Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.54.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 16 MARCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 61/22 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
- 50/22 - skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie,
- 53/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku,
- 54/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
3. Działania Wydziału Oświaty w związku z atakiem wojennym na Ukrainę.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 61/22 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok,
- 50/22 - skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie,
- 53/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku,
- 54/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


Projekt uchwały Nr 61/2 w spr.  zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił zmiany w budżecie inwestycyjnym, w sferze „Edukacja i nauka”.

W głosowaniu:

Za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 2

Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 50/22 w spr. skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 53/22 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku.

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 54/22 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Działania Wydziału Oświaty w związku z atakiem wojennym na Ukrainę.


L. Rogaś – powiedziała, że Ukraińcy są w tej chwili w fazie dużej niepewności. Większość planuje szybki powrót do domu. Wydział Oświaty szukał takiego rozwiązania, które pozwoli na powrót tych dzieci do ukraińskiego systemu oświaty, ale także i na asymilację z mieszkańcami Szczecina. Rozważano m.in.. utworzenie klas międzynarodowych. Niestety nie możemy zatrudniać ludzi nieznających języka polskiego, a procedura uruchomienia takiego oddziału jest b. czasochłonna. Pozostaje więc przyjmowanie tych dzieci do klas polskich, na ogólnych zasadach. Do każdej z klas skierowane będzie 1-2 dzieci ukraińskich, którym przysługują dodatkowe godziny na naukę j. polskiego. Jest też możliwość zatrudnienia osoby wspierającej nauczyciela/ asystenta z j. ukraińskim. Dzieci są kierowane do szkół przez Centrum Pomocy „Szczecin Ukrainie”, lub bezpośrednio poprzez zgłoszenie w wybranej szkole. W edukacji przedszkolnej bardzo ważne jest, by dzieci jak najszybciej zaczęły się bawić z rówieśnikami. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze 150 wolnych miejsc, a ministerstwo zmieniło limity liczebności w grupach na 25+3. Dziś mamy 810 chętnych dzieci do nauki w szkołach podstawowych i przedszkolach. Tworzone są też klasy przygotowawcze (łączone): mamy 5 takich oddziałów w szkołach podstawowych, zbieramy dzieci do kolejnych klas. Utworzyliśmy 2 oddziały łączone w szkołach ponadpodstawowych. Problemem jest tu różnica w systemie edukacji Polski i Ukrainy (9 klas szkoły podstawowej). Namawiamy rodziców, by zapisywali swoje dzieci do klas niższych, by dać im możliwość nauki języka. I to właśnie brak znajomości języka polskiego jest ogromnym problemem. Potrzebna jest tu nauka zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, którzy jak najszybciej chcą podjąć pracę. Mamy deklarację ze strony nauczycieli – wolontariuszy, którzy podejmą się poprowadzenia takich kursów. Będą to zajęcia nieformalne, ale dadzą szybkie efekty i nauczą podstaw języka polskiego.

R. Łażewska – zapytała, czy wśród uchodźców są osoby, które mogą pracować jako nauczyciele?

L. Rogaś- powiedziała, że niestety, koniecznym warunkiem jest znajomość j. polskiego. Jeśli taka osoba mówi po polsku, to nie musi nostryfikować dyplomu i będziemy próbowali zatrudnić ją jako nauczyciela.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


K. Romianowski – zapytał o nabór do klasy „0” w SP 24: czy fakt, e takiego naboru nie ma oznacza początek likwidacji tej szkoły?

L. Rogaś – powiedziała, że w tym rejonie od kilku lat nie ma wystarczającej liczby dzieci, by utworzyć oddział. Społeczność jest niewielka, musielibyśmy mieć oddział 5-osobowy. I tylko to jest przyczyną, że nie zostanie on utworzony. Planów likwidacji szkoły nie ma.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/03/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/04/26 12:21:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/04/26 12:21:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/04/01 09:53:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/03/14 10:26:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/03/14 10:25:06 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/03/10 09:37:38 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/03/10 09:34:46 nowa pozycja