Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.40.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 20 STYCZNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia pakietu programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – c.d.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 1/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046,
- 2/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 3/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 23/21 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31.
5. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 43/2020; 44/2020; 45/2020 – WZiON.
6. Opinia Komisji w sprawie wniosku ws. oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego w Szczecinie przy al. Piastów 1.
7. Zapoznanie z korespondencją.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.39.2020 z dn. 9.12.2020 r.

Za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 1/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych
w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046,
- 2/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 3/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 23/21 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31.


- 1/21 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie  nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 1/21 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 23/12 i 21/2 z obrębu 2046

Za - 9, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 2/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Witold Dąbrowski - zauważył, że niektóre z tych działek są zagospodarowane. Zapytał, czy były one wcześniej dzierżawione, czy jest to samowola budowlana?

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON - odpowiedziała, że działki są przedmiotem dzierżawy.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie  nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 2/21 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 3/21 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie  nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 3/21 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 23/21 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji - przypomniał, że jest to temat, którym Komisja zajmowała się już w przeszłości. Siostry wystąpiły z wnioskiem o nabycie nieruchomości z bonifikatą, co nie zyskało aprobaty Radnych. Obecna propozycja zakłada wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat z tym samym przeznaczeniem.

Radny Krzysztof Romianowski - poinformował, że podczas analizy projektu uchwały jego niepokój wzbudziły niektóre zapisy. Zapytał, jaka jest przewidywana stawka czynszu, ponieważ takiej informacji nie ma w projekcie uchwały? Do tej pory Siostry nie ponosiły kosztów, ze względu na umowę użyczenia. Czy nie jest to zatem utrudnienie dla ich działalności?

Radny Marcin Biskupski - podzielił wątpliwość wyrażoną przez przedmówcę. Zapytał, dlaczego Siostrom zaproponowano umowę dzierżawy, zamiast umowy użyczenia, która jest zdecydowanie korzystniejsza dla Zakonu?

Radny Przemysław Słowik - zapytał, dlaczego umowa ma być podpisana na tak długi okres czasu (30 lat)? Jest to dalekosiężna perspektywa, przez ten czas może zmienić się bardzo dużo, a dla nas powinien być najważniejszy interes Miasta. Wyraził opinię, że Miasto nie powinno wikłać się w tak długie zobowiązania. Zauważył, że po 10 latach dzierżawy Siostry nabiorą możliwości korzystania z prawa pierwokupu, co jest dodatkowym czynnikiem zagrażającym majątkowi Miasta. Zaproponował ograniczenie tego okresu czasu.

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON - odnosząc się do pytania o to, dlaczego zaproponowano dzierżawę, a nie użyczenie wyjaśniła, że umowa użyczenia pociąga za sobą formalno-prawną niestabilność, ponieważ może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w terminie 3 miesięcy. Ponadto, przy umowie użyczenia nie ma możliwości uzgadniania ewentualnych nakładów oraz zwrotów (koszty są ponoszone na własne ryzyko, bez możliwości ubiegania się o zwrot nakładów). Siostry mając umowę użyczenia wystapiły o uzyskanie znacznie stabilniejszych warunków funkcjonowania w formie użytkowania wieczystego ze sprzedażą budynków. Umowa dzierżawy umożliwia stronom uzgodnienie zasad wykonywania remontów, ponoszenia nakładów i uzyskiwania zwrotów. Odnosząc się do pytań o okres czasu dzierżawy zwróciła uwagę, że jest on także formą zapewnienia stabilności działalności i bezpieczeństwa prowadzonych inwestycji. Odnosząc się do pytania o stawkę czynszu poinformowała, że ze względu na charakter prowadzonej działalności zastosowane zostaną procedury analogiczne, do tych stosowanych przy użytkowaniu wieczystym. W przypadku tego typu działalności ustawa ustala stawkę w wysokości 0,3%, co w odniesieniu do rozpatrywanej nieruchomości wyniesie miesięcznie 525,23 zł, co jest kwotą symboliczną.

Radny Dariusz Matecki - zwrócił uwagę na to, że Siostry prowadzą działalność charytatywną i chcą prowadzić ją stabilnie. Zauważył, że Siostry dotychczas nie wniosokowały o wsparcie Miasta. Odnosząc się do zapisów projektu uchwały zapytał, jak Miasto zamierza dofinansować modernizację budynków? Wyraził opinię, że przedstawiony projekt uchwały jest adekwatnym kompromisem.

