Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.28.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 19 LUTEGO 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 28/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie;
- 29/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie.
4. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 1/2020; 3/2020; 4/2020 - WMiRSPN.
5. Rozpatrzenie wykazu nr 11/2019/ZBiLK - ZBiLK.
6. Zapoznanie się z korespondencją.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 5 lutego 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 28/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie;

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Powiedziała, że Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 11 października 2019 r. stwierdził nieważność uchwały Nr X/313/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 4” w Szczecinie. Wyjaśniła, że w części tekstowej uchwały w Rozdziale 2 zawierającym „Ustalenia ogólne dla obszaru planu" ustalono pas ochronny funkcyjny: o szerokości 12,0 m (po 6 m z każdej strony od osi linii) dla średniego napięcia SN, b) 4,0 m (po 2,0 m z każdej strony od osi linii) dla niskiego napięcia nn, a analiza postanowień szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych wykazała, że dla terenu oznaczonego symbolem D.W.1610.US zarówno w treści uchwały, jak też na rysunku planu, nie została określona lokalizacja istniejącej na powietrznej linii elektroenergetycznej średniego zasięgu. W części graficznej uchwały, oznaczono tę linię poprzez naniesienie symbolu graficznego (← →), które potwierdza fakt, że przez ów teren linia elektroenergetyczna średniego zasięgu przebiega. Na rysunku planu brak jest zaznaczenia strefy ochronnej związanej z przebiegającą przez ten teren linią elektroenergetyczną średniego napięcia, na której powinny obowiązywać ograniczenia w użytkowaniu terenów. Ponadto, na rysunku stanowiącym część graficzną, na obszarze objętym opracowaniem planu występuje napowietrzna linia energetyczna E-SN, przecinająca tereny elementarne D.W.1601.U.MN, D.W.1602.U.MN, D.W.1603.MN oraz D.W.1604.MN. Brak jest jednak oznaczenia pasa ochronnego funkcyjnego na terenach przebiegających pod tą linią elektroenergetyczną.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 28/20.

- 29/20 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie.

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk – Dymek.Powiedziała, że Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 stycznia 2020 r. stwierdził nieważność uchwały Nr XIII/455/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie. Dodała, że kwestia dotyczy zapisów dotyczących terenów oznaczonych symbolami D.D.4111.ZN,US,UT oraz D.D.4112.U,KS. (dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont, likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej SN i budowę jako sieci kablowych w nowej lokalizacji (odpowiednio: §17 ust. 6 pkt 2 i §18 ust. 6 pkt 3 uchwały), natomiast na rysunku planu, nie została określona lokalizacja istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. W części graficznej uchwały, zastosowano oznaczenie graficzne (← →), które potwierdza fakt, że przez tereny te linia elektroenergetyczna SN przebiega. Wykazano też, że na rysunku planu brak jest również zaznaczenia strefy ochronnej związanej z przebiegającą przez te tereny linią elektroenergetyczną SN, na której obowiązują ograniczenia w użytkowaniu.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 29/20.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 1/2020; 3/2020; 4/2020 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 1/2020 (znak:WMiRSPN-IV.7125.248.2019.IC) – (zał.3). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski stwierdził, że w wykazie nie ma rzutu lokalu, a obok tego pomieszczenia jest jeden sklep. Dodał, że brak nam szczegółów.

Radny Maciej Ussarz zapytał czy lokal jest od frontu budynku.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że wejście do lokalu znajduje się od frontu i że lokal wykorzystywany jest na magazyn. Dodała, że istnieje konieczność przeprowadzenia tam remontu. Lokal ten sąsiaduje ze sklepem, który stanowi własność wnioskodawcy. Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia, nie posiada oświadczenia o samodzielności, czyli nie ma dostępu do WC w tym lokalu.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-6, przeciw-3, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz lokali użytkowych: 3/2020 (znak:WMiRSPN-IV.7125.100.2015.IC) – (zał.4). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz lokali użytkowych: 4/2020 (znak:WMiRSPN-IV.7125.379.2015.IC) – (zał.5). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazu nr 11/2019/ZBiLK - ZBiLK.


Wprowadzenia dokonał Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zgodnie ze złożonym wykazem 11/2019/ZBiLK - ZBiLK.DDG.4142.2353.194.2019.MN (zał. 6).

Radna Grażyna Zielińska zapytała czy w przypadku dzierżawy na 10 lat, w umowie znajdzie się zapis wzrostu wysokości czynszu o wysokość inflacji.

Jarosław Woźniakodpowiedział, że zgodnie z zasadami opłat za dzierżawę wzrost czynszu możliwy będzie, gdy wzrost inflacji będzie wyższy w porównaniu z inflacją za 3 kwartał roku poprzedniego lub gdy zmienione zostanie zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • Zał.7 informacją WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 9.12.2019 r.
  • Zał. 8 informacją nt. wniosku do mpzp „Warszewo” – do wiadomości.
  • Zał. 9 zapytaniem o etap analizy obszaru Krzekowo-Żyzna-Szeroka – do wiadomości.


Ad. pkt. 7.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny Łukasz Kadłubowski zwrócił uwagę, że stawki za dzierżawę są nieadekwatne w stosunku do cen rynkowych. Zapytał czy stawki są na bieżąco aktualizowane, czy myślano nad zmianą tych zasad.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że dostrzeżono taką potrzebę w ubiegłym roku. Postawili sobie za cel, oprócz podniesienia stawki, nie tylko przez inflację. ZBiLK prowadzi negocjacje, aby podnieść stawki na poziom rynkowy lub chociaż zbliżony. Wiemy już, że nie uda się tego dokonać na poziomie rynkowym, w związku z tym wiemy, że bardziej opłaca się sprzedaż.

Grażyna Zielińska zapytała którą uchwałę należy zmienić.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że tę w sprawie wynajmowania lokali użytkowych.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zauważył, że występuje przenikanie własnościowe ulic. Sądzi, że powinien powstać zespół składający się z różnych specjalistów miasta Szczecin i gmin ościennych, aby uregulować te kwestie.

Małgorzata Waszakodpowiedziała, że nie leży to w kompetencjach jej wydziału. Dodała, że w skład tego zespołu powinni wejść przedstawiciele wielu wydziałów.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/04/08 11:46:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/04/08 11:46:02 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/02/19 12:48:08 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/02/13 10:46:36 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/02/13 10:39:22 nowa pozycja