Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.35.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał:
•Nr 138/20 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
•Nr 141/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.,
•Nr 142/20 w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2020/2021.
3. Informacja Wydziału Oświaty nt. ilości dzieci, które nie zrealizowały obowiązku szkolnego w czasie nauki zdalnej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał:
•Nr 138/20 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
•Nr 141/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.,
•Nr 142/20 w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2020/2021.


138/20 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

Agata Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – omówiła zmiany w budżecie Miasta w zakresie oświaty. Poinformowała, że zmniejszenie kwot w budżecie nie powoduje większych obaw, ponieważ 68 na  148 placówek skorzystało z ulgi w płatnościach składek ZUS zgodnie z ustawami związanymi z Covid-19.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 138/20

Za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

141/20 – projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.

Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że uchwała nie zmienia faktycznego kształtu sieci szkół. Niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją podjętej wcześniej uchwały. Projekt ten zmienia nazwy trzech szkół, aby ich nazwa odwzorowywała faktyczny status. Poinformowała, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty (załącznik do protokołu).

Głosowanie nad projektem uchwały nr 141/20

Za – 8 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

142/20 – projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin na rok szkolny 2020/2021

Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że do określenia ceny jednostki paliwa organ prowadzący jest zgodnie z prawem zobowiązany. Przywołała określone przez projekt stawki za litr: olej opałowy – 4,25, benzyna 95 – 4,14, benzyna 98 – 4,41, gaz – 1,80.

Radny Bazyli Baran – zapytał o to, jak ma się ta ustalona cena do ceny na stacjach paliw?  

Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty  – wyjaśniła, że określenie ceny służy rozliczeniom z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, ponieważ cena ta jest podstawą do określania kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek i zwrotu tych kosztów rodzicom.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 142/20

Za – 9 (jednogłośnie)

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Informacja Wydziału Oświaty nt. ilości dzieci, które nie zrealizowały obowiązku szkolnego w czasie nauki zdalnej.


Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty   – poinformowała, że Wydział otrzymał od Dyrektorów szczegółowe informacje  w tym temacie. Dyrektorzy raportowali o trudnościach w kontakcie z niektórymi dziećmi, jednak jest to problem, który istniał także przed pandemią. Trudności te wynikają z sytuacji, w jakiej znajdują się konkretne dzieci (np. zaniedbania rodziców, skierowanie wniosku do sądu, zmiana szkoły, uczeń pełnoletni, który zrezygnował z nauki). Łączna liczba zgłoszonych przez Dyrektorów przypadków, to 34 dzieci we wszystkich szkołach. Łącznie uczniów jest ponad 40 tys., więc skala zjawiska nie jest duża.

Radna Urszula Pańka – zapytała o to, czy szkoły oraz Wydział Oświaty śledzą losy dzieci po skierowaniu sprawy do sądu?

Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty  – poinformowała, że na Dyrektorze szkoły ciąży obowiązek kontroli realizacji obowiązku szkolnego. Dyrektor szkoły, który przyjął do swojej szkoły dziecko spoza rejonu ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły rejonowej o przyjęciu tego dziecka. Z przekazywaniem tych informacji bywa jednak różnie i zdarza się, że do Wydziału wpływają wnioski od Dyrektorów o ukaranie rodziców za niedopilnowanie realizacji obowiązku szkolnego. W przypadku zgłoszenia sprawy dziecka do sądu lub na Policję, kończy się to zazwyczaj wyznaczeniem kuratora, który ma obowiązek kontaktowania się ze szkołą. Wydział także jest informowany przez te organy o sposobie zakończenia sprawy. Ponadto MOPR także współpracuje z Dyrektorami szkół w zakresie pomocy dzieciom.

Radna Urszula Pańka – zapewniła o tym, że Komisja jest otwarta na dzieci i Dyrektorów, którzy mogą zwrócić się z prośbą o pomoc.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radna Urszula Pańka – zapytała o to, czy Wydział Oświaty w dobie koronawirusa opracowuje dwa warianty odnośnie rozpoczęcia roku szkolnego?

Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty  – odpowiedziała, że Wydział jest w fazie rozmów z Dyrektorami szkół i wspólnie dyskutowane są różne warianty powrotu do nauki we wrześniu. Zwróciła uwagę na to, że gdyby nauka powróciła w formule zdalnej, to duży problem byłby z dziećmi, które dopiero rozpoczynają naukę w danej placówce, ponieważ nie mają one zbudowanej żadnej więzi z nauczycielami, uczniami i szkołą.

Radna Jolanta Balicka – zwróciła uwagę na model hybrydowy w szkolnictwie. Zapytała, czy Wydział Oświaty ma informację o pracach nad takim systemem, prowadzonych na poziomie ministerialnym?

Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty  – odpowiedziała, że Wydział nie dysponuje taką wiedzą.

Mirosława Mazurczak – NSZZ „Solidarność” (sekcja oświaty) – zadała pytania: czy dane finansowe prezentowane na początku posiedzenia są ogólnodostępne? Co się dzieje z planami uruchomienia Centrum Usług Wspólnych? Jakie są problemy kadrowe w oświacie?

Radna Urszula Pańka – zapytała, czy w budżecie są zaplanowane środki na 6% podwyżki dla nauczycieli od września?

Agata Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – projekt zmian budżetowych jest ogólnodostępny w formie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Powiedziała, że zostanie także przekazane zestawienie. Odpowiadając na pytanie dotyczące powołania CUW powiedziała, że termin przesunął się ze względu na sytuację pandemiczną. Poinformowała, że przygotowywana jest obecnie uchwała powołująca CUW. CUW ma także rozwiązać braki kadrowe wśród księgowych (obecnie w 11 placówkach jest problem z obsadzeniem stanowiska głównego księgowego). W administracji także są zauważalne braki kadrowe.

Iwona Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty  –  dodała, że jeśli chodzi o braki kadrowe wśród nauczycieli, to Dyrektorzy zgłaszają je przez cały rok. Problem jest zauważalny głównie w nauczaniu przedszkolnym i przedmiotach zawodowych.  

Agata Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – dodała, że w budżecie są zabezpieczone pieniądze na wypłaty 6% podwyżek dla nauczycieli od września.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/08, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/10/02 13:15:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/10/02 13:15:23 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/30 14:37:47 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/22 12:34:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/07/08 10:28:40 nowa pozycja