Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.23.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 7 MAJA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Wydziału Kultury nt. prac nad projektem uchwały w spr. pracowni artystycznych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 26.04.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja Wydziału Kultury nt. prac nad projektem uchwały w spr. pracowni artystycznych.


J. Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury – przedstawiła i omówiła projekt uchwały w spr.  programu „Szczecińskich pracowni twórczych”, określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz trybu wyłaniania najemców tych pracowni (załącznik nr 3 do protokołu) oraz projekt Regulaminuprowadzenia postępowań na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Szczecin w ramach programu „Szczecińskich pracowni twórczych” oraz trybu pracy komisji ds. pracowni twórczych (załącznik nr 4 do protokołu).

P. Słowik – powiedział, że nie wykluczałby możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez artystów, jeśli byłaby to działalność artystyczna (np. sprzedawanie własnych prac). Może stawka powinna wówczas wynosić 30%. Nawiązał też do składu Komisji ds. Pracowni Twórczych: zaproponował, by w jej składzie znalazł się przedstawiciel NGO-sów, związanych z działalnością artystyczną.

U. Pańka – zapytała, czy dotychczasowe umowy na najem pracowni artystycznych zostaną rozwiązane i zawarte nowe? Co z obowiązującymi w tej chwili umowami?

E. Łongiewska – Wijas – zapytała. Ile stowarzyszeń zwróciło się z uwagami dot. wynajmu pracowni artystycznych? Czy oprócz Polska 2050 jakieś inne podmioty wystąpiły ze swoimi propozycjami?

M. Kolbowicz – przypomniał, że lokale oferowane artystom to często zaniedbane pustostany. Zapytał, czy nakłady poniesione na remont zostaną zaliczone najemcom na poczet czynszu?

J. Leszczyńska – poinformowała, że do Wydziału wpłynęło 10 maili, w tym ten od Stowarzyszenia Polska 2050. Ad. pytanie dotyczące dotychczasowych umów wyjaśniła, że do tej Ory były one zawierane na czas nieoznaczony. Potwierdziła, że jest kilka sygnałów, że w niektórych z nich prowadzona działalność nie jest artystyczną. Jeśli faktycznie tak jest, po kontroli, prawdopodobnie umowa będzie rozwiązywana. Odpowiadając na pytanie o standard lokali powiedziała, że będą dołożone wszelkie starania, by był on jak najbardziej przyzwoity. Jeśli mimo to będą potrzebne dodatkowe nakłady, pozostaną one po stronie najemcy.

M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – wyjaśniła, że projekt uchwały reguluje jedyne umowy nowe. Dotychczasowe będą funkcjonowały na zawartych umowach, które będą podlegały weryfikacji. Jeśli najemca nie będzie wywiązywał się z umowy, będą podejmowane kroki, na które pozwalają zapisy zawartej umowy. Przypomniała też, że lokal o niskim standardzie może być wyremontowany z udziałem środków z Programu Małych Ulepszeń. Rozważana jest też możliwość częściowego jego dofinansowania. „jesteśmy na etapie doprecyzowania tego rozwiązania”.

J. Lachowska – przypomniała, że każdy najemca będzie co roku składał oświadczenie, że lokal jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. To jeden z elementów weryfikacji umów.

B. Baran – poprosił o doprecyzowanie różnic pomiędzy pracownią twórczą, otwartą a historyczną. Nawiązując do składu komisji ds. pracowni twórczych zapytał, jak będzie typowany przedstawiciel instytucji kultury?

P. Lewandowski – powiedział, że w 2015 roku otrzymał pracownię w zamian za remont.  Po jego wykonaniu (koszt wyniósł 40.000 zł) otrzymał podwyżkę czynszu i czynsz ten co roku wzrastał. Na jego wysokość wpłynął też podatek VAT, o którym nie było mowy w umowie. Koszty utrzymania pracowni to w tej chwili ok. 3000 zł/ miesiąc. Lokal wymaga kolejnych inwestycji (drzwi, okna, piece kaflowe). Z tego powodu najrozsądniejszą drogą byłoby wykupienie go na własność. Zapytał, jaka będzie jego przyszłość w tym lokalu? Czy ma go opuścić w związku z rosnącym czynszem? Powiedział też, że nie rozumie braku możliwości mieszkania w takim lokalu.

