Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.8.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 26 SIERPNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 17.06.2019r.
3. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
4. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w zakresie utrudniania korzystania (treningi i mecze) z obiektów MOSRiR-u
5. Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie odmowy realizacji wniosku o wykup lokalu komunalnego
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 17.06.2019r.


Komisja w wyniku głosowania /2-za,1-wstrz./ przyjęła protokół z ww. posiedzenia.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 3 do protokołu (ochrona danych osobowych).


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w zakresie utrudniania korzystania (treningi i mecze) z obiektów MOSRiR-u


 

P. J. Tomczyk (Klub Sportowy FC Aquila Szczecin) –  wyjaśnił, że obiekt przy ul. Orlej był strasznie źle zarządzany i był w strasznym stanie, dlatego klub musiał go sam reaktywować, aby był zdatny do użytku. MOSRiR nie interesuje się ani obiektem ani zgłoszonymi dawno usterkami m.in.  piłkochwytami. Pół roku minęło od ich uszkodzenia i dalej nie są naprawione. Jako Klub jesteśmy stratni na ponad 2 tys, zł, a zawodnicy tracą piłki meczowe. Nie rozumie, czemu prośby Klubu pozostają bez interwencji. W tym roku została zatrudniona  firma ochroniarska, która nie spełnia swoich zadań. Nie ma furtek, ludzie skaczą po płotach, które mają stalowe kolce. Jako klub piłkarski w pierwszej kolejności zgłaszamy potrzebę zakupu furtek, aby nie doszło do tragedii. W kwestii wykorzystania boiska nie otrzymaliśmy harmonogramu, gdzie po wystosowanej skardze w końcu został nam przesłany.  Sportowcy nie mogą sobie zarezerwować czasu pod treningi nie mając harmonogramu rozgrywania meczy. Najwyższym priorytetem powinny być treningi dla dzieci i młodzieży. Chciałby, aby na przyszłość MOSRiR lepiej wywiązywał się ze swoich zadań, skoro zapewniał, że harmonogram będzie na początku lipca to powinien być.

P. M. Gąsior (MOSRiR) – po powstaniu obiektu przy ul. Orlej zastanawialiśmy nad formułą, w jakiej ma on funkcjonować. Doszliśmy do wniosku, że najlepszą formułą będzie, jeśli samo środowisko lokalne wybierze, jak chce wykorzystywać boisko. Powierzyliśmy tę rolę Klubowi FC AQuila. Jednak po rozpoczęciu umowy okazało się, że współpraca nie układa się dobrze, składano skargi na klub.

Radny D. Matecki – jakie były to skargi i ile osób je składało?

P. M. Gąsior (MOSRiR) – były to skargi ustne, niezapisane. Podpisane w czerwcu 2018 roku porozumienie zostało rozwiązane w listopadzie. Od tego momentu współpraca z klubem się pogorszyła. W okresie zimowym nie prowadzono na obiekcie zajęć. 25 października 2018r. Klub napisał podanie o wyznaczenie harmonogramu treningów dla Klubu. Odpisaliśmy, jak wszystkim klubom, że harmonogram będzie udostępniony w lipcu, po złożeniu przez wszystkie kluby sportowe swojego zapotrzebowania na obiekty. W marcu po potężnej wichurze uszkodzone zostały piłko-chwyty, co wymusiło zamknięcie obiektu. W maju przywrócono obiekt do eksploatacji. Od tego momentu klub uaktywnił się w pisaniu do przeróżnych instytucji. Zapewnił, że MOSRiR zawsze dba o obiekt i wszystkie naprawy i konserwacje są wykonywane na bieżąco. Żadna z kontroli, która odbyła się na obiekcie nie potwierdziła zgłaszanych przez klub nieprawidłowości. 12 czerwca 2019r Klub otrzymał licencję na rozgrywanie meczy na tym obiekcie. Zamówienie zostało złożone 4 lipca i 24 lipca przesłaliśmy klubowi grafik. W kwestii zarzutu nieudostępnienia obiektu dla Klubu, przedstawił szereg umów z nim zawartych na korzystanie z bazy MOSRiR-u. Stwierdził, że Klub dąży do tego, aby mieć wyłączność na zarządzanie i korzystanie z obiektu.

Radny Matecki - jakie były przyczyny rozwiązania porozumienia z klubem FC Aquila Szczecin?

P. M. Gąsior (MOSRiR)  - Klub nie mógł dogadać się z mieszkańcami i nie wypełniał zapisów porozumienia.

Radny D. Matecki - czyli porozumienie zostało rozwiązane na podstawie anonimowych donosów. Dlaczego w okresie zimowym obiekt został wyłączony z użytku?

