Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.4.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2019, sfery:
- Gospodarka komunalna,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami,
- Wspieranie rozwoju gospodarczego.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 6 ( jednogłośnie)  przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 11  grudnia 2018  bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2019, sfery:
- Gospodarka komunalna,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami,
- Wspieranie rozwoju gospodarczego.


M. Waszak-  Dyrektor WMiRSPN omówiła  planowane dochody bieżące i majątkowe   oraz wydatki majątkowe i bieżące w jej sferze budżetowej.   

Radna J. Balicka- pod koniec 2018 wykonano  rozbiórki dwóch kamienic na terenie Niebuszewa, czy w tym roku mamy  plany odnośnie kolejnych wyburzeń ?

M. Waszak-w całym mieście planujemy wyburzenie około 12 kamienic, głównie  na północy Szczecina  oraz w rejonie  ul. Kolumba. Teren powstały po wyburzeniach przeznaczony jest  na cele publiczne typu droga zgodnie z zapisami  planu.

Radna E. Łągiewska-Wijas-  zapytała o spadek dotacji na zadania aktywizujące  społeczność lokalną pn. zielone podwórka i przedogródki.

Zastępca Prezydenta A.  Szotkowska-  w tym roku są przeznaczone  kwoty: 1 mln. zł na przedogródki i 1 mln.zł. na zielone podwórka, jest to pozycja  wystarczająca  dla wspólnot aplikujących.  

W dalszej kolejności P. Adamczyk Dyrektor  WGKiOŚ omówił dział gospodarka komunalna (dochody z majątku gminy; dotacje  na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; pozostałe dochody;  wpływy  z opłat i świadczonych usług publicznych, wydatki majątkowe).

Radna J. Balicka- czy nie zasadne jest  zajęcie się  ponownie tematem  uchwały  zwalniającej   kibiców POGONI  z opłat za komunikację miejską podczas rozgrywanych meczy na stadionie.

Przewodniczący Komisji P. Bartnik- proponuje tą dyskusję przy podejmowaniu decyzji o budowie stadion POGONI.

P. Adamczyk- ww. uchwała była  objęta postępowaniem nadzoru Wojewody Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Komisji P. Bartnik- poruszył problem dzikich zwierząt zagrażających mieszkańcom, czy mamy na ten cel zapewnione środki finansowe w budżecie ( nie tylko dziki ale i lisy)?

P. Adamczyk- w ramach umowy zawartej umieszczonej w budżecie ten problem  ma być rozwiązany.

Radny R. Stankiewicz-podkreślił wzrost kosztów utrzymania czystości w wyznaczonych terenach miasta w tym min. bulwarów miejskich.

Przewodniczący  Komisji P. Bartnik- poddał pod rozwagę doświetlenie terenu wokół tzw.  Syrenich Stawów.  

P.  Adamczyk- myślą  o projekcie doświetlenia tego miejsca aby było bezpiecznie.

Radny R. Stankiewicz- zbyt  mała kwota  na modernizację cmentarzy, zaproponowana  budżecie pochłonęłaby  potrzeby  rewitalizacji tylko cmentarza centralnego.   

Zastępca Prezydenta M. Przepiera- projekt budżetu będzie modyfikowany w miesiącu marcu, jego opracowanie natrafiło na  zmianę kadencji Rady Miasta. Potrzeba wynikająca z procedur spowodowała przedstawienie dokumentu, który będzie jeszcze analizowany. Radnym zostanie przedstawiona autopoprawka przed sesja uwzględniająca przedkładane sugestie komisji.  

Przewodniczący  Komisji P. Bartnik- zajmiemy się na odrębnym posiedzeniu tematem cmentarza. Zapytał ponadto o koordynacje działań drogowych miasta Szczecin z Policami podczas realizowanych remontów.

M. Przepiera- oczywiście koordynujemy działania, niestety żaden remont nie odbędzie się bez utrudnień w ruchu drogowym.

Radna MM. Herczyńska-  prosi o przybliżenie  zagadnienia   zwolnienia z opłat za przekształcenie  wieczystego użytkowania na własność.

M.  Latkowska Dyrektor WZION-  omówiła  dochody bieżące i wydatki w swoim budżecie; Prezydent będzie rekomendował Radzie Miasta  60 procent bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność  Zostanie ona przedstawiona radnym na najbliższej sesji Rady Miasta.