Radna Dominika Jackowski - wskazała na niezgodność zapisów projektu uchwały z obowiązującymi przepisami. Zauważyła, że w treści projektu uchwały jest mowa o rozbudowie budynku. Brakuje w tym miejscu opinii Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ponieważ działalność prowadzona przez Siostry jest niezgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obecna funkcja jest dopuszczona wyłącznie do czasu przebudowy obiektu, co oznacza, że Siostry nie uzyskają pozwolenia na budowę, czy rozbudowę. Poinformowała, że po wyczerpaniu głosów w dyskusji złoży wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy ze względu na błędy formalne w kontekście obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zauważyła ponadto, że 10 letni okres dzierżawy umożliwia uzyskanie prawa pierwokupu, a jest to teren, który Miasto ma w planach zrewitalizować.

Radny Mariusz Bagiński - zwrócił uwagę, że obecna dyskusja nie dotyczy pozwoleń na budowę, ponieważ do tego jeszcze daleka droga. Przypomniał, że zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można zmienić. Wyraził opinię, że uchwała ta nie narusza przepisów prawa i stanowi dobry kompromis. Poinformował, że według jego wiedzy, Siostry nie chcą na razie pomocy ze strony Miasta.

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON - nie zgodziła się z wypowiedzią Radnej D. Jackowski infromując o pozytywnych opiniach wydziałów merytorycznych, według których zapisy projektu uchwały nie są sprzeczne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Odnosząc się do pytania o wsparcie Miasta poinformowała, że Prezydent wyraził gotowość do dotowania prac.

Radna Dominika Jackowski - poprosiła o udostępnienie Radnym opinii merytorycznego podmiotu na temat projektu uchwały. Zapytała, czy Siostry wiedzą o tym, że funkcja, którą wykonują jest tymczasowa i nie będą w stanie rozbudować obiektu? Odnosząc się do wypowiedzi Radnego M. Bagińskiego zwróciła uwagę, że Rada podejmuje uchwały w obowiązującym systemie prawnym.

Radny Łukasz Kadłubowski - zapytał o to, kto formalnie będzie stroną, z którą zostanie podpisana umowa, oraz czy w przyszłości ta strona będzie mogła przenieść na kogoś prawo dzierżawy? Zapytał, czy w przypadku podpisania umowy użyczenie na czas określony (np. 10 lat), również występuje okres wypowiedzenia? Zapytał, skąd w projekcie uchwały zapis o "funkcji sakralnej"?

Radny Przemysław Słowik - zaproponował rozwiązanie, które obejmowałoby podpisanie umowy użyczenia na czas określony, która niejako spajałaby interesy Sióstr i Miasta. Zapytał o prawne uwarunkowania takiego rozwiązania. Zapytał, jakie nakłady na remont budynku zostały dotychczas poniesione i czy nie było wówczas problemu formalno-prawnego aby dokonać zwrotu poniesionych nakładów?

Radny Marcin Biskupski - zapytał o możliwość zapoznania się z gotowym projektem umowy oraz o przewidywany czas wypowiedzenia umowy?

Radny Krzysztof Romianowski - zapytał, czy odbyło się spotkanie z Siostrami, podczas którego Siostry zostały poinformowane o warunkach umowy i uzyskały one ich akceptację? Czy Siostry zostały zaproszone na dzisiejsze posiedzenie Komisji?

Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji - odpowiedział, że Siostry nie odtrzymały formalnego zaproszenia na posiedzenie Komisji, ponieważ forma dzisiejszejszego projektu uchwały jest Siostrom znana. Ponadto dotyczy on odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - nie są to zatem konkretne warunki umowy.

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON - poinformowała, że stroną umowy będzie Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Bez wiedzy Miasta ten podmiot nie może się zmienić. Są możliwości rozwiązania umowy dzierżawy w ściśle określonych przypadkach zawartych w umowie dzierżawy lub za porozumieniem stron. Odnosząc się do pytań o umowę użyczenia przypomniała, że Siostry obecnie mają umowę użyczenia i są zainteresowane inną formą. Odnosząc się do pytania o zapisy dot. "celów sakralnych" poinformowała, że są one wpisane przez wzgląd na charakter Zgromadzenia i odprawiane przez Siostry nabożeństwa. Nawiązując do pytań o prawo pierwokupu wyjaśniała, że po 10 latach osoby mogą się ubiegać o prawo pierwokupu, jeśli zabudują nieruchomość zgodnie z pozwoleniem na budowę i za zgodą Rady Miasta.

Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji - wyraził uznanie dla działalności Sióstr. Zaapelował do Radnych o wypracowanie rozwiązania w duchu wzajemnego szacunku i współpracy. Zadeklarował, że będzie głosował "za" pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.

Radny Mirosław Żylik - powołując się na rozmowę z Siostrą Przełożoną poinfomował, że dla Sióstr ważna jest stabilność, ponieważ mają one złe doświadczenia z innych krajów, gdzie były z dnia na dzień usuwane z nieruchomości. Zadeklarował swoje poparcie dla projektu uchwały.

