Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.28.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 16:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 163/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
- Nr 181/21 w spr. nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


 Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.06.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 163/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok,
- Nr 181/21 w spr. nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”.


 Projekt uchwały Nr 163/21 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok

J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła zmiany w projekcie budżetu 2021 r w sferze „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

U. Pańka – ad. zadanie „opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Filharmonii” zapytała, czy jest jakiś plan dla tego terenu?

P. Słowik – poinformował, że teren należy do Miasta. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest tam zaplanowana funkcja kulturalna – scena letnia.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy jest jakiś harmonogram realizacji tego zadania? Kiedy jest termin pozyskania koncepcji programowo – funkcjonalnej?

P. Słowik – zapytał, jakie środki zewnętrzne są planowane do realizacji tego zadania?

J. Leszczyńska – poinformowała, że koncepcja ma być opracowana do końca bieżącego roku. Kolejne środki na realizację tej inwestycji, zgodnie z zamierzeniami Dyrektor Filharmonii, maja pochodzić głównie ze źródeł zewnętrznych. Konkretnych terminów jeszcze nie znamy.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że zamawiając koncepcję programowo – funkcjonalną, przekazuje się wytyczne do jej opracowania. Radna poprosiła o przesłanie jej tego materiału na adres mailowy.

M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków – omówił zmiany budżetu w biurze MKZ.

J. Balicka – zapytała, czy na pl. Orła Białego stanie replika rzeźby?

M. Dębowski – potwierdził.

P. Słowik – zapytał o rzeźbę „Labirynt”.

J. Leszczyńska – poinformowała, że od 1 września Wydział Kultury otrzymał dodatkowe zadanie związane z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników. Do tej rzeźby jest tworzona dokumentacja przetargowa na remont.

E. Łongiewska – Wijas – zauważyła, że w projekcie uchwały jest zapis „zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny Labirynt”. Zapytała, czy fontanna zostanie przeniesiona?

P. Słowik – poinformował, że Prezydent Przepiera na posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej zapewnił, że nie ma planów ani przeniesienia ani likwidacji tej rzeźby.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o zadanie „rewitalizacja pl. Orła Białego”.

P. Słowik – powiedział, że przesunięcie środków na przyszły rok jest spowodowane rozstrzygnięciem procedury na wyłonienie wykonawcy. Zadanie nie jest zagrożone.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 163/21 (w sferze „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”).

W głosowaniu: za – 9, przeciw – 0, wstrzym – 2 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 181/21 w spr. nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie: „Willa Lentza”

J. Leszczyńska – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy to nie powinna być uchwała w spr. zmiany statutu Willi Lentza?

J. Leszczyńska – przypomniała, że Prokuratura w całości unieważniła uchwałę w spr. nadania Statutu Willi Lentza, stąd taka formuła.

E. Łongiewska – Wijas – zasugerowała, by taką informację umieścić na stronach BIP i wpisać to do uzasadnienia.

J. Leszczyńska – poinformowała, że taki zapis jest w uzasadnieniu projektu uchwały.

W głosowaniu: za – 12 (jednogłośnie) Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 189/21 w spr. nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ),

Projekt uchwały Nr 190/21 w spr. nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Anny Marii),

B. Baran – Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności – omówił ww. projekty uchwał.

W głosowaniu: za – 12 (jednogłośnie) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 189/21.

W głosowaniu: za – 12 (jednogłośnie) Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr 190/21.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


 1/ Ad. pismo w spr. wytypowania przedstawicieli Komisji do prac w Komisji ds. Szczecińskich Pracowni Twórczych Miasta Szczecin (załącznik nr 3 do protokołu) oraz w Komisji ds. stypendiów artystycznych.

P. Słowik – zaproponował swoją kandydaturę do pracy w Komisji ds. pracowni twórczych oraz radnego M. Żylika – do pracy w Komisji ds. stypendiów.

Ww. propozycja została przyjęta przez radnych poprzez aklamację.

2/ Ad. wniosek radnego R. Lewandowskiego do budżetu Miasta na rok 2022 (załącznik nr 4 do protokołu).

G. Zielińska – zauważyła, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych: nie wskazuje źródła finansowania. Jej zdaniem Komisja Kultury nie jest władna zaopiniowania takiego wniosku. Powinien być on skierowany do Komisji Budżetu.

J. Balicka – uznała, że wniosek jest zasadny. Każdy radny ma prawo taki wniosek złożyć.

P. Słowik – potwierdził, że wniosek jest zgodny ze Statutem. Zaproponował jednocześnie, by wnioski budżetowe składała cała komisja, a nie – poszczególni radni. Zaproponował, by skierować wniosek radnego Lewandowskiego do Komisji Budżetu.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że wniosek spełnia wymogi formalne. Dyskusja nad min powinna się odbyć. Po jej zakończeniu, wniosek powinien być przekazany do Komisji Budżetu, z opinią Komisji Kultury.

P. Słowik – zaproponował, by przełożyć ten temat na kolejne posiedzenie Komisji tak, by radny Lewandowski mógł wziąć udział w dyskusji.

Następnie J. Leszczyńska nawiązując do kwestii pracowni twórczych poinformowała o zorganizowaniu Weekendu Otwartej Sztuki.

E. Łongiewska – Wijas – pogratulowała powrotu do inicjatywy sprzed dekady. W tym kontekście zapytała o kwestię zasad postępowania w spr. pracowni twórczych: czy Prezydent podpisał zarządzenie w tej sprawie, oraz kiedy planowany jest nabór na te lokale?

J. Leszczyńska – poinformowała, że zgodnie z deklaracją Prezydent Szotkowskiej, lokale użytkowe wskazywane na pracownie twórcze będą udostępniane artystom w stanie dobrym. ZBiLK wskazał właśnie kilka lokali, część z nich jest w stanie bardzo dobrym, jeden lokal w centrum wymaga niewielkiego remontu, jeden – trochę większego odświeżenia. Chcemy poczekać, aż te prace nastąpią tak, by wszystkie lokale udostępnić w jednym czasie. Prawdopodobnie będzie to wrzesień/ początek października. Mamy już ok. 10 zgłoszeń od artystów, które pojawiły się jeszcze przed opublikowaniem zarządzenia, regulaminu, trybu pracy komisji itp.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy Wydział dokonuje w tej chwili weryfikacji już przyznanych pracowni?

J. Leszczyńska – nowa uchwała reguluje przydział pracowni na przyszłość. Pracownie przyznane wiele lat temu nie podlegają tym zapisom. Nie chcemy tu wypowiadać umowy najmu i pozbawiać ludzi miejsca pracy i mieszkania. Takiej weryfikacji chyba nie możemy dokonać, bo być może trzeba by komuś taki lokal zwyczajnie zabrać.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by rozważyć w takich przypadkach zmianę statusu lokalu z pracowni na lokal użytkowy tak, by nie utrzymywać fikcji. To są tak naprawdę lokale mieszkalne.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/08/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/10/21 13:36:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/10/21 13:36:05 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/08/24 14:31:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/08/24 14:22:43 nowa pozycja