Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.22.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Bazyli Baran - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Kształcenie zawodowe w szczecińskich szkołach po przeprowadzonej reformie oświaty i po zakończeniu rekrutacji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


J. Balicka – zaproponowała poszerzenie porządku obrad o punkt „Wybór Przewodniczącego Komisji”.

Powyższa propozycja została przyjęta w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 04.09.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 11.09.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Kształcenie zawodowe w szczecińskich szkołach po przeprowadzonej reformie oświaty i po zakończeniu rekrutacji.


I.Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

B. Miętus – Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych – powiedziała, że ogromnym problemem dla szkoły jest niedostosowanie dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego i wynikające z tego nieumiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Problemem jest też niedojrzałość emocjonalna uczniów oraz nadopiekuńczy rodzice. Mając to na uwadze ZSEE w tym roku zrobił nabór większy jak 28 dzieci, ponieważ wiadomo było z góry, że część z tych dzieci odejdzie. Problem jest także z medycyną pracy. Zgodnie z prawem dopiero po rekrutacji dziecko kierowane jest do lekarza medycyny pracy. Niekiedy okazuje się, że ma przeciwwskazania w zawodzie. Jest dużo dzieci, które nie rozróżniają kolorów, co dyskwalifikuje je w zawodzie elektryka. Kolejny problem to brak kadry zawodowej, brak nauczycieli. Młodzi po studiach nie chcą przyjść. Po szkole znajdują pracę za duże pieniądze w Szczecinie, bądź za granicą. Starsi nie mają siły już pracować. Średnia wieku nauczyciela zawodu to ok. 60 lat.  Sytuacja jest krytyczna. „Za chwilę nie będziemy mieli kim pracować”.

B. Stolarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Łączności – powiedział, że problemem są oczywiście pieniądze. Ale i to, że nauczyciele pracują także poza szkołą. Przydałyby się przepisy, które pozwolą pracodawcy na oddelegowanie pracownika do szkoły. Kolejnym problemem są progi punktowe, które sprawiają, że do szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy sobie w niej nie poradzą.

E. Moskal – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej – powiedziała, że firmy i przedsiębiorstwa chętnie podpisują listy intencyjne w sprawie praktyk uczniowskich, jednak ich realizacja napotyka na wiele problemów. Pracodawcy obawiają się np. zatrudnienia małoletnich i związanej z tym odpowiedzialności.

E. Paprocka – Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych – powiedziała, że jakiś czas temu wprowadzili klasy wielozawodowe. Do otworzonych w tym roku 3 klas pełny nabór był już po pierwszej części. Można zaobserwować, że kształcenie zawodowe cieszy się większym zainteresowaniem ze strony absolwentów gimnazjów, jak szkół podstawowych. Jej szkoła wykonuje badanie predyspozycji zawodowych, w czym ściśle współpracuje z rodzicami. Prowadzi także koordynację kształcenia na poziomie wojewódzkim, co jest jedynym słusznym na dziś rozwiązaniem.

B. Baran – jego zdaniem wielkim wsparciem Miasta byłoby przekazanie absolwentom lokali na prowadzenie działalności. Na start. Dziś niewielu absolwentów może sobie na to pozwolić.

E. Paprocka – powiedziała, że dobry start dla absolwenta to podstawa. Rozmowy na ten temat trwają, na razie jednak nie dzieje się w tej sprawie nic więcej.

P. Bartnik – przypomniał, że Kraków ma uchwałę, która wspiera takie zawody. Chodzi w niej o zmianę czynszów dla zawodów rzadkich, chodzi o politykę fiskalną, która pozwoli rzemieślnikom, (ale i np. księgarzom) utrzymać się na rynku. W Szczecinie mamy tylko 5 księgarń z prawdziwego zdarzenia. W podobnej sytuacji, jak księgarze są absolwenci Zespołu Szkół Rzemieślniczych.

M. Żylik – podzielił zadnie gości w kwestii różnic pomiędzy klasami utworzonymi z uczniów po podstawówce i po gimnazjum.  Uczniowie po gimnazjum już wiedzą, czego chcą. Poparł też zdanie dyr. Stolarczyka nt. progów punktowych. W jego szkole na 29 osób 6 nie powinno być liceum. Jako dyrektor szkoły przekonał rodziców dwójki uczniów, by przenieśli dzieci do szkoły branżowej. Szkoda mu tych dzieci, kiedy nie zdają do kolejnej klasy.

B. Miętus – ad. progi punktowe powiedziała, że jeżeli szkoła dostaje dzieci, które w niej nie powinny być, a trzeba je doprowadzić do matury, to niestety, mimo szczerej chęci nauczycieli, nieraz nie można przeskoczyć pewnych barier. Chyba wszyscy dyrektorzy prowadzą, podobnie jak radny Żylik, rozmowy z rodzicami i dziećmi.

R. Łażewska – potwierdziła, że z problemem polaryzacji, rozbieżności emocjonalnej szkoły podstawowe borykają się od dawna. Ten problem wchodzi teraz do szkól branżowych. 2 lata różnicy wieku w jednej klasie sprawia, że dzieci są niedojrzałe emocjonalnie. Rozdźwięk jest ogromny. Pracuje się b. trudno.

B. Miętus – powiedziała, że kolejnym problemem będą praktyki zawodowe: w planie jest 2 x 4 tygodnie. Pytanie, jak je ustawić, by zmieścić się z wiekiem i umiejętnościami ucznia tak, aby zakłady pracy zechciały go przyjąć na praktykę.

B. Baran – zapytał o problemy z obsadzeniem etatów praktycznej nauki zawodu.

E. Paprocka – powiedziała, że w jej szkole nie ma z tym problemów. To rzemieślnicy od 2 lat przychodzą do szkoły szukając ucznia.

B. Miętus – przypomniała, że jej szkoła uczy jednocześnie teorii i praktyki. Nauczycieli generalnie nie ma.

E. Moskal - w tym roku straciła 2 nauczycieli zajęć informatycznych. Rozpaczliwie szuka nauczycieli.

B. Stolarczyk – potwierdził, że problem jest. Dzięki temu, że Prezydent zgadza się zatrudniać specjalistów, w jego szkole brakuje jedynie pół etatu informatyka.

B. Baran – zapytał dyrektorów, czego oczekują od Miasta?

Obecni na sali zgodnie odpowiedzieli, że pieniędzy.

S. Biernat – podkreśliła, że szkoła zawodowa to nie jest patologia. Powiedziała też, że nadopiekuńczość rodziców ma też inny wymiar: to oni często protestują przeciwko wyborowi szkoły zawodowej dla swoich dzieci. A przecież uczniowie, którzy wybierają tą szkołę mają świadomość tego, ile będą zarabiać.

U. Pańka – powiedziała, że należy przekazać zdecydowanie większe środki na ten cel jak dotychczas. Podstawą jest też dobre doradztwo zawodowe. Kierowane nie tylko do uczniów, ale i do rodziców.


Ad. pkt. 4.
Wybór Przewodniczącego Komisji.


M. Żylik – w imieniu Klubu Bezpartyjnych zaproponował kandydaturę radnej A. Grendy na funkcję Przewodniczącej Komisji.

A. Grenda – wyraziła zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 4, radni wybrali A. Grendę na Przewodniczącą Komisji ds. Edukacji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Bazyli Baran
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/09/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/10/03 11:59:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/10/03 11:59:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/02 11:27:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/10/02 11:26:11 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/10 09:57:10 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/10 09:36:50 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/10 09:27:58 nowa pozycja