Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.31.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 15 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 17:00
Zakończenie posiedzenia - 19:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Podsumowanie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
4. Omówienie formuły Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.8.30.2021 z dn. 22.01.2021 r.

Za - 9 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Podsumowanie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.


Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – omówiła Budżet Obywatelski 2021. Przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Robert Bartłomiejski - Zespół badawczy przeprowadzający ewaluację SBO 2021 – omówił metodologię przeprowadzenia ewaluacji. Poinformował, że ocena SBO w różnych grupach badawczych jest pozytywna. Zespół badawczy dostrzega potrzebę pochylenia się na Regulaminem SBO, aby szedł on z duchem czasu. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy chcieliby, aby SBO rozstrzygało się w innej części roku (obecnie jest to zima, a pora roku utrudnia wiele działań podejmowanych w ramach SBO).

Radny Łukasz Kadłubowski – zapytał, dlaczego jako pierwszy wyniki SBO 2021 ogłosił portal Pogoń Szczecin oraz czy wiadomo, na którym etapie nastąpiło ujawnienie informacji? Zapytał, jaka kwota została przekazana do rezerwy? Zapytał, czy projekt, który wygrał miał największą liczbę indywidualnych głosujących? Zapytał, czy jest możliwość sprawdzenia, w ilu przypadkach rodzice i dzieci głosowali na te same projekty?

Radny Przemysław Słowik – poprosił o przedstawienie, jaka jest kwota tegorocznej rezerwy, oraz jaka była kwota rezerwy z poprzedniej edycji SBO (z podziałem na kwotę z projektów ogólnomiejskich i lokalnych). Zapytał, dlaczego mieszkańcy muszą czekać tak długo na ogłoszenie wyników, pomimo tego, że większość głosów oddawana jest elektronicznie?

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – wyjaśniła, że wyniki pojawiły się wskutek błędu informatycznego na etapie publikowania wyników. Nie miał on jednak wpływu na same wyniki. Sprawa ta została przekazana do służb informatycznych i dołożymy starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. Odnosząc się do pytań o rezerwę przypomniała, że została ona utworzona, ponieważ koszt realizacji projektów SBO w późniejszych etapach regularnie wzrasta (20 mln w skali wszystkich edycji). Rezerwa umożliwia ich realizację mimo wzrostu kosztów. Poinformowała, że w poprzedniej edycji rezerwa wyniosła ok. 3 mln zł. Projekty z poprzedniej edycji w wielu przypadkach dopiero wchodzą w fazę realizacji, więc są to pieniądze, które zostaną dopiero wykorzystane. Przypomniała, że wysokość rezerwy jest wynikiem zapisów Regulaminu. Poinformowała, że w tegorocznej edycji kwota kierowana do rezerwy to ok. 5,1 mln zł. Odnosząc się do pytania o rozkład głosów poinformowała, że na wspomniany projekt oddano 11507 głosów ważnych pochodzących od 6527 osób. Wspomniała, że kwestia „głosowania rodzinnego” wymaga pogłębionego badania. Odnosząc się do kwestii ogłoszenia wyników zauważyła, że odbywa się ono na przełomie roku, który jest czasem trudnym dla każdej organizacji. Ponadto ze względu na konieczność zachowania poufności wprowadzanie i liczenie głosów obywa się przez niewielką liczbę osób. Zadeklarowała dążenie do skrócenia czasu ogłaszania wyników.

Maciej Kowalewski - Zespół badawczy przeprowadzający ewaluację SBO 2021 – uzupełnił informacje na temat metodologii ewaluacji. Przypomniał, że to, jak realizowane są projektu dzieje się niejako poza Biurem Dialogu Obywatelskiego i procedurą SBO. Projekty są przekazywane do realizacji do merytorycznych jednostek i taką ewaluację samej realizacji dobrze byłoby przeprowadzić. Zauważył, że często krytyka SBO związana jest z niezrozumieniem procedur oraz nieznajomością zagadnienia.

Radny Łukasz Kadłubowski – poinformował, że zgodnie z posiadanymi informacjami pochodzącymi z wydziałów urzędu niewykorzystana kwota z rezerwy poprzedniej edycji przekroczy 2 mln zł. Wyraził obawę, że w tym roku będzie podobnie. Zapytał, czy Miasto ma jakiś pomysł na rozwiązanie tej kwestii?

