Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.53.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:15
Zakończenie posiedzenia - 09:45

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 7.06.2022 r.
3. Opiniowanie projektu uchwały nr 145/22 ws. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Patryk Jaskulski - zaproponował dopisanie do porządku obrad punktu związanego z opiniowaniem projektu uchwały nr 163/22 w  sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów.

Propozycja została przyjęta przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 7.06.2022 r.


Przyjęcie protokołu nr 0012.8.51.2022 z dn. 7.06.2022 r.

Za – 6 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 145/22 wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
- 163/22 przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów.


- 145/22 ws. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta - dokonał wprowadzenia do projektu uchwały. Przedstawił autopoprawkę, która zostanie złożona w dniu dzisiejszym. Wyjaśnił, że zmiany dotyczą § 11, 15, 16 i 20, oraz wynikają z doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Wobec braku pytań ze strony Radych Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 145/22 ws. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (z autopoprawką)

Za – 5, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 163/22 ws. przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów

Krzysztof Kupis - Dyrektor Wydziału Sportu - omówił autopoprawkę, która zostanie złożona w dniu dzisiejszym. Poinformował, że na jej podstawie z projektu uchwały zostanie usunięty zapis o konieczności złożenia wniosku o wykorzystanie oświetlenia w terminie 3 miesięcy od daty ewentualnego jego wykorzystania.

Wobec braku pytań ze strony Radych Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 163/22 ws. przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecin uprawnień do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów (z autopoprawką)

Za – 6 (jednogłośnie).

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/10/17 10:13:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/10/17 10:13:19 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/07/21 12:33:43 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/07/11 14:37:50 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/28 07:49:25 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/24 15:15:18 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/23 14:28:22 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/23 13:38:47 nowa pozycja