Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.3.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2019 - Sfera: "Edukacja i nauka", budżet bieżący.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.12.18 przyjęto w głosowaniu: za-jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 05.12.18 przyjęto w głosowaniu: za-jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2019 - Sfera: "Edukacja i nauka", budżet bieżący.


A.Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały w części dot. budżetu bieżącego Wydziału Oświaty ( str. 329-353) . Poinformowała, że dofinansowanie Miasta do wydatków oświatowych wyniesie ponad 220 mln zł i jest to kwota, która ciągle wzrasta.

S. Biernat – zapytała o dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: czy cała pula za 2018 rok na doskonalenie została wykorzystana? Ile zostało? Radna przypomniała, że za te pieniądze w ubiegłych latach zakupiono piece konwekcyjne i szkoły są z tego b. zadowolone. Warto ten projekt kontynuować.

A. Baran – poinformowała, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane. Wydział postara się przesunąć je na te wydatki, które można zrobić już w grudniu br. Gł. będą to opłacone składki ZUS-owskie. Ad. zakup pieców – wyjaśniła, że w kolejnych następujących latach Wydział Oświaty otrzymywał większe środki na cele inwestycyjne. Na bieżąco były one wydatkowane także i na zakup pieców. Na rok 2019 Wydział ma kolejne 1,5 mln zł na inwestycje.

U. Pańka – przytoczyła uchwałę RM Warszawy z kwietnia br. w sprawie pensji i dodatków dla nauczycieli. Złożyła wniosek o zwiększenie zasadniczego wynagrodzenia dla nauczycieli (wszystkich, bez wyszczególniania) o kwotę 200 zł na każdy etat od września 2019 roku. Radna wnioskuje też o zwiększenie dodatków funkcyjnych dla nauczycieli. „Jeśli nie będzie nas stać na ten wydatek we wrześniu, być może należy rozważyć rozdzielenie tej podwyżki na 2 lata. Przykład Warszawy pokazuje jedynie to, że można to zrobić. Gmina może dać podwyżki nauczycielom. Prawo na to pozwala”.

M. Żylik – zauważył, że Warszawa daje 130 zł, radna Pańka proponuje 200 zł. Jesteśmy jednak miastem o mniejszym budżecie.

M. Kolbowicz – zapytał, czy wniosek został przeliczony? Czy znamy skutki finansowe?

A. Baran – poinformowała, że podwyżki dla nauczycieli w kwocie 200 zł/ etat to wydatek rzędu ok. 18,5 mln zł rocznie.

M. Kolbowicz – uznał, że jest to kropla w morzu potrzeb. „Jeśli mamy to stopniować, dajmy nauczycielom stopniowo po 100 zł, ale kwotę, która będzie dla nich satysfakcjonująca”.

S. Biernat – zapytała, jak to jest rozwiązane w innych miastach. Zgodziła się z tym, że nauczyciele mało zarabiają. Ma jednak zbyt mało wiedzy, by w tej chwili podjąć decyzję.

A. Baran – przypomniała, że te zmiany można wprowadzić tylko poprzez zmianę w Regulaminie wynagradzania nauczycieli, w ustaleniu ze związkami zawodowymi.

R. Łażewska – poddała pod głosowanie wniosek radnej U. Pańki ozwiększenie wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli w kwocie 200 zł na etat od września 2019 roku.

W głosowaniu: za-2, przeciw – 0, wstrzym. – 5 ww. wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

M. Kolbowicz – złożyłwniosek o rozważenie systemowego podwyższania płacy zasadniczej nauczycieli w mieście i zabezpieczenie co roku o 200 zł na etat, poczynając od września 2019 roku, przez kolejne 3 lata.

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2 Komisja zaopiniowała ww. wniosek pozytywnie.

U. Pańka – złożyła wniosek o uwzględnienie w budżecie 2019 r. środków na dodatek za wychowawstwo nauczycieli pracujących w przedszkolach.

A. Baran – poinformowała, że od dłuższego czasu toczy się w tej sprawie spór interpretacyjny. Wydział Oświaty wystąpił o interpretację prawną w tej sprawie. Jeśli okaże się, że te pieniądze nauczycielom się należą, środki na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta.(autopoprawka na styczniową sesję RM)

U. Pańka – po uzyskaniu powyższych wyjaśnień wycofała swój wniosek.

B. Baran – zapytał o dodatek funkcyjny dla nauczycieli specjalistów: logopedów, psychologów i pedagogów. Nie przewidziano tego w procesie tworzenia uchwały o dodatkach. Radny złożył wniosek o dodatek motywacyjny (to może dać gmina) dla tych 3 grup nauczycieli.

I. Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – wyjaśniła, że nauczyciel to: psycholog, pedagog, bibliotekarz. To nie są specjaliści. To są nauczyciele. Tak mówi prawo oświatowe. Dzielenie pieniędzy m.in. dodatku motywacyjnego, leży w gestii dyrektora szkoły. W związku z tym każdy nauczyciel w szkole ma pełne prawo do dodatku motywacyjnego.

A. Baran – przypomniała, że dodatek motywacyjny (5%) nie został zmieniony w nowej uchwale i ci nauczyciele mają do tego prawo.

U. Pańka – domyśla się, że radnemu Baranowi chodzi o dodatek funkcyjny. Tego zabrakło w uchwale.

B. Baran-zadeklarował, że porozmawia na ten temat z dyrektorami szkół i wróci do tematu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/01/10 14:47:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/01/10 14:47:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/12 10:47:02 nowa pozycja