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – poinformowała, że może się wypowiadać jedynie w imieniu BDO, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury SBO. Realizacja zadań pozostaje poza kompetencjami Biura.  

Radny Marcin Biskupski – przypomniał, że Miasto może skorzystać z doświadczenia instytucji, z których inicjatywy powstał budżet obywatelski.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – poinformowała, że Miasto współpracowało z jedną z instytucji. Zwróciła jednak uwagę na wartość współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – dokonał podsumowania dyskusji. Zgodził się z przedmówcami, że środki przeznaczane na rezerwę są zbyt duże w kontekście całej kwoty przeznaczanej na SBO. Przedstawił i poddał pod dyskusję projekt dezyderatu, który Komisja mogłaby skierować do Prezydenta.

Igor Podeszwik – przywołał przykłady orzecznictwa Regionalnych Izb Obrachunkowych i Sądów Administracyjnych. Zapytał, na jakiej podstawie Miasto przyjmuje, że wymóg 0,5% na SBO odnosi się do wykonania budżetu obywatelskiego, skoro w Regulaminie SBO jest procedura weryfikacji projektów pod względem kosztów realizacji zadań? Miasto przyjmuje, że pierwotna weryfikacja była dokonana błędnie. Zauważył, że „rezerwa”, o której rozmawiamy nie jest „rezerwą” w rozumieniu uchwały budżetowej gminy. Tworzenie takiej rezerwy SBO jest niezgodne z przepisami prawa, o czym świadczą rozstrzygnięcia nadzorcze. Zaproponował Przewodniczącemu wystąpienie o niezależną opinię prawną dotyczącą zgodności z prawem tworzenia rezerwy.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – poinformowała, że z przyczyn osobistych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami musi opuścić posiedzenie. Poinformowała, że pismo P. I. Podeszwika ws. opinii prawnej jest procedowane.

Radny Łukasz Kadłubowski – poinformował, że Prezydent ma obowiązek odpowiedzieć na dezyderat skierowany przez Komisję. Zaproponował wystąpienie o opinię prawną po udzieleniu przez Prezydenta odpowiedzi.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – wyraziła zaniepokojenie, że SBO cieszy się coraz mniejszą wiarygodnością, a niektórzy Radni w SBO szukają kolejnej płaszczyzny realizacji swoich projektów. Następuje pewnego rodzaju zawłaszczanie instrumentu, który powinien służyć mieszkańcom. Zauważyła, że na projekt Kurs na Północ oddano 10 tys. głosów, na kolejny projekt o połowę mniej. Tym stanowiskiem Komisja zignoruje te 10 tys. głosów, nagradzając kolejny projekt ze znacznie mniejszym poparciem.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – poprosił o odnoszenie się do faktów i zapisów w zaproponowanym dezyderacie oraz ustaleń poczynionych podczas posiedzenia Komisji.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas – wyraziła opinię, że dezyderaty i stanowiska Komisji często nie są respektowane przez Prezydenta.

Radosław Adamski – Przewodniczący Zespołu Odwoławczego SBO 2021 – powiedział, że jego zdaniem Miasto powinno przeznaczać więcej środków na SBO. Najważniejsze, żeby budżet obywatelski być „obywatelski”, a nie „urzędniczy”. Niestety mieszkaniec w zetknięciu ze strukturą wydziału jest na straconej pozycji.

Adam Szczepaniak – Transparenty Szczecin – zaapelował o zmianę formuły procesu odwoławczego. Komisja powinna mieć większą rolę, ponieważ obecnie bez względu na opinię Komisji Prezydent podejmuje decyzje. Zwrócił uwagę na znikome zainteresowanie mieszkańców tematem SBO. Zaapelował o przeprowadzenie akcji promocyjnej. Odnosząc się do swojego doświadczenia w zarządzaniu projektami powiedział, że nie wyobraża sobie budżetu utworzonego w taki sposób, że w rezerwie znajduje się 60% puli pieniędzy.

