Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.32.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 4 MARCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 17:00
Zakończenie posiedzenia - 19:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Konsultacje społeczne na temat zmian w regulaminie SBO 2022.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Konsultacje społeczne na temat zmian w regulaminie SBO 2022.


Przewodniczący Patryk Jaskulski – dokonał wprowadzenia w tematykę oraz podsumował dotychczasowe konsultacje na temat SBO. Poformował, że do Komisji nadal nie wpłynęła odpowiedź na dezyderat Komisji skierowany do Prezydenta po poprzednim posiedzeniu. Poprosił Dyrektor BDO o odniesienie się do wypowiedzi prasowej Zastępcy Prezydenta P. D. Wacinkiewicza, który powiedział, że Urząd nie planuje zmian w Regulaminie najbliższej edycji SBO.

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że nie upłynął jeszcze czas przewidziany na odpowiedź na dezyderat Komisji. Zwróciła uwagę na złożoność procesu zmiany regulaminu SBO w kontekście jego realizacji, która rozpoczyna się znacznie wcześniej, niż etap głosowania na projekty. Poinformowała, że BDO przygotowuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy BDO nie planuje zatem żadnych zmian w formule SBO?

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że BDO planuje równoległe przeprowadzenie procesu konsultacyjnego SBO oraz naboru i głosowania na projekty SBO. Wówczas wypracowane zasady będą mogły być zastosowane w nowej edycji SBO.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – wyraził niepokój i rozczarowanie dla przedstawionej ścieżki postępowania. Zwrócił uwagę, że dyskusja toczy się już od dwóch lat i na razie nic z niej nie wynika.

Radny Łukasz Kadłubowski – wyraził gotowość pomocy BDO w przeprowadzeniu konsultacji oraz przygotowaniu projektu uchwały wraz z regulaminem. Odnosząc się do harmonogramu powiedział, że jeśli projekt uchwały zostałby skierowany na najbliższą sesję RM, to zmiany mogłyby być wprowadzone już do najbliższej edycji SBO.

Radny Marcin Biskupski – wyraził opinię, że jeśli regulamin zostanie uproszczony, to będzie można przeprowadzić najbliższą edycję z koniecznymi zmianami.

Radny Mirosław Żylik – wyraził opinię, że zmiany w regulaminie są konieczne i jest jeszcze na to czas.

Radny Przemysław Słowik – zapytał, czy uchwała dot. SBO ustawowo wymaga konsultacji oraz ile one muszą trwać?

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – odpowiedziała, że konsultacje prowadzi się w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców i gminy. SBO zdecydowanie jest sprawą istotną, wiec konsultacje społeczne zawsze były prowadzone. Jeśli konsultacje prowadzone są w formie spotkań i ankiet to muszą one trwać min. 30 dni i są one określone zarządzeniem Prezydenta. Zwróciła uwagę na brak możliwości zorganizowania tradycyjnych spotkań z mieszkańcami.

Andrzej Radziwinowicz – wyraził opinię, że na SBO należy popatrzeć szerzej, zwracając uwagę także na środowisko i klimat oraz zmiany w nich zachodzące. SBO jest mechanizmem, który powinien być włączony w działania przeciwdziałające katastrofie klimatycznej. Przypomniał, że rok temu razem z innymi wnioskodawcami złożył wniosek o utworzenie Zielonego Budżetu Obywatelskiego. SBO powinien być przynajmniej częściowo ukierunkowany na „część zieloną” i walkę ze zmianami klimatu.

Igor Podeszwik – poinformował, że konsultacje społeczne w ramach tworzenia regulaminu SBO nie są konieczne, więc zmiany można wprowadzić już teraz. Zwrócił uwagę na konieczność zmiany w § 22 Regulaminu. Regulamin powinien dążyć do wyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na SBO.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zapytał, czy któraś z „ustaw covidowych” przewiduje skrócenie terminu konsultacji lub zmianę ich formuły? Poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo mieszkańca dot. SBO (stanowi załącznik nr 3 do protokołu), które zostało przekazane Radnym.

Radny Marcin Biskupski – zauważył, że istnieje także możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej.

Jarosław Warchoł – przestrzegł przed wprowadzeniem „na szybko” zmian do regulaminu SBO. Odnosząc się do swojego doświadczenia powiedział, że nie przynoszą one pozytywnych skutków i wprowadzają niepotrzebne zamieszanie. Wyraził poparcie dla propozycji P. Dyrektor BDO.

