Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.21.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołow z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Nieodpłatne przekazanie materiałów drogowych z depozytu.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 22 października br.
272/19 - podatku od środków transportowych
338/19 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
339/19 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

5. Rozpatrzenie korespondencji:
- opinia do petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych
- pismo mieszkańców Traugutta w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołow z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania :

  •  za - 6, wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 4 września br.
  •  za – 6  wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu  2 października br.


Ad. pkt. 3.
Nieodpłatne przekazanie materiałów drogowych z depozytu.


          Komisja w wyniku głosowania: za - 7 , wstrzym.- 1    zaopiniowała pozytywnie przekazanie materiałów z depozytu dla  p. Katarzyny XXXXXX  pismo z dnia  25-09-2019 - załącznik nr 3 do protokołu.  


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta dnia 22 października br.
272/19 - podatku od środków transportowych
338/19 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody
339/19 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych


projekt uchwały  nr  272/19 w sprawie  podatku od środków transportowych

M. Śniady Zastępca Dyrektora WPiOL – uchwała jest porządkowa,  zgodnie z ustawą   o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały określa stawki podatku od środków transportowych. Projekt uchwały oparty jest o założenia przyjęte w latach poprzednich. Przewidywały one określenie stawek „preferencyjnych” – tj. niższych od stawek maksymalnych i konkurencyjnych w stosunku do innych dużych miast Polski. Zgodnie z przyjętym założeniem proponowane jest utrzymanie stawek podatkowych na obecnym poziomie. Projekt uchwały ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do zakupu pojazdów „ekologicznych” emitujących mniej zanieczyszczeń

 Komisja w wyniku głosowania : za-  8 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr   338/19 w sprawie  uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody

A. Kieszkowska Dyrektor WOŚr-  w  związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowotnego pomnika przyrody – dębu przy ul. Leśna Polana w Szczecinie, zlecono biegłemu w zakresie ochrony przyrody wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, mającej na celu  określenie stanu zdrowotnego drzewa ze szczegółowym opisem istniejących chorób.

Radny J.Posłuszny- czy pozostałe  drzewostany  podlegają  zabiegom pielęgnacyjnym , czy mamy system zachowawczy?

A. Kieszkaowska- WOŚR posiada  plan  z ekspertyzami, w przyszłym roku chcą wystąpić do NFOŚ by objęły opieką pielęgnacyjną wszystkie pomniki przyrody, obecnie wszystkie  są monitorowane .

Komisja w wyniku głosowania: za-  8 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr  339/19w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin a Gminą Police porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

R. Maniszewska Kierownik WGKiOŚ– w  związku z prowadzonymi robotami publicznymi mającymi na celu utrzymanie czystości i porządku na terenach nieruchomości niezamieszkałych Szczecina w ramach zadań realizowanych przez ZDiTM, istnieje konieczność przekazywania zebranych odpadów do ich zagospodarowania. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym  jest instalacją znajdującą się w bezpośredniej bliskości Szczecina, posiada uprawnienia do zagospodarowywania tych odpadów. ZDiTM posiadając określony park maszynowy nie ma możliwości wykonywania transportów własnymi pojazdami, w związku z tym proponuje się ich przewóz dzięki usłudze jw.  Zakład jako instalacja komunalna Gminy Police spełnia wszystkie wymagania i wyraża wolę podjęcia współpracy z Gminą Miasto Szczecin w zakresie przyjęcia odpadów do zagospodarowania. Porozumienie międzygminne będzie określało szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania i jego rozliczanie.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  czy koszty realizacji zadania pozostają na tym samym poziomie ?

A.Szotkowska Zastępca Prezydenta m. Szczecina– tak są niezmienione.

Komisja w wyniku głosowania : za-  8 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie korespondencji:
- opinia do petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych
- pismo mieszkańców Traugutta w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów samochodowych


Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  nawiązała do otrzymanych opinii w sprawie   petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych z siedzibą przy ul. A. Gajkowicza 5/85 w Warszawie  w sprawie  zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Szczecinie. (komplet dokumentów stanowi załącznik nr 4 do protokołu), prosi o stanowisko komisję. Z otrzymanych dokumentów wynika iż wpływy ze sprzedaży biletów ww. grupie społecznej są na poziomie 15 tys. zł., zaś koszty ulgi zostały oszacowane na poziomie 500 tys.zł.