Arkadiusz Lisiński - Wiceprzewodniczący Zespołu Odwoławczego SBO 2021 – odniósł się do przykładów innych Miast dotyczących rozwiązywania rezerw budżetu obywatelskiego. Zaznaczył jednak, że jest to ustalane z wyprzedzeniem. Wyraził obawę, czy takie rozwiązywanie rezerw nie powoduje nierówności w głosach.

Andrzej Radziwinowicz – zaapelował o doprecyzowanie regulaminu SBO w zakresie wyboru zadań. Powinien znaleźć się zapis, że zrealizowane jest kolejne zadanie pod względem kosztorysu.

Mieszkaniec – zwrócił uwagę, że analizowane karty zadań SBO nie są dostępne dla mieszkańców, więc mieszkańcy nie mogą się do nich odnieść. Poinformował, że według jego analizy głosy mogły być policzone już w przeciągu 2 dni. Opóźnienia w publikowaniu wyników są więc nieuzasadnione. Nawiązał do kwestii nieprawidłowości w promocji zadań SBO.

Radny Mirosław Żylik – zauważył, że SBO 2021 posiada swój Regulamin i w tej edycji musimy go przestrzegać. Możemy zmienić Regulamin, ale dopiero na przyszłą edycję.

Radny Łukasz Tyszler – zaaprobował kierunek, który wskazał Przewodniczący w przedstawionym dezyderacie. Zaapelował o współpracę do wszystkich zainteresowanych stron.

Jarosław Warchoł - Przewodniczący Zespołu Opiniującego SBO 2021 – zauważył, że pismo powinno odnosić się także do projektów lokalnych, ponieważ sytuacja jest tam podobna.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – odpowiedział, że skupienie na obszarze ogólnomiejskim wynika z tego, że tam powstała największa rezerwa. Podsumował dotychczasową dyskusję. Zaprezentował dezyderat do Prezydenta Miasta o treści:

Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży w Radzie Miasta Szczecin apeluje do Prezydenta Szczecina o pełne wykorzystania puli środków finansowych przeznaczonych zgodnie z zapisami ustawy do realizacji zadań zgłoszonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

W ósmej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli wybierać spośród 113 projektów zgłoszonych przez szczecinian (27 ogólnomiejskich i 86 lokalnych), które znalazły się na liście do głosowania. Pula środków przeznaczonych na projekty wynosiła 14 606 083 zł. Do realizacji zostało skierowanych 29 projektów, a ich szacunkowa wartość to 9 605 952 zł. Niewykorzystane środki w danych obszarach stanowić mają rezerwę w kwocie 5 000 131 zł.

Projekty z Budżetu Obywatelskiego służą poprawie jakości życia mieszkańców. Budowa zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej to proces wieloletni oparty na zaufaniu. Dlatego tworzenie tak dużej rezerwy budzi nasze wątpliwości. Dwa lata temu polski parlament dodał do ustawy o samorządzie gminnym zapisy konstytuujące obowiązkowe działanie we wszystkich miastach na prawach powiatu Budżetu Obywatelskiego oraz określił, że jego wysokość wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Niewykorzystana rezerwa z 2020 r., biorąc pod uwagę zrealizowane i w najbliższym czasie planowane do realizacji projekty, wyniesie prawie 2,9 mln złotych. Na wielu zadaniach w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych udało się uzyskać oszczędności.

Uważamy, że decyzje mieszkańców powinny być traktowane priorytetowo, a zadania przez nich wybrane realizowane jak najszybciej. Dlatego apelujemy o wykorzystanie rezerwy z lat 2020 i 2021 w szacunkowej kwocie 7,9 mln zł i zrealizowanie kolejnego projektu ogólnomiejskiego (Kurs na Północ) lub jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnienie kolejnego zadania na liście (Budowa Pomnika Sediny na placu Tobruckim), którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków w obszarze ogólnomiejskim.

 

Głosowanie nad skierowaniem do Prezydenta Miasta dezyderatu o powyższej treści:

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 4.
Omówienie formuły Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.


Przewodniczący Patryk Jaskulski zadecydowal o przeniesieniu dyskusji w bieżącym punkcie na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/04/06 13:52:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/04/06 13:52:36 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/16 08:58:45 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/08 15:03:30 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/08 14:06:50 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/08 13:40:02 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/04 15:06:06 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/04 13:51:40 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/02/04 10:34:47 nowa pozycja