S.Lipiński  Skarbnik Miasta-  Miasto jest w trakcie realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji, planowane są kolejne, dlatego większa bonifikata byłaby kłopotliwa dla miasta. Przekształcenie obejmie ok. 80 tysięcy podmiotów w Szczecinie. Zmniejszy to przychody miasta z tytułu użytkowania wieczystego o ponad 9 mln złotych rocznie.Unia Metropolii Miast Polskich oprotestowała zniesienie użytkowania wieczystego; są to dochody gminy tworzone podczas powstawania struktur samorządowych. Proponowane przez miasto 60 proc. bonifikaty może przynieść w jednym roku 75 mln zł. Natomiast proponowana  bonifikata 98 procent uszczupli wpływ do miejskiej kasy do niecałych czterech milionów. Na co przy dużych planach inwestycyjnych miasta najzwyczajniej w świecie nie stać. 

A. Hofmann Kierownik Referatu BIRO- omówiła   wydatki  przeznaczone w budżecie na  inwestycje oświatowe.

Radna M.M. Herczyńska- czy jest ujęta budowa  boiska przy szkole dla dzieci słabo słyszących.

M. Przepiera– będzie zawarte w perspektywie trzyletniej.

W. Rabińska Dyrektor WUiAB – omówiła wydatki  w sferze  WUiAB .

J. Bondar Architekt Miasta-  uszczegółowił wypowiedż przedstawiając  zapisy budżetu z przeznaczeniem na  modelową rewitalizację i  etatyzację miasta

Radny R. Stankiewicz- czy nie jest to za mała kwota na  etatyzację miasta?

J. Bondar-  kwota wystarczająca, aplikujące stowarzyszenia nie są w stanie zrealizować projektów.

Radna E. Łągiewska-Wijas- prosi  o odpowiedź  jak dużo stowarzyszeń jest zainteresowanych wykorzystaniem środków w ramach projektu  „Estetyzacja miasta”.  

J. Bondar- wpłynęło ok. 12 wniosków, w tej chwili nie poda szczegółów przygotuje odpowiedż na kolejne posiedzenie.

E. Łągiewska –Wijas-  zapytała w związku z realizacją zadania  „Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” w jakim trybie i jaki podmiot został wyłoniony w celu „udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji” ? Czy to nie „skonsumuje”  wszystkich środków przeznaczonych na to zadanie” . Szczegółowe pytana zadane przez radną zostały złożone na piśmie ( załącznik nr 3 do protokołu).

J. Bondar-dotacja na rewitalizację  al. Wojska  Polskiego to ok. 4 mln. zł  z czego wkład  własny 418 tys. zł.; prowadzenie punktu konsultacyjnego jest elementem wpisanym w  projekt ale nie jest finansowany z tych funduszy projektu rewitalizacji,   tylko bezpośrednio z budżetu. 

Przewodniczący  Komisji P. Bartnik Bartnik- prosił Architekta Miasta  o przygotowanie  informacji na kolejne posiedzenie – dyskusję rozpoczniemy od tej informacji.  

Radny R. Stankiewicz- zapytał o stan rewitalizacji al. Wojska Polskiego

J. Bondar- obecny etap  to zawarcie  umowy z projektantem, projekt jest w fazie finalnym. Druga połowa 2019 przygotowanie przetargu w roku 2020 rozpoczęcie prac.

Radny R. Stankiewicz- zapytał czy będzie rynek w mieście Szczecinie?

J. Bondar- jest przygotowany projekt, ogłoszony konkurs, daje uczestnikom możliwość wyboru koncepcji zobaczymy po ich analizie  jaka  wygrała.

K. Bogusławska Dyrektor BS- omówiła  zadania w swoim budżecie ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarczej.

Radny R. Stankiewicz-  miasto w tym roku zamierza wydać ponad 10,5 miliona złotych na wspieranie rozwoju gospodarczego Szczecina oraz pozyskanie inwestorów. Według niego to za mało.

K. Bogusławska- ponad 170 tys. złotych zostanie przeznaczone na spotkania prezydenta Szczecina z lokalnym środowiskiem gospodarczym, konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców, promocję przedsiębiorczości, szczecińskich firm oraz wydarzeń gospodarczych. Konkursy  dla młodych firm na najlepsze start- upy, finansowanie lub dofinansowanie przez miasto wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Prawie 650 tys. złotych zostanie przeznaczonych na zapewnienie dostępu do informacji dotyczącej oferty inwestycyjnej Szczecina. Jedno z zadań miasta to także pomoc w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy, czyli promocja zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu (7 mln zł.).

W. Wnuk  Geodeta Miasta- omówiła wydatki  i dochody  budżetu obsługującego pion geodety.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/01/15 15:01:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/01/15 15:01:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/10 13:10:07 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/10 12:53:36 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 14:27:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 10:48:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 10:39:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/28 10:11:53 nowa pozycja