A. Małolepsza ZDiTM- różnica  szacunków wynika  z braku informacji, ile ta grupa społeczna kupuje biletów tzw. ”kartonikowych”. Patrząc statystycznie na inne miasta Polski osoby niedosłyszące i głuche  są zwolnione z opłat dla ;  np. Warszawa Poznań zastosowały taką ulgę  jak Szczecin ( 50 %).

A. Szotkowska- zwróciła uwagę, iż zwolnienie tej grupy jest otworzeniem się na kolejne wnioski osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

Radny Ł. Kadłubowski- do czasu opracowania przez miasto docelowej koncepcji zwolnień z opłat komunikacji miejskiej optuje za negatywnym stanowiskiem.

Radny L. Duklanowski-  zwrócił się ponownie do ZDiTM z wnioskiem o określenie liczby grup osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

A.Szotkowska-  przygotują taką informację.

Komisja negatywnie zaopiniowała  petycję złożoną przez Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych z siedzibą przy ul. A. Gajkowicza 5/85 w Warszawie  w sprawie  zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Szczecinie do czasu opracowania przez miasto docelowej koncepcji zwolnień z opłat komunikacji miejskiej. Jednocześnie komisja zwróciła się ponownie do ZDiTM z wnioskiem o określenie liczby grup osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie w stopniu umiarkowanym ( za – 8 jednogłośnie).

Przewodnicząca Komisji J. Balicka-  poinformowała zebranych o piśmie RO Pogodno w sprawie  ograniczenia ruchu samochodów na  ul. Traugutta – załącznik nr 5 do protokołu.

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM-  problem jest im znany, na pewno zostanie rozwiązany po zakończeniu inwestycji przebudowa węzła Łekno, transport ciężki  pójdzie przez obwodnicę. Sytuacja zostanie unormowana .  Widzą  jaki jest stopień uszkodzenia dróg  i jest poinformowany  inwestor tj. WIM.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – czy wykonawca po zakończeniu drogi jest zobligowany do odtworzenia stanu nawierzchni przed remontem?

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM-  ZDiTM wykonał inwentaryzację ulic dokoła węzła  i przy odbiorach  będą wymagać oddania ich w takim samym stanie.

Radny J. Posłuszny- temat transportu ciężkiego  jest  przez  radnych (na jego wniosek ) omawiany od kilku lat i nie ma żadnych  działań aby  wyprowadzić go z miasta. Jest to ogólnopolski  problem , jednak inne miasta sobie poradziły. Prosi p. Prezydent o rozpoczęcie działań.

A.Szotkowska- temat składa się  z wielu elementów, nie za wszystkie odpowiada miasto.

Radny J. Posłuszny- zróbmy projekt kierunkowy, od czegoś trzeba zacząć.

Radny M. Pawlicki- rozwiązaniem będzie obwodnica zachodnia, obecnie trwają  badania środowiskowe– dotacja rządu na ten cel jest na poziomie16 milionów. Jest powołany zarządzeniem Prezydenta m. Szczecina  Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego oraz mobilności transportu  może warto tam skierować ten wniosek? 

Radna D. Jackowski- zapytała radnego M. Pawlickiego na jakim etapie jest realizacja obwodnicy zachodniej?

Radny M. Pawlicki-  uzyska informacje i przekaże komisji.

Radna J. Balicka  poprosiła ZDiTM o przygotowanie pisemnej informacji w celu udzielenia odpowiedzi wnioskodawcom.

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM-  przygotuje taką informację.

Komisja zapoznała się również z korespondencją :

1. Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w sprawie budowy kładki (BRM 1346) – załącznik nr 6 do protokołu.

2.  mieszkańców ulicy Urlopowej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego  (BRM 1430) załącznik nr 7 do protokołu.

3.  mieszkańca miasta w sprawie garaży blaszanych przy ul. Twardowskiego (BRM 1341) załącznik nr 8 do protokołu


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/10/30 12:12:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/10/30 12:12:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/16 10:37:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 13:26:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 12:42:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 09:41:41 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 09:19:35 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/09 09:05:51 nowa pozycja