Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.88.2023
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 19 KWIETNIA 2023 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Jan Posłuszny - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (z dnia 1 i 22 marca br.)
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję
•92/23-wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
•96/23-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
•97/23-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania


4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Niez zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (z dnia 1 i 22 marca br.)


Komisja w wyniku głosowania; za- 9 jednogłośnie przyjęła protokoły z posiedzeń komisji w dniu:

 - 01.03. 2023

 - 22.03.2023


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję
•92/23-wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin
•96/23-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze
•97/23-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania  • 92/23-wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin

Wprowadzenia do tematu dokonała D. Radzimska Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały

  • 96/23-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze

Wprowadzenia do tematu dokonała A. Szotkowska Zastępca Prezydenta m. Szczecina

Radny P. Słowik- możemy zakładać, z uzasadnienia wyroku, iż wprowadzenie na tym obszarze dalej idącego rozwiązania a mianowicie zupełnego zakazu wjazdu pojazdów nie byłoby zaskarżone przez prokuraturę.

A. Szotkowska-trudno domniemywać jaki byłby wyrok, wszystkie zmiany były uzgadniane z mieszkańcami, nie wie czy odcięcie z dnia na dzień możliwości wjazdu nie byłoby dobrze odebrane, rozwiązanie było kompromisem.

 Radny Ł. Kadłubowski- dlaczego zwrot opłat za wydanie karty za parkowanie odbywa się na wniosek zainteresowanego a nie z automatu? dlaczego zwrot jest proporcjonalny do wykorzystania karty? Jaka będzie procedura zwrotu opłaty za opłatę dodatkową /mandat/? Na jaką kwotę są szacowane zwroty?

 A. Szotkowska- rozróżnijmy podstawy prawne, jedna sprawa to uchwała o zmianie kategorii dróg, druga to uchwała o SPP i SZSM. Opłaty dodatkowe nie regulowane są uchwałą dot. zmiany kategorii dróg a jej dotyczy wyrok uchylający. Zwrot proporcjonalny za karty, dlatego, że korzystane z parkowania było wykorzystane, obecnie zmienia się zakres usług i dlatego informujemy, że można starać się o zwrot.  Wydano  324 aktywne karty Stare Miasto w tym  211 na górny taras, posiadacze kart nadal  mogą z nich korzystać tylko w ograniczonym zakresie.

K. Romianowski- w związku wyrokiem WSA dotyczącego strefy zamieszkania Stare Miasto, bardzo proszę o następujące informację:

  • Ile środków wpłynęło do kasy miasta z tytułu opłat parkingowych ?
  • Ile środków wpłynęło do kasy miasta z tytułu opłat dodatkowych ?
  • Czy spółka NIOL przygotowała już procedurę zwrotów środków dla mieszkańców, które jak uznał Sąd były niezgodne z prawem ?
  • Ilu mieszkańców już zgłosiło się do Urzędu Miasta lub NiOL celem zwrotów środków ? Jakie odpowiedzi kierowane są do mieszkańców , którzy zwracają się o zwrot źle pobranych opłat ?

Szotkowska – wyrok o którym mówimy dot.  uchwały o zmianie kategorii dróg,  opłaty są uregulowane uchwałą Strefa Zamieszkania Stare Miasto, jest ryzyko, że może być uchylona. Na dzień dzisiejszy opłaty są uregulowane SZSTM, nie ma podstaw do dokonywania zwrotów. Opłata dodatkowa z tyt. całej strefy wynosi 2,9 mln. zł. opłaty wnoszone z całej strefy 3, 2 mln. zł.

 M. Ussarza- jeszcze pytanie ile wniosków wpłynęło od mieszkańców ? Na wokandzie jest uchwała SZSM. Co z tarasem dolnym?

A.Szotkowska- wyjaśniła stan prawny, mamy dolny i górny taras w zależności od kategorii dróg mamy możliwość pobierania opłaty albo jako SPP albo SZSM, na dolnym tarasie tylko ul. Panieńska spełnia kryterium na której można pobierać opłaty w ramach SPP i jest tam ujęte, pozostałe drogi ujęte w SZSM nie mają kategorii dróg, do pobierania opłaty w ramach SPP. Oznacz to, iż jak tam nie ma SZSM dowolność parkowania nieodpłatnie. SZSM – sprawa jest w sądzie.

Radny p. Jaskulski- bardzo martwi go fakt, iż niektórzy podkreślają, iż  miastu "coś’ się nie udaje. Fakty są takie, iż uporządkowaliśmy parkowanie w tym rejonie. Stawki w SPP są stawkami maksymalnymi? Czy NiOL ma plan jak rozwiązać problem parkowania w tym rejonie? Zwrócił uwagę na wzrost cen przez PGNiG i tak  MOSiR otrzymał nową fakturę za gaz  w wysokości 98 tysięcy zł dotychczas 22 tys. zł. /tor kolarski/.

A. Szotkowska- stawki w Szczecinie strefa A- 3,6 zł. maksymalna 5,4 zł. B- 2,8. Widząc kierunek orzecznictwa pracujemy nad nowym projektem uchwały, na pewno robimy krok w tył na górnym tarasie przyjmując tam SPP. Nie chcąc się cofnąć nie przedkładamy uchwały o likwidacji SZSM.

