Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.30.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
15/22 - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
16/22 - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
17/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie oraz nadania jej Statutu.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Ł. Tyszler – Przewodniczący Komisji - poinformował radnych, że projekt uchwały Nr 17/22 zmieniający uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie oraz nadania jej Statutu został zdjęty z porządku obrad sesji Rady Miasta przez Prezydenta. W związku z tym zaproponował, by Komisja odstąpiła od opiniowania ww. projektu uchwały. Zaproponował także, by porządek obrad Komisji poszerzyć o opiniowanie projektów uchwał o numerach: 19/22 w spr. nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, 20/22 w spr. zasad świadczenia usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 21/22 w spr. nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

Powyższe propozycje zostały przyjęte przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta:
15/22 - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
16/22 - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
19/22 w spr. nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń,
20/22 w spr. zasad świadczenia usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami
21/22 w spr. nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.


Projekt uchwały Nr 15/22 w spr. odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie

A.Królikowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 16/22 w spr. - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"

A.Królikowska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 19/22 w spr. . nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 21/22 w spr. nadania statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

A.Królikowska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 20/22 w spr. zasad świadczenia usług przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami

M. Kowalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych – omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości treść pism nie zajmując stanowiska:

- wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany Uchwały RM Nr XLIII/1221/18 wraz z odpowiedzią BOI z dnia 27.12.2021 r  - załacznik nr 3




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/01/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2022/03/21 10:32:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2022/03/21 10:32:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/02/02 14:00:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/02/01 10:32:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/13 11:44:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/13 11:18:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/13 11:17:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/11 07:13:48 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/01/11 07:10:12 nowa pozycja