P. M. Gąsior (MOSRiR) – granie w okresie zimowym nie jest to dobre dla murawy, ponadto zostały uszkodzone piłko-chwyty.

Radny D. Matecki – monitoring wykazał, kto naprawdę uszkodził piłko chwyty. Dlaczego od pół roku nie zostały one naprawione ?

P. M. Gąsior (MOSRiR) – przeprowadziliśmy wizję lokalną i doszliśmy do wniosku, że stan piłko-chwytów nie jest zły i można otworzyć boisko, pomimo, że nie zostały jeszcze naprawione.

Radny D. Matecki - rozumie, że MOSRiR pokryje koszt wszystkich uszkodzonych przez kluby piłek z powodu braku piłkochytów.

Radny M. Żylik – z posiadanej wiedzy wie, że obiekty są najlepiej prowadzone, jeśli zarządzają nimi same kluby sportowe. Czy bierze się pod uwagę przekazanie w zarządzanie tego boiska dla klubu ?

P. M. Gąsior – na razie nie przewidujemy przekazania obiektu dla klubu, ale jeśli taka będzie propozycja, to decyzja należy do samego Miasta.

P. Jan Tomczyk  (Klub Sportowy FC Aquila Szczecin)  - to klub rozwiązał umowę z MOSRiR-em, a nie odwrotnie. Wszystkie prace wykonywaliśmy sami, a osoby, które nic nie zrobiły dla osiedla zrobiły sobie na obiekcie kampanię wyborczą, dlatego rozwiązaliśmy umowę. Dyrektor MOSRiR-u był od początku przeciwny temu obiektowi i robi wszystko, aby nie funkcjonował on prawidłowo.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – komisja musi się odnieść do samej skargi, wyłącznie w zakresie zarzutów skierowanych przeciwko Dyrekcji MOSRiR. Ogólnodostępność boiska powinna być tu priorytetem.

Przedstawiciele Rady Osiedla Kijewo - boisko zostało wybudowane ze środków SBO i wszyscy powinni mieć do niego dostęp. Od kiedy Klub przejął obiekt na ul. Orlej pojawiły się głosy przeciwne ze strony mieszkańców, którzy nie piszą oficjalnych skarg, bo się boją. Były także próby podpalenia obiektu. W tej chwili zostały podpisane umowy z klubami, a boisko dostępne dla mieszkańców jest wyłącznie w godzinach porannych. Każdy dzień w tygodniu jest zajęty przez kluby. Dzieci po szkole nie będą mogły korzystać z obiektu, bo zaczyna się rok szkolny.

Radny M. Chabior – obiekt jest przystosowany do gry przez kluby, a nie do dowolnego funkcjonowania, gdzie zaraz dojdzie do dewastacji. Nie powinno być tak, że każdy może tam wejść i rozbić wszystko bez żadnej kontroli. Boisko zostało tak zrobione, że narzuca określoną funkcję, a nie dowolność jego użytkowania. Jest tu ewidentny konflikt na osiedlu. Zaproponował spotkanie wszystkich zainteresowanych stron w tej sprawie w celu przeprowadzenia debaty w tym temacie.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – zaproponował skierowanie wniosku o zbadanie sprawy zarządzania obiektem do Komisji Sportu. Komisja Skarg musi się odnieść do zarzutu na Dyrekcję MOSRiR w kwestii niewłaściwego zarządzanie obiektem. Co do zasady obiekt ma być dostępny dla mieszkańców a nie dla klubów. Następnie poddał pod głosowanie skargę  Prezesa Klubu FC Aqulia Szczecin na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w zakresie utrudniania korzystania (treningi i mecze) z obiektów MOSRiR-u.

Komisja w wyniku glosowania /2-za, 3-przeciw/ uznała skargę za bezasadną.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowaniewniosek do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży RM celem zajęcia się problemami poruszonymi przez Klub FC AQUILA w swoich pismach, szczególnie w zakresie zarządzania boiskiem przy ul. Orlej.  Omówienie tematu powinno się odbyć z udziałem wszystkich zainteresowanych stron w tej sprawie.   

Komisja przyjęła ww. wniosek /5-za/ jednogłośnie.

Radny P. Jaskulski – jako Przewodniczący Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży RM zobowiązał się do przedyskutowania tematu zarządzania obiektem na ul. Orlej na posiedzeniu z udziałem wszystkich stron.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie odmowy realizacji wniosku o wykup lokalu komunalnego


Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi stanowi załącznik nr 4 do protokołu (ochrona danych osobowych).


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/11/29 10:31:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/11/29 10:31:32 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/10/18 13:10:14 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/08/19 09:51:22 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/08/19 09:50:09 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/08/14 12:28:21 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/08/14 10:37:39 nowa pozycja