Radny  P. Jaskulski – czy wprowadzamy trzecią strefę?

A. Szotkowska- nie chcą wprowadzać kolejnej strefy, aby nie utrudniać mieszkańcom wnoszenia spsobu opłat.

Radny P. Słowik- dlaczego nie wprowadzimy strefy śródmiejskiej o znacznie wyższych opłatach, aby kontynuować pomysł uporządkowania parkowania, udało nam się nam zrobić w tamtym rejonie  porządek  poprzez min. skutecznie egzekwowanie kar za parkowanie, ponadto zapytał o plany wprowadzenia strefy czystego transportu – bez aut z wyłączeniem elektrycznych.

A.Szotkowska – wprowadzenie strefy śródmiejskiej wiąże się z procedurą, najpierw musi funkcjonować SPP przez określony okres czasu, potem trzeba przeprowadzić badania i konsultacje. Strefa czystego transportu - musimy zachować kompromis zadawalając wiele stron.

Radny R. Lewandowski- czy planujemy zwiększenie miejsc parkowania w tym rejonie, jakie podejmujemy działania? Podczas wyjazdowej komisji naliczyliśmy możliwość dodatkowych 20 miejsc.

A.Szotkowska- czy celem jest wprowadzenie zwiększania liczby miejsc do parkowania w obrębie tej przestrzeni? Naszym celem jest zapewnienie miejsc parkowania bez zwiększenia ich liczby, poprzez rotacje , nie ma problemu z parkowaniem z tarasu dolnego.

Mieszkaniec miasta-jako student miasta Szczecina zwrócił uwagę , iż decyzje radnych wpływają na kolejne pokolenia, w imieniu rówieśników chciałby przyjaznej przestrzeni bez samochodów. Jako przykład podał inne miasta, które ograniczają ruch samochodowy w przestrzeniach śródmiejskich. Popiera idee zamknięcia ruchu w tej przestrzeni.

A.Szotkowska- kierunek będzie nadal kontynuowany, w związku z cięciami budżetowymi na razie rozłożono w czasie pomysł zagospodarowania pl. Orła Białego.

M. Zychowicz- Prus- byli zaangażowani w proces prototypowania prac na pl.Orła Białego razem z mieszkańcami, nie uczestniczyli w przygotowaniach prawnych uchwał, wyrażają zdziwienie iż nie są zgodne z prawem, trzeba wzorować się na innych miastach. Czy jest możliwość podniesienia stawek w SPP, mieszkańcy mimo kart nie mogę parkować, czy można przyspieszyć prace nad wprowadzeniem strefy śródmiejskiej.

Przedstawiciel RO Starego Miasta- ma niedosyt, iż uchwały nie zostały skonsultowane w innych miasta, ich unieważnienie spowodowało najazd na uliczki Starego Miasta, ul. Tkacka jest rozjechana, mieszkańcy domagają się ukarania osób winnych.

A.Szotkowska – tak jak mówiła wprowadzenie strefy śródmiejskiej wiąże się z procedurą, jest to możliwe na obszarze  funkcjonowania SPP przez określony okres czasu. W momencie podejmowania SZSM można by wprowadzić strefę śródmiejską, ale nie objęłaby dolnego tarasu. Uchwała jest ze skargi prokuratura, zaskarżenie nastąpiła po dwóch– trzech latach, wcześniej przeszła ścieżkę procedowania, także przez służby Wojewody jako nadzoru.

Radny  P. Jaskulski- każda uchwała ma ścieżkę prawną, opiniowana jest  przez miejskich prawników i  nadzór Wojewody jej nie uchylił, ta została zaskarżona po dwóch latach – dlaczego?

Komisja w wyniku głosowania: za- 6, przeciw- 3 , wstrzym. – 0  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

  • 97/23-zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

 

Radny Ł. Kadłubowski-  w kolejnej edycji zmian w SPP postuluje o wprowadzenie  strefy czerwonej  przy nowej siedzibie e Urzędu Marszałkowskiego , ul. Śląska – wnosi o prawidłowe oznakowanie miejsc parkingowych w miejscu tymczasowych przystanków funkcjonuje tam dziki parking.

 

Komisja w wyniku głosowania: za- 6, przeciw- 3 , wstrzym. – 0  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja  postanowiła przekazać pismo  xxxxxxxxxxx z dnia 25.03.2023  dotyczące min.  funkcjonowania komunikacji miejskiej do Zastępcy Prezydenta  celem  zajęcia stanowiska,  poinformowania komisji i zainteresowanego o sposobie załatwienia sprawy - załącznik nr 3 do protokołu.  

Komisja postanowiła przekazać  pismo xxxxxxxxxx  z dnia 31.03.2023  dotyczące uwag   sfery komunalnej do Zastępcy Prezydenta  celem  zajęcia stanowiska,  poinformowania komisji i zainteresowanego o sposobie załatwienia sprawy - załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jan Posłuszny
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2023/04/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2023/05/10 11:55:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2023/05/10 11:55:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/04/20 12:51:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/04/19 11:45:34 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2023/04/13 08:06:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/04/11 10:50:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/04/11 10:33:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2023/04/11 10:30:33 nowa pozycja