta ds. polityki miejskiej - był jednym z inicjatorów wprowadzenia tej strefy, mieli dobre intencje. Biorąc pod uwagę liczbę interwencji i eskalację niewłaściwych zachowań młodych ludzi, jest za tym, aby przywrócić zakaz spożywania alkoholu w tym miejscu.  Społeczeństwo nie zdało egzaminu. Powinniśmy podjąć decyzję wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 na  terenie m. Szczecina.

Radny R. Stankiewicz- nie był przeciwny podjęciu tej uchwały, na początku społeczeństwo korzystało w sposób kulturalny z tego przywileju. Sytuacja w sposób drastyczny zmieniła się na wiosnę tego roku. Nawiązał do zdarzenia na tym terenie, którego był świadkiem tj. bójki zakrwawiownych osób,  niestety policja w trakcie interwencji nie potwierdziła tego faktu, uważając, że nic się nie stało.  Media podjęły ten temat, na drugi dzień policja w sprostowaniu nie potwierdziła tego faktu. Co się stało z zapisem monitoringu? należy to sprawdzić. Był świadkiem również wielu innych incydentów, młodzi ludzie spożywający tam alkohol zawiedli go. Cofa swoje poparcie dla obowiązywania uchwały.

B. Baran Przewodniczący Komisji- podczas podejmowania uchwały w roku 2018 była tam wolna przestrzeń, obecnie jest tam klika lokali z ogródkami wokół których jest zachowany porządek i kultura picia.  Teren od bosmanatu do Mostu Długiego i ulica Zbożowa przy Żabce, to trójkąt bermudzki albo oko cyklonu. To właśnie tam kumulują się wszystkie pijane osoby, tam dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, a także picia alkoholu przez nieletnich. W każdej chwili może dojść do niebezpiecznego zdarzenia.

Radny W. Dzikowski- problem spożywania alkoholu widzi jako szerszy, jego  dostępność po godzinie 22 –giej  rodzi wiele niebezpiecznych zdarzeń. Był również świadkiem niewłaściwego zachowania grupy młodzieży na omawianej przestrzeni wraz ze skokiem do wody włącznie. Był zwolennikiem utworzenia takiego miejsca, ale nie zdało to egzaminu. Dbajmy o mieszkańców, którzy korzystają z tego miejsca w inny sposób. Rozmawiał z pilotami wycieczek, którzy zwracali uwagę na prezentację miasta poprzez pryzmat zachowań osób będących pod wpływem alkoholu. Klub Radnych Koalicja Samorządowa Szczecin złożył projekt uchwały ograniczający sprzedaż alkoholu od godz.22-6 na terenie m. Szczecina.     

Radny P. Jaskulski- sami mieszkańcy byli zwolennikami utworzenia takiej strefy na bulwarach, a miasto zamiast myśleć o jej likwidacji, powinno rozważyć sposoby zwiększenia bezpieczeństwa w tym miejscu. To ustawa dała możliwość wyznaczenia strefy bezpiecznego spożywania alkoholu na terenie m. Szczecina, w Polsce w każdym mieście jest taka strefa.Też czasem jest na bulwarach i otworzy sobie piwo, jednak nie potwierdza tych zachowań, tam nie ma non stop jakiejś walki. Powinniśmy przedstawić realne statystyki ile zdarzeń miało miejsce przed rokiem 2018, problemem jest nadużywanie alkoholu przez osoby, to zjawisko ma miejsc nie tylko w tym rejonie ale również np. na ul. Krzywoustego, dzieje się tak w pobliżu sklepów sprzedających alkohol. O problemie powinniśmy rozmawiać szerzej,  jak zapobiec zjawisku alkoholizmu i agresji.

Radny K. Romianowski- ta dzisiejsza debata jest ważnym elementem bezpieczeństwa na terenie naszego miasta, statystyki nie napawają optymizmem. Był to egzamin dla mieszkańców, że jest to teren nie do końca dobrze wykorzystywany pokazują informacje służb. Wzrost interwencji jest drastyczny, uważa, że powinniśmy zapobiegać zjawisku. Miejsce nie zdało egzaminu, nie czekajmy co się stanie za rok.

Przewodniczący Komisji B. Baran- w tym miejscu oprócz niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia mamy miejsce demoralizacji dzieci i młodzieży a także zagrożenia dla patroli służb miejskich.

Radny M. Żylik- temat jest bardzo ważny, w imieniu Klubu Radnych Koalicji Samorządowej poinformował, iż został złożony projekt uchwały w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie m. Szczecin w godzinach 22-6. Musimy przeciwdziałać, jest przeciwnikiem alkoholu, całe zło jest związane z alkoholem.