Damian Dobrucki – poinformował, że reprezentuje Federację Młodych Socjaldemokratów. Zaznaczył, że dnia 1.02.2021 r. do Prezydenta i Rady Miasta została skierowana petycja ws. „Szczecińskiego Budżetu Prawdziwie Obywatelskiego”. Przywołał propozycje przedstawione w petycji: miejskie i osiedlowe spotkania, spotkania dyskusyjne dot. projektów SBO (z możliwością zgłaszania poprawek do projektów) oraz zmiana sposobu głosowania na głosowanie preferencyjne.

Arkadiusz Lisiński – zgodził się z koniecznością przeprowadzenia zmian w regulaminie. Zwrócił uwagę na kwestię wykorzystania rezerwy oraz wycofywania projektów z listy projektów (potrzeba zmiany zapisu przy jednoczesnym zachowaniu mechanizmu). Poruszył także kwestię zaangażowania społecznego w MBO (liczba zgłoszonych projektów oraz liczba głosujących). Powiedział, że czasem lepiej jest, aby liczba zgłoszonych projektów była mniejsza, ale były one dopracowane.  Odniósł się także do kwestii kampanii promocyjnej projektów SBO. Wyraził opinię, że na promocję jednego z najważniejszych mechanizmów partycypacji społecznej powinno być przeznaczone więcej środków.

Igor Podeszwik – przypomniał, że kwestia środków z tzw. „rezerwy” jest bardzo istotna, ponadto poruszana od 2 lat. Nie należy tracić kolejnego roku, ponieważ interpretacja Miasta jest błędna. Regulamin powinien zostać zatem doprecyzowany w tej kwestii. Wprowadzenie części zmian już teraz pozwoli je przetestować i ewentualnie doprecyzować przy kolejnej edycji SBO. Przypomniał o terminach procedowania uchwały.

Radny Przemysław Słowik – odnosząc się do wypowiedzi P. D. Dobruckiego powiedział, że w jego opinii metoda głosowanie preferencyjnego nie sprawdzi się w SBO, ponieważ jest ona zbyt skomplikowana. Zaproponował wprowadzenie najpilniejszych zmian do najbliższej edycji SBO oraz pozostawienie zmian wymagających szerszych konsultacji społecznych do wprowadzenia w SBO 2023. Wyraził opinię, że najważniejszymi zmianami jest rozwiązanie rezerwy oraz zmiana sposobu głosowania (rezygnacja z możliwości oddania 2 głosów na jeden projekt).

Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego – zauważyła, że Radni odnosząc się do harmonogramu przyszłej edycji biorą pod uwagę harmonogram edycji wcześniejszej. Z sugestią Radnych harmonogram tegorocznej edycji miał rozpocząć się wcześniej (nabór wniosków miałby odbyć się wiosną).

Arkadiusz Lisiński – nawiązując do wypowiedzi Radnego P. Słowika poddał pod rozwagę kwestię ograniczenia liczby wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę. Pozwoliłoby to na podniesienie jakości składanych wniosków i pozwoliłoby na ich dopracowanie. Zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania współpracy między Urzędem a wnioskodawcami. Zapytał, ile czasu będzie przewidziane na składanie wniosków?

Radny Łukasz Kadłubowski – poparł uproszczenie formuły głosowania w taki sposób, aby mieszkańcy nie mieli możliwości oddawania dwóch głosów na ten sam projekt. Wyraził opinię, że SBO powinno być traktowane przez Urząd priorytetowo. Zwrócił uwagę na zapis dot. zaplanowanych inwestycji na danym terenie. Jest on krzywdzący, ponieważ na danym terenie inwestycja może być zaplanowana z dużym wyprzedzeniem oraz nie wiadomo, czy dojdzie do skutku. Wskazał na potrzebę zmian w podziale obszarów lokalnych. Wyraził poparcie dla „zielonego projektu” oraz zgodził się z potrzebą bliższego przyjrzenia się budżetowi na promocję.

Radny Marcin Biskupski – wskazał na obszary, które wymagają zmian: usprawnienie procesu oceny, przyspieszenie liczenia głosów oraz uproszczenie sposobu głosowania. Zwrócił uwagę, że to projekty ogólnomiejskie sprawiają kłopoty, więc może należałoby zastanowić się nad ich usunięciem, z korzyścią dla projektów lokalnych. Pozwoliłoby to na skierowanie budżetu jeszcze bardziej w kierunku mieszkańców oraz wyodrębnienie budżetu „zielonego”.

