Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.11.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 13 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
4. Opiniowanie projektu uchwały Nr 138/20 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Przyjęcie protokołu nr 0012.12.9.2020 z dn. 15.06.2020 r.

Za – 13 (jednogłośnie)

Przyjęcie protokołu nr 0012.12.10.2020 z dn. 22.06.2020 r.

Za – 12, przeciw – 1, wstrzym. – 0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
- projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.


Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – dokonała wprowadzenia w tematykę projektów uchwał dotyczących MBP. Pierwszy projekt uchwały dotyczy utworzenia nowej filii MBP. Otwarcie nowej filii nr 7 planowane jest na początek 2021 r. (obecnie kończą się prace remontowe). Pozostałe projektu uchwał dotyczą likwidacji filii nr 17, 24, 41 i 42. Zgodnie z procedurą Wydział Kultury zwrócił się do Rad Osiedli (pozytywne zaopiniowanie likwidacji filii nr 42 przez Radę Osiedla Nowe Miasto).  Dyrektor Książnicy Pomorskiej także zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji filii.

Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – przypomniał, że podejmowane działania mają na celu rozwój MBP jako instytucji. Współczesne biblioteki powinny być nowoczesne. Wówczas będą przyciągały czytelników. Jedną z takich placówek ma być filia przy ul. Matki Teresy z Kalkuty. Punkty biblioteczne, które miałyby zostać zlikwidowane nie spełniają takich oczekiwań, przez co korzystających z tych filii jest bardzo mało. 

Krzysztof Marcinowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – przedstawił prezentację dotyczącą restrukturyzacji sieci bibliotecznej. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. Opiniowane projekty uchwał wpisują się w ten plan restrukturyzacji. Przedstawił dane dotyczące ilości wypożyczeń oraz obsady osobowej filii. Zwrócił uwagę, że znaczna większość filii ma obsadę jednoosobową, co jest niekorzystne z punktu widzenia zarządzania siecią biblioteczną. Ponadto większość lokali, w których zlokalizowane są filie musi być wynajmowana przez MBP, co generuje koszty, także ze względu na konieczność remontu lokali. Podsumował, że filie, które są przewidziane do likwidacji nie wykazują aktywności pod względem liczby wypożyczeń i czytelników (przywołał przykład filii nr 41, w której średnia ilość odwiedzin wynosi 3 osoby dziennie, pomimo prób zmiany lokalizacji).

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – powiedziała, że kwestia likwidacji filii wymaga szerszego spojrzenia. Takie decyzje powinny się opierać na dalekowzrocznej strategii w odniesieniu do całej sieci bibliotek, która będzie przyjęta i prawnie umocowana. W ślad za likwidacją filii musi iść plan przejęcia czytelników przez inną, sąsiadującą filię. Przypomniała, że 1,5 roku temu po Komisji Kultury Radni mieli otrzymać strategię jako gotowy dokument, jednak to nie nastąpiło. W związku z tym Radni nie wiedzą w jaki szerszy kontekst wpisują się projekty uchwał skierowane na najbliższą sesję Rady Miasta. Powiedziała, że nie widzi podstaw do likwidacji filii bibliotecznych na podstawie otrzymanych dokumentów i przy braku całościowej strategii rozwoju sieci bibliotecznej.

Radna Dominika Jackowski – powiedziała, że decyzja o likwidacji filii bibliotek powinna wpisywać się w szerszy plan działania. Radni nie powinni decydować o likwidacji filii bibliotek, jeśli nie wiedzą jaka ma być ich docelowa liczba i zakres działania. Przekazane dokumenty można traktować jedynie jako wstęp do restrukturyzacji. Radni maja za mało danych, aby podejmować jakiekolwiek decyzje w tym temacie na najbliższej sesji Rady Miasta. Zapytała o to, jak miałaby wyglądać struktura sieci bibliotecznej (jaki rejony miałaby obejmować dana filia)? 

