Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.60.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 21 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy (Bulwar Gdyński) - Lastadia.
4. Zmiany w budżecie Miasta na rok 2022 - budżet bieżący.
Opinia w sprawie projektu uchwały 135/22 dot. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.05.22 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy (Bulwar Gdyński) - Lastadia.


P. Bartnik – Przewodniczący Komisji – poinformował, że na Panelu Radnego zamieszczono wszelkie informacje i wyjaśnienia, o które wnioskowali radni (załączniki nr 3 – 7). Zapytał, czy są jakieś pytania do ww. materiałów, czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień.

Wobec braku pytań ze strony radnych P. Bartnik zaproponował, by pozytywnie zaopiniować wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres do 9 lat części działek nr 1/2, 2/2, 5/10 obręb 1085 (Bulwar Gdyński), pod pawilon o powierzchni 279 m2 i ogródek gastronomiczny o pow. 140 m2, na rzecz Aparthotel "Paradise" Norbert Dąbek, celem kontynuacji dotychczas prowadzonej działalności - Restauracja Lastadia.

W głosowaniu: za – 2, przeciw – 0, wstrzym – 3 Komisja zaopiniowała powyższy wniosek pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Zmiany w budżecie Miasta na rok 2022 - budżet bieżący.
Opinia w sprawie projektu uchwały 135/22 dot. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok.


D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – przedstawiła i omówiła projekt uchwały Nr 135/22 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok - w części dot. budżetu bieżącego.

L. Rogaś – Zastępca Prezydenta Miasta – omówiła zmiany w budżecie bieżącym podległych wydziałów.

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – omówiła zmiany w budżecie bieżącym podległych wydziałów. Szczególną uwagę zwróciła na wydatki związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej.

M. Biskupski - ad. komunikacja miejska zwrócił uwagę na tłok w autobusach. Obawia się od września katastrofy. Zapytał, czy jest szansa na przywrócenie funkcjonowania linii pośpiesznej A? Czy jest szansa na znalezienie środków na ten cel, nawet kosztem innych sfer/ zadań miasta? Problem funkcjonowania osiedli prawobrzeżnych jest gigantyczny.

P. Jaskulski – zapytał o 300 tys. zł na działania związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych. Zapytał, o lokalizacje oraz o to, na jakie konkretne działania te środki zostaną przeznaczone?

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o środki przekazane na rezerwę przez szczecińskie instytucje kultury: czy zostaną im zwrócone?

L. Rogaś – odpowiadając radnej E. Łongiewskiej – Wijas powiedziała, że w roku 2022 takich działań się nie planuje. Jedyne, co jest robione (na bieżąco), to uruchamianie rezerw.

A. Szotkowska – potwierdziła, że 300 tys. zł to zwiększenie wydatków na utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Ad. przywrócenie linii A: powiedziała, że za okres lipiec – grudzień to ok. 2,5 mln zł. Komunikacja jest zadaniem, do którego zawsze dokładamy. Rozwiązaniem może być jedynie korekta połączeń (w siatce czy w częstotliwości) i szukanie tu oszczędności.

M. Biskupski – zaproponował spotkanie i wspólną pracę przy wypracowaniu jakiegoś konsensusu w tej sprawie. 

D. Pudło – Żylińska – powiedziała, że w sferze wydatków bieżących mamy skalę problemów finansowych niespotykaną od wielu lat. Mierzymy się z olbrzymimi problemami w wielu sferach: koszty mediów, inflacja, olbrzymi wzrost cen paliw. Te zmiany, które zrobiliśmy, aby zniwelować straty 3 kwartałów, kosztują nas już 18 mln zł. Jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy, niemniej jednak w tej chwili są to decyzje, komu zabrać, aby komuś dołożyć. Na ten moment zostaje nam jedynie zastanowienie się nad siatką połączeń. Każde dołożenie nowej linii to będą kwoty rzędu 8 i więcej milionów zł, a tego wysiłku nie będziemy już w stanie udźwignąć.

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – odpowiadając na pytanie radnego P. Jaskulskiego poinformowała, że ul. Korzenna, Wronia i Pistacjowa to lokalizacje, w których nastąpi faszynowanie i umocnienie celem przeciwdziałania rozmywaniu i zasypywaniu rowów.

R. Lewandowski – zapytał o bezpieczeństwo pieszych i ubytki w chodnikach. Radny podczas dyżurów ma wiele zgłoszeń takich ubytków. Nawet nowe chodniki mają ubytki. Radny pyta, czy można zwiększyć środki na ich bieżące naprawy?

A. Szotkowska – powiedziała, że ta dyskusja jest taka sama, jak przed chwilą. Rozumiejąc te potrzeby, możemy odpowiedzieć to samo, co przed chwilą.

P. Jaskulski – zapytał, kiedy zostaną wykonane prace na ul. Korzennej i Wroniej?

D. Radzimska – odpowiedzi udzieli na piśmie.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o to, gdzie są zapisane wydatki na Diabelski Młyn? Ile nas kosztuje lub ile mamy rocznie przychodów z tego tytułu? Radna prosi o przesłanie umowy i informacji, jak to wygląda na przestrzeni 5 lat.

D. Radzimska – tu również udzieli odpowiedzi na piśmie.

E. Łongiewska – Wijas – zwróciła uwagę na problem wysychających drzew. Płacimy za nie ogromne pieniądze, a potem pozwalamy na ich usychanie. Jako przykład podała ulice: Zwierzyniecka, Tarpanowa, Świstacza.

A. Szotkowska – poinformowała, że od ubiegłego roku wprowadzono rozwiązanie polegające na utrzymanie zieleni poinwestycyjnej, wymagającej większego zadbania.

T. Wawrzyńczak – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych – wyjaśnił, że jest pewien odsetek drzew, które pomimo pielęgnacji, zamierają. Jeśli wydarzy się to w okresie 3-letniej gwarancji, firma ma obowiązek je wymienić. Są też drzewa, które usychają po np. 5 latach i trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Ten odsetek wynosi 2-3%.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że we wskazanych lokalizacjach usychają całe szpalery drzew.

T. Wawrzyńczak – sprawdzi wskazane przez radną lokalizacje.

E. Łongiewska – Wijas – zgłosiła, że już o godz. 7.30 parking przy ul. Jaśminowej jest pełny. Zapytała, czy jest możliwe jego poszerzenie. Na ul. Hangarowej z kolei przydałoby się wypełnienie płyt jumbo/ kratownic. Otwory w tych płytach są niebezpieczne dla pieszych. Zapytała, czy mogą się na to znaleźć środki?

A. Szotkowska – zadeklarowała, że przyjrzy się temu tematowi.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/05/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2022/08/30 14:53:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2022/08/30 14:53:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/09 07:33:05 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2022/06/08 15:01:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/06/06 11:47:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/06/06 11:47:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/05/31 10:10:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2022/05/31 10:07:21 nowa pozycja