Radna Dominika Jackowski - wyraziła uznanie dla pracy, jaką wykonują Siostry, jednak przypomniała, że przyjmowane przez Radę Miasta uchwały muszą być zgodne z obowiązującym stanem prawnym, a Radni przed podjęciem decyzji powinni poznać wszystkie aspekty sprawy. Zgłosiła wniosek formalny o odesłania projektu uchwały 23/21 do wnioskodawcy w celu sprawdzenia zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienia opinii BPPM.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym ws. odesłania projektu uchwały 23/21 do wnioskodawcy w celu sprawdzenia zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienia opinii BPPM

Za - 4, przeciw - 10, wstrzym. - 0.

Wniosek formalny nie zystał aprobaty Komisji.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały. 

Głosowanie  nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 23/21 ws. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat gminnych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bulwar Gdański 31

Za - 8, przeciw - 0, wstrzym. - 5

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia pakietu programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – c.d.


Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji - przypomniał, że projekt uchwały został przedstawiony Radnym na poprzednim posiedzeniu Komisji. Po zaprezentowaniu projektu uchwały Radni mieli możliwość składania wniosków lub wnoszenia uwag. Poinformował, że do dnia dziejszego nie zostały wniesione uwagi lub wnioski.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały dot. przyjęcia pakietu programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 43/2020; 44/2020; 45/2020 – WZiON.


- Wykaz nieruchomości: 43/2020 (znak: WZION-I.6840.122.2020.AC, UNP:44300/WZION/-XIV/20) - zał. nr 3 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 43/2020

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 44/2020 (znak: WZION-I.6840.129.2020.IŁ, UNP: 42038/WZION/-XIV/20) - zał. nr 4 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 44/2020

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 45/2020 (znak: WZION-I.6840.13.2017.MA, UNP: 4524/WZION/-XIII/17) - zał. nr 5 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

 

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 45/2020

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Opinia Komisji w sprawie wniosku ws. oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego w Szczecinie przy al. Piastów 1.


Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie z załączonym uzasadnieniem (zał. nr 6 do protokołu).

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji oddał pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku ws. oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego w Szczecinie przy al. Piastów 1

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

 

 


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie z korespondencją.


Korespondencja ws. pisma mieszkańca na temat wykupu działki (zał. nr 7 do protokołu)

Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji - przypomniał, że sprawa była już poruszana, jednak na wniosek Radnego W. Dąbrowskiego wraca ona na forum Komisji. Sprawa została przeanalizowana po raz kolejny i nie dostrzega się w niej uchybień ze strony Urzędu Miasta. Przypomniał, że wnioskodawcy mają ścieżkę odwoławczą, z której mogą korzystać.

Radny Witold Dąbrowski - zwrócił uwagę na trudną sytuację "małych przedsiębiorców", którym Miasto powinno pomagać. W jego opinii decyzja, która została podjęta nie znajduje uzasadnienia.

Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji - wytłumaczył, że zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przepisami prawa w jego opinii Radni nie mają kompetencji, aby wpływać na decyzje administracyjne dot. gruntu Miasta.

Radny Łukasz Kadłubowski - wyraził opinię, że Komisja powinna jednak zająć się tym tematem, ponieważ wnioskodawcy są w trudnej sytuacji i powinniśmy pomóc im znaleźć rozwiązanie.

Maria Latkowska - Dyrektor WZiON - zaznaczyła, że decyzja urzędu nie jest aktem dobrej lub złej woli, ale obowiązujących możliwości prawnych. Przypomniała, że na rzecz wnioskodawców zostały już zbyte nieruchomości gruntowe. Miasto nie ma możliwości prawnych, aby dokonywać podziału terenów inwestycyjnych. Dodała, że każda kontrola zarzuciłaby Miastu nieprawidłowości. Ponadto, zdjęcia znajdujące się w materiałach Komisji, przedstawiające zagospodarowanie danej działki, świadczą jednoznacznie o jego tymczasowym charakterze.

Radny Witold Dąbrowski - zgłosił wiosek formalny o skierowanie wniosku do Prezydenta o umożliwienie podziału dz. 5/41, aby umożliwić dokupienie jej części i dołączenie do rozpatrywanej nieruchomości.


Głosowanie nad wnioskiem formalnym ws. skierowania wniosku do Prezydenta o umożliwienie podziału dz. 5/41, aby umożliwić dokupienie jej części i dołączenie do rozpatrywanej nieruchomości

Za - 4, przeciw - 5, wstrzym. - 1.

Wniosek formalny nie zyskał aprobaty członków Komisji.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/02/18 14:59:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/02/18 14:59:39 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/21 08:19:04 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/13 15:11:17 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/13 10:14:00 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/13 10:09:34 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/01/13 09:06:44 nowa pozycja