M. Osmycki – powiedział, że jest najemcą pracowni artystycznej od 2013 roku na podstawie umowy „mieszkanie za remont”. Koszt remontu został wyceniony przez ZBiLK na kwotę 50 000 zł.  Czynsz, jaki dziś płaci jest zbliżony do poziomu czynszu przedmówcy. W momencie podpisywania umowy p. Osmycki był zachęcany do tego, by zadeklarować mieszkanie w pracowni (wówczas nie był naliczany VAT od czynszu), w związku z tym jest zameldowany w pracowni. Zapytał, co będzie, jeśli nie przystanie na nowe warunki? Nawiązując do stawki powiedział, że prowadzi pracownię otwartą. Chciałby skorzystać z 90% bonifikaty czynszu. Zapytał, na jakich zasadach może to zrobić? Powiedział też, że od chwili podpisania umowy najmu boryka się z trudnościami, które powinien rozwiązać ZBiLK (np. hodowla gołębi po sąsiedzku, niedziałający komin itp). Niestety ze ZBiLK-iem nie ma żadnej współpracy. P. Osmycki nie może brać udziału w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej – reprezentuje go ZBiLK. Jednak ten nie bierze w nich udziału. Warunki umowy powinny wypełniać obie strony, nie tylko najemca.

P. Bartnik – opowiedział się za stworzeniem możliwości wykupu pracowni przez najemcę. Przypomniał lokale przy ul. Wojciecha 1 – gdzie nadal toczy się działalność artystyczna, pomimo ich wykupienia na własność. Zdaniem radnego, jeśli jako Miasto cedujemy na najemcę koszty wykonania remontu, musimy dać mu możliwość wykupienia lokalu na własność. Jak to zrobić, to pytanie do fachowców, ale musi być taka szansa. Musimy stworzyć dobre, preferencyjne warunki ku temu.

J. Leszczyńska – odpowiadając na pytania dotyczące składu komisji powiedziała, że nie ma problemu z poszerzeniem go o przedstawiciela organizacji pozarządowej. Przedstawiciel instytucji kultury będzie jeden i niewykluczone, że będzie to ktoś z Trafostacji Sztuki – instytucji, której najbliżej do działalności artystycznej. Ad. różnice pomiędzy pracowniami – twórcza staje się historyczną w momencie, gdy rozwiązywana jest umowa z artystą bądź artysta umiera i lokal jest wynajmowany kolejnemu artyście a dotychczasowy dorobek ma wartość historyczną i zostaje zachowany w pracowni. Odpowiadając  p. Osmyckiemu i p. Lewandowskiemu powiedziała, że w myśl nowych zasad nowe lokale będą lokalami użytkowymi, bez możliwości zamieszkania i wykupu. Uchwała nie będzie działała wstecz.

M. Waszak – zadeklarowała podjęcie natychmiastowych działań w sprawie hodowli gołębi w budynku komunalnym. Przypomniała też, że p. Lewandowski otrzymał lokal na zasadach umowy, na które wyraził zgodę. Status pracowni artystycznej skutkuje naliczeniem podatku VAT. W tym przypadku kwotę czynszu zapewne winduje w górę powierzchnia lokalu. Przypomniała też, że prez. Szotkowska po spotkaniu z najemcą zapowiedziała interwencję w sprawie drzwi i pieca w lokalu. Nawiązując do kwestii jego wykupu poinformowała, że nie było takiej możliwości w momencie zawierania umowy. Przyznała jednocześnie, że argumenty za i przeciw sprzedaży są b. przekonujące Należy jednak pamiętać, że co do zasady obrót nieruchomościami to przetarg, w którym ustala się stawkę za m2 powierzchni. Jeżeli artysta w ten sposób wszedłby w najem, po upływie 5 lat mógłby się ubiegać o nabycie w trybie bezprzetargowym na swoją rzecz. Do sytuacji  p. Osmyckiego Dyrektor będzie mogła się odnieść po zapoznaniu się z pełną dokumentacją w tej sprawie.

P. Słowik – zaproponował, by indywidualne ustalenia w tych sprawach czynić w bezpośrednim kontakcie z dyr. Waszak. Poprosił o dyskusję na temat przedstawionego projektu uchwały.