Radna Urszula Pańka – powiedziała, że biblioteki powinny spełniać standardy bibliotek XXI wieku. Cztery filie, które miałby zostać zlikwidowane nie spełniają tych standardów, zatem decyzja o ich likwidacji jest słuszna. Same pracujące w nich bibliotekarki zgadzają się z taką decyzją, ponieważ chcą pracować w warunkach, które sprawią, że filia będzie odwiedzana przez czytelników. Zapytała o to, ile pieniędzy wydało Miasto na remont filii przy ul. Matki Teresy z Kalkuty?

Przewodniczący Przemysław Słowik – powiedział, że potrzebne jest wypracowanie strategii reorganizacji sieci bibliotek, jednak zaznaczył, że opiniowane uchwały są niejako wstępem do zmian i debaty na temat centrów aktywności lokalnej.

Krzysztof Marcinowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – powiedział, że dokument, który został przedstawiony Radnym nie jest strategią, ale projektem restrukturyzacji sieci bibliotecznej, który powstał na początku 2019 r. i zawiera dane z 10 lat. Wówczas dokument ten został przekazany Prezydentowi i Wydziałowi Kultury. Nieprzygotowanie strategii wynika z tego, że podmiot jakim jest MBP nie może decydować w całości o jej realizacji. Poinformował, że przekazane dokumenty mówią o sieci, która ma liczyć 24 biblioteki, w tym 5 wiodących. Zwrócił uwagę na to, że duża sieć generuje duże koszty, a obecnie tylko 6% wydatków są to wydatki merytoryczne (reszta to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek). Głównym założeniem jest mniejsza sieć biblioteczna, która będzie jednak bardziej efektywna. Poinformował w odpowiedzi na pytanie, że koszty remontu filii przy ul. Matki Teresy z Kalkuty wynoszą ponad 9 mln zł.

Radny Marek Chabior – zapytał o to, dlaczego przez tyle lat nikt nie podjął działań mających na celu przystosowanie filii do potrzeb współczesnego czytelnika? Wyraził potrzebę stworzenia pełnego dokumentu, będącego strategią.

Radny Maciej Ussarz – powiedział, że Radni powinni mieć możliwość zapoznawania się z dokumentami, które są przekazywane do Urzędu, a które dotyczą bezpośrednio tematów poruszanych na Komisjach. Zauważył, że nawet po przekazaniu dokumentów Radni nie mają wystarczających danych. Zapytał o dokładną datę powstania dokumentu, ponieważ Radni zostali zapewnieni o utrzymaniu filii na Stołczynie, a w dokumentach można przeczytać o propozycji przeniesienia tej filii na os. Bukowo. Ponadto zaleca się przeniesieniu bibliotek do innych lokali, jednak braku konkretnych informacji, o jakie dokładnie lokale chodzi.

Radny Paweł Bartnik – przypomniał, że od l. 90 popyt na książki i sytuacja samych bibliotek się zmieniła. Obecnie mamy problem z czytelnictwem i rola bibliotek jest tym ważniejsza. Biblioteki nie powinny być jedynie wypożyczalniami, ale powinny spełniać także inne funkcje. Utrzymywanie na siłę filii, z których korzystają dwie osoby dziennie nie jest racjonalne. Przywołał pomysł dowożenia książek dla osób, które same nie mogą udać się do biblioteki i ich wypożyczyć.

Radna Jolanta Balicka – wyraziła nadzieję, że w przypadku likwidacji bibliotek pracownicy zostaną przeniesieni do innych filii. Zadeklarowała, że będzie głosowała za pozytywnym zaopiniowaniem uchwał.

Radny Mirosław Żylik – powiedział, że jego zdaniem likwidacja czterech filii bibliotek jest słuszna, ponieważ nie spełniają one zadań, które stawia się przed filiami. Powiedział, że jest za likwidacją wspomnianych czterech filii, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczone powinny być na rozwój MBP.

Krzysztof Marcinowski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – powiedział, że przewidziane zmiany w sieci bibliotek nie mają bezpośrednio na celu zmniejszenia wydatków, ale zracjonalizowania ich i dostosowaniu bibliotek do współczesnego standardu. Odnosząc się do pytania Radnego Ussarza poinformował, że plan restrukturyzacji jest wizją MBP, natomiast decyzje są podejmowane przez Radę Miasta i organizatora.

