Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.21.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołow z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Nieodpłatne przekazanie materiałów drogowych z depozytu.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 22 października br.
272/19 - podatku od środków transportowych
338/19 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
339/19 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

5. Rozpatrzenie korespondencji:
- opinia do petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych
- pismo mieszkańców Traugutta w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołow z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania :

  •  za - 6, wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 4 września br.
  •  za – 6  wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu  2 października br.


Ad. pkt. 3.
Nieodpłatne przekazanie materiałów drogowych z depozytu.


          Komisja w wyniku głosowania: za - 7 , wstrzym.- 1    zaopiniowała pozytywnie przekazanie materiałów z depozytu dla  p. Katarzyny XXXXXX  pismo z dnia  25-09-2019 - załącznik nr 3 do protokołu.  


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 22 października br.
272/19 - podatku od środków transportowych
338/19 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
339/19 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych


projekt uchwały  nr  272/19 w sprawie  podatku od środków transportowych

M. Śniady Zastępca Dyrektora WPiOL – uchwała jest porządkowa,  zgodnie z ustawą   o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały określa stawki podatku od środków transportowych. Projekt uchwały oparty jest o założenia przyjęte w latach poprzednich. Przewidywały one określenie stawek „preferencyjnych” – tj. niższych od stawek maksymalnych i konkurencyjnych w stosunku do innych dużych miast Polski. Zgodnie z przyjętym założeniem proponowane jest utrzymanie stawek podatkowych na obecnym poziomie. Projekt uchwały ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do zakupu pojazdów „ekologicznych” emitujących mniej zanieczyszczeń

 Komisja w wyniku głosowania : za-  8 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr   338/19 w sprawie  uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody

A. Kieszkowska Dyrektor WOŚr-  w  związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowotnego pomnika przyrody – dębu przy ul. Leśna Polana w Szczecinie, zlecono biegłemu w zakresie ochrony przyrody wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, mającej na celu  określenie stanu zdrowotnego drzewa ze szczegółowym opisem istniejących chorób.

Radny J.Posłuszny- czy pozostałe  drzewostany  podlegają  zabiegom pielęgnacyjnym , czy mamy system zachowawczy?

A. Kieszkaowska- WOŚR posiada  plan  z ekspertyzami, w przyszłym roku chcą wystąpić do NFOŚ by objęły opieką pielęgnacyjną wszystkie pomniki przyrody, obecnie wszystkie  są monitorowane .

Komisja w wyniku głosowania: za-  8 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr  339/19w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

R. Maniszewska Kierownik WGKiOŚ– w  związku z prowadzonymi robotami publicznymi mającymi na celu utrzymanie czystości i porządku na terenach nieruchomości niezamieszkałych Szczecina w ramach zadań realizowanych przez ZDiTM, istnieje konieczność przekazywania zebranych odpadów do ich zagospodarowania. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym  jest instalacją znajdującą się w bezpośredniej bliskości Szczecina, posiada uprawnienia do zagospodarowywania tych odpadów. ZDiTM posiadając określony park maszynowy nie ma możliwości wykonywania transportów własnymi pojazdami, w związku z tym proponuje się ich przewóz dzięki usłudze jw.  Zakład jako instalacja komunalna Gminy Police spełnia wszystkie wymagania i wyraża wolę podjęcia współpracy z Gminą Miasto Szczecin w zakresie przyjęcia odpadów do zagospodarowania. Porozumienie międzygminne będzie określało szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania i jego rozliczanie.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  czy koszty realizacji zadania pozostają na tym samym poziomie ?

A.Szotkowska Zastępca Prezydenta m. Szczecina– tak są niezmienione.

Komisja w wyniku głosowania : za-  8 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie korespondencji:
- opinia do petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych
- pismo mieszkańców Traugutta w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych


Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  nawiązała do otrzymanych opinii w sprawie   petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych z siedzibą przy ul. A. Gajkowicza 5/85 w Warszawie  w sprawie  zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Szczecinie. (komplet dokumentów stanowi załącznik nr 4 do protokołu), prosi o stanowisko komisję. Z otrzymanych dokumentów wynika iż wpływy ze sprzedaży biletów ww. grupie społecznej są na poziomie 15 tys. zł., zaś koszty ulgi zostały oszacowane na poziomie 500 tys.zł.