E. Łongiewska – Wijas – zadała pytania dotyczące projektu uchwały:

  • W par. 4 radna proponuje, by lokale na pracownie artystyczne wskazywane były w porozumieniu z Wydziałem Kultury. Proponuje zapis o treści „lokale uzgodnione pomiędzy Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych i/lub Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a Wydziałem Kultury”.
  • W par. 5 pkt.1  dot. prawa do najmu pracowni artystycznej radna przypomniała, że dzisiaj sztukę uprawiają także ludzie bez dyplomu artystycznego i nie będący członkami stowarzyszeń. Zaproponowała zapis „twórcom niezrzeszonym, którzy wykażą aktywność uzasadniającą przyznanie pracowni”.
  • W par. 5 ust. 2 zaproponowała wykreślenie, zbędnego jej zdaniem, zapisu „lub dorobku w zakresie upowszechniania sztuki”. Dodatkowo – zapis ten stoi w sprzeczności z Regulaminem: pracownie powinny być lokalami, w których wykonywana jest praca twórcza.

Radna zapytała też o wysokość czynszu dla pracowni zajmowanych na dotychczasowych zasadach, w których najemca nie wyrazi chęci prowadzenia pracowni otwartej: czy ten czynsz wzrośnie, zmaleje, czy pozostanie na niezmienionym poziomie? Zaproponowała też rozważenie prowadzenia pracowni historycznych przez stowarzyszenia bądź fundacje tam, gdzie nie ma potomków, którzy mogliby przejąć i pielęgnować dziedzictwo artysty.

Ad. Regulamin, par. 3 : „ Wynajem lokali użytkowych (…) dokonywany jest (…) dla artystów prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną w lokalu, o ile prowadzą działalność niezarobkową, a uzyskiwane dochody przeznaczane są w całości na ich działalność. Radna prosi o wyjaśnienie sprzeczności: działalność niezarobkowa wyklucza uzyskiwane dochody.

Ad. Regulamin, par. 4, który mówi o możliwości złożenia wniosku tylko na jeden lokal. Zdaniem radnej warto stworzyć możliwość wskazania pracowni pierwszego i drugiego wyboru tak, aby to nie dyskwalifikowało jego wniosku.

Radna poprosiła też o zapewnienie, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, jakiej zostaną poddani najemcy, nie zostaną oni wyrzuceni na bruk w sytuacji, gdy okaże się, że mieszkają w wynajmowanej pracowni artystycznej. Zapytała, czy w takiej sytuacji zmieni się status pracowni na komunalny lokal mieszkaniowy? Jeśli tak, to czy nastąpi zwiększenie zasobu lokali przeznaczonych na pracownie artystyczne?  Zapytała też, czy rozważane jest stworzenie miejsca z dużą ilością pracowni, by miejsce to aktywizować. Często taki miejscem są budynki poprzemysłowe. Stowarzyszenie Polska 2050 zaproponowało na ten cel Wyspę Jaskółczą. Radna poprosiła o ustosunkowanie się do tej propozycji.

P. Bartnik – złożył wniosek formalny o zamkniecie dyskusji, po wysłuchaniu odpowiedzi dyr. Leszczyńskiej.

W głosowaniu: za- 8, przeciw – 1, wstrzym. – 0 radni zaopiniowali powyższy wniosek pozytywnie.

J. Leszczyńska – powiedziała, że kwestia wskazywania lokali dla artystów z udziałem Wydziału Kultury nie wymaga zapisu. Tak się dzieje. Wydział jest obecny na każdym etapie procedury. Ad. kwestie stawek – poinformowała, że wynoszą one odpowiednio: 30% dla pracowni zwykłych, 10% dla pracowni twórczych otwartych i 10% dla historycznych. Ad. pytanie dot. możliwości prowadzenia pracowni historycznej przez fundację – uznała, że jest to propozycja warta rozważenia. Podkreśliła, że zależy jej na tym, by w tych pracowniach nadal była prowadzona działalność artystyczna. Ad. postulat Wyspy Jaskółczej – nie ma aktualnie możliwości jego zrealizowania. Być może, w niedalekiej przyszłości, uda się stworzyć coś na kształt Kwartału Kultury.  Ad. zwiększenie zasobu lokali – po przeprowadzonej weryfikacji, w wyjątkowo trudnych sytuacjach, będą podejmowane indywidualne decyzje. Zakładamy, że każda sytuacja będzie inna.

P. Słowik – zaproponował, by przed kolejnym posiedzeniem Komisji radni otrzymali wykaz zmian wprowadzonych do projektu uchwały i do regulaminu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/05/19 14:44:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/05/19 14:44:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/05/04 12:49:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/30 15:00:43 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/04/30 14:53:48 nowa pozycja