Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.62.2022
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 23 CZERWCA 2022 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (1.06.2022 r.).
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 135/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
- 139/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063,
- 140/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 141/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- 142/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046,
- 147/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie,
- 148/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie,
- 149/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie,
- 150/22 - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
4. Rozpatrzenie wykazów:
- 14/2022 (WZiON),
- 15/2022 (WZiON),
- 16/2022 (WZiON),
- 6/2022 (WMiRSPN),
- 5/2022 (ZBiLK),
- 6/2022 (ZBiLK).
5. Opinia ws. oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego U4 położonego przy ul. Garncarskiej 5.
6. Opinia ws. wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy w Szczecinie.
7. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (1.06.2022 r.).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.61.2022 z dn. 1.06.2022 r.

Za - 8 (jednogłośnie)

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 135/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa),
- 139/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063,
- 140/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 141/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- 142/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046,
- 147/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie,
- 148/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie,
- 149/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie,
- 150/22 - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.


- 135/22 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 135/22 ws. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok (w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa)

Za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 139/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 139/22 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Potok, stanowiącej działkę numer 3/1 z obrębu ewidencyjnego numer 4063

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 140/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 140/22 ws. udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 141/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Przemysław Słowik – nawiązując do znacznego obniżenia bonifikaty zapytał, czy ktoś wyrażał zainteresowanie nieruchomością?

Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON – wyjaśnił, że nie wpłynął formalny wniosek, jednak zdarza się, że potencjalni inwestorzy podpytują o nieruchomość. Dodał, że willa jest w dość dobrym stanie technicznym i nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych (do 2019 r. funkcjonowała jako dom dziecka).

Radny Patryk Jaskulski – zapytał, dlaczego dopiero teraz Miasto będzie podejmowało próby zbycia nieruchomości? Poprosił o podanie operatu szacunkowego.

Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON – poinformował, że operat szacunkowy nie został jeszcze przygotowany, jednak szacunkowa cena wywoławcza to ok. 5 mln zł.Odpowiadając na drugie pytanie poinformował, że toczyło się postępowanie związane z podziałem nieruchomości i dostosowaniem nieruchomości do układu drogowego oraz postepowanie związane z wpisem do rejestru zabytków.

Radny Dariusz Matecki – zapytał, czy nie rozważano utworzenia w tym miejscu przedszkola, żłobka, domu seniora lub innej placówki świadczącej usługi społeczne?

Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON – wyjaśnił, że kwestia ta była analizowana wspólnie z jednostkami, jednak żadna z jednostek nie zgłosiła zapotrzebowania na tą nieruchomość.

Radna Jolanta Balicka – zapytała, jaka jest powierzchnia działki? Wyraziła opinię, że zaproponowana wysokość bonifikaty jest właściwa. Zauważyła, że w zależności od zainteresowania można będzie ją zmodyfikować.

Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON – poinformował, że powierzchnia działki wynosi 2290 m2. Dodał, że powierzchnia użytkowa budynku wynosi 450 m2.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 141/22 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/2 o pow. 0,2290 ha, obr. 1021 oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Za – 10, przeciw – 1, wstrzym. – 0.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 142/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński – Dyrektor WZiON. Omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 142/22 ws. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Sebastiana Klonowica, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 20/8 i 23/20 z obrębu 2046

Za – 7, przeciw – 1, wstrzym. – 3.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 147/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 147/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Wincentego Pola” w Szczecinie

Za – 11 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 148/22 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 148/22 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Bandurskiego, Gaińskiej” w Szczecinie

Za – 11 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 149/22 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 149/22 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce - ul. Cukrowa” w Szczecinie

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 150/22 - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor BPPM. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 150/22 - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

Za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów:
- 14/2022 (WZiON),
- 15/2022 (WZiON),
- 16/2022 (WZiON),
- 6/2022 (WMiRSPN),
- 5/2022 (ZBiLK),
- 6/2022 (ZBiLK).


- Wykaz nieruchomości: 14/2022 (znak: WZiON-I.6840.75.2020.MFL) - zał. nr 3 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski – zapytał jaką funkcję pełni działka 26/32? Jest to fragment przed działkami inwestycyjnymi. Wyraził opinię, że zasadna byłaby jego sprzedaż razem z działkami inwestycyjnymi.

Przemysław Taraciński - Dyrektor WZiON – wyjaśnił, że jest to układ zgodny z zapisami mpzp. Nie ma on statusu drogi stąd konieczność ustalenia tymczasowej służebności.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 14/2022

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 15/2022 (znak: WZiON-I.6840.47.2022.RS) - zał. nr 4 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 15/2022

Za – 8, przeciw – 2, wstrzym. – 1.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 16/2022 (znak: WZiON-I.6840.46.2022.RS) - zał. nr 5 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Przemysław Taraciński - Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 16/2022

Za – 8, przeciw – 1, wstrzym. – 2.

