Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.44.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 13 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza "Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za rok 2020".
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.02.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30.03.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Analiza "Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za rok 2020".


D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – przedstawiła i omówiła prezentację p. „Wykonanie budżetu za rok 2020”, publikowaną na stronach internetowych Miasta.

J. Balicka – przypomniała, że corocznie wpływy z tytułu PIT są największe pod koniec terminu rozliczenia tego podatku. Zapytała, czy w tym roku także mogą one jeszcze znacząco wzrosnąć.

D. Pudło – Żylińska – zapewniła, że Miasto monitoruje wpływy z tytułu PIT.  Jest to znaczne źródło realizacji zdań budżetowych.  Analiza I kwartału nie napawa dużym optymizmem, ale nie stanowi podstaw do podjęcia decyzji o dużej korekcie dochodu z tego tytułu. Kluczowymi będą miesiące: kwiecień i maj, kiedy nastąpi rozliczenie. Wówczas wszystko może się zdarzyć. Na dziś realizacja za 3 miesiące wynosi ok. 145 mln zł.

I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – powiedziała, że największe zaniepokojenie budzi wysokość dochodu z tytułu „Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej”. Ubytek na tej pozycji to ok. 30 mln zł. Niestety ten trend utrzymuje się w roku bieżącym.

R. Stankiewicz – uznał, że covid sprawia, że ta sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

J. Balicka – przypomniała, że nowa uchwała o Strefie Płatnego Parkowania wprowadziła także obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej. To również wpływa na realizację budżetu w tym zadaniu. Radni jednak, podejmując tę decyzję, oczekiwali , że w dłuższej perspektywie skutkować będzie ona zwiększeniem zainteresowania przejazdami komunikacją miejską i wzrostem wpływów ze sprzedaży biletów.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała: jeżeli wpływy do budżetu okazały się wyższe, jak planowano, a wydatki są mniejsze, to co się stanie z kilkusetmilionową nadwyżką? Kto podejmie decyzję o jej przeznaczeniu?

D. Pudło – Żylińska – wyjaśniła, że planując deficyt, planuje się też źródło jego finansowania. Jeżeli deficyt jest niższy, powstaje wielkość rachunkowa, która przekłada się na tzw. wolne środki. One stanowią w następnym roku budżetowym źródło finansowania deficytu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy jest możliwość przeznaczenia tych środków na inne cele?

D. Pudło – Żylińska – odpowiedziała, że nie.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy to poprawi nasze możliwości finansowe, wpłynie na możliwość kolejnych wydatków majątkowych i bieżących?

I. Bobrek – przypomniała, że już dziś 232 mln zł finansuje zaplanowany na ten rok deficyt. Co do zasady budżet jest oparty na zasadzie kasowej. Kategoria, o która pyta p. radna to przychody. Jest poza kategorią deficytu. Ten deficyt w dużej części jest sfinansowany środkami niewykorzystanymi w roku ubiegłym. W projekcie uchwały dot. zmiany budżetu na rok 2021 jest propozycja, by zwiększyć wydatki majątkowe o ponad 90 mln zł i rozdysponować wolne środki w kwocie 110 mln zł. Środki te mają być przeznaczone głównie na wydatki majątkowe i wynika to z polityki finansowej Miasta.

P. Bartnik – poprosił dysponentów biorących udział w posiedzeniu o omówienie wykonania budżetu swoich wydziałów.

A. Kieszkowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – omówiła wykonanie budżetu bieżącego i majątkowego Wydziału.

M. Latkowska – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – omówiła wykonanie budżetu Wydziału. Podkreśliła, że plan na rok 2020 wynosił 62 mln zł, wykonanie: 118 mln zł. Dominuje sprzedaż gruntów na własność.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - omówiła wykonanie budżetu Wydziału.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o remonty łazienek i toalet w budynkach komunalnych.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedziała, że Miasto chce wyremontować ich jak najwięcej. Największym problemem jest znalezienie wykonawcy na remont przeprowadzany w lokalu zamieszkałym. Na dzień dzisiejszy w ramach programu wyremontowano ok. 1000 lokali. Dodatkowo – każdy mieszkaniec, który zgłosi chęć wykonania takiego remontu we własnym zakresie, otrzyma dofinansowanie w wysokości 95% poniesionych kosztów.

R. Lewandowski – zapytał o transport i komunikację: deficyt wynosi prawie 26%. Z czego to wynika? W opinii radnego w całym budżecie jest duży rozdźwięk między planowaniem a wykonaniem.

P. Adamczyk – pyta, czy chodzi o realizację wydatków bieżących czy majątkowych? Przypomniał, że rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Przy wszystkich obostrzeniach i restrykcjach (mniejsza dopuszczalna liczba pasażerów), już od maja wróciliśmy do pełnych rozkładów. Wydatki na komunikację miejską były na poziomie rekordowym. Z jednej strony wykonaliśmy 100% zadań przewozowych i budżetu z tym związanego, z drugiej strony mieliśmy największe tąpnięcie po stronie dochodowej.

R. Lewandowski – powiedział, ze jego pytanie dotyczy wydatków majątkowych.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że sfera, o którą pyta radny jest najbardziej kosztochłonna. Wahnięcie o kilka procent na inwestycji wartej kilkaset milionów złotych daje b. duże wartości nominalne. Druga sprawa, to fakt, że w końcówce ubiegłego roku nie skorygowaliśmy budżetu – po raz pierwszy od wielu lat. Jeśli tak by się stało, ten obraz statystycznie byłby lepszy. Ostatnia rzecz to pandemia. W roku ubiegłym wykonanie budżetu nie stało się dla nas priorytetem, tak jak to było w latach ubiegłych. Nie wiedzieliśmy, jaka będzie nasza płynność, zdolność finansowa. W realizacji zadań towarzyszą nam także trudności, i miały one miejsce również w ubiegłym roku. Jednak generalnie należy dążyć do wykonania budżetu majątkowego na poziomie ponad 90%, ale jest to niezwykle trudne. Po korekcie budżetu zapewne takie wartości byśmy osiągnęli.

P. Bartnik – podsumowując dyskusję powiedział, że pojawiła się niebezpieczna tendencja: spadają nam dochody własne, a jednocześnie rośnie budżet zadań zleconych. To nie jest dobra struktura. Najlepiej jest, kiedy miasto prowadzi własną politykę finansową i nie polega na dotacjach i subwencjach. Analizując budżet inwestycyjny powiedział, że skala jego wykonania i planowania jest tak wielka, że wykonanie na poziomie ponad 90% jest dużym sukcesem. Problemem jest wykonanie budżetu SBO, powtarzające Si e co roku. To jest deprecjonujące dla tych, którzy te konkursy wygrywają.  Po przeanalizowaniu Sprawozdania zaproponował jego pozytywne zaopiniowane.

  W głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym.- 1 ( 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu), Komisja zaopiniowała „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2020”.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/04/21 10:14:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/04/21 10:14:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/07 10:34:13 nowa pozycja