Radny Mirosław Żylik – powiedział, że uważa, że rozwiązanie, aby jedna biblioteka obsługiwała Bukowo i Stołczyn, jest optymalnym rozwiązaniem.

Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – zwróciła uwagę na informacje z planu restrukturyzacji: nowe siedziby (1. ul. Matki Terasy z Kalkuty, 2. Na os. Majowym); przeniesienie filii z Pl. Lotników, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Sikorskiego, ul. Konopnickiej, ul. Maciejewicza, ul. Klonowica, ul. Kresowej, ul. Ku Słońcu; połączenie filii na ul. 9 Maja i ul. Włościańskiej, ul. Księżnej Anastazji i ul. Księżnej Zofii; w wyniku restrukturyzacji pozostałyby 24 filie.

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 148/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 149/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Za – 8, przeciw – 2, wstrzym. – 1.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 150/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Za – 8, przeciw – 2, wstrzym. – 1.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 151/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Za – 9, przeciw – 2, wstrzym. – 1.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 152/20 w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej likwidacji Filii Nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie

Za – 8, przeciw – 2, wstrzym. – 2.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie

 

Na prośbę Radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas odnotowano, że głosowała ona przeciwko wszystkim czterem projektom uchwał dotyczącym likwidacji filii bibliotek.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 138/20 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok.


Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – przedstawiła zmiany budżetowe dotyczące sektora kultury, m.in. mecenat kulturalny Miasta Szczecin (przesunięcie kwoty 240 tys.), oszczędności związane z odwołaniem wydarzeń kulturalnych. Rezerwa finansowa została też powiększona przez odcięcie rezerwy celowej na działalność Domu Kultury „Krzemień” (300 tys.). Pomniejszono budżet Szczecińskiej Agencji Artystycznej o 606 tys. zł.

 Radny Bazyli Baran – zapytał plany dotyczące połączenia Dni Morza i Dni Rzeki Odry?

Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – przypomniał, że Dni Morza zostały w tym roku całkowicie odwołane, podobnie jak Pyromagic i inne imprezy, które będą gromadziły większe ilości osób. W zamian planowane są jednak w wakacje wydarzenia i działania animacyjne na Bulwarach.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – odnosząc się do uzasadnienia projektu zapytała, jaki związek ma przesunięcie kwoty z mecenatu kulturalnego z przywołanymi ograniczeniami dla instytucji kultury związanymi z sytuacją epidemiczną?

Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – wyjaśniła, że jest to nieprecyzyjne wyrażenie, jednak w tym kontekście Szkoły Muzyczne, Akademia Sztuki, Liceum Plastyczne także zostały potraktowane jako instytucje kultury. Podmioty te nie są w stanie realizować wszystkich zaplanowanych projektów.

Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że ograniczenia, których muszą przestrzegać instytucje kultury, wpływają bezpośrednio na realizację zadań przez inne podmioty kultury (np. realizacja wydarzeń w Filharmonii).

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – wyraziła opinię, że nie powinno się zmniejszać środków przeznaczonych na mecenat, ponieważ nie wiemy co przyniesie druga połowa roku, a ludzi kultury powinno się wspierać szczególnie w tym trudnym czasie.

Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta – przypomniał o podjęciu programu oszczędnościowego przez Miasto. Powiedział jednak, że szczecińscy artyści nie zostali pozbawieni wsparcia, pieniądze nie przestały być wypłacane. Jednak także w sektorze kultury jakieś oszczędności musiały zostać wprowadzone.

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 138/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

Za – 8, przeciw – 1, wstrzym. – 2.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie

 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/07/21 08:56:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/07/21 08:56:21 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/20 10:46:19 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/20 10:46:01 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/15 10:10:47 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/09 15:09:45 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/09 14:36:35 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/07/07 11:53:13 nowa pozycja