Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.64.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 17 SIERPNIA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (6.07.2022 r.).
3. Rozpatrzenie wykazów:
- 20/2022 (WZiON),
- 7/2022 (WMiRSPN),
- 8/2022 (WMiRSPN),
- 9/2022 (WMiRSPN),
- 1/2022 (ZBiLK).
4. Opinia ws. możliwości dzierżawy części nieruchomości - podstacji prostownikowej - ul. Szafera - WGK.
5. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Władysław Dzikowski – zaproponował, aby z szacunku do czasu mieszkańca, który uczestniczy w posiedzeniu, Komisja przeniosła punkt dotyczący zapoznania z bieżącą korespondencją przed punkt związany z rozpatrzeniem wykazów.

 Komisja przyjęła propozycję przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (6.07.2022 r.).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.63.2022 z dn. 6.07.2022 r.

Za - 11 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Pismo ws. lokalu mieszkalnego ul. Szarotki 12/2 – zał. nr 3 do protokołu

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poinformował o piśmie, które wpłynęło do Komisji w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 3 do protokołu). Dodał, że Komisja uzyskała także wyjaśnienia od ZBiLK-u (załącznik nr 4 do protokołu). Poprosił wnioskodawcę o przedstawienie swojego stanowiska.

Mariusz Bugajski – omówił treść swojego wniosku. Poinformował, że do Komisji zwraca się po raz drugi. Zwrócił uwagę na to, że lokal mieszkalny został przekazany jako lokal gotowy do zamieszkania, jednak jego stan techniczny okazał się dużo gorszy niż deklarował ZBiLK (problemem jest wilgoć, jakość użytych przy remoncie materiałów, stan podłogi). Problemem jest także sąsiedni lokal, który jest nieogrzewany i wykorzystywany jako magazyn. Ten fakt oraz błędy w instalacji sprawiają, że rachunki za ogrzewanie są niewspółmierne do gabarytów lokalu. Poprosił o interwencję Komisji, ponieważ próby wyjaśnienia i rozwiązania sprawy ze ZBiLK-iem nie przyniosły rezultatu.

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – odniosła się do przedstawionych zarzutów zgodnie z przekazanymi pisemnymi wyjaśnieniami (załącznik nr 4 do protokołu). Odnosząc się do lokalu przy Jana Pawła II poinformowała, że był on w stanie bardzo dobrym, remont został tam wykonany przed poprzednich właścicieli w ramach formuły lokal za remont. Nie zgłaszali oni problemów z wilgocią. Dopiero wnioskodawcy zgłaszali ten problem. Wnioskodawcy dostali propozycję lokalu na ul. Szarotki 12/2, którą przyjęli. Lokal ten był świeżo po remoncie, którego przyczyną było zalanie w 2017 r. Prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Po zgłoszeniu przez najemców w dn. 12.07.2022 r.  problemów z lokalem przeprowadzono wizję, w której nie stwierdzono zawilgocenia ścian, sufitów i podłóg (nie stwierdzono także śladów zalania). Stwierdzono natomiast zniszczenie nawierzchni podłogi w kuchni (najemca dokonał we własnym zakresie wymiany wykładziny PCV na panele), oraz wykonanie we własnym zakresie (bez informowania właścicieli) remontu łazienki (zamiana brodzika na wannę, wymiana grzejników w pokoju i w łazience). Poinformowała, że ZBiLK cały czas proceduje sprawę.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zapytał, jaki był zakres remontu przed zasiedleniem.

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – wyjaśniła, że przed zasiedleniem wykonywany jest kapitalny remont lokalu (wymiana kotła co, wymiana nawierzchni podłóg z podbiciem płytą, montaż nowej kuchenki gazowej, wymiana armatury łazienkowej i kuchennej wraz z instalacjami, wymiana instalacji elektrycznej z instalacją nowej tablicy bezpiecznikowej, przecieka tynków z dwukrotnym malowaniem). Koszt remontu ok. 28 tys. zł (2019 r.).

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zapytał, kto prowadził nadzór nad wykonaniem remontów? Czy osoby te miały uprawnienia budowlane?

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – potwierdziła, że osoby nadzorujące posiadają uprawnienia.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – zapytała, czy wykonane przed najemcę prace remontowe były zgłoszone do ZBiLK-u i dokonana została ocena ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną?

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – wyjaśniła, że najemca nie zwrócił się z wnioskiem o zgodę oraz nie poinformował o wykonanych pracach. Obecnie ZBiLK czeka na ocenę prawidłowości ich wykonania.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – odnosząc się do poruszanej kwestii ogrzewania zapytał, czy ZBiLK potwierdza słowa najemcy?

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – poinformowała, że ZBiLK jest w trakcie sprawdzania kwestii ogrzewania.