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz: 6/2022 (WMiRSPN-IV.7125.151.2022.IC) - zał. nr 6 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nr 6/2022

Za – 7, przeciw – 2, wstrzym. – 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz: 5/2022/ZBiLK (ZBiLK.DDG.4142.0285.2022.MI) - zał. nr 7 do protokołu.

Wprowadzenia dokonał Tomasz Sroka – Dyrektor ZBiLK - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Dariusz Matecki – zapytał, dlaczego procedura jest podejmowana dopiero teraz?

Anetta Kieszkowska – Dyrektor WOŚr – poinformowała, że prace remontowe i odbiory zostały zakończone w 2021 r. Na opóźnienie procesu miała wpływ także pandemia.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – przypominał, że obiektem przez kilkanaście lat stał pusty i nie było zainteresowania. Dopiero po wykonaniu remontu obiekt stał się atrakcyjny.

Radny Witold Dąbrowski – zapytał, dlaczego okres dzierżawy w tym przypadku określono na 10 lat, jeśli zwykle określa się go na 9 lat?

Tomasz Sroka – Dyrektor ZBiLK – propozycja dzierżawy na 10 lat wynika z tego, że Zespół Parków Krajobrazowych będzie starał się o środki na wyposażenie. Wymaga to zachowania trwałości projektowej, czyli minimum 5 lat.

Radny Witold Dąbrowski – złożył wniosek formalny o zmianę okresu dzierżawy na okres 9 lat.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym ws. zmiany okresu dzierżawy na okres 9 lat

Za – 1, przeciw – 6, wstrzym. – 1.

Wniosek formalny nie zyskał aprobaty Komisji.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nr 5/2022

Za – 10 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz: 6/2022/ZBiLK(znak: WMiRSPN-III.6845.114.2022.RM; ZBiLK.DDG.4142.150.2022.TŚ) - zał. nr 8 do protokołu.

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Jan Posłuszny – poprosił o rozwinięcie tematu wyboru operatora obiektu.

Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że w tej chwili operatorem jest Pogoń, która została wyłoniona w trybie przetargu w formule dzierżawy. Ograniczeniem był okres 3 lat oraz moment zakończenia inwestycji. Procedura jest zatem przeprowadzona zgodnie z założeniami. Obecnie nowy podmiot może wejść w zarządzanie obiektem.

Radny Witold Dąbrowski – zapytał jakie jest uzasadnienie okresu dzierżawy 12 lat?

Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że jest to wielokrotność 4 lat, co wiąże się z okresami gwarancyjnymi i eksploatacji specjalistycznego wyposażenia. Rozważano także okres 8 lat, jednak 12 lat sprawi, że oferta będzie bardziej atrakcyjna.

Radny Patryk Jaskulski – zapytał, czy Miasto zabezpieczy swój interes i będzie dysponowało określoną ilością dni, kiedy będzie mogło korzystać z obiektu?

Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – Miasto będzie miało możliwość organizowania wydarzeń oraz rezerwowania zgodnie z grafikiem. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specjalistycznego charakteru obiektu, który sprawia, że organizowanie na nim wydarzeń innych niż sportowe może być problematyczne.Wszystko zależy jednak od skali wydarzenia oraz dostępnych środków.

Radny Marcin Biskupski – zapytał, czy na Stadionie będą pomieszczenia/sale konferencyjne, z których Miasto będzie mogło korzystać?

Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że na obiekcie nie ma dużych sal konferencyjnych. Są to sale, w których przeprowadzane będą konferencje prasowe oraz odprawy.Zawrócił uwagę, że pod tym kątem największe zainteresowanie wzbudza Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nr 6/2022/ZBiLK

Za – 10 (jednogłośnie)

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Opinia ws. oddania w najem w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego U4 położonego przy ul. Garncarskiej 5.


Wprowadzenia dokonał Tomasz Sroka – Dyrektor ZBiLK - zgodnie ze złożonym pismem (WMiRSPN-III.7151.15.2020.GW) – załącznik nr 9 do protokołu.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji przeszedł od głosowania.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz Konsula Honorowego Republiki Mołdawskiej komunalnego lokalu użytkowego oznaczonego numerem U4 położonego w Szczecinie przy ul. Garncarskiej

Za – 8 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 6.
Opinia ws. wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy w Szczecinie.


Wprowadzenia dokonał Tomasz Sroka – Dyrektor ZBiLK oraz Joanna Leszczyńska – Dyrektor WK - zgodnie ze złożonym pismem (WMiRSPN-III.7111.12.2022.ABu) – załącznik nr 10 do protokołu.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Lalek „Pleciuga” o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy w Szczecinie

Za – 8 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie z bieżącą korespondencją.


Komisja przyjęła do wiadomości:

- informację MOSRiR ws. SDS-u – załącznik nr 11 do protokołu,

- pismo ws. umowy dzierżawy – Restauracja „Lastadia” – załącznik nr 12 do protokołu.


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2022/06/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2022/07/06 11:21:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2022/07/06 11:21:39 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/29 11:55:27 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 10:51:50 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 09:47:36 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2022/06/15 09:26:10 nowa pozycja