A. Małolepsza ZDiTM- różnica  szacunków wynika  z braku informacji, ile ta grupa społeczna kupuje biletów tzw. ”kartonikowych”. Patrząc statystycznie na inne miasta Polski osoby niedosłyszące i głuche  są zwolnione z opłat dla ;  np. Warszawa Poznań zastosowały taką ulgę  jak Szczecin ( 50 %).

A. Szotkowska- zwróciła uwagę, iż zwolnienie tej grupy jest otworzeniem się na kolejne wnioski osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

Radny Ł. Kadłubowski- do czasu opracowania przez miasto docelowej koncepcji zwolnień z opłat komunikacji miejskiej optuje za negatywnym stanowiskiem.

Radny L. Duklanowski-  zwrócił się ponownie do ZDiTM z wnioskiem o określenie liczby grup osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

A.Szotkowska-  przygotują taką informację.

Komisja negatywnie zaopiniowała  petycję złożoną przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych z siedzibą przy ul. A. Gajkowicza 5/85 w Warszawie  w sprawie  zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Szczecinie do czasu opracowania przez miasto docelowej koncepcji zwolnień z opłat komunikacji miejskiej. Jednocześnie komisja zwróciła się ponownie do ZDiTM z wnioskiem o określenie liczby grup osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie w stopniu umiarkowanym ( za – 8 jednogłośnie).

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  poinformowała zebranych o piśmie RO Pogodno w sprawie  ograniczenia ruchu samochodów na  ul. Traugutta – załącznik nr 5 do protokołu.

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM-  problem jest im znany, na pewno zostanie rozwiązany po zakończeniu inwestycji przebudowa węzła Łekno, transport ciężki  pójdzie przez obwodnicę. Sytuacja zostanie unormowana .  Widzą  jaki jest stopień uszkodzenia dróg  i jest poinformowany  inwestor tj. WIM.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – czy wykonawca po zakończeniu drogi jest zobligowany do odtworzenia stanu nawierzchni przed remontem?

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM-  ZDiTM wykonał inwentaryzację ulic dokoła węzła  i przy odbiorach  będą wymagać oddania ich w takim samym stanie.

Radny J. Posłuszny- temat transportu ciężkiego  jest  przez  radnych (na jego wniosek ) omawiany od kilku lat i nie ma żadnych  działań aby  wyprowadzić go z miasta. Jest to ogólnopolski  problem , jednak inne miasta sobie poradziły. Prosi p. Prezydent o rozpoczęcie działań.

A.Szotkowska- temat składa się  z wielu elementów, nie za wszystkie odpowiada miasto.

Radny J. Posłuszny- zróbmy projekt kierunkowy, od czegoś trzeba zacząć.

Radny M. Pawlicki- rozwiązaniem będzie obwodnica zachodnia, obecnie trwają  badania środowiskowe– dotacja rządu na ten cel jest na poziomie16 milionów. Jest powołany zarządzeniem Prezydenta m. Szczecina  Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu  może warto tam skierować ten wniosek? 

Radna D. Jackowski- zapytała radnego M. Pawlickiego na jakim etapie jest realizacja obwodnicy zachodniej?

Radny M. Pawlicki-  uzyska informacje i przekaże komisji.

Radna J. Balicka  poprosiła ZDiTM o przygotowanie pisemnej informacji w celu udzielenia odpowiedzi wnioskodawcom.

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM-  przygotuje taką informację.

Komisja zapoznała się również z korespondencją :

1. Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w sprawie budowy kładki (BRM 1346) – załącznik nr 6 do protokołu.

2.  mieszkańców ulicy Urlopowej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego  (BRM 1430) załącznik nr 7 do protokołu.

3.  mieszkańca miasta w sprawie garaży blaszanych przy ul. Twardowskiego (BRM 1341) załącznik nr 8 do protokołu


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/10/30 12:12:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/10/30 12:12:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/16 10:37:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 13:26:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 12:42:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 09:41:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 09:19:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 09:05:51 nowa pozycja