Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.40.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta.
15/23 - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
17/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023,
18/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023,
19/23 - zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


 Przewodniczący Komisji wnosi o poszerzenie porządku obrad o n/w uchwały;

  • Projekt uchwały  26/23 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
  • Projekt uchwały  28/23 w sprawie  przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok2023”

Komisja  przyjęła ww. wniosek  przez aklamację.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania; za- 7 (jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia 12 grudnia  br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesje Rady Miasta.
15/23 - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
17/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023,
18/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023,
19/23 - zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.


 

 

projekt uchwały nr 9/23 w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",

projekt uchwały omówiła p.B. Bugajska Dyrektor WSS

Radna S. Biernat- ile świadczeń jest realizowanych w Szczecinie w ramach programu?

B. Bugajska Dyrektor WSS – w roku 2022- 590 zł, jesteśmy jako gmina jedyni w Polsce, gdzie jest realizowany ten bon, inni uczą się od nas.

Radny L. Duklanowski- proponuje zwiększenie transzy do kwoty 1300 zł

Radna J. Balicka- zwróciła uwagę, iż budżet został przyjęty, trudno jest teraz zrealizować wniosek, który za pewne jest słuszny.

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler- wniosek słuszny zobowiązał się do jego lobbowania, jako kierunek działania komisji.

Komisja w wyniku głosowania; za 9 jednogłośnie zaopiniowała poztywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały  15/23 w sprawie  odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,

projekt uchwały omówiłap. A. Królikowska- Zastępca Dyrektora WSS

Komisja w wyniku głosowania; za 6,przeciw-2 , wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały  17/23 - zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2019 – 2023,

projekt uchwały omówiła p. A. Królikowska- Zastępca Dyrektora WSS

Komisja w wyniku głosowania; za 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały  18/23 - zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym dożywiania w Szczecinie na lata 2019–2023,

projekt uchwały omówiła p. A. Królikowska- Zastępca Dyrektora WSS

Komisja w wyniku głosowania; za 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały  19/23 w sprawie  zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.

projekt uchwały omówiłap. A. Królikowska- Zastępca Dyrektora WSS

Komisja w wyniku głosowania; za 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały 26/23 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego

projekt uchwały omówiłap. A. Królikowska- Zastępca Dyrektora WSS

Komisja w wyniku głosowania; za 6, przeciw-3  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały  28/23 w sprawie  przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasto Szczecin pn.: "Korpus Wsparcia Seniorów na rok2023”

 projekt uchwały omówiła p. A. Królikowska- Zastępca Dyrektora WSS

 Radna J. Balicka– jakie senior powinien spełniać wymagania, aby być objęty programem osłonowym Gminy Miasto Szczecin pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów na
rok 2023”.

 A.Królikowska- senior powinien być powyżej 65 roku życia.

 Radny L. Duklanowski- kto pokrywa koszty transportu ?zapisy dot.  transportu są nieprecyzyjne.

 A. Królikowska- program wspiera  wolontariusza, więc za dowiezienie np. leków i skorzystanie z taksówki zapłaci senior.

 Komisja w wyniku głosowania; za 9 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/01/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2023/03/02 11:12:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2023/03/02 11:12:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/01/30 12:04:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/01/16 08:30:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/01/16 08:16:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/01/16 08:12:15 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/01/16 07:18:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/01/12 08:32:46 nowa pozycja