Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.7.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 20 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 26 lutego br.
- 46/19 - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin;
- 49/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 51/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja  w wyniku głosowania: za- 8, wstrzym.- 2 przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 16 stycznia br. 


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w dniu 26 lutego br.
- 46/19 - oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin;
- 49/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 51/19 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie.


Projekt uchwały nr  46/19   w sprawie  oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin,

Projekt uchwały omówiła G. Krefta- Marczak - Główna Księgowa ZDiTM  (zmiany układu zbiorowego nie dot. dodatkowych przywilejów dla pracowników  ZDiTM).

Radny L. Duklanowski-  czy zaproponowane zmiany w układzie zbiorowym były konsultowane ze związkami  zawodowymi?

G. Krefta-Marczak Główna Księgowa ZDiTM  - związki zaopiniowały projekt regulaminu.

Radny M. Pawlicki – czy będzie  przyrost zatrudnienia w ZDiTM, jak obecnie wygląda ilość  umów  zlece?.

G. Krefta-Marczak Główna Księgowa ZDiTM- nie ma umów zlecenia, sporadycznie tylko są w sezonie urlopowym np. zastępstwo kasjerów; nie ulegnie zmiana poziomu zatrudnienia w ZDiTM a także zmiany  nie powodują wzrostu wynagrodzeń.

Komisja w wyniku głosowania: za- 11 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

projekt uchwały  nr 49/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wprowadzenia do tematu dokonała D. Brzozowska Dyrektor WPiOL.

Radny M. Pawlicki- czy zaproponowany projekt uchwały wnosi skutki finansowe?

Dyrektor WGKiOŚ P. Adamczyk- ta  uchwała nie ma skutków finansowych, planują zmiany od 1 lipca pojawia się nowa trakcja bioodpadów, którą miasto musi odbierać.

Komisja w wyniku głosowania: za- 11 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt uchwały  nr  52/19 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie,

A.Szereniewicz- Kwas  Kierownik BPPMM - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie został opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXI/823/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Zamek” w Szczecinie. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,92 ha, określony granicami: Trasa Zamkowa im. Piotra Zaremby, ul. Zygmunta Duczyńskiego, ul. Panieńska, ul. Kuśnierska, ul. Rycerska, ul. Korsarzy, ul. Farna. Plan obejmuje obszar ścisłego centrum miasta, gdzie znajdują się najliczniejsze przestrzenie publiczne i obiekty związane z najstarszą historią miasta, które rozwijało się w przestrzeni ograniczonej średniowiecznymi murami obronnymi. Obszar objęty planem stanowi część Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków i objętego pełną ochroną archeologiczno-konserwatorską. Odrębnymi obiektami ochrony konserwatorskiej są Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wpisany do rejestru zabytków i teren pod zespołem zamkowym stanowiący zabytek archeologiczny wpisany do rejestru zabytków archeologicznych.

 

RO Stare Miasto Małgorzata Zychowicz- Prus – jako RO nie wnieśli uwag do planu, problemem z którym borykają się na co dzień to miejsca parkingowe  będzie spotkanie w sprawie organizacji ruchu na Podzamczu, chcą wyznaczenia i zorganizowania nowych miejsc parkingowych pod Trasą Zamkową.

Radny L. Duklanowski- czy do momentu wyjaśnienia przyczyn katastrofy budowlanej nie powinniśmy planować na tym terenie?  

A.Szereniewicz - Kwas- skarpa na ul. Panieńskiej jest obiektem wtórnym, została zmodernizowana po wojnie (ściana rozebrana  piwnice są nadal).

Radny W. Dąbrowski- teren elementarny 11.31 jest wpis o zakazie lokalizacji powierzchni handlowej powyżej 600 m, skąd taka wartość? Jeżeli przyjęto nomenklaturę, iż  zabrania się powierzchni handlowych do 400 m.

A.Szerenewicz- Kwas- jest to wielkość kamienicy po całości kubatury,  taka kamienica może być przedmiotem powierzchni handlowej.

Radny M. Ussarz- jakie są wytyczne konserwatora zabytków dla otoczenia budynków znajdujących się na ul. Korsarzy, czy nie powinny być w zabudowie?

A.Szerenewicz- Kwas konserwator stoi na stanowisku aby odejść od ujednolicenia otoczenia.

Komisja w wyniku głosowania: za- 11 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zieleńska- wnosi o zajęcie się sprawą bezpieczeństwa drogowego w rejonie remontowej obwodnicy śródmiejskiej ( stacja Łękno). Prosi służby miejskie o odpowiednie oznakowanie pasa drogowego, wieczorem nie ma żadnej widoczności. Być może wizja lokalna.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka- proponuje wizję lokalną 13 marca br.

Radny L. Duklanowski- proponuje na jednym z posiedzeń poświęcić punkt porządku obrad giełdzie w Płoni.

Radny P. Słowik- zwrócił się do P. Adamczyka dyrektora WGKiOŚ o próbę zmiany organizacji ruchu, która obowiązuje podczas remontu  węzła ulic Wszystkich Świętych Arkońska, Spacerowa – brak udrożnienia. Zjazd z  ulicy Jana Pawła VI zablokowany.

P. Adamczyk- ww. organizacje ruchu przedstawił wykonawca w uzgodnieniu z Policją, ZDiTM. Teren trudny prowadzimy dwie wielkie inwestycje.

Radna M. Myśliwiec- organizacja ul. Jana Pawła VI  zgłoszona do M. Charęzy oraz policji.

Radny M. Pawlicki- być może rozwiązaniem są separatory.

Radny  M. Chabior- zgłosił problem braku działań miasta w celu przejęcia gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa   na Pogodnie, oraz ulicy Topazowej ( posiada korespondencję między ZDiTM a KOWR.

 Przewodnicząca Komisji  J. Balicka- prosi radnego o przekazanie korespondencji Dyrektorowi WGKiOŚ.

    
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/03/06 09:49:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/03/06 09:49:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/20 12:00:36 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/02/14 09:08:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/22 14:52:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/22 14:41:02 nowa pozycja