Radny Mirosław Żylik – powiedział, że w SBO 2022 powinno się wprowadzić zmiany związane z „rezerwą”, uproszczeniem głosowania (1 głos na 1 projekt) oraz przyspieszeniem samego procesu. W dalszej kolejności (w kolejnej edycji) powinny być wprowadzone zmiany związane z obszarami głosowania. Wyraził swoje poparcie dla pomysłu rezygnacji z projektów ogólnomiejskich.

Arkadiusz Lisiński – wyraził opinię, że jeśli miałyby zostać zlikwidowane projekty ogólnomiejskie, to powinny być przywrócone projekty dzielnicowe (duże), ponieważ Miasto nie rozwija się w każdej swojej części tak samo, więc potrzeby mieszkańców są także różne. Odnosząc się do kwestii obszarów głosowania powiedział, że Miasto przy ich określaniu powinno skorzystać z rozwiązań i kryteriów przyjętych przez Wrocław.

Igor Podeszwik – wyraził dezaprobatę dla pomysłu usunięcia projektów ogólnomiejskich. Zmiana ta powinna być pozostawiona na etap konsultacji społecznych. Zaproponował Komisji wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą odnośnie zmiany §22 Regulaminu na najbliższej sesji RM.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaapelował do mieszkańców o zgłaszanie do Biura Rady Miasta pomysłów, uwag i propozycji zmian do Regulaminu SBO. Wówczas mniejsze zmiany będą mogły być wprowadzone już w najbliższej edycji, a większe zmiany zostaną przepracowane podczas szerokich konsultacji społecznych i pozostawione do wprowadzenia w SBO 2023.

Radny Mirosław Żylik – zwrócił uwagę na zapis z którego wynika, że projekty mogą być realizowane na terenach nienależących do Miasta.

Radny Marcin Biskupski – odpowiedział, że daje to pewne pole do manewru w sytuacji, kiedy do zrealizowania kluczowego dla mieszkańców zadania konieczne jest zajęcie fragmentu terenu prywatnego (np. budowa chodnika, który w małym odcinku przebiega przez teren spółdzielni mieszkaniowej). Dzięki takiemu zapisowi jest to możliwe.

Radny Mirosław Żylik – doprecyzował, że miał na myśli sytuację, gdy cała realizacja jest odbywa się na terenie prywatnym.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – potwierdził, że problem ten często występuje i należy się nad nim pochylić.

Radna Dominika Jackowski – wskazała na zmiany istotne do wprowadzenia niezwłocznie: podział na obszary, usprawnienie procesu liczenia głosów; oraz mniej istotne; kwestia oddawania jednego głosu na projekt, oddanie nadwyżki na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Powiedziała, że podziela zdanie Radnego M. Żylika dot. realizacji projektów na terenach nienależących do Miasta. Zwróciła uwagę, że weryfikacji powinny podlegać w szczególności ceny kosztorysowe.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – zaproponował, że mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zmian w SBO 2022 do 11.03.2021 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta. Potem uwagi będą skonsultowane podczas posiedzenia Komisji.

Radni przystali na propozycję Przewodniczącego.

Radny Marcin Biskupski – zwrócił uwagę, że SBO jest dodatkowym działaniem realizowanym przez pracowników urzędu, którzy obok SBO wykonują swoje codzienne obowiązki. Należy także pamiętać, że maksymalne skrócenie czasu na przeprowadzenie procedury będzie mogło skutkować większym prawdopodobieństwem popełnienia błędu.

Wiesława Rycerz – wyraziła opinię, że już w najbliższej edycji powinna być prowadzona zmiana dotycząca oddawania jednego głosu na dany projekt. W kolejnych etapach warto zająć się kwestią likwidacji projektów ogólnomiejskich, zmianami w obszarach lokalnych, ograniczeniem liczby projektów zgłaszanych przez jedną osobę.

Arkadiusz Lisiński – odnosząc się do kwestii realizowania projektów na terenach nienależących do Miasta zauważył, że są osiedla, na których bardzo mało jest terenów gminnych, co będzie dużym utrudnieniem dla realizacji SBO, jeśli tereny prywatne zostaną wyłączone.

Radny Mirosław Żylik – odnosząc się do kwestii rezerwy w minionej edycji SBO powiedział, że ma ona obowiązujący Regulamin i należy się nim kierować do końca. Zmian można natomiast dokonać w Regulaminie kolejnej edycji.

Przewodniczący Patryk Jaskulski – dokonał podsumowania. Poprosił o umieszczenie na portalach i profilach informacyjnych Miasta informacji o konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży dot. Regulaminu SBO.    


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/04/06 13:51:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/04/06 13:51:53 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/03/08 11:45:03 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/03/04 12:53:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/26 09:48:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/26 09:48:08 nowa pozycja