Radny W. Dąbrowski- mamy do czynienia z interwencjami wobec osób małoletnich, ze swojej wolności powinniśmy tak korzystać, aby jej nie zakłócać innym. Pamiętajmy o osobach , które chcą iść na bulwary z rodziną i odpocząć. Problem jest bardzo poważny, raport policyjny przedstawia,  iż przez okres lata namierzono 86 osób, a nie jest to pełna statystyka bo nikt przez 24 godziny nie patroluje tego terenu. Uważa, iż powinniśmy tą uchwałę uchylić.

P. Jaskulski- apeluje aby nie grać na emocjach a rzetelnie analizować statystyki, wykroczeń dotyczących młodzieży przez badany okres było 16,  więc nie jest to duża skala. Być może trzeba zwiększyć liczbę patroli. Problem alkoholizmu nie zniknie wraz z cofnięciem możliwości jego spożywania na bulwarach.

Radny D. Matecki- wcześniej był za alkoholem na bulwarach, ale zmienił zdanie po tym, jak zobaczył statystyki. Stowarzyszenie Koliber zbierało podpisy pod umożliwieniem picia alkoholu w tym miejscu, może błędem było wyznaczenie jednego terenu w mieście. Jeśli 13-14-latek przychodzi się upijać na bulwary to powinien być zatrzymany.  Też wielokrotnie był tam i każdy to widzi. Jeśli oficjalnie jest tam 15-17 interwencji,  to nie oddaje to skali problemu, powinno być więcej patroli. Pierwszy raz podpisał się pod inicjatywą prezydenckiego klubu w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie m. Szczecina, wiąże się to z omawianym problemem. W tym miejscu jest Żabka, która sprzedaje alkohol i ustawiają się tam kolejki.

Radna M. Myśliwiec-samo miejsce spożywania alkoholu w niewielkiej odległości od wody jest zagrożeniem, w innym miejscu miasta jeżeli ktoś przekroczy granicę spożycie nie jest tak niebezpieczny jak tu. Przez 40 lat doświadczenia zawodowego miała kontakt ze skutkami picia alkoholu, niestety miejsce to stało się modne wśród uczniów szczecińskich szkół, którzy idą tam się napić. Jest za przyjęciem uchwały.

Sz. Stempiński Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa – 64% mieszkańców Szczecina na podstawie badań z roku 2018, popiera utworzenia miejsca na terenie miasta gdzie wolno spożywać alkohol. Jeżeli spożywanie alkoholu w tym miejscu zostanie zakazane, to czy zniknie problem nadmiernego spożywania alkoholu w tym miejscu- nie! Fakt, iż zostało takie miejsce utworzone jest to pewien element edukacji społeczeństwa, czy zdał egzamin? Dał szanse skorzystania z takiej możliwości, z drugiej strony pokazał, że trzeba cofnąć się o krok.   

Radny P. Słowik- jak wiele padło populizmu, porażką nie jest to, że wprowadziliśmy tą strefę, polegliśmy w tym przypadku, że dzieci piją alkohol.  Strefa nie powoduje, że mamy więcej sytuacji patologicznych, tylko powodem tego jest jej nieodpowiednie zabezpieczenie, musimy wprowadzić dodatkowe środki zaradcze. Wypaczono przyczynę i skutki zjawiska. Biorąc pod uwagę miliony osób, które przewinęły się przez ten teren, to skala interwencji jest mikro. Brak jest aktualnych badań czy mieszkańcy chcą sprzedaży alkoholu na tym terenie. Zakazy nie są nauka i edukacją.

Przewodniczący Komisji B. Baran– proponuje przyjęcie wniosku o treści „ Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta  Szczecin   wnosi do Pana Prezydenta o przygotowanie nowelizacji  Uchwały NR XLI/1180/18   Rady  Miasta Szczecin  z dnia 22 maja 2018   w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, poprzez  przywrócenie stanu sprzed obowiązywania tej uchwały.”

W wyniku głosowania; za-5, przeciw- 2, wstrzym.- 1 wniosek przeszedł

Radny R. Stankiewicz- prosi o udostępnienie monitoringu zdarzenia w którym brał udział, zwrócił uwagę na bezpieczeństwo funkcjonariuszy patrolujących ten teren. To nie jest miejsce do sprzedaży alkoholu, cierpi wizerunek miasta.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


nie zgłoszono
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/09/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/11/14 13:31:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/11/14 13:31:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/26 14:33:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/20 12:18:52 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/19 12:57:38 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/19 12:41:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/19 12:40:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/19 09:59:29 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/19 09:55:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/09/13 09:20:09 nowa pozycja