Radna Dominika Jackowski – zapytała,  czy wykonawca robót (podłogi) udzielił gwarancji? Czy ZBiLK ma możliwość zwrócenia się do wykonawcy o naprawę usterek? Odnosząc się do kwestii sąsiedniego nieogrzewanego lokalu przypomniała, że jest obowiązek ogrzewania lokali umieszczonych w budynkach mieszkalnych.

Sylwia Rogulska – Zastępca Dyrektora ZBiLK – poinformowała, że lokal użytkowy jest obecnie wolny, jednak nie ma w nim śladów zawilgocenia. Lokal jest obecnie przedmiotem procedury przetargowej. Odnosząc się do pytania o gwarancję wykonawcy poinformowała, że ZBiLK dostaje gwarancję wykonawcy, jednak remont został zlecony w 2019, w związku z tym po 3 latach nie ma już możliwości skorzystania z niej.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – poprosił ZBiLK o wykonanie ekspertyzy stanu technicznego lokalu, wraz z opinią kominiarską. Poprosił także o poinformowanie Komisji o terminie wykonania ekspertyzy aby umożliwić członkom Komisji uczestnictwo w wizji lokalnej. Poinformował, że na ten moment sprawa jest zamknięta, jednak Komisja dalej będzie monitorowała sprawę. Tym samym Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

Pismo ws. projektu mpzp „Cantrum-Podhalańska” – zał. nr 5 do protokołu

Komisja przyjęła do wiadomości pismo i przekazała je zgodnie z właściwością do Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Odpowiedź została udzielona wnioskodawcy przez BPPM (do wiadomości Komisji) w dn. 18.08.2022 r.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów:
- 20/2022 (WZiON),
- 7/2022 (WMiRSPN),
- 8/2022 (WMiRSPN),
- 9/2022 (WMiRSPN),
- 1/2022 (ZBiLK).


- Wykaz nieruchomości: 20/2022 (znak: WZiON-I.6840.55.2022.IŁ) - zał. nr 6 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Katarzyna Batko – Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski – wyraził opinię, że Miasto nie powinno wychodzić z przywilejem do wnioskodawcy, który dokonał samowoli. Tym bardziej, w sytuacji, w której nie ma mpzp.

Katarzyna Batko – Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – zwróciła uwagę, że kształt działki determinuje proponowane działania.

Radna Dominika Jackowski zauważyła, że przy zbywaniu działek stosowane są różne standardy. Powinien zostać najpierw uchwalony mpzp.

Anna Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – przypomniała, że standardem jest, że przy zasięganiu opinii uwzględniane jest stanowisko BPPM. W przypadku braku mpzp zbywane są wyłącznie nieruchomości, które nie rodzą wątpliwości co do przeznaczeniu terenu.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 20/2022

Za – 8, przeciw – 4, wstrzym. – 0.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 7/2022 (znak: WMiRSPN-IV.7125.168.2022.IC) - zał. nr 7 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Marzena Oleszczuk-Iber – Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, kiedy była robiona wycena? Zwrócił uwagę, że ceny rynkowe mieszkań w tej kamienicy nie są niższe niż 6 tys. zł za m2.

Radny Witold Dąbrowski – zauważył, że jest to dobrze położony lokal o atrakcyjnym metrażu. Miasto nie powinno sprzedawać tego lokalu, ponieważ mogłoby na nim zarabiać.

Marzena Oleszczuk-Iber – Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – poinformowała, że wycena lokalu została sporządzona w czerwcu 2022 r.Jeśli będzie to zasadne cena może zostać podniesiona zgodnie z sugestią.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 7/2022

Za – 8, przeciw – 2, wstrzym. – 4.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 8/2022 (znak: WMiRSPN-IV.7125.149.2022.IC) - zał. nr 8 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Marzena Oleszczuk-Iber – Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 8/2022

Za – 11 (jednogłośnie).

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 9/2022 (znak: WMiRSPN-V.6841.1.2022.MW) - zał. nr 9 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Marzena Oleszczuk-Iber – Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości- zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 9/2022

Za – 13 (jednogłośnie).

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 1/2022/ZBiLK (znak: ZBiLK.DDG.4142.0003.2022.MI) - zał. nr 10 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Tomasz Sroka – Dyrektor ZBiLK - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 1/2022/ZBiLK

Za – 13 (jednogłośnie).

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Opinia ws. możliwości dzierżawy części nieruchomości - podstacji prostownikowej - ul. Szafera - WGK.


Daria Radzimska – Dyrektor WGK – przedstawiła wniosek WGK-II.6845.1.4.2022.MN (stanowi załącznik nr 11 do protokołu) i omówiła zgodnie z jego treścią.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem dzierżawy nieruchomości – podstacji prostownikowej Szafera na rzecz Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Za – 13 (jednogłośnie).

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/08/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/08/31 12:20:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/08/31 12:20:43 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/08/17 13:14:54 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/08/10 14:16:06 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/08/10 11:59:49 nowa pozycja